News: Miêdzynarodowy Turniej rocznika 1999 Ostrów Wlkp. 7-10.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:09:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej rocznika 1999 Ostrów Wlkp. 7-10.2011
Turnieje Podsumowanie
W dniu 7-9.10.2011 odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wlkp Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Ch³opców rocznika 1999. Uczestniczy³o w nim 6 zespo³ów. Dwie zagraniczne - BK Sigulda z £otwy, Avangard Kijów z Ukrainy i cztery zespo³y z Polski - Novum Bydgoszcz, SP 27 Katowice, UKS Trójka ¯yrardów, i gospodarze UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp.W czasie trzydniowych zmagañ rozegrano 15 spotkañ systemem " ka¿dy z ka¿dym ".

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1. NOVUM BYDGOSZCZ
2. UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.
3. BK SIKULDY £OTWA
4. UKSSP 27 KATOWICE
5. UKS 3 ¯YRARDÓW
6. AVANGARD KIJÓW UKRAINA

Warto zaznaczyæ , ¿e poraz pierwszy w Ostrowie zawita³ zespó³ z Ukrainy , co niezmiernie ucieszy³o organizatorów turnieju. Jak zawsze bardzo siln± ekipê przywióz³ zaprzyja¼niony z naszym klubem zespó³ z £otwy, który odwiedza nasz± szko³ê corocznie.

Bezkonkurencyjnym temem by³ zespó³ z Bydgoszczy , bardzo silny i potrafi±cy ju¿ koszykarsko w tym wieku bardzo wiele. ¯yrardów i Katowice to zespo³y , które jeszcze wielu konkurentom sprawi± wiele problemów. I na koniec o gospodarzach. Jest to zespó³ stworzony tylko i wy³±cznie z ch³opców ze Szko³y Podstawowej nr 1 . Braki w warunkach fizycznych zastêpuj± ogromn± wol± walki i determinacja w osi±gniêciu zwyciêstwa. Wyniki spotkañ UKS Olimpijczyk

UKS - Novum  54-68
UKS - Sigulda  68-52
UKS- Katowice 86-61
UKS- ¯yrardów 76-47
UKS- Kijów 77-43

Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ zawodnik UKS Olimpijczyk - Micha³ Wo³owicz ( 93 pkt )

Turniej móg³ siê odbyc dziêki pomocy Urzêdu Miasta Ostrowa Wlkp oraz dziêki wydatnej pomocy Rodziców zawodników , którzy ufundowali dla Wszystkich zawodników pami±tkowe Koszulki, i warto¶ciowe upominki. Odwiedzili nasz turniej zawodnicy od których mog± ch³opacy  uczyæ siê gry : Dariusz Parzeñski 5 krotny mistrz Polski, Vadim Czeczuro trener Odry Brzeg, Wojciech Szawarski wielokrotny reprezentant Polski, Marcin Dyma³a m³odzie¿owy reprezentant Polski, Miko³aj Czaja ( wychowanek naszej szko³y ) trener Stali Ostrów oraz wielu innych zawodników Stali Ostrów. Organizatorzy dziêkuj± wszystkim osobom którzy przyczynili siê do zorganizowania tego turnieju.

Zapraszamy za rok.             Piotr Twardowski tel 607303037  twardy @ autograf.pl

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
nasze zakwaterowanie
nasze zakwaterowanie
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi