News: Miêdzynarodowy Turniej Niepodleg³o¶ci rocz.1999 Bia³ystok 11-13.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 07:11:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej Niepodleg³o¶ci rocz.1999 Bia³ystok 11-13.XI.2011
Turnieje Podsumowanie

II MIÊDZYNARODOWY TURNIEJU „ NIEPODLEG£O¦CI”
w MINI KOSZYKÓWCE DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW

W dniach 11 – 13 listopada 2011r. w  Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê II Miêdzynarodowy Turniej „Niepodleg³o¶ci” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 1999. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy „Basket 47” w osobach mgr Katarzyna Wens³aw, mgr Anita Duda, mgr Miros³aw Wierzbicki oraz dyrektor szko³y mgr Halina Hapunik i wicedyrektor mgr Marlena Sokó³.
Do Bia³egostoku przyjecha³o 14 dru¿yn (6ch³opców, 8 dziewcz±t) w sumie 160 zawodników i zawodniczek z rocznika 1999 i m³odsi. W ci±gu trzech dni rozegrano 36 spotkañ. W kategorii ch³opców rozgrywki odby³y siê systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a dziewcz±t systemem grupowym.
W dniu 11.11.2011 o godz. 17.30 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju z udzia³em zaproszonych go¶ci. Po prezentacji wszystkich zespo³ów przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku kolorowych reflektorów odby³a siê prezentacji zawodniczek meczu inauguracyjnego turnieju.
W dniu 13.11.2011 godz. 14.30 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y w¶ród dziewcz±t i ch³opców – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, najlepsze pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP. Na koniec odby³o siê losowanie 12 nagród rzeczowych ufundowanych przez Urz±d Miejski oraz Hurtowniê Sportow± „Kaja”.


 DZIEWCZÊTA    
          
Klasyfikacja koñcowa

1. Alytus Litwa       
2. UKS „Trojka” Dzia³dowo
3. UKS „Jedynka” £apy     
4. ¯MS Marijampol Litwa                                                              
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok    
6. UKS „NENUFAR 5” E³k     
7. UKS „Trójka” E³k
8. UKS „ La Basket” Warszawa

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Kazoæiunaite Karolina - Alitus Litwa
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju:  Bokiniec Ewa  - UKS „Jedynka” £apy
Najlepsza obroñczyni turnieju:  Pernak Weronika  - UKS „Trójka” Dzia³dowo


All Stars turnieju

1. Alytus Litwa – Barzdæiute Gytaute  
2. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Piórkowska Kinga 
3. UKS „Jedynka” £apy – Cimoch Karolina  
4. ¯MS Marijampol Litwa – Urbanaviæiute Gytaute
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – Lupa £ucja 

Najlepsze zawodniczki w zespole   
 
1. Alytus Litwa – Cibulskaite Au¶rine   
2. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Pacyniak Weronika  
3. UKS „Jedynka” £apy – £apiñska Karolina   
4. ¯MS Marijampol Litwa – Klevinskaite Gintare  
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – Kozio³ Magdalena  
6. UKS „NENUFAR5” E³k – Mierzejewska Oliwia  
7. UKS „Trójka” E³k – Dêbska Lidia
8. UKS „LaBasket” Warszawa – Klimiuk Paulina


 CH£OPCY 

Klasyfikacja koñcowa

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo
2. UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski
3. UKS „Trójka” Nidzica
4. UKS „Dziewi±tka” £om¿a
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok
6. UKS „LaBasket” Warszawa

La Basket Warszawa - „BASKET 47”  22 : 39
„BASKET47” - „Pi±tka” Bielsk Podlaski  10 : 40
„Trójka” Dzia³dowo - 9 £om¿a 42 : 40
„Trójka” Nidzica - „Pi±tka” Bielsk Podlaski 23 ; 31
„Trójka” Nidzica – 9 £om¿a  28 : 44
La Basket Warszawa - „ Trójka” Dzia³dowo  14 : 45
„ Trójka” Dzia³dowo - „Pi±tka” Bielsk Podlaski  33 : 30
„BASKET47” -„ Trójka” Nidzica 24 : 36
La Basket Warszawa -9 £om¿a 21 : 39
„ Trójka” Dzia³dowo - „ BASKET47”  48 : 23
„ Trójka” Nidzica - La Basket Warszaw  42 : 21
9 £om¿a -„Pi±tka” Bielsk Podlaski  0 : 20
La Basket Warszawa -„Pi±tka” Bielsk Podlaski  14 : 40
„ Trójka” Dzia³dowo - „ Trójka” Nidzica  36 : 37
„ BASKET47” - 9 £om¿a  22 : 38MVP - najlepszy zawodnik turnieju : Nowociñski Micha³ - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Bêbeniec Maciej – UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski
Najlepszy obroñca turnieju: Kujtkowski Wiktor – UKS „Trójka” Nidzica

 ALL-STARS TURNIEJU

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Szymborski Emil
2. UKS„ Pi±tka” Bielsk Podlaski – Pó³torak Dominik
3. UKS „Trójka” Nidzica – Pokropiñski £ukasz
4. UKS „Dziewi±tka” £om¿a –Kijewski Maciej
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – Glinko Dawid

Najlepsi zawodnicy w zespole

1. UKS „ Trójka” Dzia³dowo – K³osowski Adrian
2. UKS„ Pi±tka” Bielsk Podlaski – Niemyjski Piotr
3. UKS „ Trójka” Nidzica – Lejtyman Dawid
4. UKS „Dziewi±tka” £om¿a – Roszkowski Micha³
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok – D±browski Bartek
6. UKS „ LaBasket” Warszawa – Kaszewski Olek

Dziêkujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy ponownie w roku szkolnym 2011/ 2012.
UKS „BASKET 47” BIA£YSTOK


FOTO-ORGANIZATOR
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3 RMKS Rybnik
3 RMKS Rybnik
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi