News: Kadra Polski U-15 rocz.1996 Turniej Nadzieji Olimpiskich Szczyrk 28-30.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:50:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1996 Turniej Nadzieji Olimpiskich Szczyrk 28-30.XII.2011
Kadra Polski
 By³em na wszystkich meczach i postaram siê je tak ogólnie opisaæ. Ch³opcy byli w COS dzieñ wcze¶niej mieli popo³udniowy trening, mo¿liwo¶æ oswojenia siê z obrêczami itp. 28.12 mieli godzinny trening o 11.00 i mecz o 18.00 z dru¿yna z Wêgier. Polacy zaczêli mocno bez tremy , no mo¿e trochê “nie siedzia³o”z dystansu 3/18 za 3 dobrze to pokazuje. Kontrolowali mecz i wygrali go do¶æ pewnie. Wcze¶niej o 16.00 Czesi pokonali S³owaków 100:45.Kolejny mecz ze S³owacja zapowiada³ siê do¶æ lekko , S³owacki team nie dysponowa³ zbyt du¿a si³a podkoszow± co pokaza³ ju¿ mecz z Czechami. Tym razem kadra zaczê³a inn± pierwsza pi±tk± i ju¿ po 1 kwarcie by³o wiadomo, ¿e ten mecz bêdzie do¶æ jednostronny ,wygrali¶my zdecydowanie, a trenerzy próbowali najró¿niejszych ustawieñ. Tymczasem Wêgrzy zrobili wszystkim niespodziankê i wygrali z Czechami, do¶æ niespodziewanie bo mimo ¿e mecz by³ zaciêty i wyrównany to jednak Czesi ca³y czas sprawiali wra¿enie trochê lepszej dru¿yny. Na 1 min przed koñcem prowadzili 6 pkt ale mocna koñcówka da³a sukces Madziarom. Ostatniego dnia pierwszy mecz grali Wêgrzy z teoretycznie najs³absz± S³owacj±. A tu proszê niespodzianka , S³owacy zdecydowanie wygrywaj± pocz±tek meczu i prowadz± 21:10, w tym momencie trener Wêgrów bierze czas i po przerwie wêgierska dru¿yna zalicza run 19:0, Do po³owy 3 kwarty Wêgrzy ju¿ wyra¼nie prowadz± w meczu,wydaje siê ¿e nic ju¿ siê nie wydarzy, ale tu zaczyna wpadaæ S³owakom z dystansu i pod koniec meczu robi siê do¶æ gor±co Wêgrom zosta³o 4 pkt przewagi na minutê do koñca. Wygran± zawdziêczaj± swojemu podkoszowemu nr 14 , b. ciekawy zawodnik.
W koñcu zbli¿a siê 12.00 i na boisku pojawiaj± siê zawodnicy z Czech i Polski, mocno zaczynaj± Czesi 9:2 , tu grê na chwile przejmuje Grzesiek Kulka i zdobywa pod rz±d 7 pkt , 2 wej¶cia pod kosz i rzut za 3 , ale teraz czas na Czechów znowu maja mini serie i rzucaj± 8 pkt bez naszej odpowiedzi, na szczê¶cie kolej na naszych ch³opców i 1 kwarta koñczy siê remisem 19:19.Mecz bardzo zaciêty grany na du¿ej intensywno¶ci w drugiej kwarcie prowadzimy nawet 9 pkt ¿eby przegraæ ja  ostatecznie i po pierwszej po³owie meczu mamy 7 pkt straty. Co z³o¿y³o siê na t± przewagê ? bardzo dobra skuteczno¶æ Czechów z dystansu do polowy meczu siedzia³o im prawie wszystko , u nas zabrak³o odrobiny szczê¶cia kilka akcji w kontrach nie zakoñczonych punktami , b³êdy sêdziowskie , gwizdanie kroków przy pivotach Grze¶kowi i Filipowi (jeden z sêdziów mia³ z tym wyra¼ny problem), nie siedzia³o te¿ z dystansu..widaæ by³o ¿e ch³opcy bardzo chc± i umiej±, ale brak³o odrobiny szczê¶cia , dok³adno¶ci…
Zaczynamy po przerwie od mocnego uderzenia w ci±gu 90 sek odrabiamy ca³± stratê i jedziemy na +9 ostatecznie wygrywamy 3 kw 12 pkt  w 4 kwarcie trafiamy ju¿ z dystansu (Marek, Grzesiek 3/3,Kamil)Czesi walcz± do koñca ale brak im argumentów no i przestaj± trafiaæ z dystansu, wygrywamy pewnie i zas³u¿enie.
Ogólnie jestem pod du¿ym wra¿eniem tego jak gra ta dru¿yna , zero gwiazdorstwa, pe³na zespo³owo¶æ, czego najlepszym przyk³adem niech bêdzie 26 asyst w meczu,pi³ka wêdrowa³a do tego kto mia³ lepsza pozycje i punktowali wszyscy w meczu ze S³owacja 7 zawodników powy¿ej 10 pkt w meczu, jak tu broniæ gdy tak wielu punktuje??
Gracze którzy zastêpowali kontuzjowanych kolegów Micha³ Marek i Mateusz Fatz zagrali bardzo dobre zawody , ta dru¿yna nie mia³a s³abych punktów. Mi³o te¿ popatrzeæ jak dobrze siê w swoim towarzystwie czuja, z ka¿dym kolejnym zgrupowaniem ich warto¶æ bêdzie zdecydowanie ros³a.
Nie by³oby tego sukcesu bez super profesjonalnego podej¶cia trenerów , ch³opcy mieli ca³y czas dawane wskazówki , ka¿dy b³±d by³ korygowany na bie¿±co , widzia³em ju¿ setki meczów m³odzie¿owych, ale takiej pracy trenerskiej jeszcze nie widzia³em. Widz±c ¿e ci panowie wiedz± co robi± i potrafi± trafiæ do ch³opaków. Tak¿e opieka która roztoczy³ nad dru¿yna maser p.Marcin by³a godna podziwu , dba³ nie tylko o ich zdrowie czy napoje ale tak¿e pilnowa³ by nie zapominali o dresach po zej¶ciu z boiska pomaga³ przy urazach, bravo taki cz³owiek to skarb .
Trzymam kciuki ¿eby planowany wyjazd na Turniej do Turcji doszed³ do skutku.Reprezentacja Polski rocznika 1996 w ostatnim spotkaniu w tym roku pokona³a Czechy 73:58. Tym samym podopieczni trenera Arkadiusza Mi³oszewskiego z bilansem 3-0 wygrali tegoroczn± edycjê
Turnieju Nadziei Olimpijskich.

FOTO-PAWCIO

Polska - Wêgry  73:58

Grzegorz Kulka 19, Marek Zywert 15, Filip Pruefer 11, Mateusz Fatz 7, Jakub Nizio³ 5, Kamil Zywert 5, Artur W³odarczyk 4, Wojciech Jakubiak 2, Micha³ Marek 2, Piotr £ucka 2, Igor Wadowski 1, Maciej Piszczek 1

Pierwszego dnia Polacy spotkali siê z tymi ostatnimi. Dla bia³o-czerwonych prowadzonych przez Arkadiusza Mi³oszewskiego by³ to pierwszy mecz w ramach przygotowañ do mistrzostw Europy do lat 16, które odbêd± siê w przysz³e wakacje.Mimo, ¿e Polacy grali os³abieni brakiem dwóch pierwotnie powo³anych graczy, to nasza reprezentacja wygra³a pewnie 73:58. Najwiêcej punktów zdoby³ gracz Polonii Warszawa – Grzegorz Kulka, który zapisa³ na swym koncie 19 “oczek”.

Polska - S³owacja  108:54

Filip Pruefer 13, Piotr £ucka 13, Grzegorz Kulka 13, Igor Wadowski 13 Marek Zywert 11, Mateusz Fatz 10, Maciej Piszczek 10, Kamil Zywert 7, Wojciech Jakubiak 7, Artur W³odarczyk 6, Jakub Nizio³ 6

Polacy nie dali jakichkolwiek szans swoich rówie¶nikom ze S³owacji od samego pocz±tku kontrolowali tempo i przebieg meczu. To da³o szansê trenerowi Arkadiuszowi Mi³oszewskiemu na sprawdzenie kilku wariantów ustawieñ, jak i szerok± rotacjê. W efekcie a¿ siedmiu zawodników rzuci³o 10 lub wiêcej punktów. Po raz kolejny dobr± gr± popisali siê podkoszowi gracze – Filip Pruefer i Grzegorz Kulka zdobyli po 13 “oczek”.

Polska - Czechy 73:58

Marek Zywert 25, Grzegorz Kulka 19, Artur W³odarczyk 13, Kamil Zywert 8, Igor Wadowski 6, Micha³ Marek 6, Filip Pruefer 4, Mateusz Fatz 2, Jakub Nizio³ 0, Wojciech Jakubiak 0, Maciej Piszczek 0

Pierwszego dnia Polacy pokonali Wêgry 73:58, za¶ drugiego rozgromili S³owacjê 108:54. Tak wiêc stawk± ostatniego meczu z Czechami by³o pierwsze miejsce w turnieju. Spotkanie by³o równie¿ o tyle istotne, poniewa¿ Polacy i Czesi spotkaj± siê w zmaganiach grupowych podczas letnich mistrzostw Europy do lat 16. Bia³o-czerwoni pewnie wygrali to spotkanie 73:58.


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 POLSKA     6 pkt.
2 WÊGRY      5 pkt.
3 CZECHY     4 pkt.
4 S£OWACJA 3 pkt.

W TNO nie by³o wyró¿nieñ indywidualnych
Je¶li posiadacie fotki czy filmikim, jesli chce kto¶ co¶ napisaæ o turnieju to poproszê na zbyszekbytomski@gmail.com

Najbli¿sze zgrupowanie kadry i wylot na silny turniej do Turcji na pocz±tku lutego

punkty z ostatniego meczu polski wkrotceArkadiusz Mi³oszewski poda³ nazwiska dwunastu zawodników, którzy wezm± udzia³ w Turnieju Nadziei Olimpijskich. Zawody te wracaj± do koszykarskiego kalendarza po czterech latach przerwy. Po raz ostatni taki turniej zosta³ rozegrany w 2007 roku w Stalowej Woli, a walczyli tam zawodnicy z rocznika 1991. Tegoroczny turniej rozegrany zostanie w Szczyrku pomiêdzy ¦wiêtami Bo¿ego Narodzenia, a Nowym Rokiem.

 W¶ród kadrowiczów najwiêcej reprezentantów posiadaj± warszawskie (4 zawodników), oraz dolno¶l±skie kluby (3 zawodników), lecz patrz±c na miejsce urodzenia to wiêkszo¶æ kadrowiczów pochodzi z województwa wielkopolskiego. Dwaj zawodnicy z Sierakowa - Kamil Zywert i Filip Pruefer - maj± ju¿ za sob± wystêpów w reprezentacji podczas Mistrzostw Europy w Czechach ze starszym rocznikiem 1995. Polacy w Szczyrku zjawi± siê tu¿ po ¶wiêtach Bo¿ego Narodzenia, we wtorek 27 grudnia.


 Reprezentanci Polski zjawi± siê w  COS OPO Szczyrku od razu po ¦wiêtach Bo¿ego Narodzenia 27 grudnia. Zakwaterowani bêd± w Hotelu Harna¶ (Foto) .

Hala sportowa jest integraln± czê¶ci± kompleksu sportowego w COS OPO w Szczyrku.
Parametry hali sportowej:
- widownia - 950 miejsc
- nawierzchnia - parkiet na legarach Haro, modu³owo taraflex
- nag³o¶nienie, profesjonalne tablice ¶wietlne
       
Mi³oszewski Arkadiusz
POLTECHNIKA W-wa
I trener
Szurek Przemys³aw
PBG JUNIOR Poznañ
asytent trenera
Przelaz³y Bart³omiej
MKS Pruszków
asystent trenera
Górka Maciej
Radom
odnowa biologicznaPOWO£ANIA KADRY POLSKI U-15 rocznik 1996
Turniej Nadziei Olimpiskich w Szczyrku  28-30.XII.2011


           
Zywert Kamil
Politechnika W-wa
PG  186 cm
Zywert Marek
Politechnika W-wa
PG/SG  184 cm
W³odarczyk Artur
WIS£A Kraków
PG/SG 180 cm
Jakubiak Wojciech
CZARNI S³upsk
PG/SG
Wadowski Igor
OCHOTA Warszawa
SG
Nizio³ Jakub
¦L¡SK Wroc³aw
SG  184 cm.
           
£ucka Piotr
£KS £ód¿
SG/SF 
Piszczek Maciej
GTK Gliwice
SF
Kulka Grzgorz
POLONIA Warszawa
PF 202 cm.
Marek Micha³
Pyra Poznañ
PF 204 cm
Fatz Mateusz
ASTORIA Bydgoszcz 
PF 202 cm
Pruefer Filp
PBG Junior Poznañ
C 208 cm

Trener Arkadiusz Miloszewski ma do dyspozycji dwóch rezerwowych

Kadej Adam (¯AK Koszalin)
Fatz Mateusz (ASTORIA Bydgoszcz)

Kontuzje:
Skorek Marcin - WKS ¦L¡SK Wroc³aw
Kolankowski Daniel - WKK Wroc³aw

Historia Turnieji Nadziji Olipijskich

rokkraj
organizatora
miasto
organizatora
rocznikMiejsce
Polski
trenerinformacje
2011Polska Szczyrk 1996 IArkadiusz Mi³oszewski 
2010WegrySopron 1995 IIBogdan OnufrowiczINFORMACJE
2009S³owacja Nitra1994IIRyszard PoznañskiINFORMACJE
2008WêgryBudapeszt1993IPawe³ Turkiewicz INFORMACJE
2007 ? ?1992 Piotr Bakun 
2006WêgryBudapeszt1991IRobert Jakubiak
2005CzechySvitawa1990IIIRafa³ KalwasiñskiINFORMACJE 
     ...............................  
Komentarze
AIKON dnia grudzie 27 2011 09:30:48
DO BOJU PANOWIE!!!! Trzymamy wszyscy kciuki za Wasz pierwszy wystêp!!!!!!!!
Pawcio dnia stycze 02 2012 09:04:12
Do opisu wkrad³ sie b³ad maserem druzyny jest pan Micha³a nie Marcin, przepraszam.

Nie napisa³em te¿ o organizacji turnieju , a wszystko by³o naprawdê dopiête i przyzwoicie dopracowane.Dobre warunki pobytu , niez³e jedzenie , brak tylko rozreklamowania imprezy, Szczyrk bez ¶niegu pe³en by³ ludzi którzy szukali jakiej¶ rozrywki , czê¶æ gdyby wiedzia³a pewno przysz³aby pokibicowaæ...
kedar1968 dnia stycze 04 2012 10:21:19
Jeszcze raz gratulacje i fajnie, ze znalaz³ siê kto¶, kto przybli¿y³ nam atmosferê i przekaza³ relacje z meczy smiley. pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MUKK Pszczyna
MUKK Pszczyna
¦KM sezon 07/08 U-13 rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi