News: Kadra Polski U-16 rocz.1996 Konsultacja Warka 10-13.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:44:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1996 Konsultacja Warka 10-13.XI.2011
Kadra Polski
Trener Kadry Polski U-16 (rocznik 1996) Arkadiusz Mi³oszewski powo³a³ 16 zawodników na czterodniow± konsultacjê, która odbêdzie siê w dniach 10-13 listopada 2011 roku w Warce. Zawodnicy ci zostali wybrani spo¶ród uczestników Campu Centralnego, który odby³ siê w Zielonej Górze w lipcu tego roku.Kolejne spotkanie kadrowiczów oraz  udzia³ Kadry Polskiej U-16 w tradycyjnym Turnieju Nadziei Olimpijskich, który odbêdzie siê pomiêdzy ¦wiêtami Bo¿ego Narodzenia a Nowym Rokiem. W turnieju tym, obok kadrowiczów, jak zwykle wyst±pi±: Wêgrzy, S³owacy i Czesi. Dobra wiadomo¶æ dla kibiców z Polski - TNO odbêdzie siê w Szczyrku.


W¶ród powo³anych zawodników znalaz³ siê Filip Pruefer, który, niestety, z powodu kontuzji nie wzi±³ udzia³u w zgrupowaniu. W jego miejsce trener Arkadiusz Mi³oszewski powo³a³ Wojtka Majchrzaka wychowanka JEDYNKI Ko¶cian aktualnie gracza AZS Politechnika Warszawa

KLIKNI W BANER  - SYLWETKI WSZYTKICH ZAWODNIKÓW

SYLWETKI-KADROWICZÓW


fotki kadrowiczów  dzêki uprzejmo¶ci trenera Przemys³awa Szurka

TRENERZY

     
MI£OSZEWSKI
ARKADIUSZ
WARSZAWA
NOTKA
SZUREK
PRZEMYS£AW
POZNAÑ 
PRZELAZ£Y
BART£OMIEJ
PRUSZKÓW 
 
Zawodnicy ¦L¡SKA Wroc³aw przys³ali mi aktualne fotki e strojach klubowych
mo¿e i pozostali wy¶l± mi aktualne fotki i wzrosty
zbyszekbytomski@gmail.com

  
 
   
Majchrzak W.
POLITECHNIKA
MAZOWIECKIE
200 CM. (4)
Kulka Grzegorz
POLONIA W-WA
MAZOWIECKIE
202 cm. (3-4)
Skorek Marcin
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
202 cm. (3-4) 
Fatz Mateusz
ASTORIA
KUJ-POM
202 cm (3-4) 
Kolankowski D.
WKK WROC£AW
DOLNO¦L¡SKIE
209 cm (5) 
£ucka Piotr
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
cm. ?
Kadej Adam
¯AK Koszalin
ZACH-POM
cm.
Stawiak Mateusz
Korsarz Gdañsk
POMORSKIE
cm. ?
          
    
Wadowski Igor
OCHOTA W-wA
MAZOWIECKIE
192 cm. (1-2-3)
Zywert Kamil
POLITECHNIKA
MAZOWIECKIE
186 cm. (1)
Zywert Marek
POLITECHNIKA
MAZOWIECKIE
184 cm. (2)
W³odarczyk Artur
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
cm. ?
Jakubiak W.
CZARNI S³upsk
POMORSKIE
cm. ?
Nizio³ Jakub
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
cm. 184 (2)
Piszczek Maciej
GTK Gliwice
¦L¡SKIE
cm. ?
Damian Fanslau
NOVUM Bydg.
KUJ.-POM. 
cm. 188 (2-3)

ZAWODNICY REZERWOWI:

MAJCHRZAK WOJCIECH - AZS POLITECHNIKA WARSZAWA (MAZOWIECKIE)
MUSKA£A  MACIEJ - TURÓW ZGORZELEC  (DOLNOSL¡SKIE)
BOJANOWSKI P- KK ¯UBRY BIA£YSTOK (PODLASKIE)
CYGAL -WOJCIECH -  WKK WROC£AW (DOLNO¦L¡SKIE)
SZYMAÑSKI SZYMON - AZS POLITECHNIKA WARSZAWA (MAZOWIECKIE)
MAREK MICHA£ - PYRA POZNAÑ (WIELKOPOLSKIE)
Komentarze
Pawcio dnia listopad 02 2011 22:08:58
6 ch³opców ponad 2 metrowych , smiley bogato smiley) , a jeszcze w zapasie Majchrzak i Malinowskismiley , o £ucka , Kadej i Stawiak nic i nie wiadomo.
Dziwi trochê brak takich "pewniakow" jak Krefft ,Serbakowski czy Kolber.Pojawi³ sie Szymon Szymañski cz³owiek z nik±d nie gra³ na OOM ,na campach nie by³, a w rezerwach siê pojawi³.
Duzo siê mowi ,¿e to mocny rocznik, ciekawe jak sie zaprezentuja na tle rówie¶ników z europy.trzymam kciuki.
MJ dnia listopad 03 2011 16:15:28
Panie Pawcio czy by³ pan na fina³ach OOM w Zambrowie ...chyba nie skoro twierdzi pan ¿e Szymon Szymañski nie gra³, i tu pan siê myli lepiej zawsze co¶ sprawdziæ zanim siê napisze a po to jest SKM ¿eby wszytko odnale¼æ. Szymon Szymañski w ubieg³ym sezonie gral w £añcucie od tego sezonu jest zawodnikiem AZS Politechnika Warszawa gra tak¿e w UKS GIM 92 Ursynów nie móg³ go pan podziwiaæ na meczu URSYNÓW-POLONIA bo jeszcze boryka siê z kontuzj± poma³u koñczy rehabilitacje a jak ju¿ zagra to POLONIA mo¿ne przegraæ jeszcze wiêcej ni¿ w pierwszym meczu z URSYNOWEM. Znam ch³opaka wielki talent ogromny potencja³ nawet stwierdzê ¿e w niedalekiej przysz³o¶ci bêdzie lepszy o Grzegorza Kulki i nie jest przypadkiem ¿e ten ch³opak jest w krêgu zainteresowañ trenera kadry Polski
Je¶li chodzi o 16 powo³ana na zgrupowanie to brakuje mi tu Micha³a Marka PYRA Poznañ 204 cm po powa¿nej kontuzji wróci³ do gry i jest postrachem w Kadetach
Brakuje mi tu te¿ Marcela Ponitki z tego co zauwa¿y³em wcze¶niejszych kadrach zawsze kto¶ m³odszy dostaje szans !
Kolber, Serbakowski Krefft ( pierwszy zawodnik MVP U-14 NIE POWOLANY DO 16) mo¿ne i ich brakuje ale to trener decyduje o sk³adzie na pewno nikomu szans nie przekre¶la a wszystko zweryfikuje czas
Rocznik 96 jest strasznie silny i walka o miejsca na ME bêdzie trwaæ do koñca

I jeszcze jedno spostrze¿enie W 16 nie ma nikogo z MEDALISTÓW MP U-14 rocz.96 no Kolankowski jest ale on na MP prawie nie gra³.Dzis ma 210 i zrobi³ du¿y postêp
Ale nie dziwie sie ¿e w 16 nie ma medalistów MP rok pó¼niej kadra Pomorza i Dolnego¶l±ska da³a plamy na OOM

Wielka szkoda ¿e ta kadra nie jedzie na turniej do Hiszpanii bo turniej Nadzieji nie jest silnym turniejem. Trzymajmy kciuki miejmy nadzieje ¿e znajd± siê pieni±dze w PZKOSZ i ch³opcy pojada na silny turniej do Turcji gdzie kadra 95 nie pojecha³a a czym to siê skoñczy³o widzieli¶my na ME w Czechach

to tyle z mojej strony
smiley
Pawcio dnia listopad 03 2011 18:27:06
Panie MJ po co te emocje?? By³em w Zambrowie mog³em sie pomyliæ i nie zapamietac Szymona , przepraszam ,czy to pana satysfakcjonuje?? Bo to chyba nie powód do wygra¿ania i "obiecanek" czego to Ursynów nie zrobi Polonii
Dalsze dywagacje kto ma jaki potencja³ i jaki to progres go czeka pozwoli pan ¿e zostawie panu.By³bym jednak ostrozniejszy w pisaniu kto bêdzie od kogo lepszy, bo to dziecinada , czas poka¿e ktory z tych ch³opców zrobi, jesli wogóle koszykarska kariere.
przemekb dnia listopad 03 2011 21:00:13
Pierwszy mecz to Polonia wygra³a kolego MJ
kedar1968 dnia listopad 03 2011 22:39:52
Witam specjalistów i znawców koszykówki smiley. Dajmy szansê wybranym i nie zapominajmy o tych co maj± jeszcze szansê. przecie¿ to pocz±tek budowania kadry na ME smiley
kedar1968 dnia listopad 08 2011 10:37:05
a wzrostu zawodników ¦l±ska nie zmieni³e¶ smiley
AIKON dnia listopad 16 2011 09:06:42
Ma³a sugestia - KADRA POLSKI - U-16 smiley
AIKON dnia listopad 16 2011 09:07:39
I jeszcze jedno... wybór zawodników do Kadry wcale nie by³ "przypadkowy"
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Adam Kadej - ¯AK Koszalin
Adam Kadej - ¯AK Koszalin
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi