News: PIVOT Piastów w XXXIV Europejskim Turnieju ”MINI–BASKET Bruksela 2012” - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:07:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

PIVOT Piastów w XXXIV Europejskim Turnieju ”MINI–BASKET Bruksela 2012”
Turnieje Podsumowanie
 Po dwóch  dniach XXXIV. edycji Europejskiego Turnieju Minikoszykówki pod patronatem FIBA dla rocznika 2000,  PIVOT Piastów z bilansem 4. zwyciêstw i 2. pora¿ek wywalczy³ prawo gry o 5 miejsce.

W turnieju  mecze ( 4 x 8 min. z „zatrzymywaniem” czasu tylko w 4 kwarcie) rozgrywa siê dowolnymi pi±tkami, jednak  bez prawa dokonywania zmian w trakcie trwania pierwszych 3 kwart.W pierwszym meczu piastowianie niestety ulegli faworytowi turnieju  -  francuskiemu
SOM Boulogne.

W drugim spotkaniu z czo³owym belgijskim zespo³em Aalstar dosz³o do b³êdu selekcyjnego - pisz±cego te s³owa - trenera, który przy prowadzeniu 16 - 8 wprowadzi³ w II kwarcie 3. rezerwowych zawodników, czego nie zrobi³ przeciwnik. Niestety regulamin rozgrywek nie zezwala³ na zmianê s³abo graj±cych zmienników do koñca kwarty. W efekcie - do przerwy rywal wyszed³ na prowadzenie. Do koñca meczu, mimo powrotnych zmian w nastêpnych kwartach, nie uda³o siê wyj¶æ na „bezpieczne” prowadzenie i uskrzydleni Belgowie wygrali koncówkê meczu.

Jak siê pó¼niej okaza³o, rezultat tego meczu przekre¶li³ szansê zakwalifikowania siê do czo³owej „4.” mimo pó¼niejszych zwyciêstw,  nawet z  drugim, awansuj±cym  zespo³em z grupy. Bowiem, przy tej samej ilo¶ci zwyciêstw - decydowa³a ró¿nica koszy ze wszystkich 5. spotkañ grupowych.

Nastêpne mecze , to coraz lepsza gra Pivot’a i pokonanie kolejno: belgijskiego Gembo, Mistrza Estonii Erkmaa i w³oskiej Casert’y.

 W pó³fina³owej fazie rozgrywek piastowianie po bardzo dobrej grze okraszonej 5. wsadami najlepszego – zdaniem obserwatorów – zawodnika turnieju Przemka Go³ka pokonali  niemiecki Chemnitz  BV i w poniedzia³ek zagraj± o 5. miejsce – prawdopodobnie z hiszpañskim Sabadell.

W wieczornej gali „ Reprezentacji Europy” z Przemkiem w sk³adzie  pokona³a  „Reprezentacjê Belgii”

Przemek Go³ek mimo niepe³nej dyspozycji zrobi³ prawdziw± furorê, by³ niew±tpliwie najlepszym  zawodnikiem na boisku. Mecze oba zespo³y potraktowa³y powa¿nie, by³o to dla nich nie lada wyró¿nienie. W takim towarzystwie, przy nieustêpliwej obronie Belgów i aplauzie „wype³nionych  trybun” - wykona³ a¿ 10 efektownych wsadów !

Perfekcyjna organizacja, wspania³a atmosfera stworzona przez organizatorów i graj±ce „Narody Europy”, sympatyczni cz³onkowie niemieckiej ekipy, którzy paradowali w sprezentowanych czapeczkach „Miasta Piastów”,  ich trener ubrany w fartuch „Soko³owa”
- to niezapomniane chwile pierwszych dwóch dni tego europejskiego ¶wiêta dzieciêcej koszykówki………cdn.
   Prezes MUKS „PIVOT i trener ch³opców - Jaros³aw Kurdziel


ZAPOWIED¬ TURNIEJU

PIVOT reprezentuje Polskê w Brukseli !Koszykarze Pivot’a Piastów z rocznika 2000 wystartuj± w dniach 26 – 28 maja w elitarnym XXXIV. Europejskim Turnieju ”MINI–BASKET Bruksela 2012”  organizowanym pod egid±  FIBA  Europe w stolicy Unii Europejskiej. 

Organizatorzy zapraszaj± na to koszykarskie ¶wiêto m³odzie¿owej koszykówki po jednej dru¿ynie z wybranych pañstw europejskich  na podstawie dotychczasowych wyników aplikuj±cych dru¿yn. Pivot w ostatnich 12. miesi±cach wygra³ 6 turniejów, co by³o zapewne podstaw± do brukselskiej kwalifikacji . 

 Ekipa Pivot’a odwiedzi tak¿e przy okazji Parlament Europejski i zostanie zaproszona na wspólny lunch z Europos³em Wojciechem Olejniczakiem, który pomóg³ w organizacji wizyty w Europarlamencie wobec wielu obostrzeñ formalnych.

Sportowe szanse piastowskiego zespo³u oceniæ jest bardzo trudno, bowiem spo¶ród kilkunastu zespo³ów  wiele dru¿yn aspiruje do miejsca na podium, jak choæby ekipy z Francji, Hiszpanii, W³och, Turcji – czyli elity europejskiego basketu, ale tak¿e reprezentacja Brukseli czy najlepszy zespó³ Estonii - wygrywaj±cy turnieje za wschodnimi granicami Polski oraz …..byæ mo¿e Pivot Piastów  ?

Piastowska dru¿yna – Mistrz Mazowsza z zesz³ego roku od pocz±tku nowego sezonu prze¿ywa jednak trudne chwile. Mno¿±ce siê kontuzje, z³amania oraz choroby podstawowych zawodników dziesi±tkowa³y zespó³ przed kolejnymi meczami Od wrze¶nia  w ani jednym meczu  ch³opcy nie grali w pe³nym sk³adzie. Gdy brakowa³o 2. podstawowych zawodników udawa³o siê jeszcze wygrywaæ wa¿ne mecze a nawet turnieje. Gdy  dochodzi³a jednak absencja kolejnych graczy pojawi³y siê pierwsze pora¿ki z silnymi ekipami. Czy Pivot zdo³a siê odbudowaæ przed miêdzynarodowym sprawdzianem ?  Pytanie to zadaj± sobie sympatycy klubu i rodzice m³odych koszykarzy…..

 Jednak¿e pokonanie kilku z wymienionych zespo³ów, niezale¿nie od zajêtego miejsca bêdzie ju¿ sukcesem polskiej dzieciêcej koszykówki. 12. letni zagraniczni koledzy naszych koszykarzy w wiêkszo¶ci zaczynaj± treningi  w wieku 6-7 lat a ci najlepsi dysponuj± umiejêtno¶ciami  rzadko spotykanymi u naszych zawodników w  tym wieku. Takie elementy jak rzut za „3” czy kontestowane w naszym szkoleniu m³odzie¿y zas³ony oraz obrona „w trójk±tach” (czêsto u nas  interpretowana jako „strefa”) by³y atutami wykorzystywanymi jednak przez najlepsze zespo³y w poprzednich edycjach  turnieju.
  
Zapraszamy do ¶ledzenia sprawozdañ z turnieju za po¶rednictwem ¿yczliwego portalu www.skm.basketmania.pl

Prezes i trener MUKS „PIVOT”  Jaros³aw Kurdzie

GRUPA A

1) MINI LBL CASERTA (Italie)
2) ERKMAA KORVPALLIKOOL (Estonie)
3) SOM BOULOGNE (France)
4) PIVOT PIASTOW (Pologne)
5) GEMBO (Belgium)
6) AALSTAR (Belgium)   

GRUPA  B

1) CBBV BINNENLAND BARENDRECHT (Holand)
2) CHEMNITZ BV (Germany)
3) ISTAMBUL TOFAS SPORTS CLUB (Turquie)
4) CEEP SABADELL (Espagne)
5) SPIROU CHARLEROI (Belgium)        
6)  BRUXELLES Selexion (Belgium)
PIASTOW -  GEMBO
PIASTOW - BOULOGNE
PIASTOW - AALSTAR
PIASTOW - ERKMAA
PIASTOW - CASERTA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ruda ¦l±ska 2009
Ruda ¦l±ska 2009
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi