News: Turniej Ursynów Cup rocz.1997/98 Warszawa 31.VII-2.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:08:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Ursynów Cup rocz.1997/98 Warszawa 31.VII-2.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 Wczoraj zakoñczy³ siê szósty Ogólnopolski Turniej Kadetów „Ursynów Cup 2012”. W hali gimnazjum 92. przez trzy dni ogl±dali¶my zmagania rocznika 97 i m³odsi (20 spotkañ). Podczas tego turnieju mogli¶my zobaczyæ jak sk³ady uleg³y zmianie od fina³u U-14. Mistrzowie Polski WKK Wroc³aw to nie ta dru¿yna z Opalenicy (fina³ U-14 ). Brak w sk³adzie Strzelca i Melone (gra³ w Gim 92 z Ursynowa) oraz nieobecno¶æ Micha³a Kapy mia³a wp³yw na wynik osi±gniêty na tym turnieju (VI miejsce). Drugi raz z rzêdu Puchar Ursynów Cup powêdrowa³ do warszawskiej Polonii (Foto).

Do¶wiadczony trener Adam Latos dysponuje prawie tym samym sk³adem od m³odzika. Piêciu zawodników tej dru¿yny jest w szerokiej kadrze Polski (Bender, Wiszomirski, Mijakowski, Kierlewicz, Ko³akowski). Bardzo ciekawie zaprezentowa³a siê na tym turnieju dru¿yna MKS D±browa Górnicza, której nie widzieli¶my nawet w æwieræfina³ach U-14. Zajêli I miejsce w grupie, pokonuj±c miêdzy innymi WKK Wroc³aw i gospodarzy Gim 92 Ursynów, którzy grali przy fantastycznej publiczno¶ci i g³o¶nym dopingu. Wiêkszo¶æ znawców koszykówki przewidywa³a fina³ pomiêdzy Poloni± Warszawa i Gim 92 Ursynów, jak to mia³o miejsce rok wcze¶niej. I to w³a¶nie nieoczekiwana pora¿ka gospodarzy  z MKS D±brow± Górnicza spowodowa³a ¿e warszawskie dru¿yny spotka³y siê ju¿ w pó³finale.

W pierwszym pó³finale MKS DG spotka³a siê z ¯akiem Koszalin. Mistrz zachodniopomorskiego zdominowa³ walkê na deskach, a konkretnie Szymon Kiwilsza, który ma szansê dostaæ siê do ¶cis³ej kadry Polski. W drugim pó³finale mieli¶my bardzo emocjonuj±ce i zaciête widowisko. Mecz by³ wyrównany i dopiero koñcówka zadecydowa³a o zwyciêstwie Polonii. Jeszcze 6 sekund przed koñcem Ursynów móg³ doprowadziæ do dogrywki, jednak trzy próby rzutów za 3 pkt nie dosz³y do celu.

 W ostatnim dniu turnieju od rana toczy³y siê mecze o miejsca. LABasket Warszawa o VII miejsce zmierzy³ siê z Bia³o-Czarnymi i po pierwszej po³owie wszystko wskazywa³o na to, ¿e to LABasket wygra to spotkanie i tu niespodziewanie na parkiet wbieg³ Jakub  Bielawski z kontuzj± rêki której dozna³ podczas dunku (st³uczenie przedramienia). Gdy tylko Jakub  Bielawski zacz±³ graæ z minuty na minuty przewaga Warszawy mala³a i w koñcu przegrali mecz o ,,honor,,. Kolejne spotkanie to mecz o miejsce V. WKK Wroc³aw kontra Trójka ¯yrardów, mecz by³ wyrównany, ale to podopieczni Leszka Kamiñskiego zrewan¿owali siê WKK Wroc³aw, kiedy to dwa lata temu przegrali z nimi w turnieju w m³odzikach w ¯yrardowie. „Ma³y fina³” - mecz o III miejsce rozegrali wcze¶niejsi rywale z grupy MKS D±browa Górnicza i Gim 92 Ursynów. W tym spotkaniu zmêczenie graczy z D±browy da³o siê we znaki i nie by³o ju¿ tak ¶wietnej skuteczno¶ci jak w pierwszej konfrontacji. Zamiast 11 trójek podopiecznych Macieja Glika by³y tylko 2 i prawdopodobnie to zadecydowa³o o pora¿ce. Ostatnim meczem „Ursynów Cup 2012” by³ ,,wielki fina³,, pomiêdzy ¯akiem Koszalin visa Poloni± Warszawa. Dru¿yny pod wzglêdem fizycznym by³y bardzo zbli¿one. Do przerwy ¿adna z dru¿yn nie potrafi³a zdominowaæ przeciwnika i odmieniæ losów spotkania na swoj± korzy¶æ. Po  przerwie  warszawiacy wyszli na kilkupunktowe prowadzenie i kontrolowali korzystny dla siebie wynik do koñca spotkania.

Podsumowuj±c ca³y turniej nale¿y skierowaæ s³owa uznania dla organizatorów. 12 wyró¿nieñ indywidualnych – nagrody rzeczowe (jak zawsze na Ursynów Cup to markowe koszulk)i, medale puchary statuetki. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ pami±tkow± koszulê
Naszym zdaniem w kwietniu 2013 w pó³fina³ach MP U16 powini¶my  zobaczymy 5 dru¿yn z tego turnieju

SKM dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej, a dru¿ynie MKS D±browa Górnicza za transport
Organizatorzy Ursynów Cup zapraszaja za rok rocznik 1998 i mlodsi

 MVP TURNIEJU
Marcin Wiszomirski rocz.1998
POLONIA Warszawa


 NAJLEPSZY OBROÑCA
Szymon Kiwilsza
¯AK Koszalin


 Nagroda Burmistrza Ursynowa
Kacper Karczmarczyk
GIM 92 Ursynów


 
  FOTO-ZIBI

 
FILMIKI-ZIBI


TOP 13 Najskuteczniejsi Strzelcy po 4 meczach

 1 Damian Orêbski 120 TRÓJKA ¯yrardów (rekord 40 pkt. 1 meczu)
2 Szymon Kiwilsza 105 ¯AK Koszalin 
3 Karol Kobzar 104 WKK Wroc³aw 
4 Dawid Boryka 97 MKS D±browa Górnicza
5 Rados³aw Wudarski 88 ¯AK Koszalin
  Karol Odolczyk 88 TROJKA ¯yrardów
7 Micha³ Kierlewicz 79 POLONIA Warszawa 
8 Micha³ Frydryciak 71 ¯AK Koszalin (rocz.98)
9 Jakub Bielawski 66 BIA£O-CZARNI Krasnik (4 mecze)
10 Jakub Skalski 69 GIM 92 Ursynów 
11 Jakub Mijakowski 66 POLONIA Warszawa
12 Marcin Wiszomirski 62 POLONIA Warszawa (4 mecze rocz.98)
13 £ukasz Sowa 54 MKS D±browa Górnicza (Król trójek 7x3)


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ...................................................... 
1  POLONIA WARSZAWA

Klucz £ukasz
Mucha Jakub
Garbarczyk Kamil
Borowiec Damian
Kierlewicz Micha³
Tatarek Tomasz
Mijakowski Jakub
Russek Franciszek
Wiszomirski Marcin
Pog³ód Stef
Bender Maciej
Adamek Filip
Bogusz Dawid

Trener: Adam Latos
 
 2 ¯AK KOSZALIN

Janiel Micha³
Kubacki Maciej
Frydrysiak Micha³
Wojtowicz Maciej
Szymczak Piotr
Gigoñ Daniel
Wiechowski Jakub
Andruszkiewicz Jakub
Kiwilsza Szymon
Uchaman Mateusz
Wudarski Rados³aw
Obrêbski Mateusz

Trener: Józef Janiel
 
 3  GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA

Kaczmarczyk Kacper
Dembny Mateusz
Szymanowski Pawe³
Stachowicz Micha³
Gierz Bart³omiej
Olesiewicz Axel
Blaszkiewicz Oskar
Petruczynik Szymon
Paw³owski Piotr
Skalski Jakub
Melone Wojciech
Mo¶cicki Jakub

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz,
 
 4 MKS D¡BROWA GÓRNICZA

Boryka Dawid

Sowa £ukasz
Koczma Macie
Sznura Jakub
Sepoczyñski Piotr
Gierczakowski Krystian
Kêpa Mateusz
Rajczak Dominik
Kaczmarski Kasper

Trener Maciej Glik
 
 5  TRÓJKA OSIR ¯YRARDÓW

Galantowicz Karol
Jagura Filip
Szczepaniak Miko³aj
Sankowski Robert
Malanowski Mateusz
Michalski Maciej
Orêbski Damian
Orêbski Micha³
Odolczyk Karol
Tomzik Kamil

Trener: Leszek Kamiñski
 
 6 WKK WROC£AW

Kostrzewa Jacek
Zagrodnik Micha³
¦cibisz Piotr
Kobzar Karol
Zieliñski Fabian
Gancarz Fabian
Jêdrzejewski Micha³
Setera Fabian
Krucza³a Karol
Jakubczyk Damian
Chodor Adrian
Chowañski Dominik
Lewko Adrian

Trener: Krzysztof Wilkosz
 
 7  BIA£O CZARNI KRA¦NIK

Knap Jakub
Kolasa Patryk
Chmiel Pawe³
Bañka Piotr
Klonowski Jakub
Wo³oszyn Adrian
Wieczorek Micha³
Janiec Wojciech
Nizabitowski Oskar
Jarzyna Damian
Bielawski Jakub
Wereski Patryk

Trener: Mariusz Wereski
 
 8 LABASKET WARSZAWA

Postek Macie
Ga³±zka Dominik
Gródek Karol
Majewski Wojciech
Trojanowski Damian
£ukaszewicz Adrian
Paw³owski Patryk
Miszkurka Szymon
Blachowicz Przemys³aw
Kostecki Sebastian
Ratajczyk Tomasz
Ciesielski Bartosz

Trener: Wojciech Dubniewski
 

Grupa A

POLONIA WARSZAWA – TRÓJKA ¯YRARDÓW  80 : 52
17:11, 24:16, 20:9, 19:16
POLONIA: Klucz 4, Mucha 1, Garbarczyk 2, Borowiec 2, Kierlewicz 15, Tatarek 6, Mijakowski 12, Russek 2, Wiszomirski 7, Pog³ód 2, Bender 21, Adamek 6
TRÓJKA: Galantowicz 3, Jagura 4, Szczepaniak 3, Malanowski 11, Michalski 9, Orêbski D. 11, Odolczyk 11

POLONIA WARSZAWA – BIA£O- CZARNI KRA¦NIK 91 : 47
22:10,  23:12, 26:4, 20:21
POLONIA: Klucz 10,Borowiec 7, Kierlewicz 16, Tatarek 9, Mijakowski 18, Russek 12, Wiszomirski 9, Pog³ód 9, Bender 2, Bogusz 8
KRA¦NIK: Bañka 3, Klonowski 1, Wo³oszyn 2, Janiec 9, Bielawski 20, Wereski 12

BIA£O CZARNI KRA¦NIK – ¯AK KOSZALIN 59 : 77
11:17, 13:22, 18:20, 17:18
KRA¦NIK: Chmiel 3, Bañka 5, Klonowski 10, Wo³oszyn 7, Janiec 2, Bielawski 23, Wereski 9 
¯AK: Janiel 2, Frydrysiak 16, Wojtowicz 12, Szymczak 6, Andruszkiewicz 6, Kiwilsza 23, Uchaman 2, Wudarski 12, Obrêbski 8

TRÓJKA ¯YRARDÓW – ¯AK KOSZALIN 64 : 85
15:24, 21:19, 18:21, 10:21
TRÓJKA: Galantowicz 4, Jagura 9, Malanowski 19, Michalski 4, Orêbski D. 18, Odolczyk 19
¯AK: Frydrysiak 14, Wojtowicz 6, Szymczak 5, Kiwilsza 26, Uchaman 10, Wudarski 17, Obrêbski 6

¯AK KOSZALIN – POLONIA WARSZAWA   50 : 87
13-28, 14-22, 12-18, 11-19
¯AK: Kubacki 2, Frydrysiak 11, Wojtowicz 6, Kiwilsza 10, Uchaman 4, Wudarski 15, Obrêbski 2
POLONIA: Klucz 6, Garbarczyk 2, Borowiec 2, Kierlewicz 12, Tatarek 4, Mijakowski 10, Russek 9, Wiszomirski 11, Pog³ód 7, Bender 10, Adamek 4, Bogusz 10

TRÓJKA ¯YRARDÓW - BIA£O-CZARNI KRA¦NIK  80 : 42
20-8, 19-11, 20-6, 21-17
TRÓJKA: Galantowicz 4, Jagura 5, Szczepaniak 2, Malanowski 8, Michalski 7, Orêbski D. 40, Odolczyk 14
KRA¦NIK: Chmiel 3, Bañka 6, Klonowski 14, Wo³oszyn 7, Janiec 2, Nizabitowski 2,Bielawski 10, Wereski 5 

   MPKT  P P-ZP-S BILANS 
 1  MKS Polonia Warszawa  3 6 3  0      
 2 ¯ak Koszalin 3 5 2 1     
 3 Trójka ¯yrardów 3 4 1 2   
 4 UKS Bia³o –Czarni Kra¶nik 3 3 0 3   

Grupa B

UKS GIM 92 WARSZAWA – LA BASKET WARSZAWA  92 : 38
19-5, 30-12, 21-6, 22-15
URSYNÓW: Kaczmarczyk 16, Dembny 7, Szymanowski 7, Stachowicz 7, Gierz 2, Olesiewicz 12, Blaszkiewicz 6, Petruczynik 10, Paw³owski 6, Skalski 8, Melone 6, Mo¶cicki 5
LABASKET: Postek 3, Ga³±zka 4, Gródek 7, Majewski 12, Trojanowski 2, £ukaszewicz 2,Blachowicz 2, Kostecki 4, Ciesielski 2,

MKS DABROWA GÓRNICZA – WKK WROC£AW  80 : 71
13:19, 15:12, 17:19, 25:21
MKS: Boryka 25, Sowa 13, Koczma 15, Sepoczyñski 4, Gierczakowski 1, Rajczak 13, Kaczmarski 8
WKK: Kostrzewa 8, ¦cibisz 8, Kobzar 20, Zieliñski 7, Jêdrzejewski 4, Setera 4, Krucza³a 5, Jakubczyk 2, Chodor 9, Lewko 4

UKS GIM 92 URSYNÓW – WKK WROC£AW 67 : 52
20:12, 21:11, 10:16, 16:12
URSYNÓW: Kaczmarczyk 4, Szymanowski 6, Blaszkiewicz 8, Olesiewicz 3, Paw³owski 6, Skalski 20, Melone 12, Stachowicz 14
WKK: Kostrzewa 2, Zagrodnik 1, ¦cibisz 10, Kobzar 9, Zieliñski 1,  Jêdrzejewski 6, Cetera 12, Krucza³a 5, Chodor 2, Lewko 4, Chowañski 0

LA BASKET WARSZAWA – MKS D¡BROWA GÓRNIACZA 44 : 72
19:18, 8:32, 10:12, 7:10
LABASKET: Ga³±zka 2, Majewski 14, Trojanowski 7, £ukaszewicz 6,Kostecki 3, Ciesielski 12,
MKS: Boryka 31, Sowa 12, Koæma 5, Sznura 4, Seroczyñski 4, Gierczakowski 4, Kêpa 3, Rajczak 6

WKK WROC£AW – LABASKET WARSZAWA 77 : 49
18-13, 20-16, 18-11, 21-9
WKK: Zagrodnik 4, ¦cibisz 5, Kobzar 26, Zieliñski -, Gancarz 10, Jêdrzejewski 4, Setera 10, Krucza³a 4, Jakubczyk 4, Chodor 7, Lewko 5
LABASKET: Ga³±zka 2, Gródek 2, Majewski 7, Trojanowski 3, £ukaszewicz 8,Blachowicz 2, Kostecki 12, Ciesielski 8,

GIM 92 WARSZAWA - MKS D¡BROWA GÓRNICZA 55 : 65
18-16, 16-12, 11-15, 8-22
URSYNÓW: Kaczmarczyk 9, Szymanowski 8, Stachowicz 2, Olesiewicz 6, Blaszkiewicz 3, Paw³owski 1, Skalski 16, Melone 10, Dobrzyñski -,
MKS: Boryka 14, Sowa 15, Koczma 11, Sznura 3, Sepoczyñski 6, Rajczak 13, Kaczmarski 1


   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1  MKS D±browa Górnicza  3 6  3 0   
 2 UKS Gim 92 Ursynów 3 5 2 1      
 3 WKK Wroc³aw  3 4 1 2    
 4 UKS LA Basket Warszawa 3 3 0 3   

I pó³fina³: POLONIA Warszawa  - GIM 92 Ursynów  53 : 50
11-7, 10-20, 22-14, 10-9
POLONIA: Kierlewicz 4, Tatarek 3, Mijakowski 12, Russek 4, Wiszomirski 18, Pog³ód 3, Bender 6, Bogusz 3
URSYNÓW: Kaczmarczyk 13, Szymanowski 7, Stachowicz 6,Olesiewicz 7, Blaszkiewicz 3,Paw³owski 2, Skalski 10, Melone 2

II pó³fina³: MKS Dabrowa Górnicza - ¯AK Koszalin 60 : 83
16-26, 17-25, 12-16, 15-25 
MKS: Boryka 21, Sowa 5, Koczma 9, Sznura 2, Gierczakowski 6, Rajczak 15, Kaczmarski 2
¯AK: Janiel 3, Frydrysiak 13, Wojtowicz 4, Szymczak 4, Kiwilsza 24, Uchaman 12, Wudarski 23

I PLAY-OFF o miejsca 5-8: TRÓJKA ¯yrardów  - LA BASKET Warszawa  91 : 46
33-11, 24-6, 26-14, 8-15
TRÓJKA: Galantowicz 14, Jagura 4, Szczepaniak 1, Sankowski 1, Malanowski 2,     Michalski 14, Orêbski D. 34, Odolczyk 19
LABASKET: Gródek 4, Majewski 9, Trojanowski 15, Paw³owski 4, Miszkurka 2, Kostecki 2, Ciesielski 10,

II PALY-OFF o miejsca 5-8:  WKK Wroc³aw - BIA£O-CZARNI Kra¶nik  96 : 42
30-10, 22-12, 19-7, 25-13
WKK: Kostrzewa 6, ¦cibisz 3, Kobzar 21, Zieliñski 4, Gancarz 8, Jêdrzejewski 7, Setera 16, Krucza³a 8, Jakubczyk 6, Chodor 8, Lewko 9
KRA¦NIK:  Chmiel 4, Bañka 6, Klonowski 11, Wo³oszyn 4, Wieczorek 2, Janiec 9, Nizabitowski 2, Wereski 4 

mecz o 7 miejsce: LA BASKET Warszawa : BIA£O-CZARNI Krasnik 48 : 64
23-11, 15-16, 8-16, 2-21 
LABASKET: Gródek 4, Majewski 11, Trojanowski 15, Blachowicz 2, Ratajczyk 14
KRA¦NIK: Chmiel 7, Bañka 5, Klonowski 23, Wo³oszyn 4, Wieczorek 4, Janiec 5,Bielawski 13, Wereski 23 

mecz o 5 miejsce:  TRÓJKA ¯yrardów - WKK Wroc³aw 77 : 68
16-19, 23-13, 20-18, 18-18 
TRÓJKA: Galantowicz 6, Jagura 7, Szczepaniak 0, Sankowski 2, Malanowski 17, Michalski 3, Orêbski D. 17,Odolczyk 25, Tomzik -
WKK: Kostrzewa 4, ¦cibisz 5, Kobzar 28, Zieliñski 4, Gancarz 6, Jêdrzejewski 11, Cetera 5, Krucza³a 2, Jakubczyk 2

mecz o 3 miejsce  MKS D¡BROWA Górnicza - GIM 92 URSYNÓW 55 : 69
12-22, 11-14, 9-11, 23-22
MKS: Boryka 16, Sowa 9, Koczma 6, Sepoczyñski 2, Gierczakowski 3, Rajczak 14, Kaczmarski 5
URSYNÓW: Kaczmarczyk 11, Szymanowski 7, Stachowicz 6, , Olesiewicz 4, Blaszkiewicz 7, Petruczynik 10, Skalski 15, Melone 6, Dobrzyñski  2,

fina³: ¯AK Koszalin - POLONIA Warszawa 73 : 88
25-23, 16-20, 20-23, 12-22
¯AK: Janiel 6, Frydrysiak 14, Kiwilsza 22, Wudarski 21, Obrêbski 10
POLONIA: Borowiec 32, Kierlewicz 32, Tatarek 4, Mijakowski 14, Russek 2, Wiszomirski 24, Pog³ód 2, Bender 6, Bogusz 2
Komentarze
Pawcio dnia wrzesie 03 2012 18:30:33
Marcin Wiszomirski rocznik 98 MVP w Turnieju 97 , nic tylko gratulowaæ , niech ch³opak dalej rozwija swój talent!!!
Oby za rok czy dwa Poloniaa mog³a zaproponowaæ mu co¶ wiêcej ni¿ 3 ligê....
pasjonata dnia wrzesie 04 2012 16:05:32
Dobrze ¿e Pana synowie uczyli sie graæ na szkolnych boiskach a nie w Polonii. Skad tyle jakiejsc chorej zawisci w Panu. Polonia proponuje tyle na ile ja staæ.
Pawcio dnia wrzesie 04 2012 22:49:23
Panie pasjonata o czym pan pisze?? jakiej zawi¶ci??
Gratuluje ch³opakowi ¶wietnego wystêpu w¶ród starszego rocznika , a tu facet wyskakuje z jakim¶ jadem!!! Opamietaj siê cz³owieku.smiley
Tak siê sk³ada, ¿e doskonale wiem co oferuje na ten moment klub Polonia i nie jest to mistrzostwo ¶wiata.
Ale skoro pan uwa¿a inaczej, to ja to szanuje, nie wyzywaj±c pana.
Pozdrawiam.
pasjonata dnia wrzesie 05 2012 10:00:22
Witam
Nie za bardzo wiem w którym momemncie czuje sie Pan zwyzwany . To ¿e Pan wie co porponuje Polonia nie watpie , bo o Pan wie wszystko , co sie dzieje w Cetniewi, Polonii i wielu innych miejscach na kóli ziemskiej. Takze gratuluje dobrego wystepu ca³ej druzynie .Pozdrawiam i zycze mi³ego dnia :)
Pawcio dnia wrzesie 05 2012 11:29:25
Widzê, ¿e panu strasznie przeszkadza, gdy kto¶ dzieli siê wiedz± na tematy oko³o koszykarskie.Znam kilka osób które wiedza du¿o wiêcej ode mnie, tylko trzymaja t± wiedzê tylko dla siebie.Jak rozumiem uwa¿a pan w³a¶nie taka postawê za w³a¶ciw± i wychylanie siê to z³o.
Tylko potem jest szok i zdziwione miny u rodziców.... nie ka¿dy ma bowiem czas i mozliwo¶ci o wszystkim wiedzieæ, co za kulisami naszej kwitn±cej m³odzie¿owej koszykówki .
Po co siê wychylaæ?? jeszcze komu¶ podpadnê , postawa wiem, ale nie napiszê, bo jak ostatnio jeden rodzic napisa³ po usuniêciu syna z Cetniewa "nie palmy mostów" jest w naszym kraju standardem.
Dla mnie chowanie g³owy w piasek to nie jest ¿±dne rozwi±zanie.
pasjonata dnia wrzesie 05 2012 13:28:17
Oczywiscie ma Pan zapewne racje nie chowajmy g³owy w piasek ale przeciez nie mo¿e byc wszedzie ¼le .
pasjonata dnia wrzesie 05 2012 13:29:59
Pozwole sobie stwierdzic -Wszedzie dobrze gdzie Nas nie ma .
Pozdrawiam
Pawcio dnia wrzesie 06 2012 00:40:31
Mamy relacjê na najpopularniejszej stronie o koszykówce m³odzie¿owej , na Ursynowie gra³o grubo ponad setka ch³opaków z ca³ej polski , to pierwszy turniej w tym sezonie ,jest ponad 5000 wej¶æ na w±tek i co??
nikt nic nie napisa³..... nie by³o o czym?? a to przepraszam Zibi pewno robi to dla samego siebie.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
XII miejsce AZS MOS Katowice
XII miejsce AZS MOS Katowice
Dru¿yny rocznik 91/92 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi