News: I Turniej o Puchar Krainy stu jezior rocz.1998 - Miêdzychód 20-22.IV.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:07:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej o Puchar Krainy stu jezior rocz.1998 - Miêdzychód 20-22.IV.2012
Turnieje Podsumowanie
 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
O PUCHAR KRAINY STU JEZIOR - MIÊDZYCHÓD 2012


Puchar Krainy 100 Jezior zostaje w Wielkopolsce !
Poznañska Pyra (foto) nie mia³a sobie równych, bezapelacyjnie zwyciê¿y³a wszystkie spotkania. Du¿e pochwa³y dla organizatorów ! Turniej znakomicie zorganizowany. Uczestnicy do domu wrócili bardzo zadowoleni !( Ka¿dy otrzyma³ upominek) Rozdano a¿ dwadzie¶cia wyró¿nieni indywidualnych

 MVP TURNIEJU:
MAREK IWANOWICZ
PYRA Poznañ

 KRÓL STRZELCÓW
MACIEJ WARACZYÑSKI
PYRA POZNAÑ

 KRÓL ,,TRÓJEK,,
DAWID KLIMCZAK
BASKET JANIKOWO

FOTO-ZIBI

FOTO-BEATA

FILMIKI-ZIBI
  SK£AD.DRU¯YNY.......ALL - STARS
PI¡TKA TURNIEJU
NAJLEPSZY
OBROÑCA
WYRÓ¯NIENIE W
DRU¯YNIE
1  
6 BANASZAK M.
7 IWANOWICZ M.
8 IDZIAK J.
9 ¯ELE¬NIAK T.
10 TOMASZEWSKI M.
11 GARCZYK B.
13 NOWAK P.
14 LEWANDOWSKI M.
15 GUDEKAJTIS K.
16 KWA¦NIOCH K.
17 BROCIEK D.
WARACZYÑSKI W
      
  PYRA POZNAÑ NOWAK PRZEMEK BROCIEK DAWID GARCZYK BARTOSZ
 2 

 
4 GUTTMANN T.
5 KACZMAREK K.
6 GARBULSKI S.
7 SZUMI£O D.
8 KASPRZAK M.
9 PIWOWARSKI R.
10 MARACH K.
11 CZARNOWSKI O.
12 WO¬NIAK R.
13 KOSZABEK D.
14 £ABUDA M.
15 KO£ODZIEJ .
     
  ASTORIA BYDGOSZCZ  KASPRZAK MAREKKACZMAREK K. GUTMAN TOMASZ
 3 
5 URBAN K.
6 ZACHCIA£ D.
8 SMARZY M.
9 PIECHOWIAK F.
10 GRZE¦KOWIAK F.
11 NOWAK M.
12 GRZESIAK T.
13 MARTIN G.
14 PRZYBYLSKI J.
15 OPAS M.
16 KNOPP M.
18 B£ASZCZYK W.
17 TOMCZAK K.
PRZYBYLSKI D.
CEGLARSKI £.
     
  MIKST MIÊDZYCHÓD  ZACHCIA£ DAWIDPIECHOWIAK FILIP OPAS MARIUSZ
 4 
4 JANIAK P.
5 KLIMCZAK D.
6 BABIÑSKI S.
8 PUSZCZYKOWSKI J.
9 WI¦NIEWSKI H.
10 ¦WI¡TKOWSKI N.
12 CZAPLICKI K.
13 BESTRZYÑSKI P.
14 NAWROCKI R.
15 GROCHOLA M.
16 KACZOROWSKI W.
17 ¦WIDZIÑSKI K.
 
     
  BASKET JANIKOWO ¦WIDZIÑSKI KAPERGROCHOLA M. ¦WI¡TKOWSKI N.
 5 
5 TOMASZEWSKI R.
6 ADAMCZYK I.
7 NOWOCIÑSKI F.
9 TOKA P.
10 £UCZAK J.
11 MO¦CICKI K.
13 SZÓSTAKOWSKI A.
14 BALABANOV A.
15 WA£UKANIS M.
16 BEDRA M.
19 GILL D.
     
  GIM92 URSYNÓW  TOKA PIOTR TOMASZEWSKI R. SZÓSTAKOWSKI A.
 6 

0 KORWEL E.
4 HABA M.
6 ADAMCZYK D.
8 KORNOWICZ M.
10 ALBRECHT M.
13 PIÑSKI M. 20
18 PARAFIANOWICZ S.
34 BUREK O.
47 ZWOLAK T.
50 WAROCZYK M.
98 WASIK R.  
    
  7 TREFL SOPOT    PIÑSKI MATEUSZ KORWEL ERYK

WYNIKI SPOTKAN ( SYSTEM KA¯DY Z KA¯DYM)

MIKST MIÊDZYCHÓD – TREFL SOPOT   62:29
16:4   -  22:4  -  12:10  -  12:11
MIKST: Urban 2 , Zachcia³ 12 , Smarzy 6 , Piechowiak 6 , Grze¶kowiak 10 , Nowak 4 , Grzesiak 5
Martin 8 , Przybylski 2 , Opas 2 , Knopp 5 , B³aszczyk 0
TREFL: Korwel4 , Haba 0 , Kornowicz 0 , Adamczyk 2 , Kornowicz 0 , Piñski 15 , Parafianowicz 4
Burek 0 , Zwolak 0 , Waroczyk 0 , Wasik 4

PYRA POZNAÑ – BASKET JANIKOWO 70:17
22:2   -  10:7   -  20:6   -  18:2
PYRA: Banaszak 2 , Iwanowicz 21 , Idziak 0 , ¯ele¼niak 0 , Tomaszewski 0 , Garczyk 2 , Nowak 10 , Lewandowski 8 , Gudekajtis 6 , Kwa¶nioch 0 , Brociek 11 , Waraczyñski 10
BASKET: Janiak 0 , Klimczak 3 , Babiñski 0 , Puszczykowski 0 , Wi¶niewski 0 , ¦wi±tkowski 3 , Czaplicki 0 , Bestrzyñski 2 , Nawrocki 0 , Grochola 0 , Kaczorowski 2 , ¦widziñski 7
 
MIKST MIÊDZYCHÓD – ASTORIA BYDGOSZCZ 36:56
7:17 – 8:13 – 15:9 – 6:17
MIKST: Urban  0 , Zachcia³ 9 , Smarzy 5 , Piechowiak 2 , Grze¶kowiak 0 , Nowak 7 , Grzesiak 7 , Martin 0 , Przybylski 2 , Opas 2 , Knopp  2 , B³aszczyk 3
ASTORIA: Guttmann - ,Kaczmarek 12 , Garbulski 3 , Szmiko 6 , Kasprzak 2 , Piwowarski 0 , Marach 7 , Czarnowski 0 , Wo¼niak 5 , Koszabek 0, £abuda 1, Ko³odziej 0

7 TREFL SOPOT – PYRA POZNAÑ 10:106
3:26 – 4:21 – 3:32  0:27
TREFL: Korwel3, Haba 0 , Kornowicz 0 , Adamczyk 0, Kornowicz 0 , Piñski 1 , Parafianowicz0
Burek2, Zwolak 0 , Waroczyk 2, Wasik 2
PYRA: Banaszak 0 , Iwanowicz 12 , Idziak 0 , ¯ele¿niak 11 , Tomaszewski 4 , Garczyk 2 , Nowak 16 , Lewandowski 12 , Gudekajtis 9 , Kwa¶nioch 4 , Brociek 18 , Waraczyñski 18

GIM. 92 URSYNÓW – ASTORIA BYDGOSZCZ 27:36
13:11 – 9:9 – 5:11 – 0:5
URSYNÓW: Tomaszewski 5 , Adamczyk 0 , Nowociñski 3 , Toka 4 , £uczak 0 , Mo¶cicki 5 , Szóstakowski 8 , Balabonov 0 , Wa³ukanis 0 , Bedra 0 , Gill  2
ASTRORIA:  Guttmann 0, Kaczmarek 10 , Garbulski 6 , Szmiko 0 , Kasprzak  11 , Piwowarski 2 , Marach 6 , Czarnowski 2 , Wo¼niak 7 , Koszabek 0 , £abuda 10 , Ko³odziej 2

BASKET JANIKOWO – GIM. 92 URSYNÓW 40:18
9:2 – 10:9 – 7:2 – 14:5
BASKET: Janiak 0 , Klimczak 0 , Babiñski - , Puszczykowski - , Wi¶niewski 9 , ¦wi±tkowski 6 , Czaplicki 0 , Bestrzyñski 2 , Nawrocki 2 , Grochola 0 , Kaczororowski 11 , ¦widziñski 10
URSYNÓW: Tomaszewski 4 , Adanczyk 0 , Nowociñski 0 , Toka 5 , £uczak 0 , Mo¶cicki 0 , Szóstakowski 4 , Balabanov 0 , Wa³ukanis 3 . Bedra 2 , Gill 0

GIM. 92 URSYNÓW – 7 TREFL SOPOT  35:21
9:3 – 9:8 – 7:6 – 10:4
URSYNÓW: Tomaszewski 3 , Adamczyk 2, Nowociñski 0 , Toka 7 , £uczak 0 , Mo¶cicki 8 , Szóstakowski 13 , Balabanov 2 , Wa³ukanis 0 , Bedra 0 , Gill 0
SOPOT: Korwel 7 , Haba 0 , Adamczyk 2 , Kornowicz 0 , Albrecht 2 , Piñski 4 , Parafianowicz 0 , Burek 0 , Zwolak 2 , Waroczyk 0 , Wasik 4

MIKST MIÊDZYCHÓD – PYRA POZNAÑ 28:78
7:21 – 12:15 – 2:20 – 7:22
MIKST: Urban 3 , Zachcia³ 2 , Smarzy - , Piechowiak 2 , Grze¶kowiak 0 , Nowak 0 , Grzesiak 4 , Martin 2 , Przybylski 0 , Opas 1 , Knopp 2 , B³aszczyk 0, Tomczak 0 , Przybylski 10 , Ceglarski 2
PYRA: Banaszak 0 , Iwanowicz 9 , Idziak 2 , ¯ele¿niak 10 , Tomaszewski 2 , Garczyk 4 , Nowak 3 , Lewandowski 6 , Gudekajtis 0 , Kwa¶nioch o , Brociek 14 , Waraczyñski 28

BASKET JANIKOWO – ASTORIA BYDGOSZCZ 35:41
10:10 – 9:7 – 9:9 – 17:15
BASKET: Janiak 0 , Klimczak 8 , Babiñski 0 , Puszczykowski 0 , Wi¶niewski 10 , ¦wi±tkowski 4 , Czaplicki - , Bestrzyñski 0 , Nawrocki 0 , Grochola 0 , Kaczorowski 2 , ¦widziñski 11
ASTORIA: Guttmann 1 , Kaczmarek 4 , Garbulski 6 , Szumi³o 12 , Kasprzak 2 , Piwowarski 1 , Marach 3 , Czarnowski 0 , Wo¼niak 5 , Koszabek 0 , £abuda 7 , Ko³odziej 0

MIKST MIEDZYCHÓD - BASKET JANIKOWO 50:37
9:15 15:6 14:7 12:9
MIKST : URBAN 0 , ZACHCIA£ 6 , SMARZY 6 , PIECHOWIAK 3 , GRZE¦KOWIAK 0 ,
NOWAK  8 , GRZESIAK 0 , MARTIN 0 , PRZYBYLSKI 0 , OPAS 18 , KNOPP 5   
B£ASZCZYK 4
JANIKOWO : JANIAK 0 , KLIMCZAK 0 , BABIÑSKI 0 , PUSZCZYKOWSKI 2 ,
WI¦NIEWSKI 3 , ¦WI¡TKOWSKI 13 , CZAPLICKI 0 , BESTRZYÑSKI 0 ,   
NAWROCKI 2 ,GROCHOLA 2 , KACZOROWSKI 7 , ¦WIDZIÑSKI 8  
  
PYRA POZNAÑ - GIM92 URSYNÓW 70:8
10:4 21:2 17:2 22:0
PYRA: BANASZAK 0 , IWANOWICZ 8 , IDZIAK 0 , ¯ELE¬NIAK 0 , TOMASZEWSKI 0
GARCZYK 2 ,NOWAK 7 , LEWANDOWSKI 10 , GUDEKAJTIS 8 , KWA¦NIOCH 4 ,
BROCIEK 12 , WARACZYÑSKI 19
URSYNÓW :  Tomaszewski 2 , Adamczyk 0 , Nowociñski 0 , Toka 1 , £uczak 0 ,
Mo¶cicki 1 , Szóstakowski 4 , Balabanov 0 , Wa³ukanis 0 , Bedra 0 , Gill 0

MIKST MIÊDZYCHÓD - BASKET JANIKOWO  50 : 37

7 TREFL SOPOT - ASTORIA BYDGOSZCZ
28 : 51

PYRA POZNAÑ - ASTORIA BYDGOSZCZ 
67 : 19

MIKST MIÊDZYCHÓD - GIM 92 URSYNÓW
46 : 33

BASKET JANIKOWO - 7 TREFL SOPOT
49 : 20


http://uksmikst.bloog.pl/

Komentarze
Grochu dnia kwiecie 23 2012 07:07:20
Fajny turniejsmiley
FilipKrokos11xd dnia kwiecie 23 2012 09:46:28
Turniej by³ extra. Przede wszystkim chcia³bym razem z ca³ym MKS "Basket" Janikowo podziêkowaæ Zibiemu za to, ¿e w nas wierzy i pomaga ch³opakom w realizacji marzeñ smiley smiley smiley Dziêki za turniej smiley
Grochu dnia kwiecie 23 2012 13:37:27
Krokos by³em pierwszy smiley w komentarzu a Zibi naprawdê w nas wierzy³ ;p
FilipKrokos11xd dnia kwiecie 23 2012 14:27:40
Ja to wali³em od serca. Nie zale¿y mi na ¿adnej nagrodzie smiley
Grochu dnia kwiecie 23 2012 14:35:07
Ta jasne mi tez nie ale wprowadzi³em trochê rywalizacji smiley
(to ty masz serce) smiley
Bestrzynski13 dnia kwiecie 23 2012 16:12:22
Pozdrowienia dla Zibiego!!! smiley
dawca5 dnia kwiecie 24 2012 08:05:21
Turniej by³ spoko smiley Pozdrowienia dla Zibiego i Basketu Janikowo smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [4 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Beata Pazur r.93 MOSM Bytom - Kadra ¦l±ska
Beata Pazur r.93 MOSM Bytom - Kadra ¦l±ska
Sylwetki zawodniczek rocz.93-94
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi