News: V Turniej Jedynka Cup rocz.1999 Ko¶cian 15–17.VI.2012r. - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:32:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Turniej Jedynka Cup rocz.1999 Ko¶cian 15–17.VI.2012r.
Turnieje Podsumowanie
W dniach od 15 do 17 czerwca 2012r. w Ko¶cianie 8 dru¿yn rywalizowa³o w V Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki „Jedynka Cup 2012”. W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny KK StarBol Boles³awiec, RKKS Rawia Rawicz, WKS ¦l±sk Wroc³aw, UKKS Iskra Osieczna, KS Polonia 1912 Leszno, GUKS Gwarek Paw³owice i dwie dru¿yny gospodarzy, czyli UKS Jedynka Ko¶cian. Wszystkie zespo³y z³o¿one by³y z
ch³opców z roczników 1999 i 2000, wyj±tek stanowi³a dru¿yna UKS Jedynka II Ko¶cian, która w ostatniej chwili zast±pi³a UKS Kosz Ostrów Wielkopolski, gdy¿ ci pomimo zg³oszenia chêci udzia³u wimprezie nieoczekiwanie wycofali siê.

UKS Jedynka II Ko¶cian z³o¿ona by³a z ch³opców z roczników 1997/98/99 i z tego powodu startowa³a w fazie grupowej jako PK (poza konkursem), a na jej zakoñczenie, pomimo kompletu zwyciêstw, zosta³a sklasyfikowana na 4 miejscu w grupie B. W niedzielnej fazie pucharowej w walce o miejsca 5-8 zast±pili ich m³odsi koledzy z roczników 2001/2002. £±cznie rozegranych zosta³o 20 spotkañ, na 2 halach (sala sportowa ZS 1 w Ko¶cianie oraz sala £azienki), w których rywalizowa³o ze sob± 95 zawodników. W pi±tek i sobotê dru¿yny rywalizowa³y w dwóch grupach po 4 zespo³y, a w niedzielê w fazie pucharowej grano pó³fina³y i fina³y o miejsca 1-4 i 5-8.
W sobotê o godz. 14 zespo³y zgromadzi³y siê na oficjalnej prezentacji, w której udzia³ wziêli tak¿e zaproszeni go¶cie w osobach Pana Micha³a Jurgi – Burmistrza Miasta Ko¶ciana, Pana Macieja Kasprzaka – zastêpcy Burmistrza Miasta Ko¶ciana, Pana Piotra Ruszkiewicza – Przewodnicz±cego Rady Miasta Ko¶ciana, Pani Ma³gorzaty Ratajczak – Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie, Pani Ewy
Zborowskiej – Przewodnicz±cej Rady Rodziców ZS 1 w Ko¶cianie oraz gospodarza Pana Bogus³awa Kiszki – Prezesa UKS Jedynka Ko¶cian. Zawodnicy i go¶cie mogli podziwiaæ wystêpy zespo³u tanecznego z klas II Szko³y Podstawowej nr 1 w Ko¶cianie oraz tancerzy C-Walk. Na zakoñczenie prezentacji ka¿dy zgromadzony na sali otrzyma³ s³odki upominek w postaci lodów. Po drugim dniu rywalizacji zespo³y, w ramach odnowy biologicznej, uda³y siê na ko¶ciañski basen, gdzie mia³y
zapewniony nieodp³atny wstêp, a wieczorem wspólnie kibicowa³y reprezentacji polskich pi³karzy rywalizuj±cych w Euro 2012.
Zmagania sportowe sta³y na bardzo wyrównanym poziomie. Ogl±dali¶my wiele ciekawych i zaciêtych spotkañ. Najwiêcej emocji kibicom gospodarzy przynios³y mecze UKS Jedynki z dru¿ynami Rawii Rawicz i ¦l±ska Wroc³aw w fazie grupowej. Znakomita gra w obronie wszystkich zespo³ów sprawi³a , ¿e licznie przybyli kibice prze¿ywali emocje do samego koñca. W obu meczach od pocz±tku dobrze
spotkania zaczynali miejscowi, pó¼niej jednak do g³osu dochodzili go¶cie i wynik siê wyrównywa³, a w trakcie meczy prowadzenie przechodzi³o z r±k do r±k. Koñcówki spotkañ to gra kosz za kosz i niestety nieznaczne przegrane ko¶ciañskiego zespo³u prowadzonego przez trenera Michalczyka (z Rawiczem 3 punktami, a z Wroc³awiem 4 punktami). Nie mniej emocjonuj±cy by³ niedzielny mecz Jedynki z
Gwarkiem Paw³owice (dru¿yna mia³a w sk³adzie 4 ch³opców z rocznika 1998) – by³o to spotkanie, w którym dosz³o do konfrontacji wy¿szych umiejêtno¶ci technicznych zawodników Jedynki z du¿o lepszymi warunkami fizycznymi starszych zawodników z Paw³owic. Tym razem to go¶cie wyszli na prowadzenie od pocz±tku meczu i powiêkszali przewagê, która na pocz±tku 4 kwarty wynosi³a ju¿ 21 punktów, pó¼niej mecz siê wyrówna³, ale nadal na 2 minuty przed koñcem wynik by³ 72-52 na korzy¶æ go¶ci. Wtedy liderzy dru¿yny Jedynki , Aleksander Adamczak (32 pkt. w meczu) i Szymon Maciejewski (21 pkt.), wziêli siê za ostre odrabianie strat i po szaleñczej pogoni zdo³ali zmniejszyæ rozmiary pora¿ki do 6 punktów (69:75). Niestety do odniesienia zwyciêstwa zabrak³o czasu. Mecz obfitowa³ w du¿±
ilo¶æ fauli, bo a¿ 8 zawodników (po 4 ka¿dej dru¿yny) musia³o opu¶ciæ boisko z powodu przekroczenia limitu przewinieñ, a Gwarek ostatni± minutê by³ zmuszony rozgrywaæ w czterech. W turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna KK StarBol Boles³awiec, która wszystkie mecze wygra³a do¶æ wyra¼nie, a w swoich szeregach mia³a najlepszego strzelca turnieju Macieja Leszczyñskiego, który w 5 meczach zdoby³ 188
punktów (37,6 pkt/mecz). Nale¿y nadmieniæ, ¿e ten zawodnik w meczu grupowym przeciwko zespo³owi ¦l±ska Wroc³aw zdoby³ 53 punkty, a w meczu fina³owym przeciwko UKKS Iskra Osieczna 49 punktów.

Na zakoñczenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, w tym koszulki i kubki z logo imprezy, a zespo³y pami±tkowe statuetki za udzia³ w imprezie. Pierwsze 3 dru¿yny odebra³y okaza³e puchary, medale i nagrody rzeczowe. Dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci plecaków, sprzêtu elektronicznego i koszulek otrzymali wyró¿nieni zawodnicy, których wytypowali trenerzy, organizatorzy i sêdziowie w kategoriach – MVP, Najlepsza „Pi±tka”, Wyró¿nienie w dru¿ynie,
Najlepszy Strzelec, Najlepiej Rzucaj±cy za 3 punkty.

Wszystkie nagrody wrêczali ci sami zaproszeni go¶cie, którzy zaszczycili nas swoj± obecno¶ci± tak¿e na sobotniej prezentacji dru¿yn. Impreza o nazwie „Jedynka Cup” organizowana przez UKS Jedynka w Ko¶cianie we wspó³pracy z Gmin± Miejsk± Ko¶cian, odby³a siê ju¿ po raz 5, a z roku na rok staje siê coraz wiêkszym wydarzeniem sportowym i przedsiêwziêciem organizacyjnym, dlatego organizatorzy pragn± podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego aby nasz turniej móg³ odbyæ siê w tej formie i z takim rozmachem, a w szczególno¶ci Burmistrzowi Miasta Ko¶ciana Panu Micha³owi Jurdze, Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie Pani Ma³gorzacie Ratajczak, Radzie Rodziców ZS 1 w Ko¶cianie oraz firmom: Coccodrillo, Maxim, Hurtownia Rolnik, „Outlet” Markowe Obuwie i Odzie¿ Sportowa,
Nenufar Club, Bank Spó³dzielczy w Ko¶cianie, „Marcin” Przewozy Autokarowe, Mag-Mir, Seven Komputery, Piekarnia M. Gidaszewski, RSP Pianowo, „Magik” Ch³odnictwo i Klimatyzacja, Sk³ad Opon „Drew-Gum”, Matt, Big Art., GS „Samopomoc Ch³opska” Ko¶cian.

Koñcowa klasyfikacja:

1.Starbol Boles³awiec (1999/00)
2.UKKS Iskra Osieczna (1999/00)
3.KS Polonia 1912 Leszno (1999)
4.RKKS Rawia Rawicz (1999/00)
5.GUKS Gwarek Paw³owice (1998/99)*
6.WKS ¦l±sk Wroc³aw  (2000)
7.UKS Jedynka Ko¶cian (1999/00)
8.UKS Jedynka II Ko¶cian  (2001/02)**

*Gwarek Paw³owice pomimo dru¿yny z³o¿onej w po³owie z ch³opców z rocznika 1998 zosta³ za zgod±
organizatora sklasyfikowany w turnieju
**UKS Jedynka II Ko¶cian w fazie grupowej wystêpowa³ jako PK (dru¿yna starsza rocznikowo – 97/98),
a w fazie pó³fina³owej i fina³owej (o miejsca 5-8) zagra³a dru¿yna z roczników 2001/02.

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

Najlepiej rzucaj±cy za 3 punkty: Adamczak Aleksander UKS Jedynka Ko¶cian
Najlepszy strzelec turnieju: Leszczyñski Maciej Starbol Boles³awiec
Najbardziej warto¶ciowy zawodnik turnieju – MVP (wybór sêdziów): Kurzawa Kacper UKKS Iskra Osieczna

 Wyró¿nienie w dru¿ynie (wybór trenera):

Mocny Wojciech
Starbol Boles³awiec
Koterwa Jakub UKKS Iskra Osieczna
Nowak Szymon KS Polonia 1912 Leszno
Popiel Mateusz RKKS Rawia Rawicz
Koz³owski Kajetan GUKS Gwarek Paw³owice
Sitnik Micha³ WKS ¦l±sk Wroc³aw
Maciejewski Szymon UKS Jedynka Ko¶cian
Matuszczak Hubert UKS Jedynka II Ko¶cian

Najlepsza „pi±tka” turnieju (wybór trenerów zespo³ów z miejsc 1-5):

Giergielewicz Mateusz Starbol Boles³awiec
Lewicki Maurycy UKKS Iskra Osieczna
Buszewicz Andrzej KS Polonia 1912 Leszno
Osmelak Krystian RKKS Rawia Rawicz
Serwotka Wojciech GUKS Gwarek Paw³owice

WYNIKI

Polonia Leszno – Jedynka II Ko¶cian 46-95
StarBol Boles³awiec – ¦l±sk Wroc³aw 97-36
Gwarek Paw³owice – Iskra Osieczna 42-58
Jedynka Ko¶cian – Rawia Rawicz 37-40
Ko¶cian – Wroc³aw 50-54
Rawicz – Boles³awiec 26-82
Osieczna – Leszno 58-51
Paw³owice – Ko¶cian II 37-90
Paw³owice – Leszno 61-73
Ko¶cian II – Osieczna 102-62
Ko¶cian – Boles³awiec 51-100
Wroc³aw – Rawicz 54-68

Boles³awiec – Leszno 68-49
Rawicz – Osieczna 40-53
Wroc³aw – Ko¶cian II 116-18
Ko¶cian – Paw³owice 69-75
o 7 miejsce Ko¶cian II – Ko¶cian 20-72
o 5 miejsce Wroc³aw – Paw³owice 69-84
o 3 miejsce Leszno – Rawicz 71-30
o 1 miejsce Boles³awiec – Osieczna 80-56

*UKS Jedynka II Ko¶cian w fazie grupowej gra³a rocznikiem 1997/98/99/00 i po zakoñczeniu tej fazy
turnieju zosta³a sklasyfikowana na 4 miejscu w grupie B
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£ojewski Wojciech GTK Gliwice r.97
£ojewski Wojciech GTK Gliwice r.97
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi