News: Turniej Kadeta rocz.1996/97 Basket Wroc³aw 96 Cup Wroc³aw 2-4.XII.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 03:58:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Kadeta rocz.1996/97 Basket Wroc³aw 96 Cup Wroc³aw 2-4.XII.2011
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 2-4 grudnia 2011 roku w Hali „KOSYNIERKA” przy ul. Mieszczañskiej  we Wroc³awiu odby³a siê druga edycja Turnieju „BASKET WROC£AW 96 CUP” organizowanego przez Stowarzyszenie Basket Wroc³aw 96 dzia³aj±cego przy klubie WKS ¦l±sk Wroc³aw.
Historia hali „KOSYNIERKA”, która pamiêta miêdzy innymi pojedynki
o Mistrzostwo Polski Ekstraklasy pomiêdzy WKS ¦l±sk Wroc³aw i Anwil W³oc³awek, czy te¿ derby WKS ¦l±sk Wroc³aw i Turów Zgorzelec o¿y³a dawnymi wspomnieniami i emocjami w trakcie meczów m³odzie¿y rocznika ‘96 tych klubów.
Turniej rozpocz±³ siê w pi±tek czterema meczami rozegranymi przed oficjalnym otwarciem, które zaplanowano na 17.30:

O godzinie 17.30 oficjalnego Otwarcia Turnieju dokona³ Maciej Zieliñski ikona koszykówki w towarzystwie trenera Kadry Polskiej U-16 Arkadiusza Mi³oszwskiego, który to niezapowiedziany zjawi³ siê przed pierwszym spotkaniem w biurze organizacyjnym turnieju po 5 godzinnej podró¿y z Warszawy.

Przy okazji ceremonii oficjalnego otwarcia Turnieju Stowarzyszenie Basket Wroc³aw 96 wrêczy³o Panu Markowi Æmikiewiczowi (sêdzia miêdzynarodowuj i euroligowy) honorowe cz³onkowstwo Stowarzyszenia za kszta³towanie w ¶wiadomo¶ci m³odzie¿y koszykarskiej zasad sportowej rywalizacji. Dru¿yna WKS ¦l±sk Wroc³aw wykorzysta³a okazjê i przekaza³a na rêce Pani dyrektor Gimnazjum nr 18 Annie Krupowicz pami±tkow± tablicê z koszulk± klubow± WKS ¦l±sk Wroc³aw oznaczon± nr 18 wraz ze zdjêciami wszystkich zawodników, którzy uczêszczaj± do jej szko³y i przez trzy lata dziel± naukê z trudem uprawiania koszykówki. Warto zaznaczyæ, ¿e z 20-sto osobowej dru¿yny rocznika w Gimnazjum uczy siê w jednej klasie a¿ 17-stu zawodników, co jest du¿ym wyzwaniem dla szko³y, która potrafi³a pogodziæ rozwijanie sportowej pasji uczniów z nauk±.


W pierwszym dniu po oficjalnym otwarciu turnieju odby³y siê jeszcze dwa mecze:
W tym chyba najbardziej emocjonuj±cy mecz turnieju pomiêdzy zespo³ami WKS ¦l±sk Wroc³aw „1” i WKK Wroc³aw. Spotkanie w zgodnej opinii kibiców, obserwatorów
i zaproszonych go¶ci: Marka Æmikiewicza, Arkadiusza Mi³oszewskiego, Macieja Zieliñskiego oraz sêdziów sta³o na wyj±tkowo wysokim poziomie, bior±c pod uwagê kategoriê wiekow±. Mecz sêdziowany by³ przez sêdziów klasy miêdzynarodowej, Panów Mateusza Tworzyd³o i £ukasza Iwanowskigo. Najlepszym wyznacznikiem poziomu spotkania mo¿e byæ fakt zakoñczenia trzeciej kwarty wynikiem 57:56 dla WKK Wroc³aw i konieczno¶ci± przeprowadzenia dogrywki po normalnym czasie gry przy wyniku 65:65. Ostatecznie zwyciêstwo WKS ¦l±ska Wroc³aw nad zespo³em WKK Wroc³aw 76 : 70 da³o temu pierwszemu najwiêksz± szansê na zwyciêstwo w ca³ym turnieju. ¦wietny mecz w zespole WKS ¦l±sk rozegrali Marcin Skorek rzucaj±c 20 punktów (8 zbiórek), Marcel Kliniewski 11 punktów (15 zbiórek). ¦l±sk zdominowa³ tablicê w ataku i obronie maj±c w sumie 57 zbiórek przy 42 zbiórkach WKK i 4 bloki przy 1 bloku WKK.
W drugim dniu turnieju, najwa¿niejszym meczem dnia po pora¿ce w pierwszym dniu WKK Wroc³aw z WKS ¦l±sk Wroc³aw okaza³ siê pierwszy mecz pomiêdzy zespo³ami TKM Anwil W³oc³awek i WKK Wroc³aw. My¶l±c o zachowaniu szans na zwyciêstwo zespó³ WKK Wroc³aw musia³ ten mecz wygraæ. Spotkanie by³ zaciête do koñca trzeciej kwarty . która zakoñczy³a siê wynikiem 41:48. Dopiero w czwartej kwarcie zespó³ WKK Wroc³aw wypracowa³ sobie zdecydowan± przewagê i wygra³ ostatecznie 46:68.
gorzelec 84 : 56

Po zakoñczeniu drugiego dnia rozgrywek okaza³o siê, ¿e przed szans± wygrania turnieju stanê³y trzy zespo³y: WKK Wroc³aw, TKM Anwil W³oc³awek i WKS ¦l±sk Wroc³aw. Wszystko mia³o siê rozstrzygn±æ w ostatnim dniu, w meczu zamkniêcia pomiêdzy zespo³ami WKS ¦l±sk Wroc³aw i TKM Anwil W³oc³awek.
Uk³ad tabeli zmusi³ organizatorów do stworzenia ma³ej tabeli pomiêdzy tymi zespo³ami z której jasno wynika³o, ¿e w przypadku zwyciêstwa Anwilu nad WKS ¦l±sk ró¿nic± wiêksz± ni¿ 16 pkt., to zespó³ Anwilu zajmie pierwsze miejsce, WKK drugie, a WKS trzecie. W przypadku zwyciêstwa Anwilu mniejsz± ró¿nic± ni¿ 16 punktów Anwil zajmie trzecie miejsce, WKS drugie a WKK pierwsze. Czy kto¶ móg³ sobie zaplanowaæ lepszy scenariusz? Chyba nie. Mecz swoim przebiegiem i atmosfer± nawi±za³ wiêc do historii  najwiêkszych staræ koszykarskich w hali „KOSYNIERKA” pomiêdzy tymi zespo³ami w ekstraklasie, walki o wszystko.
Anwil wyszed³ do meczu niesamowicie skoncentrowany i zmobilizowany otwieraj±c± siê przed nim szans± na zwyciêstwo w Turnieju. Ju¿ po pierwszych minutach da³o siê zauwa¿yæ decyzjê sztabu trenerskiego Anwilu o grze strefowej i odcinaniu od pi³ek najskuteczniejszych w poprzednich meczach graczy ¦l±ska. Zespó³ Anwilu zapomnia³ jednak o Marcelu Kliniewskim, który rzuci³ w ci±gu 16 minut 12 punktów i zebra³ 8 pi³ek w ataku i obronie. Po trzech kwartach wynik na tablicy wynosi³ 57:56 dla ¦l±ska, co zapowiada³o niesamowit± walkê do ostatniej minuty. Na minutê i 30 sekund przed koñcem spotkania Anwil prowadzi³ jednym punktem, ale wtedy ¦l±sk z³ama³ opór rywali i wyszed³ na prowadzenie 3 punktami w ci±gu 30 sekund. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem WKS ¦l±sk Wroc³aw 72:68.
Podsumowuj±c, mo¿na powiedzieæ, ze Turniej by³ nie tylko okazja w kilku spotkaniach do obejrzenia koszykówki m³odzie¿owej na najwy¿szym poziomie. Niech  wyrazem tego bêd± s³owa trenera kadry Polskiej Arkadiusza Mi³oszewskiego „…warto by³o przyjechaæ z Warszawy ponad 300 km do Wroc³awia choæby na mecz otwarcia …”, ale tak¿e wielkim sukcesem promocji koszykówki w¶ród m³odzie¿y i nowej przyjêtej strategii tworzenia klimatu wokó³ samej koszykówki w klubie WKS ¦l±sk Wroc³aw wraz takimi grupami jak Stowarzyszenie Basket Wroc³aw 96.
Oprócz zwyciêstwa zespo³u gospodarzy WKS ¦l±sk Wroc³aw „1”, okaza³o siê, ¿e zespó³ techniczny WKS ¦l±sk Wroc³aw „2” ma kilku zawodników, którzy ju¿ teraz z powodzeniem mog± na sta³e wej¶æ do ¶cis³ej 15-stki pierwszego zespo³u i daæ wiele w perspektywie zbli¿aj±cych siê pó³fina³ów i fina³ów Mistrzostw Polski U-16 w roku 2012.
Warto zaznaczyæ, ¿e w¶ród 10 najlepiej rzucaj±cych zawodników turnieju znalaz³o siê a¿ piêciu z zespo³ów WKS ¦l±sk Wroc³aw „1” i „2” z ¶redni± punktow± powy¿ej 10 pkt./mecz. Sam fakt wystawienia 20-stu zawodników z jednego rocznika w Turnieju, jest rzadko spotykanym przypadkiem w polskich klubach szkol±cych m³odzie¿, co mo¿e pokazywaæ kierunek w jakim powinny i¶æ kluby.kolejno¶æ Turnieju

1. WKS ¦L¡SK WROC£AW I
2. WKK WROC£AW
3. TKM ANWIL WLOC£AWEK
4. Turów Zgorzelec
5 Regis Wieliczka
6. WKS ¦LASK WROC£AW II

MVP TURNIEJU: Marcel Kliniewski – WKS ¦L¡SK WROC£AW I

 

Wybrano najlepsza szóstkê turnieju:


WKS ¦L¡SK WROC£AW 1 – DAWID KO£KOWSKI
WKK WROC£AW- ADAM KURA¦
TKM ANWIL W£OC£AWEK – KACPER WRONKOWSKI
TURÓW ZGORZELEC - MARIUSZ BARTCZAK
UKS REGIS WIELICZKA – ADAM KULASIAK
WKS ¦L¡SK WROC£AW 2 – KONRAD BOÆ ORZECHOWSKI

Kolejno¶æ najlepiej rzucaj±cych;

1. Dawid Ko³kowski – 87 – WKS ¦L¡SK WROC£AW
2. Adrian Warszawski – 73 – TKM ANWIL W£OC£AWEK
3. Maciej Muska³a – 72 – TURÓW ZGORZELEC
4. Adam Kulasik – 70 – REGIS WIELICZKA
5. Marcin Skorek – 62 – WKS ¦L¡SK WROC£AW
6. Marcel Kliniewski – 60 – WKS SL¡SK WROC£AW
7. Kamil Kolber - 59 - REGIS WIELICZKA
    Bartosz Jankowski - 59 -TKM ANWIL W£OC£AWEK
8. Micha³ Kijewski – 54 – TKM ANWIL W£OC£AWEK;
9. Konrad Boæ-Orzechowski – 53 – WKS SL¡SK WROC£AW
10. Micha³ Wo³kanowski – 50 – WKK WROC£AW

Wszyscy zdobyli punkty graj±c w piêciu meczach. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Jakub Nizio³ uzyska³ 44 punkty w 4 rozegranych meczach, wiec w 10-tce najlepiej rzucajacych znalaz³oby siê a¿ pieciu zawodników z WKS ¦LASK WROC£AW

Turniej Trójek prowadzony przez Jacka Krzyka³ê wygrywa Jakub Nizio³ – WKS ¦L¡SK WROC£AW 1, drugi jest Król Pawe³ – TKM ANWIL W£OC£AWEK.

Zasady 10 rzutów/24 sekundy/5 pozycji

FOTO-BOGU¦

FOTO-DANIEL

FOTO-LUIZA

FOTO-BASKET-WROC£AW-96


WYNIKI TURNIEJU, 2-4 grudnia:

WKK Wroc³aw – Turów Zgorzelec   69 : 46
( 13:12, 18:5, 22:10, 16:19 )
TKM Anwil W³oc³awek – WKS ¦l±sk II Wroc³aw  69 : 32 
( 19:4, 21:9, 17:13, 12:6)
REGIS Wieliczka – WKS ¦l±sk I Wroc³aw  71:107
( 17:21, 18:24, 20:30, 16:32)
Turów Zgorzelec – TKM Anwil W³oc³awek   69 : 74
( 17:18, 14:22, 15:15, 23:19)
WKS ¦l±sk I Wroc³aw – WKK Wroc³aw  76 : 70
( 21:27, 14:15, 21:15, 9:8, d. 11:5)
WKS ¦l±sk II Wroc³aw – REGIS Wieliczka   45 : 86
( 12:19, 13:24, 6:24, 14:19)
TKM Anwil W³oc³awek – WKK Wroc³aw   46 : 68
( 13:15, 12:19, 16:14, 5:20 )
WKS ¦l±sk I Wroc³aw – WKS ¦l±sk II Wroc³aw  44 : 117 
( 14:29, 18:32, 7:31, 5:25)
Turów Zgorzelec – REGIS Wieliczka  68 : 53
( 16:19, 5:12, 24:10, 23:12)
WKK Wroc³aw – WKS ¦l±sk II Wroc³aw  79 : 36
( 22:7, 22:12, 17:9, 18:8)
Regis Wieliczka – TKM Anwil W³oc³awek  45 : 74
( 11:10, 6:21, 11:21, 17:21)
WKS ¦l±sk I Wroc³aw – Turów Zgorzelec  84 : 56
( 20:22, 19:13, 19:13, 26:8 )
WKS ¦l±sk II Wroc³aw – Turów ZGORZELEC   49 : 79
( 11:21, 13:17, 13:21, 12:20 )
WKK Wroc³aw – Regis Wieliczka   74 : 36
( 25:11, 14:2, 20:10, 15:13)
WKS ¦l±sk I Wroc³aw – TKM Anwil W³oc³awek  72 : 68
( 22:16, 20:14, 15:26, 15:12)Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik - MKS Zabrze
MKKS Rybnik - MKS Zabrze
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi