News: XV Turniej Minikoszykówki £om¿yñska Zima ch. i dz. rocz.1999 £om¿a 2-4.III.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:43:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XV Turniej Minikoszykówki £om¿yñska Zima ch. i dz. rocz.1999 £om¿a 2-4.III.2012
Turnieje Podsumowanie
W kategorii ch³opców, w której wystartowa³o a¿ dziesiêæ zespo³ów, najlepsz± okaza³a siê ekipa bia³ostockich ¯ubrów. W ekipa prowadzona przez trenera Andrzeja Niko³ajuka pewnie pokona³a zespó³ MUKS Piaseczno 39:27. Na najni¿szym stopniu podium stanêli gospodarze, UKS Dziewi±tka. Tym samym ³om¿anie nie obronili zdobytego przed rokiem mistrzostwa.

W¶ród dziewcz±t równych sobie nie mia³a dru¿yna UKS-u Trójki ¯yrardów - Jestem bardzo zadowolony. Dziewczyny nie da³y szans ¿adnemu zespo³owi i wygrali¶my wszystkie mecze. Wyrównany mecz by³ z Tomaszowem. Ju¿ kilka razy siê z nimi spotykali¶my i za ka¿dym razem wygrywali¶my, ale tu mecz z nimi by³ najtrudniejszy. Dziewczyny bardzo siê ciesz± i my¶lê, ¿e jeszcze nie raz do £om¿y zawitamy - powiedzia³ zadowolony trener Trójki, Robert Janiszewski.
Dopiero na szóstym, przedostatnim miejscu uplasowa³a siê dru¿yna gospodyñ, która wygra³a tylko jeden mecz - W tym roku przyjecha³y do nas bardzo mocne zespo³y.

Dla niektórych uczestników £om¿yñska Zima to nie tylko turniej i zwi±zane z nim emocje sportowe. Tak by³o w przypadku m³odych koszykarzy i koszykarek z Grodna - Ju¿ trzeci rok z rzêdu jeste¶my w £om¿y. Byli¶my na Pucharze £om¿yczki i na Igrzyskach Polonijnych im. Jana Stypu³y. Dzieciaki bardzo lubi± tu przyje¿d¿aæ. Ju¿ nawet znaj± miasto, mog± same siê tutaj poruszaæ, wiêc to dla nich frajda - t³umaczy Andrzej Dzidziewicz z Soko³a Grodno - Mnóstwo dzieciaków garnie siê u nas do koszykówki i sumiennie trenuje, bo bardzo chce tu przyjechaæ. Tu¿ przed samym wyjazdem do £omzy jest du¿o nerwów, czêsto p³aczu, bo mo¿emy zabraæ tylko 12 zawodników i niektórzy musz± zostaæ w domu, To s± du¿e emocje.

Podczas uroczystego zamkniêcia Turnieju  z udzia³em wiceprezydenta £om¿y Miros³awy Kluczek, zwyciêzcom wrêczono puchary i nagrody rzeczowe.
Jak powiedzia³ trener  najlepszej dru¿yny ch³opiêcej Turnieju Andrzej Niko³ajuk, jego podopieczni to uczniowie klas szóstych z ró¿nych szkó³ podstawowych, którzy pod skrzyd³ami PKK ¯ubr zostali wy³onieni na kandydatów do sportowych klas koszykarskich w dwóch bia³ostockich gimnazjach. Turnieje towarzyskie  takie, jak £om¿yñska Zima, s± dla nich okazj± zgrania siê i zmierzenia z innymi w powa¿nej walce. Od  tego roku szkolnego w Bia³ymstoku dzieci ju¿ od czwartych klas szkó³ podstawowych s± zachêcane do uprawiania koszykówki w ramach Ligi M³odych ¯ubrów klas IV i V, co powinno wp³yn±æ na wzrost zainteresowania koszykówk±.  W Lidze M³odych ¯ubrów gra tak¿e kilka dru¿yn spoza Bia³egostoku, w tym trzy z £om¿y (z SP nr 9 i nr 10). Twórcy tego sytemu szkolenia maj± nadziejê, ¿e zaowocuje on rozwojem koszykówki nie tylko w Bia³ymstoku, ale i w Podlaskiem.

FOTO-ORGANIZATOR

ch³opcy

Grupa A
UKS Dziewi±tka £om¿a - MTS Zambrów 42:38
MUKS Piaseczno - PKS Sokó³ Grodno 49:38
MTS Zambrów - UKS Trójeczka Olsztyn 52:24
PKS Sokó³ Grodno - UKS Trójeczka Olsztyn 46:10
UKS Dziewi±tka £om¿a - MUKS Piaseczno 37:53
PKS Sokó³ Grodno - MTS Zambrów 28:47
UKS Trójeczka Olsztyn - UKS Dziewi±tka £om¿a 17:60
MUKS Piaseczno - MTS Zambrów 38:33
UKS Dziewi±tka £om¿a - PKS Sokó³ Grodno 34:30
MUKS Piaseczno - UKS Trójeczka Olsztyn 33:21

Tabela grupy A:
1. MUKS Piaseczno
2. UKS Dziewi±tka £om¿a
3. MTS Zambrów
4. PKS Sokó³ Grodno
5. UKS Trójeczka Olsztyn

Grupa B
UKS £om¿yczka 10 £om¿a - PKK ¯ubry Bia³ystok 26:48
UKS Trójka ¯yrardów - - TSK Ro¶ Pisz 76:44
UKS Pi±tka Lublin - PKK ¯ubry Bia³ystok 24:52
TSK Ro¶ Pisz - UKS £om¿yczka 10 £om¿a 44:43
UKS Trójka ¯yrardów - UKS Pi±tka Lublin 32:48
PKK ¯ubry Bia³ystok - TSK Ro¶ Pisz 49:25
PKK ¯ubry Bia³ystok - UKS Trójka ¯yrardów 55:38
UKS Pi±tka Lublin - TSK Ro¶ Pisz 30:33
UKS Trójka ¯yrardów - UKS £om¿yczka 10 £om¿a 35:50
UKS £om¿yczka £om¿a - UKS Pi±tka Lublin 25:51

Tabela grupy B:
1. PKK ¯ubry Bia³ystok
2. TSK Ro¶ Pisz
3. UKS Pi±tka Lublin
4. UKS £om¿yczka 10 £om¿a
5. UKS Trójka ¯yrardów
Pó³fina³y MUKS Piaseczno - TSK Ro¶ Pisz 44:35
UKS Dziewi±tka £om¿a - PKK ¯ubry Bia³ystok 25:39

Mecz o 9 miejsce: UKS Trójeczka Olsztyn - UKS Trójka ¯yrardów 30:39
o 7 miejsce PKS Sokó³ Grodno - UKS £om¿yczka 10 £om¿a 40:29
o 5 miejsce MTS Zambrów - UKS Pi±tka Lublin 35:28
o 3 miejsce UKS Dziewi±tka £om¿a - TSK Ro¶ Pisz 44:38
o 1 miejsce PKK ¯ubry Bia³ystok - MUKS Piaseczno 39:27

 Tabela koñcowa ch³opców:

1. PKK ¯ubry Bia³ystok

2. MUKS Piaseczno
3. UKS Dziewi±tka £om¿a
4. TSK Ro¶ Pisz
5. MTS Zambrów
6. UKS Pi±tka Lublin
7. PKS Sokó³ Grodno
8. UKS £om¿yczka 10 £om¿a
9. UKS Trójka ¯yrardów
10. UKS Trójeczka Olsztyn

Wyró¿nienia indywidualne:

MVP -Najwszechstronniejszy zawodnik: Micha³ Wasilewski (Bia³ystok)
Najlepszy obroñca: Micha³ Rybak (Piaseczno)
Najlepszy rozgrywaj±cy: Maciej Kijewski (Dziewi±tka)

ALL-STARS - Pierwsza pi±tka turnieju ch³opców:

Maciej Milewski (Zambrów),
Mateusz Bessman (Pisz),
Jakub Adamski (Dziewi±tka),
Micha³ Malinowski (Piaseczno),
Tomasz Matuk (Bia³ystok).

Najlepsi w poszczególnych zespo³ach:

Aleksej Wasilenko
- PKS Sokó³ Grodno
Bartosz Zapadka - UKS Trójeczka Olsztyn
Jakub Wojtuk - UKS Pi±tka Lublin
£ukasz Kruk - UKS Trójka ¯yrardów
Patryk Banowicz - MUKS Piaseczno
Mateusz Trupacz - TSK Ro¶ Pisz
Patryk Przemielewski - PKK ¯ubry Bia³ystok
Mateusz Jastêbki - MTS Zambrów
Patryk £êpicki - UKS £om¿yczka 10 £om¿a
Jan Szablonowski - UKS Dziewi±tka £om¿a


DZIEWCZÊTA
UKS Dziewi±tka £om¿a - MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 21:38
Lider Tomaszów Mazowiecki- PKS Sokó³ Grodno 62:15
UKS Basket 47 Bia³ystok - UKS Trójka ¯yrardów 23:41
UKS De La Salle Gdañsk - UKS Dziewi±tka £om¿a 25:59
MUKS Stoczek 45 Bia³ystok - UKS Basket 47 Bia³ystok 16:41
UKS Trójka ¯yrardów - PKS Sokó³ Grodno 30:16
Lider Tomaszów Mazowiecki - UKS De La Salle Gdañsk 81:4
PKS Sokó³ Grodno - MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 17:31
Lider Tomaszów Mazowiecki - UKS Trójka ¯yrardów 21:29
UKS Dziewi±tka £om¿a - UKS Basket 47 Bia³ystok 21:46
UKS Trójka ¯yrardów - UKS De La Salle Gdañsk 94:11
MUKS Stoczek 45 Bia³ystok - Lider Tomaszów Mazowiecki 22:43
UKS Basket 47 Bia³ystok - PKS Sokó³ Grodno 41:20
UKS Trójka ¯yrardów - MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 52:22
PKS Sokó³ Grodno - UKS De La Salle Gdañsk 44:51
Lider Tomaszów Mazowiecki - UKS Dziewi±tka £om¿a 59:10
UKS De La Salle Gdañsk - UKS Basket 47 Bia³ystok 12:62
UKS Dziewi±tka £om¿a - UKS Trójka ¯yrardów 12:74
Lider Tomaszów Mazowiecki - UKS Basket 47 Bia³ystok 53:21
UKS De La Salle Gdañsk - MUKS Stoczek 45 Bia³ystok 12:95
PKS Sokó³ Grodno - UKS Dziewi±tka £om¿a 35:27

 Tabela koñcowa:

1. UKS Trójka ¯yrardów

2. Lider Tomaszów Mazowiecki
3. UKS Basket 47 Bia³ystok
4. MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
5. PKS Sokó³ Grodno
6. UKS Dziewi±tka £om¿a
7. UKS De La Salle GdañskWyró¿nienia indywidualne:

Najwszechstronniejsza zawodniczka: Zuzanna Szczepaniak (¯yrardów)
Najlepsza obroñczyni: Agnieszka Wróbel (Tomaszów Maz.)
Najlepsza rozgrywaj±ca: Sylwia Radzewicz (Basket 47)

Pierwsza pi±tka turnieju dziewcz±t:

Oliwia Darska
(¯yrardów),
Ada Ornafa (Tomaszów Maz.),
Julita Dr±gowska (Basket 47),
Katarzyna Nawrocka (Stoczek 45),
Marja Wasilewko (Grodno).

Najlepsi w poszczególnych zespo³ach:

Julia Gorina - PKS Sokó³ Grodno
Klaudia Trzonek - Lider Tomaszów Mazowiecki
Natalia Czepik - UKS Trójka ¯yrardów
Martyna Mazurczyk - MUKS Stoczek 45 Bia³ystok
Oliwia Sidun - UKS Basket 47 Bia³ystok
Martyna £aniewska - UKS De La Salle Gdañsk
Magdalena Wiszowata - UKS Dziewi±tka £om¿a

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1
1
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi