News: Kadra Polski U-16 Turniej Turcja 28.I-5.II.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:00:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 Turniej Turcja 28.I-5.II.2012
Kadra Polski
KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1.Egypt U-17
2.Poland
3.Russia
4.Germany
5.Serbia
6.Turkey
7.Ukraine
8.France
9.Slovenia
10.Montenegro
11.Latvia
12.Bulgaria

PODSUMOWANIE NASZEJ KADRY U-16

polishhoops-POCZ¡TEK-REPREZENTACJI-1996

3-sekundy-PATRZCIE-DALEJ-NA-1996


 FINA£: POLSKA - EGIPT  73 : 83 STATYSTYKI
W³odarczyk 7 (3 zb. 2 as), Pruefer 10 (7 zb.), Marek Zywert 25 (3 zb, 6 as), Kamil Zywert 4 (2 zb, 8 as), Marek (3 zb), £ucka 3 (3 zb), Wadowski 9 (6 zb,5 as), Kulka 13 (14 zb),
Majchrzak 2 (5 zb)

Podopieczni trenera Arkadiusza Mi³oszowskiego nienajlepiej rozpoczêli niedzielny fina³ - dali wrzuciæ sobie pierwsze osiem punktów, a po kilku akcjach przegrywali ju¿ 3:10 i przez wiêkszo¶æ pierwszej po³owy musieli odrabiaæ straty. Starsi o rok, a tak¿e wyra¼nie lepsi fizycznie Egipcjanie zdobywali punkty g³ównie po indywidualnych zagraniach spod kosza. Nie do zatrzymania by³ zw³aszcza Moataz Hosny, który fina³owy pojedynek zakoñczy³ z double-double: 21 punktów oraz 16 zbiórek. Do tego imponowa³ repertuarem podkoszowych zagrañ i wsadami.
Polska po pierwszej kwarcie przegrywa³a 14:23, jednak bia³o-czerwoni raz jeszcze podczas turnieju Turk Telekom Tournament pokazali charakter. W 18 minucie ekipa Mi³oszowskiego przegrywa³a ju¿ 29:41, jednak wówczas Polacy nie tylko zawêzili podkoszow± defensywê, ale zaczêli graæ bardziej zespo³owo i skutecznie w ataku. Efekt? Seria 7:0 na pocz±tku drugiej po³owy po której w 24. minucie spotkania na tablicy widnia³ remis 41:41.
¦wietnie spotkanie w polskiej dru¿ynie rozgrywa³ przede wszystkim Marek Zywert. W ca³ym spotkaniu rzuci³ 25 punktów, trafiaj±c 5 z 13 trójek. To w³a¶nie jego zagrania w g³ównej mierze pozwoli³y Polakom odrobiæ straty. Koñcówka trzeciej kwarty nale¿a³a jednak do Egipcjan, którzy znów przejêli inicjatywê. Nie do zatrzymania by³ Ahmed Soliman, który w finale mia³ nie tylko 21 punktów, lecz osiem zbiórek. Egipcjanie nie tylko byli zdecydowanie lepsi w walce o zbiórki, ale dziêki agresywnej grze wymuszali przewinienia Polaków. To w³a¶nie a¿ 27 trafionych wolnych na 40 zadecydowa³y o wygranej rywali.
Mimo to drugie miejsce Polaków trzeba odebraæ jako ogromny sukces, bowiem w koñcowej klasyfikacji Turk Telekom Tournament reprezentacjê Polski rocznika 1996 wyprzedzili jedynie Egipcjanie z³o¿eni g³ównie ze starszych o rok zawodników, którzy przygotowuj± siê do mistrzostw ¶wiata do lat 17.

 PÓ£FINA£
POLSKA – NIEMCY 61:48
  STATYSTYKI
(19:12 12:13 13:10 15:13)

Polska: Pruefer 14 (7 zb.), Kulka 14 (7 zb., 4 prz.), Wadowski 10, Marek Zywert 9 (5 zb., 3 as., 4 prz.), Micha³ Marek 6, Kamil Zywert 4,  Piotr £ucka 2, Wojciech Majchrzak 2 (8 zb.), Marcin Skorek, Artur W³odarczyk.

Reprezentacja Polski do lat 16 w sobotnim pó³finale tureckiego turnieju Turk Telekom Tournament pokona³a kolejnego faworyta, tym razem 61:48 kadrê Niemiec.
Pó³fina³owe spotkanie z Niemcami nasza reprezentacja rozpoczê³a od ³atwych trafieñ spod kosza i punktów z linii rzutów wolnych. Bia³o-czerwoni prowadzeni przez duet Igor Wadowski – Grzegorz Kulka po pierwszej kwarcie prowadzili 19:12. Mimo ¿e Niemcy poprawili defensywê, to nie potrafili odrobiæ strat i do przerwy przegrywali 25:31.
Po zmianie stron Polacy byli bardzo skuteczni z dystansu, za¶ Niemcy pope³niali proste b³êdy w organizacji ofensywy. Zawodnicy trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego co prawda przegrywali walkê na deskach, ale kontrolowali spotkanie do samego koñca. Dziêki wygranej 61:48 reprezentacja Polski sta³a siê pierwszym finalist± turnieju Turk Telekom Tournament. W meczu o z³oto druzyna Mi³oszewskiego zagra z Egiptem, który na turnieju reprezentuje dru¿yna do lat 17. Polacy wiêc ju¿ okazali siê najlepsi w kategorii U16.

 ÆWIERÆFINA£:
 POLSKA - FRANCJA 71:51 STATYSTYKI
(11:12, 15:18, 29:8, 16:13)

Reprezentacja Polski do lat 16 sprawi³a ogromn± niespodziankê na turnieju Turk Telekom Tournament. Dru¿yna trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego w dzisiejszym pó³finale do¶æ niespodziewanie pokona³a faworyzowan± Francjê 71:51. Tym samym bia³o-czerwoni awansowali do pó³fina³u tej silnie obsadzonej imprezy!
Pierwsza po³owa to popis nieskuteczno¶ci obu dru¿yn, które gra³y do¶æ wolno i nie forsowa³y tempa. W³a¶nie dlatego Francuzi po pierwszej kwarcie prowadzili zaledwie 11:10, a schodz±c na przerwê mieli 4-punktow± zaliczkê (26:30).
Po zmianie stron Polacy ca³kowicie zmienili swoj± grê i pokazali swoj± najlepsz± stronê. Marek Zywert i Filip Pruefer poprowadzili bia³o-czerwonych do serii 21:1, dziêki czemu podopieczni trenera Mi³oszewskiego wyszli na prowadzenie 55:38. Pod³amani Francuzi nie potrafili ju¿ odrobiæ strat, za¶ Polacy imponowali nie tylko skuteczno¶ci± z dystansu, ale i ³atwo¶ci± z jak± zdobywali punkty spod kosza.
Tym samym reprezentacja Polski, która zakoñczy³a fazê grupowej rywalizacji z bilansem 2-3 i czwartym miejscem niespodziewanie awansowa³a do pó³fina³u, pokonuj±c jednego z faworytów Turk Telekom Tournament.

 POLSKA - TURCJA 43 : 59  STATYSTYKI
4-18, 22-7, 4-18, 13-16
W³odarczyk 4 (3 zb, 1 as), Pruefer 14 (6 zb), M.Zywert 8 (7 zb), K. Zywert 2 (5 zb, 2 as), Marek 2 (3 zb), Wadowski 2 (5 zb, 1 as), Kulka 4 (5 zb), Majchrzak 7 (1 zb)

Gospodarze Turk Telekom Tournament, czyli Turcy okazali siê zbyt wymagaj±cym przeciwnikiem dla reprezentacji Polski do lat 16. Dru¿yna prowadzona przez trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego tym razem przegra³a 43:59 i legitymuje siê jak na razie bilansem 2-2.
Dopingowani przez liczn± publiczno¶æ Turcy mocno i agresywnie rozpoczêli spotkanie z Polsk±, bazuj±c g³ównie na indywidualnych zagraniach. Pod koszem nie do zatrzymania by³ Egemen Guven. Efekt? Szybkie prowadzenie 14:2 dla rywali. Bia³o-czerwoni przebudzili siê dopiero w drugiej kwarcie, g³ównie za spraw± Filipa Pruefera. Po tym jak Marek Zywert trafi³ równo z syren± dru¿yna trenera Mi³oszewskiego niespodziewanie po pierwszej po³owie prowadzi³a 26:25!
Druga po³owa nale¿a³a ju¿ jednak zdecydowanie do Turcji. Rywale grali przede wszystkim na skutecznego tego wieczora Guvena i szybko odskoczyli na 30:43. Polacy nie mogli odrobiæ strat, bo przede wszystkim byli nieskuteczni – trafili tylko dwie trójki i mieli niewiele ponad 30% skuteczno¶ci za 2.(POLISHHOOPS)

 POLSKA – EGIPT  65 : 83 STATYSTYKI
(15:19 15:17 14:23 19:22)
Kamil Zywert 13, Grzegorz Kulka 12, Marek Zywert 9, Micha³ Marek 8, Piotr £ucka 6, Filip Pruefer 5, Igor Wadowski 4, Adam Kadej 3, Marcin Skorek 3, Artur W³odarczyk 2, Jakub Nizio³, Wojciech Majchrzak

Na zakoñczenie grupowej rywalizacji w turnieju Turk Telekom Tournament nie uda³o siê Polakom sprawiæ niespodzianki. Nasza reprezentacja do lat 16 uleg³a 65:83 niepokonanej na tym turnieju kadrze Egiptu do lat 17.
Egipcjanie szybko objêli prowadzenie w tym spotkaniu za spraw± skutecznego Ehaba Saleha, który ca³e spotkanie zakoñczy³ z dorobkiem 21 punktó, 6 zbiórek oraz 3 asysty. Bia³o-czerwoni co prawda do przerwy przegrywali tylko 32:38, jednak druga po³owa nale¿a³a zdecydowanie do rywali. W dru¿ynie prowadzonej przez trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego kolejne dobre spotkanie rozegra³ Grzegorz Kulka. Skrzyd³owy Polonii Warszawa w 23 minuty zapisa³ na swym koncie 12 punktów oraz 4 zbiórki. Najwiêcej punktów w polskiej ekipie zdoby³ jednak Kamil Zywert, który prócz 13 punktów rozda³ 4 asysty. Nie wystarczy³o to jednak do odniesienia wygranej z Egiptem. Pora¿k± 65:83 nasza reprezentacja zakoñczy³a pierwsz± fazê turnieju z bilansem 2-(POLISHHOOPS)

 POLSKA - S£OWENIA  76 : 64  STATYSTYKI

W³odarczyk 14 (6 zb, 4 as), Pruefer 4 (3 zb), Nizio³ 2 (4 zb), M.Zywert 13 (5 zb, 1 as), K. Zywert 6 (7 zb, 6as), Marek 14 (7zb, 1 as), £ucka 2 ( 1 zb, 1 as), Skorek 4 (3 zb), Wadowski 3 (3 zb 1 as), Kulka 14 (5 zb, 2 as, 2 bl)

Tym razem to bia³o-czerwoni rozpoczêli spotkanie od bardzo mocnej defensywy i po pierwszej kwarcie prowadzili 19:10. Rywale nie zamierzali jednak odpuszczaæ i gdy przyspieszyli nieco w ataku szybko odrobili straty. Po punktach Nejca Zupana do po³owy na tablicy widnia³ remis po 37.Po zmianie stron S³oweñcy razili nieskuteczno¶ci± - pud³owali nie tylko rzuty z czystych pozycji z pó³dystansu, ale nawet wjazdy na kosz. Dobrze wykorzystali to zespo³owo graj±cy Polacy, którzy z czasem powiêkszali swoje prowadzenie. Po 14 punktów zdobyli: Grzegorz Kulka, Artur W³odarczyk i Micha³ Marek.
- By³ to przede wszystkim ciê¿ki mecz dla naszych podkoszowych, którzy byli agresywnie podwajani kiedy tylko dostawali pi³kê. S³owenia gra³a na du¿ej intensywno¶ci i czêsto zmienia³a system obrony, ale moi zawodnicy dali dzisiaj radê - skomentowa³ trener Mi³oszewski.(POLISHHOOPS)

 SERBIA - POLSKA 67 : 62  STATYSTYKI

W³odarczyk 3, Pruefer 11. Nizio³ 0, Kadej 2, M. Zywert 12, K. Zywert 3, Marek 9, £ucka 0, Skorek 4, Wadowski 4, Kulka 14, Majchrzak 0

Serbowie rozpoczêli spotkanie od bardzo agresywnej i szczelnej defensywy w strefie podkoszowej wyrzucaj±c Polaków na obwód i zmuszaj±c ich do rzutów z dalszych odleg³o¶ci. W efekcie rywale po pierwszej kwarcie prowadzili 20:15. W drugiej kwarcie bia³o-czerwni odrobili straty, a nawet wyszli na prowadzenie, pomimo tego, ¿e notowali wiele strat i nieprzemy¶lanych przewinieñ. Po 20 minutach prowadzili wiêc 36:35.O losach spotkania zadecydowa³a jednak czwartwa kwarta, któr± Polacy przegrali 9:13. Przy stanie 65:62 trójkê spud³owa³ Grzegorz Kulka i pewne by³o, ¿e dru¿yna trenera Mi³oszewskiego tym razem przegra. (POLISHHOOPS)

 POLSKA - £OTWA  63 : 62  STATYSTYKI
W³odarczyk 7, Pruefer 10. Nizio³ 0, Kadej 0, M. Zywert 9, K. Zywert 12, Marek 0, £ucka 0, Skorek 4, Wadowski 2, Kulka 18, Majchrzak 1

Pocz±tek spotkania nale¿a³ jednak do £otyszy, w¶ród których niezwykle aktywny od pierwszej minuty by³ Rauls Avenitis, który zakoñczy³ spotkanie z dorobkiem 21 punktów. To g³ównie dziêki niemu £otwa szybko objê³a prowadzenie 14:10 po pierwszej kwarcie. Polacy mieli przede wszystkim problemy z walk± o zbiórki i w pierwszej po³owie nie potrafili ju¿ dogoniæ rywali.Po zmianie stron z bardzo dobrej strony pokaza³ siê jednak Grzegorz Kulka, który poprowadzi³ bia³o-czerwonych do odrobienia strat. Wówczas £otysze wzmocnili defensywê i przyspieszyli ofensywê, w efekcie czego po trzech kwartach prowadzili 54:48. Ostatnia kwarta nale¿a³a jednak do Polaków. Niezwykle wa¿n± trójkê na wynik 61:60 trafi³ Marek Zywert, a chwilê pó¼niej wygran± przypieczêtowa³ Kulka. Ostatecznie bia³o-czerwoni wygrali 63:62.
- Jeste¶my bardzo zmêczeni. Do Turcji wyruszyli¶my wczoraj z samego rana, a dotarli¶my dzi¶ dopiero o 1 w nocy. Rano mieli¶my lekki trening, a pó¼niej ju¿ mecz. Wszyscy s± ¶pi±cy, ale my¶lê, ¿e bêdzie lepiej – skomentowa³ trener Arkadiusz Mi³oszewski. (POLISHHOOPS)


   MPKT  Z  P  P-Z P-SBILANS 
 1EGIPT (r.95) 5  10 5 0 416 317   99
 2TURCJA 5   9 4 1 361 307   54
 3SERBIA 5   8 3 3 347 320   27
 4POLSKA 5    7 2 3 309 335 - 26
 5£OTWA  5   5 1 4 300 388  -88
 6S£OWENIA 5   5 0 5 337 403  -66


FOTOGALERIA


 W sobotê w Tureckim mie¶cie Sakarya rozpocznie siê  Türk Telekom Tournament.Ten turniej to najlepsza impreza przed letnimi ME U-16. Do turnieju zosta³o zaproszonych dwana¶cie zespo³ów

Gospodarza turnieju Turcje mo¿na uznaæ za jednego z faworytów w tym roku.  Wygrali turniej Iscar w grudniu, gdzie bili siê z  Rosja i Hiszpani± . Do zwyciêstw zespó³ by³ prowadzony przez Mert Cevik, który ¶rednio zdobywa³ 16.7 pkt.  Mert Cevik, mia³  wsparcie przez bardzo m³odego Ulubay Okben, który gra³ ju¿ w kadrze  Turcji  jako 14-latek podczas ME  w Czechach .Warto te¿ sprzyj¿e siê  takim graczom jak:   Tolga Gecim i Mehmet Alemdaroglu.

Polska do Turcji przejedzie z bardzo  ciekawym sk³adem. Filip Pruefer i Kamil Zywert (208),  grali w ME  U-16  w Czechach, powinni byæ  g³ównym atutem trenera Miloszewskiego
Jan-Niklas Wimberg to jeden z najlepszych graczy kadry Niemiec. By³ j jednym z najciekawszych graczy ubieg³ych ME W Czechach. Wimberg ma ¶wietne statystyki: 28.0ppg, 18.9 rpg, 5.7 apg, 2.9 bpg i 41.0effpg .  Niemiecki zespó³ osi±gn±³ drugie miejsce w Genewie w grudniu,z pewno¶ci± bêdzie trudnym zespo³em na turnieju w Turcji. Inni wyró¿niaj±cy siê zawodnicy reprezentacji Niemiec: Okeke , Lennart, Obst Andreas.

10 z 12 graczy reprezentacji Francji obecnie gra w zespole INSEP.  Jedynym graczem w reprezentacji Francji, który by³ ju¿  na ME U16 jest mierz±cy 201 Elie Fedensieu.  wyró¿niæ nale¿y tak¿e  Erwan Ruiz.
£otwa wygra³a Puchar Ba³tyku by³o to  kilka tygodni temu w Tallinie.  Treimanis  zdoby³ MVP  aktualnie gra w seniorskim  zespole BS Riga .  Stradnieks 202 cm  gra oko³o 15 minut w meczu  w 2 lidze ³otewskiej 202 cm.

Serbowie s± uwa¿ani za faworytów do z³otego medalu w TTT. G³ówn± postaci± serbskiego zespo³u  jest "el Serbio" Stefan Peno.  (1997) ze wzglêdu na problemy transferowe jest jeszcze zawodnikiem OKK Belgrad ale ju¿ przeniós³ siê do Hiszpanii (FC Barcelona)  .  Serbowie to niez³a mieszanka strzelców i wysokich graczy  (Jovan Grujic 206, Basil VUÈETIÆ 206, Nikola Pavlovic 204)
S³oweñski zespó³ trenera Milos Sporar ma bardzo  utalentowanego skrzyd³owego Tilen Kodrin,Kavas Matej graj±c wiele minut  zdoby³  z S³oweni± Z³oty Medal U16 w Divizji B . Jan Zatkovic to najwy¿szy zawodnik z kraju Ba³kañskiego. Dzisiaj ma ju¿ 206 cm ale mo¿e byæ jeszcze wy¿szy, zalicza bardzo wiele zbiorek 

Zespo³y z Ukrainy, Bu³garii, Czarnogóry, Rosji i Egiptu s± bardziej lub mniej niewiadom± dla nas, dlatego  tak naprawdê nie mo¿emy daæ wiele informacji o nich. 

Grupa A : Polska, £otwa, Serbia, S³owenia, Turcja, Egipt
Grupa B: Francja, Ukraina, Rosja, Bu³garia, Czarnogóra, Niemcy

Mo¿esz ¶ledziæ turnieju na oficjalnej stronie internetowej i w koñcu przez LIVE Streams. 

¼ród³o: European Prospects

OFICJALNA-STRONA-TURNIEJU

POWO£ANIA KADRY POLSKI U-16 rocznik 1996
Turniej Turcja 28.I-5.II.2012

           
Zywert Kamil
Politechnika W-wa
PG  186 cm
Zywert Marek
Politechnika W-wa
PG/SG  184 cm
W³odarczyk Artur
WIS£A Kraków
PG/SG 180 cm
Kadej Adam
¯AK Koszalin
Wadowski Igor
OCHOTA Warszawa
SG
Nizio³ Jakub
¦L¡SK Wroc³aw
SG  184 cm.
           
£ucka Piotr
£KS £ód¿
SG/SF 
Skorek Marciñ
¦L¡SK Wroc³aw
PF 202 CM.
Kulka Grzgorz
POLONIA Warszawa
PF 202 cm.
Marek Micha³
Pyra Poznañ
PF 204 cm
Wojtek Majchrzak
Politechnika W-wa
C 198CM
Pruefer Filp
PBG Junior Poznañ
C 208 cm

Sztab szkoleniowy:

g³ówny trener: Arkadiusz Mi³oszewsi

asystenci: Przemys³aw Szurek oraz Bart³omiej Przelaz³y

Fizjoterapeauta: Marcin Górka.

WSPOMNIEÑ CZAR - POLACY NA TURNIEJACH W TURCJI

 rocznik informacje mtrener strona rok
 1996  II A.Mi³oszewski  WWW 2012
 1995 ..................  B. Onufrowicz WWW 2011
 1994 INFORMACJE IV R.Poznañski  WWW 2010
 1993 INFORMACJE VI J. Szambelan  WWW 2009
 1992 INFORMACJE X  P.Bakun  WWW 2008
Komentarze
kumpel34 dnia stycze 17 2012 19:44:15
Kedar1968 on tak rzadko gra poniewaz nie umie grac.
Pawcio dostal pilke 4 lata wczesniej od gortata to chyba swiadczy o tym ze powiniem juz cos prezentowac. W tym wieku co jest Daniel trzeba cos pokazywac a nie udawac ze sie jest gwiazda poniewaz ma sie 210 cm wzrostu i nic nie pokazujac na parkiecie
Pawcio dnia stycze 22 2012 12:09:55
szkoda ¿e nie gramy w grupie z Francja , by³oby przetarcie przed ME
chudy102 dnia stycze 26 2012 10:17:55
Daniel Kolankowski jeszcze przed przyst±pieniem do gry w turnieju wyró¿ni³ siê. Z analizy sk³adów wynika , ¿e jest najwy¿szym zawodnikiem turnieju . Z tej¿e samej analizy wynika ,ze nasza dru¿yna pojedzie w najskromniejszym 12 osobowym sk³adzie , czyli jak wiadomo ponownie chodzi o kasê . Jak najwiêkszy sukces przy minimum ¶rodków sk±d my to znamy . Lepiej zwi±zkowe pieni±dze przeznaczyæ na premie dla dzia³aczy ni¿ na rozwój m³odzie¿owej koszykówki :D
margo dnia stycze 26 2012 13:26:21
Pozostaje mieæ tylko nadziejê, ¿e kontuzja kostki jest jedynym powodem rezygnacji zawodnika z wyjazdu. Nie wszyscy maj± psychikê jak g³az, szczególnie w tym wieku, a wspaniali znawcy temetu, wypowiadaj±cy siê na temat Daniela,mog± cz³owieka zniechêciæ nie tylko do koszykówki.
chudy102 dnia stycze 26 2012 17:18:29
Krzywdê to ju¿ mu zrobili ale nie Ci co go krytykowali ale Ci co mu wmówili ,¿e jest tak wspania³y , ¿e jest niemal gwiazd± ¿e wystarczy tylko byæ wysokim a ju¿ bêdzie " wielki " Wydaje mi siê ,¿e od zgrupowania w Warce u¶wiadomi³ sobie ,¿e od pozosta³ych dzieli go przepa¶æ i zamiast otwarcie podziêkowaæ trenerom kadry za zainteresowanie i powiedzieæ sory ale to nie ten czas mo¿e za rok mo¿e za 2 lata . Teraz gdy przyszed³ czas na prawdziwy egzamin zwodzi ich kontuzjami a tym samym blokuje miejsce innym nie "kontuzjowanym" zawodnikom
Pawcio dnia stycze 26 2012 19:34:04
Przestañmy zgadywaæ powody absencji, faktem jest ¿e Daniel nie jedzie , ale miejsca nikomu nie blokuje, bo na jego miejsce jedzie rezerwowy Wojtek Majchrzak.A druga sprawa ¿e powo³ania to jak do tej pory domena trenera wiêc nie mieszajmy tam gdzie nie mamy nic do powiedzenia.A zawodnik nie jest od rezygnowania tylko od grania.Co do ilo¶ci zawodników zabranych na turniej to Francuzi tez jada w 12 i chyba nie przez brak kasy, wiêkszo¶æ teamów zabiera 14 graczy, a taka Serbia 20 smiley.Wiêc nie dramatyzujmy.
kedar1968 dnia stycze 26 2012 20:53:36
Wracajac do wczesniejszych wypowiedzi .... 12, 15, 20 zawodników w roznych zespo³ach startuj±cych w turnieju. Zespó³ na MP Kadetów ( w tym roku w formule, jak ME) to 12 zawodników. Na ME te¿ bêdzie zg³oszonych sk³ada³ sk³adaj±cy sie z dwunastu zawodników. Ka¿dy z tych turniejów to 8 spotkañ w 9 dni....wiec wydaje mi sie osobiscie,ze dwunastu zawodników na taki turniej jest dobrym rozwiazaniem. Dru¿yna i zawodnicy musz± przyzwyczajaæ sie do takich obci±¿eñ, je¿eli maja co¶ osi±gn±æ smiley.
Pawcio dnia stycze 28 2012 16:04:16
Pierwszy mecz wygrany w ostatniej minucie 63:62 , pierwsze prowadzenie na 1 min przed koñcem meczu smiley))
Bravo ch³opaki pokazali¶cie ¿e potraficie graæ do koñca!!!!!
kedar1968 dnia stycze 28 2012 17:17:42
Jesli tylko nasz m³ody pojedzie, na pewno wyruszymy na Litwê. Polska Bia³o-Czerwoni .... oni potrafia graæ w kosza !!! Szkoda ze tak trudno wbic siê na link smiley
kedar1968 dnia stycze 28 2012 17:50:42
Pawcio ... to jest Team smiley. Oni czuj± ... jak ma byæ, trzeba im tylko dac wsparcie mentalne smiley
Pawcio dnia stycze 28 2012 22:46:37
screamy TV s± na g³ownej stronie , ale chyba dopiero mecz turcja :egipt by³ pierwszym pokazywanym.Z jako¶cia by³o jeszcze róznie , moze z biegiem czasu co¶ z tym zrobi± , z informacji od ch³opaków wiem ¿e TV jest na ka¿dym meczu.
Jutro zobaczymy co warci s± serbowie , przyjechali najliczniejszym skladem,ale czy 2 dnia to bêdzie mia³o ju¿ znaczenie to zobaczymy.
Miejmy nadziejê ¿e dzi¶ chlopcy odpoczne lepiej i po³o¿a siê spaæ przed 2 w nocy.smiley Trzymajmy za nich kciuki.
chudy102 dnia stycze 29 2012 16:27:59
Niestety minimalna pora¿ka z Srbistanem ( Serbia ) 3 pkt ale brawa za walkê
Pawcio dnia stycze 29 2012 16:37:22
powiedzialbym ¿e 5 pkt 67:62 dla Serbii ale na 2 min przed koñcem byli¶my +5 , niestety koncówka nie wysz³a tak jak bysmy chcieli.
3 na 19 za 3 ,przy 3 na 9 za 3 Serbów(to 10 posiadañ) zbiórki na remis,po pierwszej po³owie mieli¶my 72% skuteczno¶ci z gry za 2 , za 3 niestety 0/9. Filip zrobi³ DD 11pkt 12 zbiorek brawo mocny punkt druzyny.!!! Ch³opaki kolejne mecze przed wami , g³owa do góry.!!
Pawcio dnia stycze 31 2012 15:01:12
Bardzo zespo³owa gra , 4 graczy po 14 pkt, wreszcie przyzwoity procent przy rzutach za 3, pierwszy raz bez horroru w koncówce spotkania. smiley
3-4 dzieñ turnieju to zwykle monet 'przesilenia" wiem ¿e nie wszyscy byli w dobrej dyspozycji , mo¿e zaszkodzi³o cos z lokalnych potrawsmiley, miejmy nadzieje ¿e dzis gospodarze nie ugotuja czegos specjalnego na spotkanie z Turcj±. Jest te¿ spora szansa, ¿e wreszcie bêdzie mo¿na nie tylko czytaæ statystyki, ale te¿ obejrzeæ mecz na ¿ywo na g³ownej stronie turnieju o 19.15.
Do boju ch³pcy!!
Pawcio dnia luty 03 2012 14:13:17
FRANCUZI DOSTALI LANIEsmiley)
2 PO£OWÊ WYGRALI¦MY 45:21 !!!
wreszcie siedzia³y trójki 7/16 czyli na 44% smiley

Bravo ch³opcy to wa¿ne ¿e pokonali¶my ich przed ME , teraz mamy przewagê psychiczn±.smileysmiley
Pawcio dnia luty 03 2012 22:22:48
Jutro mecz o fina³ z Niemcami !!!!
Trzymajmy kciuki za druzynê!!
Imperator dnia luty 05 2012 02:08:01
"ka¿dy wierzy³ no i wysz³o"

Polska - Niemcy 61-48

OLAND (61): Artur Wlodarczyk (1 rebound r11; assist), Filip Pruefer 14 (5 rebounds r11; 2 assists), Marek Zywert 9 (5 rebounds r11; 3 assists), Kamil Zywert 4 (2 rebounds), Michal Marek 6 (2 rebounds), Piotr Lucka 2, Marcin Skorek (1 rebound), Igor Wadowski 10 (1 rebound r11; 2 assists), Grzegorz Kulka 14 (7 rebounds r11; 1 assist), Wojciech Majchrzak 2 (8 rebounds r11; 2 assists)

Gratulacje.
roszek75 dnia luty 05 2012 18:55:01
Gratulacje dla wszystkich zawodników oraz trenera Mi³oszewskiegosmileysmileysmiley
Pawcio dnia luty 05 2012 20:47:20
Ja bym powiedzia³ ¿e gratulacje dla ca³ej dru¿yny i dla calego sztabu trenerskiego!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
medal dla Grzesia Paszka
medal dla Grzesia Paszka
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi