News: ME U-16 rocz.1996 Litwa - Panvezys 19-29.VII.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:44:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-16 rocz.1996 Litwa - Panvezys 19-29.VII.2012
Kadra Polski
 Tydzieñ temu oficjalnie po¿egnali¶my kadrê ’93. Na szczê¶cie w koñcu zadzia³a³a zasada, ¿e natura nie znosi pró¿ni, niemal¿e natychmiast na horyzoncie pojawi³a siê wiêc nowy ciekawy rocznik.

Na mistrzostwach Europy U16 reprezentacja rocznika 1996, prowadzona przez trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego, zajê³a 6. miejsce. To dobry wynik, drugi w historii wystêpów kadr m³odzie¿owych w mistrzostwach kontynentu po czwartym miejscu wspomnianego rocznika ’93 na ME U16 w 2009 roku (dwa lata pó¼niej ta kadra te¿ zajê³a 6. miejsce – na ME U18). Wynik tym bardziej mi³y dla oka, ¿e osi±gniêty po wyj±tkowo mizernych nawet jak na nasz kraj przygotowaniach. Polacy nie mieli 2 miesiêcy na przygotowania (Litwa) czy kilku zgrupowañ podczas sezonu (Turcja). Ba, nawet w porównaniu z poprzednimi latami liczba dni treningowych i meczów sparingowych wygl±da³a bardzo s³abo (pewnie w przypadku zdobycia medalu PZKosz uzna³by, ze przygotowania by³y wystarczaj±ce).

Co wiêc by³o przyczyn± dobrej gry Polaków? Ciê¿ko to wyt³umaczyæ, bo fundamenty na których opiera siê ocenê m³odych koszykarzy (warunki fizyczne i umiejêtno¶ci techniczne) by³y mocniejsze raczej u przeciwników. Koszykówka to jednak sport dru¿ynowy, a nie wyk³ad dla teoretyków skautingu. Mieli widocznie to co¶, co w wiêkszo¶ci meczów pozwala³o im nêkaæ rywali i utrzymywaæ korzystny wynik (remis lub niewielka strata). A gdy jeszcze potrafili do³o¿yæ do tego seriê (25:4 z Niemcami, 10:0 z Litw±, 20:3 z Chorwacj±), zamieniali siê w dru¿ynê nie do pokonania. Nie zmieniali siê w ni± zawsze, ale odprawienie z kwitkiem dru¿yn z przysz³ymi gwiazdami europejskiej koszykówki – Janem Wimbergiem, Donatasem Sabonisem i Marko Arapovicem, jest niew±tpliwym sukcesem. Czas wiêc ich przedstawiæ, jednocze¶nie maj±c nadziejê, ¿e nie zaczniemy tutaj niepotrzebnie tworzyæ jakiego¶ nowego mitu, który za kilka lat przyjdzie nam odwo³ywaæ.

Najpierw mo¿e w kilku zdaniach o samych zawodnikach, ¿eby wszyscy wiedzieli, dla kogo pompujemy nowy balonik.

CZYTAJ WIÊCEJ-MICHA£ ¦WIDERSKI POLISHHOOPS 1996 NOWY BALONIK

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.  Turcja
2.  Francja
3.  Serbia
4.  W³ochy
5.  Niemcy
6.  Polska
7.  Hiszpania
8.  Chorwacja 
9.  Grecja
10.  £otwa
11.  Litwa
12.  Ukraina
13.  Rosja
..........................
14.  S³owenia
15.  Czechy
16.  Anglia

http://u16men.fibaeurope.com/en/Default.asp

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

WYWIAD-Z-TRENEREM-ARKADIUSZEM-MI£OSZEWSKIM

Mecz o V miejsce w Europie: POLSKA - NIEMCY  59 : 74
11-29, 15-22, 16-11, 17-12
Polska: W³odarczyk 21 (4x3), Marek 9, Zywert M. 7, Wadowski 6, Stawiak 5, Kulka 5, Zywert K. 4, Fatz 2,  

PLAY-OFF V-VIII
 
POLSKA - CHORWACJA  82 : 76
15-19, 20-14, 13-20, 34-23
Polska: Zywert M (3x3). 17, Zywert K. 14 (4 as.), Kulka 14 (7zb.), Wadowski 8, Stawiak 7, Jakubiak 7, Fatz 7, Marek 4, Nizio³ 4

ÆWIERÆFINA£  (Wilno, Litwa):  W£OCHY - POLSKA  82 : 79
24-18, 19-22, 22-23, 17-16
Polska: Zywert M. 17 (9 z.) , Stawiak 13, Zywert K. 11 (7 as.), Marek 11, Pruefer 8, W³odarczyk 8, Wadowski 7, Kulka 4

II RUNDA (Poniewie¿, Litwa):

POLSKA - NIEMCY  80 : 63
15:16 30:14 17:16 18:17
Polska: M.Zywert 22 (4x3, 5 prz.) Pruefer 14 (10 zb., 4 bl.), W³odarczyk 13 (3x3), Kulka 10, K.Zywert 6 (5 as.), Wadowski 6, Marek 4 (8 zb.), Fatz 3, Jakubiak 2

POLSKA - LITWA  77 : 69
16-13, 20-24, 20-18, 21-14
Polska: Zywert M. 23, W³odarczyk 11, Pruefer 10, Zywert K. 10 (4 as.), Wadowski 9, Kulka 8 (7 zb.), Stawiak 4, Marek 2

SERBIA - POLSKA  70 : 62
16-12 16-16 15-19 15-23
Polska: Pruefer 13, Wadowski 8, Stawiak 6, K.Zywert 6, M.Zywert 3 (5 as.), Kulka 13 (10 zb.), Marek 4, Jakubiak 4, W³odarczyk 3, Fatz 2

TABELA GRUPY F (Runda Kwalifikacyjna)

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1SERBIA 5 9 4 1 318299     19 
 2FRANCJA  5 8 3  2294265     29
 3NIEMCY   5 8 3 2 303307     -4
 4POLSKA  5 7 2 3327342   -15
 5LITWA 5 7 2 3 329 320     9
 6GRECJA 5 6 1 4290328   -38

GRUPA D (Poniewie¿, Litwa):

Polska - Grecja 63 : 75
11-20, 17-23, 16-18, 19-14
Polska: Zywer K. 15 (5 as.), W³odarczyk 15, Zywert M.11 (4 as.), Stawiak 9, Kulka 6 (11 zb.), Pruefer 5, Marek M. 2

Polska - Francja  45 : 65
14-14, 19-9, 17-15, 15-7
Polska: Pruefer 12 (12 zb.), Wadowski 9, Stawiak 4, Zywert M. 4, Kulka 4, Fatz 4, Kadej 3, W³odarczyk 3 (3 prz.), Zywert K. 3 (4 as.)

Polska - Czechy  89 : 77
21-11, 21-21, 23-19, 24-26
Polska: Zywert K. 22 (6 as. 4 prz.) , Kulka 18 (8 zb.), Stawiak 11, Zywert M. 11, Wadowski 10 (8 zb.), W³odarczyk 9 (8 zb. 5 prz.), Pruefer 4, Fatz 4

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1FRANCJA 3  6 3 0195 137     58
 2GRECJA 3  5 2 1220 194    26
 3POLSKA 3  4 1 2197217  -20
 4CZECHY 3  3 0 3171235  -64


KADRA POLSKI NA MISTRZOSTWA EUROPY U-16 LITWA PANAVEZYS 19-29.VII.2012
 
  4 Filip Pruefer  C  2.08  31.05.1996  Sieraków
  5 Mateusz Stawiak  PF  1.99  21.01.1996  Elbl±g
  6 Kamil Zywert  PG  1.88  24.02.1996  Sieraków
  7 Adam Kadej  PF  1.98  30.01.1996  Koszalin
  8 Artur W³odarczyk  PG  1.77  20.02.1996  Kraków
  9 Marek Zywert  SG  1.85  24.02.1996  Sieraków 
10 Micha³ Marek  C  2.04  22.10.1996  Poznañ
11 Jakub Nizio³  PG  1.83  08.05.1996  Wroclaw
12 Igor Wadowski  SG  1.94  18.01.1996  Ryki
13 Wojciech Jakubiak  SG  1.84  22.06.1996  S³upsk
14 Grzegorz Kulka  PF  2.01  04.04.1996  Warszawa
15 Mateusz Fatz  PF  2.00  19.07.1996  Bydgoszcz 
 
Trener: Arkadiusz Miloszewski
Asystnci tenera:  Przemyslav Szurek ,Bartlomiej Przelazly


Pmedia-Foto

http://www.3sekundy.com/

http://www.polishhoops.pl/


Na ME by³em prywatnie...

podziekowania dla Pawla Kulki i £ukasza Kuboszki za transport POLSKA - LITWA - POLSKA. Podziekowanie dla jednego pana za wsparcie
Komentarze
janusz_52 dnia lipiec 20 2012 11:36:15
Pora¿ka z Grecj± na otwarcie mistrzostw to niedobra rzecz, ale faktyczn± si³ê dru¿yny poka¿± dopiero dwa nastêpne mecze: z Francj± i Czechami.
Rok temu ma mistrzostwach U16 w Czechach równie¿ mecz otwarcia by³ z Grecj± i równie¿ przegrany (-14) ale dopiero w 4. kwarcie. Do koñca 3 kw. by³o tylko -3 i bardzo zaciête spotkanie.
Dwóch zawodników z tego meczu, z rocznika '96, wystêpuje w tegorocznych mistrzostwach: Kamil Zywert i Filip Pruefer.
Równie¿ trener Mi³oszewski by³ na ³awce polskiej dru¿yny jako asystent.
Pawcio dnia lipiec 20 2012 22:23:18
dalszy ci±g relacji z 2 dnia dopisa³em na PH smiley
janusz_52 dnia lipiec 21 2012 09:44:45
Porównujê te mistrzostwa do ubieg³orocznych w Czechach i wtedy te¿ przegrali¶my zdecydowanie z Hiszpani± (-29) ale teraz sytuacja jest znacznie korzystniejsza, bo w ostatnim meczu z Czechami gramy o wyj¶cie z grupy. Rok temu, równie¿ z Czechami, grali¶my "o pietruszkê"; Czesi byli na pierwszym miejscu w grupie, my na ostatnim, niezale¿nie od rezultatu.
Porównuj±c wyniki Czechów z naszymi przeciwnikami wydaje siê, ¿e powinnismy z nimi wygraæ, a ju¿ na pewno s± w naszym zasiêgu.
Warto zagraæ na maksa i pokonaæ Czechów, by oszczêdziæ sobie nerwówki grania w czwórce dru¿yn o utrzymanie w Dywizji A.
Pawcio dnia lipiec 21 2012 17:07:34
GRAMY DALEJsmiley
janusz_52 dnia lipiec 21 2012 19:49:26
I bardzo dobrze!
Tym samym moje porównania z mistrzostwami sprzed roku siê koñcz±. Wtedy grali¶my bowiem o utrzymanie siê w dywizji A (skutecznie), teraz mo¿emy zawalczyæ nawet o medal!
Gratulacje dla ch³opaków!
miswid dnia lipiec 22 2012 10:31:45
Oj Zibi, powodzi siê widzê, skoro urodziny wyprawiasz za granic± smiley Wszystkiego najlepszego! Oby¶ relacjonowa³ same wygrane polskich reprezentacji!
Pawcio dnia lipiec 22 2012 14:07:18
A wyprawia?? bo jako¶ nic mi o tym nie wiadomosmiley
Pawcio dnia lipiec 22 2012 14:09:06
dzi¶ ch³opcy zmienili hotel i wreszcie s± w centrum miasta, pierwsze dni razem z reprezentacja Litwy mieszkali obok autostrady 10 km od Poniewie¿a.To by³ dobry hotel ale teraz maja 4 * i towarzystwo wszystkich ekip.
JOKER dnia lipiec 22 2012 17:54:16
Wszystkiego najlepszego ZIBI i du¿o zapa³u do pracy nie poddawaj siesmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley.Zapraszamy do Radomia na EYBLa mi³oby bylo znowu cie goscic
PIOTROWKA FAN
janusz_52 dnia lipiec 22 2012 19:24:39
Do³±czam siê do ¿yczeñ urodzinowych dla Zibiego.
Zibi, Drogi Przyjacielu, czegó¿ Ci ¿yczyæ w dniu urodzin? Zdrowia, to oczywiste, ale i si³ w tej wspania³ej pracy, któr± wykonujesz dla koszykówki m³odzie¿owej w Polsce. Ofiarnych reklamodawców w Twoim portalu, by¶ móg³ bez reszty po¶wiêciæ siê swojej pasji koszykarskiej i trochê szczê¶cia tak w ogóle w ¿yciu. To zawsze siê przydaje.
Wszystkiego najlepszego!
oczami trenera dnia lipiec 24 2012 16:47:17
Zibi wszystkiego najlepszego po raz koleny! smiley

P.S Zibi dbasz o swoje dziecko tj portal SKM bardzo i wielkie Ci za to dziêki w imieniu wszystkich którzy kochaj± basket. I tu mam pro¶bê nie dopuszczaj aby kto¶ pisa³ takim jêzykiem komentarze o grze jakiejkolwiek reprezentacji czy Polski czy Francji czy jakiejkolwiek innej. Wiem, emocje, relacje rodzinne, wiara w sukces i mi³o¶æ do basketu ,ale zawsze fair play .........Niech gra naszych bêdzie dobrym ¶wiadectwem jako¶ci, a nie infantylne komentarze.
Wiêc proszê nie dawaj ludziom pisaæ jêzykiem marginesu pi³karskiego.. ( cytat z powyzszego artyku³ :air france dzi¶ wyl±dowa³ dup± na betoniesmiley , czy o wygl±da³o jakby¶my ich prze¿uli i wypluli ).
Do boju Nasi!
oczami trenera dnia lipiec 24 2012 16:48:53
p.s mam na mysli nie komentarze pod danym artyku³em, tylko same tresci artyku³ów czyli opisy zawodów meczy itd
oczami trenera dnia lipiec 24 2012 16:51:04
Wiadomo¿e jest wolnosæ s³owa, ale niech SKM nadal utrzymuje kulturê opisu. Nie mam na my¶li subiektywnych opinni pod artyku³ami
Pawcio dnia lipiec 24 2012 22:31:20
Panie oczami trenera, najmocniej przepraszam, ¿e moje dosadne metafory spowodowa³y u pana taki despekt.Mea culpa mea maxima culpa.
Mam nadziejê ¿e przeprosiny zostana przyjête.
Nie wiem co prawda co ma do tego fair play , ale uszanuje i ta opiniê...

Od siebie dodam tylko ¿e Zibi zosta³ przeze mnie uprzedzony o tak nikczemnych sformu³owaniach w tekscie, ale mimo to publikacja by³a tylko i wy³±cznie jego suwerenn± decyzj± .
Ja siê o pisanie na SKM-ie nie prosi³emsmiley.dobranoc.
janusz_52 dnia lipiec 24 2012 23:35:24
PAWCIO, z³o¶liwie-ironiczny ton odpowiedzi dla OCZAMI TRENERA nie przystoi tak wytrawnemu i ciekawie pisz±cemu komentatorowi na SKM-ie, albowiem OCZAMI TRENERA ma racjê; niecenzuralne wyrazy nie powinny siê pojawiaæ na tej stronie.
A ZIBIEMU faktycznie siê dziwiê bo, pisa³em o tym ju¿ kiedy¶, posty z wulgaryzmami powinno siê wycinaæ bezwzglêdnia.
przemekb dnia lipiec 25 2012 09:11:40
Moim zdaniem Pawcio napisa³ po prostu emocjonalnie i obrazowo odpowiednio do kontekstu (mo¿ê powinien to miejsce gdzie plecy koñcz± szlachetn± nazwe wykropkowaæ ) mnie bardziej dra¿ni± napiêcia: bez wulgaryzmów,musimy walczyæ z tym zjawiskiem,itp rozumiem intencjê ale nie popadajmy w niepotrzebne napinkismiley.
Natomiast je¿eli chodzi o s³owa na k,ch,p itp jestem jak najbardziej za wycinaniem
Dzi¶ mecz mam nadzieje ¿e Pawcio opisze smiley
Pawcio dnia lipiec 25 2012 09:36:49
Janusz , masz racjê ale pan oczami trenera wyj±tkowo ma do mnie problemy od d³uzszego czasu... bodaj od OOM w zambrowie.
Dlatego my¶lê ¿e te "wulgaryzmy "by³y tylko pretekstem ¿eby od¶wie¿yæ animozje.
Ja tego kontynuowaæ nie zamierzam.
Tym razem bez ironii przepraszam . EOT
janusz_52 dnia lipiec 25 2012 10:05:07
PAWCIO, tym samym sprawa jest zamkniêta.
PS.
Gdyby nie to nieszczêsne s³owo w sformu³owaniu z AIR FRANCE, to passus o l±dowaniu na betonie by³by genialny.
chudy102 dnia lipiec 25 2012 10:40:59
Widziê , ¿e wiêkszo¶æ tu komentuj±cych nie skupi³a siê na meritum sprawy czyli doskona³emu wystêpowi naszej dru¿yny w meczu z Litw± . Rozumiem Pawcia , ¿e w swoich komentarzach kierowa³ siê emocjami ( a któ¿ siê w ¿yciu nimi nie kieruje ) > Te¿ zdecydowanie mówie NIE !!! wszelakim wulgaryzmom ale jako¶ komentarz Pawcia nie wywo³a³ u mnie jaki¶ negatywnych reakcji i specjalnie nie wiem o co te halo . Co do opisów na stronie SKM to czêsto nie s± one autorstwa Zibiego bo niestety nie mo¿na byæ wszêdzie w tym samym czasie , czyli mówi±c dosadnie - " kopiuj wklej " Jeszcze raz ogromne gratulacje dla ca³ej dru¿yny i sztabu szkoleniowego - trzymam kciuki w meczu z Serbi±
PS.
Mo¿e jestem ma³o oryginalny ale metafory Pawcia wcale mi nie przeszkadzaj± i chêtnie jeszcze bym co¶ poczyta³
JOKER dnia lipiec 25 2012 20:46:55
nie moge do 1 polowy bylsmy w cwierc finalach smileypierwszy raz widze run 0-17
JOKER dnia lipiec 25 2012 21:15:30
jest smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileymamy 4 miejsce
oczami trenera dnia lipiec 25 2012 21:26:40
Super ¿e nasi awansowali , grupa bardzo wyrównana. Nasi trafiaj± teraz na W³ochów, gdzie bryluje niejaki Olivia. W³osi dotychczas nie przegrali ¿adnego meczu. NIemcy te¿ z nami dozanli pierwszej pora¿ki w turnieju wiec moze sytucaja siê powtórzy

p.s Odno¶nie kwarty w meczu Francja - Niemcy dok³adnie trzeciej kwarty gdzie Francja straci³a 17 pktów to co¶ takiego pamiêta w swoim meczu zawodnik z naszej kadry U16 - Artur W³odarczyk.
On przezy³ co¶ takiego, ale wtedy nie by³o to dla jego druzyny w turnieju fina³owym Mistrzostw Polski Kadetów korzystn± wiadomo¶ci± : http://www.pzkosz.pl/aktualnosci/grupa-b-dramat-wisy-w-czwartej-kwarcie94
oczami trenera dnia lipiec 25 2012 21:28:59
www.pzkosz.pl/aktualnosci/grupa-b-dramat-wisy-w-czwartej-kwarcie94/
Pawcio dnia lipiec 25 2012 23:13:29
Wymieniony Oliva w meczu z najs³absz± na ME anglia rzuci³ 1/9 w 27 min , wiêc nie jest perfekcyjny.
A nasza druzyna ma najwiêksze do¶wiadczenie w wygrywaniu z faworytami zarówno na ME jak i przypominam cwieræfina³y i pólfina³y na TTT.
janusz_52 dnia lipiec 26 2012 07:33:01
Przyjrza³em siê statystykom z meczu POLSKA-SERBIA. W wiêkszo¶ci s± one porównywalne, fauli pope³nili¶my nawet mniej. Dlaczego wiêc przegrali¶my? Bezpo¶redni± przyczyn± pora¿ki wydaj± siê rzuty wolne: Serbowie 64,3%, Polacy 44,4%. Przy skuteczno¶ci 75% da³o by to brakuj±ce 8 punktów.
Jest jednak jeszcze co¶; rzuty z gry. Serbowie 39,7%, Polacy 39,1 niemal tak samo. Ale statystyki tych rzutów dla 3 kluczowych graczy obwodowych, braci Zywertów i W³odarczyka, s± ju¿ katastrofalne; 11,1%. Tu tkwi przyczyna wczorajszej nerwówki i czekania co zrobi AIR FRANCE (copyright by PAWCIO), któremu l±dowanie tym razem siê uda³o.
Nie by³by to mo¿e i problem gdyby ta trójka odda³a tylko kilka rzutów, ale oni razem rzucali a¿ 25 razy trafiaj±c tylko 3. Statystyki rzutów z gry pozosta³ych zawodników, poza Fatzem, s± wiêcej ni¿ przyzwoite.
Na mecz z W³ochami ten zakres gry trzeba koniecznie poprawiæ. Mo¿e wystarczy dobra koncentracja przed meczem. Je¶li jednak w trakcie spotkania dalej nie bêdzie wychodziæ, trzeba graæ do podkoszowych. Wygl±da na to, ¿e oni sobie poradz±.
chudy102 dnia lipiec 26 2012 08:07:50
Byæ mo¿e trochê siê rozmarzy³em , ale je¿eli nasza dru¿yna w ka¿dym etapie bêdzie wygrywaæ o 1 mecz wiêcej to mi wychodzi ,ze Polacy bêd± mistrzami Europy . 33.3... % tego planu do spe³nienia w pi±tek w meczu z W³ochami smiley
Pawcio dnia lipiec 26 2012 09:41:07
chudy 102 niez³e trochêsmiley)) ty od razu po wisienkê ¿e¶ wyskoczy³smiley
Pawcio dnia lipiec 26 2012 09:42:04
Zibi daj spokój z tymi sondami bo zanim kto¶ zd±¿y zag³osowaæ to ty ju¿ dajesz now±smileysmileysmileysmiley
Pawcio dnia lipiec 26 2012 10:26:47
Tu kilka zdjêæ z Poniewie¿a
g³ownie dla rodziców smiley
https://picasaweb.google.com/crazypawcio/MEU16Poniewiez
kedar1968 dnia lipiec 26 2012 15:35:45
Rozumiem, ¿e do ewentualnego meczu o z³oto po drodze mamy: W³ochy, a potem Francja lub Chorwacja. Moze przyjdzie nam zagraæ rewan¿ z FRANCUZAMI :). W Turcji wypad³ znakomicie :).
Pawcio dnia lipiec 26 2012 18:37:40
wydaje mi sie ze tym razem francja mia³aby trudniejsmiley,chorwaci podobnie jak my zaczeli od 2 pora¿ek.... zobaczymy jak im wyjdzie mecz æwieræfina³owy, my ten s³abszy mecz zagrali¶my z serbi± , 2 dni odpoczynku powinny daæ nowe si³y i pewna rêkêsmiley
patryk236 dnia lipiec 27 2012 13:04:17
przegramy z W³ochami .!!
Pawcio dnia lipiec 27 2012 23:46:22
rêka by³a pewna tak jak przewidzia³em bylismy lepsi we wszystkim, niestety tak¿e w stratach.ale to ¿e napedzilili¶my przysz³ym medalistom stracha, bo jeszcze 1min30sek przed koncem prowadili¶my 3 pkt to pokazuje jak wiele mo¿na z tych ch³opców miec rado¶ci gdyby dostali szansê na wspólna dalsz± pracê .
¯eby nie by³o jak z rocznikiem 94 który przez rok nie mia³ nawet dnia zgrupowania!!!!
tu recap meczu
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tt0tuazzE9k
ten pan ko³o ³ysego Pawcia to tata Artura W³odarczyka.
Imperator dnia lipiec 29 2012 10:21:34
Filip dzi¶ zagra?
oczami trenera dnia lipiec 29 2012 23:05:59
Gratulacje dla trenera, pomimo braku profesjonalnego wsparcia z PZKOSZA za cie¿k± pracê i zrobienie bardzo dobrego wyniku.

Gratulacje dla ch³opaków i ich trenerów klubowych za dobry basket w konfrontacji z czo³owymi reprezentacjami Europy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogoñ -Czelad¼.
Pogoñ -Czelad¼.
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi