News: XII Miêdzynarodowy Turniej rocz.1998 ch. i dz. o Puchar Dyrektora Osir ¯yrardów 23-25.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:15:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XII Miêdzynarodowy Turniej rocz.1998 ch. i dz. o Puchar Dyrektora Osir ¯yrardów 23-25.III.2012
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 23-25.03.2012r. w hali O¶rodka Sportu i Rekreacji w  ¯yrardowie odby³ siê XII Miêdzynarodowy Turniej rocznika 1998r. ch³opców i dziewczyn o Puchar Dyrektora OSiR ¯yrardów. W obu turniejach udzia³ wziêli gospodarze OSiR-Trójka ¯yrardów. Dodam jeszcze, ¿e w zawodach dziewczyn zespo³y z pierwszych czterech miejsc to uczestnicy zbli¿aj±cych siê æwieræfina³ów Mistrzostw Polski.

W zawodach ch³opców przedstawiciela 1/4 zabrak³o.Turniej by³ zatem ostatnim sprawdzianem przed t± imprez±.Do turnieju dziewczyn zg³oszono 10 dru¿yn, które zosta³y podzielone na 2 grupy po 5 zespo³ów.
W fazie grupowej grano pojedynki ka¿dy z ka¿dym. Po zakoñczonej fazie grupowej najlepsze ekipy z obu grup spotka³y siê w finale. Zespo³y z drugich miejsc zagra³y o miejsce 3-cie. Ekipy z miejsc trzecich o miejsce 5. Dru¿yny z miejsc 4-tych zagra³y o miejsce 7-me, a ekipy z ostatnich miejsc o miejsce 9-te.

CH£OPCY - WYNIKI

GRUPA A

¯YRARDÓW - VILNO II 46 - 53
¯YRARDÓW 97 - MIÊDZYCHÓD 88 - 30 (PK)
N.LUBLIN - WILNO II 9 - 56
¯YRARDÓW - MIÊDZYCHÓD 49 - 45
¯YRARDOW 97 - N.LUBLIN 115 - 4 (PK)
¯YRARDÓW - ¯YRARDÓW 97 II 26 : 96 (PK)
MIÊDZYCHÓD - VILNO II 41 : 45
N.LUBLIN - ¯YRARDÓW 12 : 44
WILNO II - ¯YRARDÓW 97 II 20 : 98 (PK)
N.LUBLIN - MIÊDZYCHÓD 18 : 56

GRUPA B
GIM 92 WARSZAWA  - VILN0 I  9 - 68
BYDGOSZCZ - "KADRA" 47 -46
BIA£YSTOK - GIM 92 WARSZAWA 59 - 30
BYDGOSZCZ - VILNO I  30 - 44
"KADRA"- BIA£YSTOK  55 - 44
GIM 92 URSYNÓW - BYDGOSZCZ 20 : 57
"KADRA" - VILNO I 26 : 41
BIA£YSTOK - BYDGOSZCZ 38 : 66
WILNO I - BIA£YSTOK 54 : 33
GIM 92 URSYNÓW - "KADRA" 25 : 57

GRUPA A                                                   GRUPA B

1. SKM VILNO II                                      1. SKM VILNO I .
2. OSIR-TRÓJKA ¯YRARDÓW           2. MKS "NOVUM"BYDGOSZCZ
3. KADRA LUBLIN                            3. UKS "MIKST" MIÊDZYCHÓD
4."KKS NOVUM" LUBLIN                    4.UKS"GIMBASKET"BIA£YSTOK
5. UKS 3 ZYRAARDÓW 97 (PK)          5. GIM 92 URSYNÓW 


O MIEJSCE IX-X      GIM 92 URSYNÓW - UKS 3 ZYRAARDÓW 97 (PK)   8 : 88
O MIEJSCE VII-VIII KKS NOVUM" LUBLIN - UKS "GIMBASKET" BIA£YSTOK  50 : 35
O MIEJSCE V-VI      KADRA LUBLIN  - UKS "MIKST" MIÊDZYCHÓD 37 : 50
O MIEJSCE III-IV    OSIR-TRÓJKA ¯YRARDÓW - MKS "NOVUM"BYDGOSZCZ  39 : 73
O MIEJSCE I-II  
     SKM WILNO I - SKM WILNO II  51 : 26

MVP - CH£OPCY :
(Berniukas
ARNAS KRASNIAKOW
SKM I WILNO - LITWA

 KRÓL STRZELCÓW:
(Geriausias ©aulys)
MANTAS CIBULSKAS
SKM II WILNO - LITWA


 MVP - DZIEWCZYNY
NIEMOJEWSKA JULIA
OSiR TRÓJKA ZYRARDÓW


 KRÓLOWA STRZELCZYÑ:
WIADARKIEWICZ NATALIA
£KS £ÓD¬FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI-(ch³opcy)

FOTO-ZIBI (dziewczyny)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Klasifikavimas


DZIEWCZYNY  FOTKI GRUPOWENAJLEPSZA W
DRU¯YNIE
 
   MNAJLEPSZY W
DRU¯YNIE
CH£OPCY - FOTKA GRUPOWA
     1   
 UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW SANKOWSKA P. GURKLIS  ¯ILVINAS  SKM WILNO I
     2   
 JKKS JASTRZÊBIE ZDRÓJ  K£OSOWSKA M. NACEVICIUS S. SKM WILNO II
     3   
 GDK GDYNIA I GO£ÊBIEWSKA M.  £OWICKI JAKUB NOVUM BYDGOSZCZ
     4   
 £KS £ÓD¬  GOLAK PATRYCJA  KEDRA JAKUB UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
     5   
 ALEKSANDRÓW £ÓDZKI MACIEJEWSKA A.  MICIUK DOMINIK KADRA LUBLIN
     6   
 MUKS BYDGOSZCZ GO£OCHOWICZ B.  B£ASZCZYK W.MIKST MIÊDZYCHÓD
    7  
 GIMBASKET BIA£YSTOK OMELAÑCZUK H. DUBIEC £UKASZ GIMBASKET BIA£YSTOK
    8   
 KADRA 98 LUBLIN SURMACZ NATALIA BODENKO FILIP  KKS NOVUM LUBLIN
     9  
 MKS MOS KONIN POSPIESZYÑSKA K.  SZÓSTAKOWSKI A.GIM 92 WARSZAWA
     10   
 GTK GDYNIA 99 IIWOJCIECHOWSKA  MALANOWSKI M.¯YRARDÓW 97 II (poza klasyfikacj±) 

 
DZIEWCZÊTA

GRUPA A

1.OSIR-TRÓJKA ¯YRARDÓW
2.VBW GTK I GDYNIA
3.UKS"BASKET"ALEKSANDRÓW £ÓDZKI
4.UKS"GIMBASKET" BIA£YSTOK
5.MKS KONIN

ALEKSANDRÓW - GDYNIA I 36 : 41
¯YRARDÓW - BIA£YSTOK 60 : 15
KONIN - GDYNIA I 30 : 40
¯YRARDÓW - ALEKSANDRÓW 83 : 33
KONIN - BIA£YSTOK 30 : 40
ALEKSANDRÓW - BIA£YSTOK 41 : 35
KONIN - ¯YRARDÓW 22 : 68
BIA£YSTOK - GDYNIA I 37 : 39
KONIN - ALEKSANDRÓW 36 : 43
GDYNIA I - ¯YRARDÓW 22 : 60

GRUPA B

1.JKKS JASTRZÊBIE ZDRÓJ
2. £KS BW £ÓD¬
3.MUKS BYDGOSZCZ
4."KADRA LUBLIN
5.VBW GTK GDYNIA II

BYDGOSZCZ - JASTRZÊBIE 41 : 47
LUBLIN - GDYNIA 99 II
50 : 35
£ÓD¬ - BYDGOSZCZ
45 : 43
LUBLIN - JASTRZÊBIE
23 : 57
£ÓD¬ - GDYNIA 99 II
58 : 14
LUBLIN - £ÓD¬
32 : 52
JASTRZÊBIE - GDYNIA II
44 : 24
£ÓD¬ - JASTRZÊBIE
39:65
BYDGOSZCZ - LUBLIN
18 : 45
BYDGOSZCZ - GDYNIA II
37 : 19

O MIEJSCE IX - X      MKS MOS KONIN - GTK GDYNIA 99 II 48 : 25
O MIEJSCE VII - VIII GIMBASKET BIA£YSTOK - KADRA 98 LUBLIN 61 : 20
O MIEJSCE V - VI      ALEKSANDRÓW £ÓDZKI - MUKS BYDGOSZCZ 45 : 37
O MIEJSCE III - IV    GDK GDYNIA I - £KS £ÓD¬ 38 : 19
O MIEJSCE I - II
       UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - JKKS JASTRZÊBIE ZDRÓJ 51 : 30
Komentarze
UKS MIKST dnia marzec 27 2012 22:12:39
¦wietna impreza z doskona³ym sportowym klimatem! Zibi, dziêki za oprawê medialn±.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1
1
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi