News: IX Turniej Minikoszykówki Nida Cup ch³ i dz. rocz.1999 Nidzica 2-4.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 17:35:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Turniej Minikoszykówki Nida Cup ch³ i dz. rocz.1999 Nidzica 2-4.III.2012
Turnieje Podsumowanie
IX NIDA CUP   NIDZICA 2-4 MARZEC 2012r.

W hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy zakoñczy³ siê trzydniowy Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Nida Cup 2012. Sportow± rywalizacjê wygra³y koszykarki z nidzickiej Dwójki oraz koszykarze z Radomia. Nagrody wrêcza³ burmistrz Nidzicy Dariusz Szypulski, dyrektor ZS nr 3 Ma³gorzata Gorczyñska oraz dyrektor ZOOiS Ma³gorzata Sawicka. Gospodarzem tej odbywaj±cej siê od 9 lat koszykarskiej imprezy by³ Uczniowski Klub Sportowy 3 Nidzica. Turniej rozgrywany by³ systemem ka¿dy z ka¿dym.
Organizatorem by³ Zespó³ nr 3 w Nidzicy, UKS 3 Nidzica oraz ZOOiS.
Patronat obj±³ burmistrz Nidzicy Dariusz Szypulski.

Dnia 4marca 2012 r.podczas uroczystego zakoñczenia turnieju Nida Cup zapodzia³a siê szara teczka z wa¿nymi dokumentami.Uczciwego znalazcê proszê o odes³anie jej na adres: UKS Trójka, ul.1-go Maja42,13-100 Nidzica.Dziêkujê

 MVP TURNIEJU:
Aleksander Wolszczak
MKS Piotrkówka Radom ALL-STARS (Najlepsza Pi±tka Turnieju)

Kamil Waniewski - MKS Piotrówka Radom
Rados³aw Chorab - MKS D±browa Górnicza
Dominik Pó³torak - SP Bielsk Podlaski
Dawid Lejtyman - UKS 3 Nidzica
Dominik Tytko - UKS 3 Dzia³dowo
 MVP TURNIEJU
Aleksandra Muzyczuk
ZS nr 2 Nidzica


 ALL-STARS (Najlepsza Pi±tka Turnieju)

Weronika Pernak - UKS 3 Dzia³dowo
Aleksandra Owczarek - UKS Orlik Ujazd
Paulina Borowa - ZS nr 2 Nidzica
Natalia Baranowska - UKS Trójkowska
Aleksandra Luberacka - SP Olsztynek
KLASYFIKACJA CH£OPCÓW MVP DRU¯YNY   M MVP DRU¯YNY KLASYFIKACJA DZIEWCZYN  
     1   
MKS PIOTRÓWKA RADOM Patryk Lis    Kamila P³atekZS NR 2  NIDZICA
     2   
MKS D¡BROWA GÓRNICZADaniel Tomczyk   Adriana K³osowskaUKS TRÓJKA DZIA£DOWO
     3  
UKS TRÓJKA DZIA£DOWOEmil Szymborski   W. BogdañskaUKS ORLIK UJAZD
     4   
SP 5 BIELSK PODLASKIMaciej Bêbeniec  Patrycja SzulcSP OLSZTYNEK
     5   
UKS TRÓJKA NIDZICAWiktor Kultkowski   P. JastrzêbowskaUKS TRÓJKA NIDZICA
     6   
SOKÓ£ DZIA£DOWO Mi³osz P³ocharski  Sara PiórkowskaUKS JEDYNKA  NIDZICA
      7  
 JAR ELBL¡G Jakub Borysewicz  Natalia Ficarska JAR ELBL¡G
     8  
AS MR¡GOWOAdam Bosek    

CH£OPCY - WYNIKI

BIELSK PODLASKI – D¡BROWA GÓRNICZA  14 : 35
MR¡GOWO – RADOM 
10 : 61
SOKÓ£ DZIA£DOWO – DZIA£DOWO3 
20 : 45
NIDZICA3 – ELBL¡G 
52 : 24
RADOM - D¡BROWA GÓRNICZA
 26 : 20
MR¡GOWO – BIELSK PODLASKI 
13 : 51 
DZIA£DOWO3 – ELBL¡G 
47 : 7
NIDZICA 3 – SOK£Ó DZIA£DOWO
48 : 19
BIELSK PODLASKI – RADOM 
23 : 26
MR¡GOWO – D¡BROWA GÓRNICZA 
9 : 49
NIDZICA3 – DZIA£DOWO3 
26 : 29
SOKÓ£ DZIA£DOWO – ELBL¡G 
50 : 23
ELBL¡G – D¡BROWA GÓRNICZA 
22 : 41
BIELSK PODLASKI – DZIA£DOWO3 
25 : 28
RADOM – SOKÓ£ DZIA£DOWO 
43 : 24
NIDZICA3 – MR¡GOWO 
48 : 19
DZIA£DOWO3 – D¡BROWA GÓRNICZA 
17 : 18
BIELSK PODLASKI – ELBL¡G 
50 : 22
MR¡GOWO – SOKÓ£ DZIA£DOWO 
18 : 33
NIDZICA3 – D¡BROWA GÓRNICZA 
25 : 48
RADOM – ELBL¡G 
83 : 8
BIELSK PODLASKI – SOKÓ£ DZIA£DOWO 
25 : 28
NIDZICA3 – RADOM 
23 :43
MR¡GOWO – DZIA£DOWO3  19 : 50
SOKÓ£ DZIA£DOWO – D¡BROWA GÓRNICZA 
19 : 29
RADOM – DZIA£DOWO3 
33 : 15
MR¡GOWO – ELBL¡G : 24 : 32

NIDZICA3 – BIELSK PODLASKI :


FOTO-ZIBI

FOTO-NIDZICA-1-DZIEÑ-TURNIEJU

FOTO-NIDZICA-2-DZIEÑ-TURNIEJU

FOTO-NIDZICA-3-DZIEÑ-TURNIEJU

NA WSZYTKIE (20) FILMIKÓW MUSICIE TROCHÊ POCZEKAÆ DO KOÑCA TYGODNIA  BÊD¡  WSZYTKIE

FILMIKI-ZIBI

DZIEWCZYNY   WYNIKI

UJAZD – ELBL¡G  47 : 11
NIDZICA1 – NIDZICA2 7 : 73
NIDZICA3 – DZIA£DOWO 10 : 38
NIDZICA1 – ELBL¡G 42 : 28
NIDZICA2 – UJAZD 42 : 34
NIDZICA3 – NIDZICA 1 28 : 22
DZIA£DOWO - OLSZTYNEK 53 : 10
NIDZICA2 – DZIA£DOWO 32 : 25 po dogrywce
NIDZICA1 – UJAZD 17 : 36
NIDZICA3 – NIDZICA2 20 : 54
ELBL¡G – OLSZTYNEK 3 : 37
NIDZICA1 – DZIA£DOWO 12 : 39
NIDZICA3 – ELBL¡G 54 : 24
NIDZICA2 – OLSZTYNEK 50 : 13

 ELBL¡G – DZIA£DOWO

NIDZICA2 – ELBL¡G 60 : 13
UJAZD  – DZIA£DOWO 22 : 28
NIDZICA1 – OLSZTYNEK 16 : 20
NIDZICA3 – OLSZTYNEK 15 : 31

Komentarze
DARIO dnia marzec 02 2012 10:09:58
M³ode wilczki z MKS D±browa Górnicza bêd± walczyæ - powodzenia ch³opaki
DARIO dnia marzec 04 2012 12:47:39
Gratulacje dla ch³opaków z MKS D±browa Górniczea za zajêcie 2 miejsca smiley
domino033 dnia marzec 04 2012 22:52:38
Gratki dla ch³opaków- do boju mks.smiley

http://mksdg99.blogspot.com/
perkins21 dnia marzec 08 2012 16:00:37
Radom nadal bez pora¿ki smiley
Krakus99 dnia marzec 08 2012 21:11:03
Radom zwyciê¿a 5 turniej z rzêdusmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Aseco Prokom Tworzymy Historie
Aseco Prokom Tworzymy Historie
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi