News: II Wiosenny Turniej rocz.1998 Barcin 1-3.VI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:47:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Wiosenny Turniej rocz.1998 Barcin 1-3.VI.2012
Turnieje Podsumowanie
II Ogólnopolski Wiosenny Turniej Koszykówki M³odzików
Pod Patronatem Burmistrza Barcina Turniej zosta³ zorganizowany przez dzia³aczy barciñsko – Piechciñskiego
Towarzystwa Koszykówki. Mecze rozgrywano w sali sportowej przy Zespole Publicznych Szkó³ w Piechcinie w terminie 1-3 czerwca 2012 r.

FOTO-ORGANIZATOR


Mecze zosta³y rozegrane systemem ka¿dy z ka¿dym w pe³nym wymiarze czasowym.

Wyniki poszczególnych spotkañ:

B- PTK – LKS Szubinianka Szubin 68:78
MKS Wrze¶nia - UKS MIKST Miêdzychód 72:37
BPTK – Basket Janikowo 64:68
LKS Szubinianka Szubin – MKS Wrze¶nia 47:77
UKS MIKST Miêdzychód – Basket Janikowo 47:50
MKS Wrze¶nia – BPTK 103:32
LKS Szubinianka Szubin – Basket Janikowo 31:28
BPTK - UKS MIKST Miêdzychód 52:67
LKS Szubinianka Szubin – UKS MIKST Miêdzychód 29:65
MKS Wrze¶nia – Basket Janikowo 57:46

Koñcowa klasyfikacja

I MKS Wrze¶nia
II UKS MIKST Miêdzychód
III Basket Janikowo
IV LKS Szubinianka Szubin
V BPTK

MVP: Miko³aj Szafraniak MKS Wrze¶nia.
Najlepszym obroñca: Jeremi Przybylski UKS MIKST Miêdzychód.
Wybrano pierwsz± pi±tkê turnieju:
- Kamil Korczyñski
- LKS Szubinianka Szubin
- Kacper ¦widziñski - Basket Janikowo
- Mateusz Nowak - UKS MIKST Miêdzychód
- Patryk Czernielewski - MKS Wrze¶nia
- Filip Czerwiñski- BPTK

Dru¿yny zosta³y nagrodzone pucharami (miejsca I-III) i dyplomami. Zawodnicy
w indywidualnych kategoriach otrzymali statuetki. ka¿dy uczestnik turnieju
otrzyma³ pami±tkow± koszulkê turnieju.

W sobotê z okazji Dnia Dziecka zorganizowano ognisko z pieczeniem kie³basek
oraz dziêki uprzejmo¶ci prezesa Bractwa Kurkowego w Piechcinie, turniej
strzelecki z broni sportowej.

Patronat medialny – lokalny Tygodnik Pa³uki.
Turniej nie odby³by siê bez pomocy firm i instytucji:
- Urz±d Miejski w Barcinie
- GS Barcin
- Kujawsko – Pomorski Zwi±zek Koszykówki
- dyrektor ZSP w Piechcinie pani Wies³awa Arent
- dyrektor ZPS w Piechcinie pani Katarzyna Marciniak
- dyrektor Gimnazjum w Barcinie pani Lidia Kowal
- Restauracja Luizjana w Barcinie pan Marcin Wo¼niak
- Lafarge Polska
- Tygodnik Lokalny Pa³uki
- Przemys³aw Kawka
- Edyta Szóstak-£awiñska
- S³awomir Salamon
- Marcin Gaca
- PPU Wodbar pan Stefan Firszt

Wszystkim osobom i instytucjom, które wnios³y pomoc w zorganizowaniu turnieju
w imieniu zarz±du BPTK serdecznie dziêkujê.
Jaros³aw Wiktorowski
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 Derby Katowic AZS - Hartwig
1 Derby Katowic AZS - Hartwig
¦KM sezon 07/08 U-14 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi