News: Turniej Piêciu Narodów rocz.2000 Bia³ystok 1-4.II.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 19:12:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Piêciu Narodów rocz.2000 Bia³ystok 1-4.II.2012
Turnieje Podsumowanie
 T U R N I E J     P I Ê C I U    N A R O D Ó W     

Andrzej Sinielnikow – g³ówny pomys³odawca i organizator imprezy zaprosi³ do szko³y gdzie pracuje – SP 47 najsilniejsze zespo³y z rocznika 2000 z Polski, jak i zagranicy.

Przez cztery dni (1-4 lutego) mogli¶my podziwiaæ przysz³e gwiazdy koszykówki
z Przemy¶la, Warszawy, W³oc³awka, Pruszkowa, Sopotu, E³ku. Na zaproszenie Sinielnikowa przyjecha³y tak¿e zespo³y z koszykarskich szkó³ z £otwy, Estonii, Grodna i Wilna.

Gospodarze z SP 47 Bia³ystok
 wystawili dwa zespo³y: jeden oparty na uczniach klasy sportowej, a drugi by³ reprezentacj± szko³y.

Wszystkie mecze by³y bardzo zaciête i co trzeba podkre¶liæ sta³y na wysokim poziomie, jak na t± kategoriê wiekow±. Organizatorzy zadbali o bardzo ciekaw± oprawê turnieju. Na otwarciu m³odzi koszykarze mogli poczuæ siê, jak prawdziwe gwiazdy. Odegrano hymny piêciu pañstw, by³a te¿ efektowna prezentacja zawodników w ¶wietle kolorowych reflektorów w stylu dobrze znanym z pojedynków na parkietach najwspanialszej ligi ¶wiata NBA.

 Andrzej Sinielnikow postara³ siê tak¿e by m³odzi zawodnicy nie nudzili siê w przerwach turniejowych meczów. Odby³y siê dwa bardzo ciekawe konkursy. W pierwszym tradycyjnym turnieju rzutów za trzy punkty wygra³ Davydas Balciunas ze Szkoy Koszykarskiej z Wilna. Na czwartm miejscu uplasowali siê B³a¿ej Kulikowski z Nenufaru E³k oraz Maciej Sidorowicz z SP II 47 Bia³ystok
. Nagrody wrêcza³ znakomity by³y koszykarz, specjalista od "trójek” Tomasz Kujawa.

Tak¿e dawna gwiazda koszykarskich parkietów, wielokrotny reprezentant Polski, a dawniej zawodnik m.in. zespo³u ekstraklasy z Bia³egostoku Micha³ Hlebowicki nagrodzi³ zwyciêzcê konkursu umiejêtno¶ci technicznych. By³ nim £otysz Linards Birza z BS Ogre Ryga. W zespole tym gra syn Hlebowickiego Oskar Jakub. W tej klasyfikacji najwy¿ej z naszych koszykarzy byli Daniel Sar-Malinowski z Nenufaru E³k (6. miejsc) i Kamil Pankiewicz z SP 47Bia³ystok
(8. miejsce).

 W finale Nied¼wiadki z Przemy¶la pokona³y £otyszy z Rygi 52:29. Pierwszy zespó³ SP 47 Bia³ystok zaj±³ w doborowej stawce 7. miejsce. UKS Nenufar 5 E³k, prowadzony przez twórcê ³om¿yñskiego turnieju "£om¿yczki”, Edwarda Traskowskiego by³ dziewi±ty, a SP 47 II zosta³ dwunastym zespo³em.
Najlepszym koszykarzem w rzutach za trzy punkty okaza³ siê Piotr Wójtowicz z SP 47 I Bia³ystok, a w klasyfikacji zbiórek triumfowa³ Kacper Sêk z drugiego zespo³u SP 47.

Turniej nie móg³ siê odbyæ bez pomocy ¿yczliwych ludzi. Wielk± pracê wykonali sami rodzice koszykarzy z Bia³egostoku. Rad± i pomoc± na ka¿dym kroku s³u¿y³a pani dyrektor SP 47 Halina Hapunik. To w jej szkole nie tylko toczy³y siê turniejowe mecze, ale tak¿e spali i ¿ywili siê uczestnicy imprezy.
Turniej Piêciu Narodów odby³ siê pod honorowym patronatem prezydenta Bia³egostoku Tadeusza Truskolaskiego. Wspó³organizatorem by³ Podlaski Zwi±zek Koszykówki.

 Wspania³± oprawê muzyczno-o¶wietleniow± zapewni³a firma "ROBIKO”, a g³ównymi sponsorami zawodów byli: Grupa Sklepów Spo¿ywczych "Chorten”, Bruno Tassi, Hurtownia Sportowa "Kaja” i "Karczma za p³otem” z Czarnej Bia³ostockiej.

Najwiêksze brawa nale¿± siê jednak Andrzejowi Sinielnikowowi. Jego turniej okaza³ siê strza³em w dziesi±tkê i jak ju¿ przekaza³ nam prezes Podlaskiego Zwi±zku Koszykówki Marek Koz³owski musi on na sta³e wpisaæ siê do kalendarza sportowych imprez Bia³egostoku.


Zawodnik dna:
Bartek Wysocki (1dzieñ), Kristers Aunins (2 dzieñ), Sebastian Walda (3 i 4 dzieñ)

Double-Double
Sebastian Walda (UKS 7 Trefl Sopot) 6 razy
Kacper Sêk
(SP 47 II Bia³ystok) 4 razy
Piotr Wójtowicz (
SP 47 I Bia³ystok) 3 razy
Oskars Hlebovickis (Ogres Basket 2 razy
Piotrek Choromañski
(MKS Polonia Warszawa)
B³a¿ej Kulikowski (Nenufar E³k)

 MVP:  SHUTERS & BLOCK:  ASSIST:   ,,3 POINT,,  REBOUNDS:
         
WIKTOR S£ABY
(NIED¬WIADKI PRZEMY¦L)
POLSKA
SEBASTIAN WALDA
UKS 7 TREFL SOPOT
POLSKA
ARTIOM MAKSIMOV
BC REGION GRODNO
BIA£ORU¦
PIOTR WÓJTOWICZ
(SP 47 BIA£YSTOK I)
POLSKA
KACPER SÊK
(SP 47 BIA£YSTOK II)
POLSKA


STATYSTYKI

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI  (66 OPISANYCH FILMIKÓW)

KARPIÑSKI W. I NIED¬WIADKI PRZEMY¦L POLSKA 52 : 29  II OGRE £OTWA  BERKOLDS A.
          
 BALCIUNAS D. III BS VILNIUS LITWA 47 : 37 IV BC REGION GRODNO BIA£ORU¦ STUBIEDA VADIM
         
WALDA SEBASTIAN V UKS 7 TREFL SOPOT POLSKA 61 : 59 VI TKM W£OC£AWEK POLSKA AFELTOWICZ M.
         
¦WIRYDOWICZ G. VII SP 47 BIA£YSTOK I POLSKA 46 : 44 VIII MKS POLONIA WARSZAWACHOROMAÑSKI P.
         
SAR-MALINOWSKI IX UKS NENUFAR 5 E£K POLSKA 50 : 36 X BC HITO KOTHLA JARVE ESTONIA TAMBRE EERIK
         
BROCZEK BARTEK XI MKS MOS PRUSZKÓW POLSKA 32 : 19  XII SP 47 BIA£YSTOK II POLSKALASKOWSKI M.
         


 KOMKURS UMIEJETNO¦CI TECHNICZNYCH

1. LINARDS BIRZA 19,18 BC OGRE £OTWA
2. LUKAS JURAVICIUS 20,24 BS WILNO LITWA
3. JURMO ROOMA 20,31 BC HITO ESTONIA
4. MICHA£ PAWLAK 20,97 UKS 7 SOPOT POLSKA
5. S£ABY WIKTOR 21,06 NIED¬WIADKI PRZEMY¦L POLSKA
6. DANIEL SAR-MALINOWSKI 21,19 NENUFAR 5 E£K POLSKA
7. AFELTOWICZ MARCEL 21,30 TKM W£OC£AWEK POLSKA
8. KAMIL PAKIEWICZ 22,09 SP 47 BIA£YSTOK POLSKA
9. PRZELAZ£Y KUBA 22,14 MKS PRUSZKÓW POLSKA
10. £UKASZ RZESZOTARSKI 22,52 POLONIA WARSZAWA  POLSKA
11. KUBA DUBIEC 25,97 SP 47 BIA£YSTOK POLSKA
12. MIROS£AW ZAJKOWSKI 30,73 BC GRODNO BIA£ORU¦

Nagrodê ( Pi³kê spalding oraz statuetkê) wrêcza³ wielokrotny reprezentant Polski Micha³ Hlebowicki

 KONKURS RZUTÓW ZA 3

1. DAVYDAS BALCIUNAS 13 pkt.  ( 12x3 + 1 eks.) BS WILNO LITWA
2. PIATEK ADAM 11 pkt. ( 10x3 + 1 eks) TKM W£OC£AWEK POLSKA
    SZWAKIEL WLADISLAW  11 pkt. (10x3 + 2 eks)  BC GRODNO BIA£ORU¦
4. B£A¯EJ KULIKOWSKI 10 pkt. (8x3 + 2 eks) NENUFAR 5 E£K POLSKA
    SIDOROWICZ MACIEJ 10 pkt. ( 7x3 + 3 eks) SP 47II BIA£YSTOK POLSKA
6. KRISTERS AUNINS 9 pkt. (9x3) ORGE £OTWA
7. MAGI JOOSEP 8 pkt. (8x3) BC HITO ESTONIA
    MOCHNACZ MICHA£ 8 pkt. (7x3 + 1 eks) UKS 7 SOPOT POLSKA
    WÓJTOWICZ PIOTR 8 pkt. ( 7 pkt. + 1 eks) SP 47 I BIA£YSTOK POLSKA
10.URBANIAK BENJAMIN 7 pkt. ( 5X3 + 2 EKS) POLONIA WARSZAWA POLSKA
11.SERWIÑSKI RAFA£ 3 pkt. (3x3) NIED¬WIADKI PRZEMY¦L POLSKA
12.WOJCIECHOWSKI 1 pkt. (1x3) TOMEK MKS PRUSZKÓW POLSKA

Nagrodê  (pi³kê spalding oraz statuetkê) wrêcza³ Tomasz Kujawa jeden z najlepiej rzaucajacych za trzy w Polsce

 WYNIK GRUPA I

MKS  PRUSZKÓW - TKM W£OC£AWEK  15 : 49 
Szko³a BASKETU Litwa - NIED¬WIADKI  PRZEMY¦L 
39 : 49 
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK - BC HITO KOHTLA- JARVE  42 : 35 
MKS  PRUSZKÓW - NIED¬WIADKI PRZEMY¦L  33 : 52
Szko³a Basketu Wilno - BC HITO KOHTLA- JARVE
40 : 27
TKM W£OC£AWEK - UKS BASKET 47 BIA£YSTOK 
51 : 40
BC HITO KOHTLA- JARVE  - NIED¬WIADKI PRZEMY¦L 
33 : 66
TKM W£OC£AWEK - Szko³a Basket Wilno
39 : 60
MKS  PRUSZKÓW - UKS BASKET 47 BIA£YSTOK 
46 : 47
NIED¬WIADKI PRZEMY¦L - TKM W£OC£AWEK 
54 : 31
MKS  PRUSZKÓW - BC HITO KOHTLA- JARVE 
32 : 52
Szko³a Basketu Wilno Litwa - UKS BASKET 47 BIA£YSTOK 
28 : 44
TKM W£OC£AWEK - BC HITO KOHTLA- JARVE 
59 : 39
Szko³a Basketu Litwa - MKS  PRUSZKÓW
58 : 38
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK - NIED¬WIADKI PRZEMY¦L 
37 : 45

   MPKT  Z  P 
 1Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l (POLSKA)  5 10 5 0
 2Basketbolnaja Skola Vilnius  (LITWA)  5 9  4  1 
 3TKM W£OCLAWEK 5 8 3 2
 4SP 47 I Bia³ystok (POLSKA) 5 7 2  3 
 5BC HITO Kothla Jarve (ESTONIA) 5 6 1  4 
 6MKS Pruszków (POLSKA)  5 5 0 5

 WYNIKI GRUPA II

POLONIA WARSZAWA - NENUFAR E£K  63 : 43 
SP 47 BIA£YSTOK - OGRES RYGA  15 : 60
BC REGION GRODNO - TREFL SOPOT  51 : 42
POLONIA WARSZAWA - BC REGION GRODNO  41 : 65
NENUFAR E£K  - SP 47 BIA£YSTOK  47 : 44
OGRES RYGA - TREFL SOPOT 74 : 27
NENUFAR E£K - OGRES RYGA  20 : 62
POLONIA WARSZAWA - TREFL SOPOT  37 : 40
BC REGION GRODNO - SP 47 BIA£YSTOK 67 : 40
BC REGION GRODNO - OGRES RYGA   48 : 52
NENUFAR E£K - TREFL SOPOT  44 : 53
POLONIA WARSZAWA - SP 47 BIA£YSTOK  59 : 30
BC REGION GRODNO - NENUFAR E£K  47 : 30
POLONIA WARSZAWA - OGRES RYGA  22 : 48
SP 47 BIA£YSTOK -TREFL SOPOT  47 : 61


   MPKT  Z  P P-Z 
 1Ogres Basketbola Skola  (£OTWA) 5 10 5 0 196
 2BC Region Grodno  (BIA£ORU¦)  5 9  4  1  183
 3UKS 7 TREFL SOPOT (POLSKA) 5 8 3 2 141
 4UKS 7 Trefl Sopot  (POLSKA) 5 7 2 3 109
 5Nenufar E³k (POLSKA) 5 6 1 4 110
 6SP 47 II Bia³ystok (POLSKA) 5 5 0 5  99


STATYSTYKI


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI (66 OPISANYCH FILMIKÓW) 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jakub Opoka r.93 MOSM Bytom
Jakub Opoka r.93 MOSM Bytom
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi