News: Kadra Polski U-18 rocz.1994/95 Przygotowania do Mistrzostw Europy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:08:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-18 rocz.1994/95 Przygotowania do Mistrzostw Europy
Kadra Polski
 Plan przygotowañ:

18-24.VI: zgrupowanie w Cetniewie
2-8.VII: Czarne (16 zawodników)
11-18.VII Jaworzno (15 zawodników)
21-25.07: Pruszkowie (15 zawodników)
26-30.07: turniej w Hiszpanii (12 zawodników)
01-03.08: konsultacja w Olsztynie
04-07.08: gry kontrolne na Litwie
9-19.08.2012: ME Litwa/£otwaKadra Polski U-18 rozpoczê³a ostatni etap przygotowañ do ME w Olsztynie (tak samo jak kadra Polski U-16). Po turnieju w Hiszpanii sk³ad kadry uleg³ tylko kosmetycznej zmianie. Miko³aja Motela zast±pi³ Stanferd Sanny.3 sierpnia, wyruszaj± ze zgrupowania w Olsztynie do Kowna. Na Litwie rozegraj± mecze kontrole, po czym 8 sierpnia udadz± siê na £otwê. W Liepaji 9 sierpnia o godz. 14 zagraj± swój pierwszy mecz. Ich przeciwnikiem bêdzie Chorwacja.

W kadrze na ME U-18 jest 8 zawodników SMS Cetniewo, 3 TREFLA Sopot i 1 z AZS Politechnika W-wa.

Po³owa kadry U-18, bior±ca udzia³ w ME U16 w Czarnogórze z 2010 r. nie pojedzie na tegoroczne ME. Z powodu kontuzji pozostali w kraju Jan Grzeliñski, Daniel Szymkiewicz i Rafa³ Stefanik.  Norman Zuber, Nikodem Siriatowicz i Piotr Krauze tak¿e uczestniczyli w ME U-16, jednak dzisiaj s± poza krêgiem zainteresowañ trenera Marcina Lichtañskiego. 
¯yczymy Kadrze osi±gniêcia jak najlepszego wyniku pomimo braku niekwestionowanych liderów Daniela Szymkiewicza i kapitana dru¿yny Jasia Grzeliñskiego.

 TURNIEJ HISZPANIA

Przygotowuj±ca siê do mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 18 podczas turnieju U18 Linares Tournament przegra³a wszystkie trzy mecze i zajê³a ostatnie miejsce.
Mimo s³abych wyników sami kadrowicze nie za³amuj± r±k, podkre¶laj±c wp³yw zmêczenia ciê¿kimi treningami na skuteczno¶æ, która by³a najwiêksz± zmor± bia³o-czerwonych na turnieju w Hiszpanii.
Trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e kadra gra³a bez kontuzjowanych Jana Grzeliñskiego i Daniela Szymkiewicza.
 Linares Tournament:

POLSKA - HISZPANIA  47 : 75  STATYSTYKI

Dzier¿ak 0, Schenk 6, , Morawiec 0, Struski 1, Garbacz 11, Nowicki 5, Witliñski 8, Radwañski 2, Motel 0, Borowski 10, Patoka 2, Jeszke 2

 
POLSKA - FRANCJA  51 : 63  STATYSTYKI
15-10, 18-12, 12-15, 18-14
Dzier¿ak 0, Schenk 7, Morawiec 4, Struski 9, Garbacz 4, Nowicki 2, Witliñski 4, Radwañski 4, Motel 0, Borowski 8, Patoka 6, Jeszke 3

POLSKA - ROSJA  48 : 66  STATYSTYKI
16-11, 10-24, 7-17, 15-14
Dzier¿ak 0, Schenk 8, , Morawiec 3, Struski 3, Garbacz 9, Nowicki 4, Witliñski 2, Radwañski 2, Motel 1, Borowski 7, Patoka 2, Jeszke 5

HISZPANIA - ROSJA 66 : 65 po dogrywce
HISZPANIA - FRANCJA 55 : 52
ROSJA - FRANCJA 57 : 65


ZGRUPOWANIE JAWORZNO

W ¶rodê, 11 lipca reprezentacja rozpoczê³a kolejne zgrupowanie w Jaworznie, gdzie dru¿yna pod wodz± trenera Lichtañskiego bêdzie trenowaæ przez najbli¿szy tydzieñ. – Pod koniec  zgrupowania Polska ropzegra³a dwa sparingi z  z Bia³orusi±. Raz raz wygrali¶my a raz przegrali¶my 


ZGRUPOWANIE CZARNA

 Trener Kadry Polski U-18 Marcin Lichtañski (TREFL Sopot) powo³a³ 16 zawodników na zgrupowanie które odbêdzie siê od 2 lipca w Czarnym ko³o Cz³uchowa

Na pocz±tku trenerem Kadry Polski rocznika 1994 by³ trener Ryszard Poznañski po turnieju w Turcji przed Mistrzostwami Europy kadrê przej±³ trener Janusz Kocio³ek (SMS W³adys³awowo) Kolejnym trzecim trenerem przygotowuj±cym kadrê do ME na £otwie/Litwie jest trener Marcin Lichtañski 


Sztab szkoleniowy:

I trener – Marcin Lichtañski (Trefl Sopot)

II trener – Jaros³aw Zawadka (G26 Astoria Bydgoszcz)

III trener – Karol Gryko (Polonia Warszawa)

Na konsultacjê do Jaworzna powo³ani zostali: 

               
Dawid Morawiec
£KS KM £ód¼
2 SG

Kacper Radwañski
Polpharma STG
2 SG
SKS Starogard Gd.
ME U-16 (2010)
Jakub Garbacz
Rosa Radom
3 SF
UKS 40 Radom
ME U-16 (2010)
Filip Struski
GTK Gdynia
3 SF
Polpak ¦wiecie
ME U-16 (2010)
Kacper Borowski
Czarni S³upsk
4 PF

ME U-16 (2010)
Damian Jeszke
Novum Bydgoszcz
4 PF rocz.1995

ME U-16 (2010)
Miko³aj Witliñski
Rosa Radom
5 C  rocz.1995
GTK Gdynia
Stanferd Sanny
GTK Gliwice


ME U-16 (2010)
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
JAWORZNO
PRUSZKÓW
OLSZTYN

 
                
Jakub Schenk
Trefl Sopot
1 PG
Unia Tarnów
Pawe³ Dzier¿ak
Trefl Sopot
1 PG rocz.1995
Korsarz Gdañsk
Filip Nowicki
Politechnika W.
5 C

Jakub Patoka
Trefl Sopot
3 SF
MKS Zabrze
 Miko³aj Motel
Politechnika W.
3 SG
D. Szymkiewicz
Polpharma STG
2 SG
Bryza Klbudy
ME U-16 (2010)
Cyprian Ziêba
Politechnika W.
3 SG
Lublin
Filip Tajsner 
PBG BJ Poznañ


CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
 
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
HISZPANIA
OLSZTYN
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW

HISZPANIA
OLSZTYN
PRUSZKÓW
HISZPANIA
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
kontuzja
CZARNE
JAWORZNO
PRUSZKÓW
kontuzja
CZARNE
JAWORZNO
kontuzja

   
Artur Suchodolski
WKK Wroc³aw
3
Chromik ¯ary
Rados³aw Turbacz
Zastal Zielona G.

CZARNECZARNE


Komentarze
BaSkEcIk RaDoM dnia lipiec 03 2012 23:07:25
No ¶wietna ta kadra. MP U-18 Rosa Radom 4 miejsce i nie ma w niej teraz ¿adnego zawodnika!!!
No oprócz graczy z SMS-u. Rosa w lidze woj. ¶cisnê³a Poletechnikê z gaczami starszymi a ich 2 a z Radomia ¿adnego
bolid23 dnia lipiec 11 2012 19:12:38
ale kalkulacje ? mo¿e proponuje tak: gdynia-5 s³upsk-3 sopot-2 radom-2 i gotowe tylko czy starczy z Radomia? to mo¿e 4-gdynia a 3-RADOM i teraz goyowe
szybki777 dnia lipiec 29 2012 19:07:00
Najpierw Trefl Sopt po¶ci±ga³ do siebie najlepszych czo³owych zawodników w kraju ( np. Jeszke , Witliñski, Kulka ) maj±c argument trenera Lichtañskiego który równoczesnie jest trenerem kadry Polski U18, oraz maj±c olbrzymi bud¿et na wyszarpywanie z innych klubów , a nastêpnie zosta³a stworzona kadra U18 która budzi liczne kontrowersje a teraz trener w swym ¶licznym wdzianku zapiêty na ostatni guzik nie pojecha³ do gor±cej Hiszapni???? Dziwne
bolid23 dnia lipiec 29 2012 21:33:29
do "szybki777" a mo¿e "szok@wp.pl"
czy wiesz kto najlepiej siê czuje w mêtnej wodzie bardzo szkoda ¿e na ¦KM nie napisa³e¶ jeszcze o swoich spostrze¿eniach na temat rocznika 96 w kadrze U-18 co uczyni³e¶ na polishhoops
dopiero co zakoñczy³y siê mistrzostwa U-16 GRATULACJE dla ch³opaków a ju¿ rozstawiasz w U-18
NAJWIÊKSZE KONTROWERSJE BUDZI TWOJA OSOBA I Z£O¦LIWE UWAGI"w swym ¶licznym wdzianku zapiêty na ostatni guzik "
szybki777 dnia lipiec 29 2012 23:14:23
bolid23 czytaj dok³adnie i cytuj dok³adnie je¶li tak ¶ledzisz wpisy.
Chwalê 96 i nie jest to artyku³ o 96 ani o ME 96!

Chyba oczywiste jest to ze jesli PZKOSZ wspiera m³odych reprezentantów Polski bardzo ma³o to je¶li ju¿ dojdzie do wyjazdu do przyk³adowej Hiszapnii to nalezy oczekiwaæ ze trener kadry ....pojedzie na ten turniej.

W poprzednim wpisie na polishoops wspomnia³em i pochwali³em 96! Gdzie stwierdzi³êm ze niejaki Zywert czy W³odarczyk nie s± s³absi od wziêtego MOIM ZDANIEM Dzier¿aka na zasadzie kompletowania kadry z klubu w którym siê pracuje.
Przecie¿ tak jest i nie ma tu nad czym polemizowaæ. Znam wielu ch³opców w Polsce którzy trenuj± koszykówkê i bardzo chêtnie zagrali by na turnieju w Hiszpanii i ma³o tego nie s± gorsi od tych którzy pojechali tam . ( bez trenera swojego klubowego i kadry w jednej osobie)
Pawcio dnia sierpie 06 2012 09:20:33
Panie szybki 777 zabieranie ch³opców z 96 na ME U-18 by³oby kompletnie bez sensu, chyba nigdy pan nie by³ na takiej imprezie i nie wie pan co pan proponuje.

To nie MP , gdzie kilku kadetów dawa³o sobie nie¿le radê , Zywerci czy W³odarczyk w rywalizacji z 94 niestety mieliby bardzo ciê¿ko, ju¿ na ME U-16 ³atwo im nie by³o a rywalizacja z 2 lata starszymi "koniami" to by³by strza³ w kolano.Wg mnie jesli kilku ch³opców z 96 za³apie siê na przysz³oroczne U-18 to i tak bêdzie b.dobrze.
Chyba ¿e chcia³ ich pan wys³aæ do tej Hiszpanii turystycznie.
Z moich informacji wynika ¿e tak jak pan Lichtañski przepracowa³ ostatnie zgrupowania , wynika ¿e zale¿y mu na wyniku i skompletowaniu najlepszego mo¿liwego sk³adu na dzi¶ ,bo nie nazwiska graja a aktualna dyspozycja a z t± bywa ró¿nie.
PS.Je¶li trener Lichtañski nie pojecha³ do Hiszpanii to widocznie mia³ b.wa¿ny powód.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5 Mosm Bytom - UKS Katowice
5 Mosm Bytom - UKS Katowice
¦KM sezon 06/07 U-18 rocznik 89/90
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi