News: Kadra Polski U-20 Przygotowania do ME Dywizji B - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:43:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-20 Przygotowania do ME Dywizji B
Kadra Polski
 ME U-20 Dywizja B  - od tych Mistrzostw AWANS DO DYWIZJI A UZYSKUJ¡ 4 ZESPO£Y (poprzednia tylko 2 pierwsze)

ME 12-22.VII.2012

http://u20men.fibaeurope.com/enDivB/default.asp XVI Turgut Atakol - Turcja Istabu³

Przygotowuj±ca siê (pocz±tek 12 lipca w Sofii) do mistrzostw Europy dywizji B, reprezentacja Polski U20 zajê³a 4. miejsce w silnie obsadzonym turnieju Turgut Atakol Tournament w Turcji.

Wydawa³o siê, ¿e po takim sprawdzianie bêdziemy mogli powiedzieæ wiêcej o formie koszykarzy z roczników 1992/93. Okazuje siê, ze wiemy niewiele wiêcej.
 
Zaczê³o siê bardzo obiecuj±co. Po dwóch zwyciêstwach z silnymi markami europejskimi, do jakich bez w±tpienia nale¿± Serbia i Rosja, mo¿na by³o tylko ¿a³owaæ, ¿e Polacy bêd± w lipcu tylko walczyæ o awans do dywizji A, zamiast biæ siê w niej o medal.
 
Dobrze funkcjonowa³a pierwsza pi±tka z³o¿ona w ca³o¶ci z wicemistrzów ¶wiata z Hamburga (jedyna zmiana to Tomasz Gielo w miejsce Piotra Nied¿wiedzkiego), solidne zmiany dawali Micha³ Soko³owski, Jaros³aw Zyskowski i Sebastian Kowalczyk (a propos Gielo – widaæ, ¿e w Liberty mocno pracowa³ nad rzutem). Gdzie¶ w po³owie drogi wszystko zaczê³o siê jednak sypaæ.
 
 Byæ mo¿e to nasze nastroje by³y zbyt optymistyczne, a mo¿e inni byli po prostu lepsi – w ka¿dym razie trzy kolejne pora¿ki zamiesza³y nam w g³owach. Czy przegrane z Francj± (fatalnie wykonywane rzuty wolne), Turcj± (s³aby powrót do obrony) i Niemcami (straty!) wynika³y ze zmêczenia ciê¿kimi treningami? Oby tak. Brakowa³o trochê wykorzystywania naszych podkoszowych, momentami zespo³owo¶ci (mimo ¿e najlepszym asystuj±cym turnieju zosta³ Grzegorz Grochowski).

red. Maciej ¦widerski

Polska – Niemcy 57:76

Polska: Ponitka 5, Kowalczyk 8, Michalak 12, Gielo 0, Wojciechowski 5, Grochowski 0, Zyskowski 0, Soko³owski 2, Karnowski 16, Bonarek 3, Nied¼wiedzki 4, Kucharek 2

Polska - Turcja 68:78 STATYSTYKI

Polska: Ponitka 14, Kowalczyk 11(1), Michalak 7(1), Gielo 7(1), Wojciechowski 6(1), Grochowski 6(2), Zyskowski 5(1), Soko³owski 4, Karnowski 4, Bonarek 2, Nied¼wiedzki 2, Kucharek 0

Polska - Francja 54:67  STATYSTYKI


Polska: Mateusz Ponitka 13, Micha³ Michalak 10, Piotr Nied¼wiedzki 8, Przemys³aw Karnowski 7, Matthieu Wojciechowski 6, Tomasz Gielo 4, Jaros³aw Zyskowski 3, Sebastian Kowalczyk 2, Grzegorz Grochowski 1, Maciej Kucharek 0, £ukasz Bonarek 0, Micha³ Soko³owski 0

Polska – Rosja  70 : 67  STATYSTYKI


Polska: Mateusz Ponitka 23 (6 zb.), Micha³ Michalak 10 (x3), Jaros³aw Zyskowski 9, Micha³ Soko³owski 2, Sebastian Kowalczyk 4, Piotr Niedzwiedzki 2 (2 bl.), Grzegorz Grochowski 5 (8 as.), Przemys³aw Karnowski 8 (7 zb.), Tomasz Gielo 7 (8 zb.), £ukasz Bonarek 0, Mathieu Wojciechowski 0, Maciej Kucharek 0

Polska - Serbia 79 : 75  STATYSTYKI
 
Polska: Mateusz Ponitka 20, Micha³ Michalak 16, Jaros³aw Zyskowski 8, Micha³ Soko³owski 7, Sebastian Kowalczyk 6, Piotr Niedzwiedzki 6, Grzegorz Grochowski 5, Przemys³aw Karnowski 4, Tomasz Gielo 3, £ukasz Bonarek 2, Mathieu Wojciechowski 2, Maciej Kucharek 0
 
http://www.tbf.org.tr/turgutatakol


W rozegranych w poprzednim tygodniu meczach Polacy dwukrotnie ulegli silnej reprezentacji Niemiec, a najlepszym strzelcem naszej reprezentacji by³ Micha³ Michalak.
 
Niemcy – Polska 68:64 (16:15, 20:16, 15:12, 17:21)
 
Polska: Micha³ Michalak 15, Przemys³aw Karnowski 13, Tomasz Gielo 12, Norbert Kulon 8, Grzegorz Grochowski 7, Michal Soko³owski 6, Sebastian Kowalczyk 3, Maciej Kucharek 0, Jaros³aw Zyskowski 0
 
Niemcy – Polska 62:57 (11:12, 23:14, 12:16, 16:15)
 
Polska: Michal Michalak 18, Micha³ Soko³owski 9, Tomasz Gielo 8, Przemys³aw Karnowski 8, Sebastian Kowalczyk 6, Jaros³aw Zyskowski 4, Jaros³aw Trojan 2, Mateusz Dziemba 2, Grzegorz Grochowski 0, Maciej Kucharek 0

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Krakowczyk Maciej MKKS Rybnik r.96
Krakowczyk Maciej MKKS Rybnik r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi