News: VII Turniej Minikoszykówki rocz.1999 Koszalin 11-13.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 01:04:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Turniej Minikoszykówki rocz.1999 Koszalin 11-13.XI.2011
Turnieje Podsumowanie
 VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW O PUCHAR DYREKTORA
ZESPO£U SZKÓ£ NR 11 W KOSZALINIE.


W turnieju wziê³o udzia³ 192 dziewczêta i ch³opców trenuj±cych minikoszykówkê. £±cznie wyst±pi³o 16 dru¿yn: 8 dziewczêcych i 8 ch³opiêcych. Dru¿yny podzielone zosta³y na dwie 4-zespo³owe grupy A i B. Mecze grupowe rozgrywane by³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Dalej grano mecze „na krzy¿” tzn.: 1A-2B, 2A-1B, 3A-4B, 4A-3B i mecze o miejsca – fina³y. Dziêki przychylno¶ci pani Beaty Czapli dyrektora Szko³y Podstawowej Nr 10 w Koszalinie mecze rozgrywane by³y na dwóch salach:
Sala 1 – ZS11 w Koszalinie ul. Jab³oniowa 23
Sala 2 – SP10 Koszalin ul. Szopena 10

Organizator zapewni³ dojazd do drugiej sali gdzie rozgrywane by³y mecze. Dru¿yny przed meczem korzysta³y z drugiej sali gimnastycznej w celu wcze¶niejszej rozgrzewki, co znacznie usprawni³o punktualny przebieg turnieju. Podczas rywalizacji na ka¿dej sali zapewniona by³a opieka medyczna. W pracy sêdziów pomagali uczniowie oraz absolwenci ZSnr11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie pisz±c protoko³y sêdziowskie, obs³uguj±c zegar sportowy, sêdziuj±c konkursy rzutowe. W w/w konkursach mogli wzi±æ udzia³ wszyscy uczestnicy turnieju wraz z trenerami. W klasyfikacji dru¿ynowej pierwsza i druga dru¿yna otrzyma³a poza pucharem i dyplomem pi³ki do koszykówki dla ka¿dego zawodnika. Ponadto na ka¿dym meczu prowadzone by³y obserwacje zdobytych punktów, zbiórek, przechwytów, asyst i bloków. Pos³u¿y³y one do wy³onienia pierwszej i drugiej „PI¡TKI” turnieju – najlepszych zawodników. Wybrani otrzymali statuetkê, dyplom i pi³kê do koszykówki. W ka¿dej dru¿ynie jeden zawodnik otrzyma³ wyró¿nienie. Ponadto wrêczono nagrody indywidualne w kategorii: „Król strzelców” oraz MVP – najwarto¶ciowszej zawodniczki i najwarto¶ciowszego zawodnika turnieju. Dodatkowo organizator wyró¿ni³ najsympatyczniejsz± dru¿ynê dziewcz±t i ch³opców a zosta³y nimi: UKS DWÓJKA Rogo¼no i KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski. Z powodu kontuzji nagrodê pocieszenia otrzyma³a zawodniczka dru¿yny SP48 Szczecin: Karolina Lewandowska. Ceremoniê zamkniêcia turnieju u¶wietni³ wystêp grupy tanecznej NASA.

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê z logo turnieju a dwie pierwsze dru¿yny komplet pi³ek do koszykówki. Wrêczono szereg statuetek, dyplomów oraz nagród indywidualnych: za wyró¿nienie w dru¿ynie, za wybór do pierwszej i drugiej „PI¡TKI” turnieju, króla strzelców oraz za wybór na najwszechstronniejszego zawodnika – MVP. Dru¿yny koszaliñskie otrzyma³y nagrody dodatkowe: zaproszenie na trening do SQUASH ADRIA KOSZALIN, na lodowisko ALASKA, na krêgle do MK Bowling w Galerii Kosmos i na basen ZOS.


DZIEWCZÊTA:

Mecz o I miejsce SP56 Szczecin - MKS FLESZ 63 Bydgoszcz 19 : 54
Mecz o III miejsce SP10 Koszalin - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg 46 : 41
Mecz o V miejsce UKS DWÓJKA Rogo¼no - UKS MINI GIER Radowo Ma³e 62 : 13
Mecz o VII miejsce SP3 Koszalin - SP48 Szczecin 16: 43

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 MKS FLESZ 63 Bydgoszcz    trener: Edward Malinowski
2 SP56 Szczecin     trener: Adrian Licht
3 SP10 Koszalin    trener: Helena Pacynko
4 MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg trener: Iwona Sobczak-Sikora
5 UKS DWÓJKA Rogo¼no  trener: Stanis³aw Koz³owski
6 UKS MINI GIER Radowo Ma³e trener: Miros³aw Budzyñski
7 SP48 Szczecin    trener: Ma³gorzata Pakulska
8 SP3 Koszalin    trener: Bo¿ena Suszyñska

MVP: Zuzanna Ma³kowska – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz

KRÓL STRZELCÓW:Karolina Gajewska - UKS MINI GIER Radowo Ma³e 21pkt/mecz


ALL-STARS Do najlepszej „5” turnieju wybrane zosta³y:

Julia Szpotañska - MKS FLESZ 63 Bydgoszcz
Wiktoria W³odarczyk - SP56 Szczecin
Paulina Jurzysta - SP10 Koszalin
Anita Do³aszewska - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Patrycja Gembiak - UKS DWÓJKA Rogo¼no


Do drugiej „5” turnieju w¶ród dziewcz±t wybrane zosta³y:

Aleksandra Kowalska - UKS DWÓJKA Rogo¼no
Karolina Gajewska - UKS MINI GIER Radowo Ma³e
Alicja Rusiñska - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Alicja Lis - SP10 Koszalin
Kamila Ankiewicz - SP56 Szczecin

Zawodniczki wyró¿nieni w ka¿dej dru¿ynie:

UKS DWÓJKA Rogo¼no - Klaudia Kobat
MKS FLESZ 63 Bydgoszcz - Kinga Potapenko
SP56 Szczecin - Weronika Dygul
SP48 Szczecin - Magdalena Szybowicz
UKS MINI GIER Radowo Ma³e - Pamela Jemilianowicz
MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg - Julia Stasiñska
SP10 Koszalin - Dagmara Paszkowska
SP3 Koszalin - Izabela Bandysik

Nagroda dla najlepszej dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu do SQUASH KLUB ADRIA SP10 Koszalin trener: Helena Pacynko
Nagroda dla II dru¿yny koszaliñskiej – zaproszenie do krêgielni MK Bowling
SP3 Koszalin - trener: Bo¿ena Suszyñska
Nagroda dla najsympatyczniejszej dru¿yny UKS DWÓJKA Rogo¼no - trener: Stanis³aw Koz³owski
Nagroda specjalna dla zawodniczki kontuzjowanej podczas turnieju:
Karolina Lewandowska – SP48 Szczecin

Wyniki konkursów rzutowych

Rzuty osobiste
I m-ce – Alicja Rusiñska – MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg

II m-ce – Agnieszka Murawska – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz
III m-ce – Paulina Garczewska – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz

Konkurs rzutów dru¿ynowych na czas (30s.)
I m-ce – MKS FLESZ 63 Bydgoszcz (30)
II m-ce – SP56 Szczecin (29)
III m-ce – SP48 Szczecin (24)

Rzuty za 3pkt dla trenerów (x6). Trenerzy
I m-ce – Bo¿ena Suszyñska – SP3 Koszalin

II m-ce – Iwona Sobczak-Sikora – MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
III m-ce – Ma³gorzata Pakulska – SP48 Szczecin


CH£OPCY:

Mecz o I miejsce  SP5 MKKS ¯AK Koszalin - STK CZARNI S³upsk 35 : 38 
Mecz o III miejsce  SP10 ¯AK Koszalin - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg  32 : 43 
Mecz o V miejsce  SP3/17 ¯AK Koszalin - KS SPÓNIA Stargard Szczeciñski 32 : 73 
Mecz o VII miejsce KUKS Koszalin - JKKS GÓRNIK Wa³brzych  53 : 28 


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 STK CZARNI S³upsk   trener: Daniel Orzechowski
2 SP5 MKKS ¯AK Koszalin   trener: Cezary Tudruj
3 MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg trener: Andrzej Gryczka
4 SP10 ¯AK Koszalin   trener: Grzegorz Dudek
5 KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski trener: Przemys³aw Mardosiewicz
6 SP3/17 ¯AK Koszalin  trener: Dariusz Krajewski i Zbigniew Bieæ
7 KUKS Koszalin    trener: Zbigniew Pietrzak
8 JKKS GÓRNIK Wa³brzych   trener: Marcin Ewiak

MVP: Hubert Wyszkowski – STK CZARNI S³upsk 
KRÓL STRZELCÓW: Micha³ Pabiszczak - SP5 MKKS ¯AK Koszalin 15pkt/mecz

ALL-STARS Do najlepszej „5” turnieju wybrani zostali:

Micha³ Pabiszczak - SP5 MKKS ¯AK Koszalin
Marcin Kosmala - STK CZARNI S³upsk
Szymon Buzuk - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Rados³aw Bobryk - SP 10 ¯AK Koszalin
Jakub Jaroszyñski - KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski

 

Do drugiej „5” turnieju w¶ród ch³opców wybrani zostali:

Robert Ludwiczuk - STK CZARNI S³upsk
Arkadiusz Skrzypczak - MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg
Igor Lange - SP5 MKKS ¯AK Koszalin
Jakub Lewandowski - SP 10 ¯AK Koszalin
Piotr Ignatowicz - SP5 MKKS ¯AK Koszalin

Zawodnicy wyró¿nieni w ka¿dej dru¿ynie:

JKKS GÓRNIK Wa³brzych - Natan Danelski
KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski - Piotr Potap
STK CZARNI S³upsk - Kacper Moraczyñski
MUKS KOTWICA 50 Ko³obrzeg - Aleksander Ga³czyñski
KUKS Koszalin - Jakub Wiechowski
SP 5 MKKS ¯AK Koszalin - Eryk Naczlenis
SP10 ¯AK Koszalin - Patryk Kasprzyk
SP3/17 ¯AK Koszalin - Kacper Bobiñski

Nagroda dla najlepszej dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu do SQUASH KLUB ADRIA SP5 MKKS Koszalin trener: Cezary Tudruj
Nagroda dla drugiej dru¿yny koszaliñskiej – zaproszenie do krêgielni MK Bowling
SP10 ¯AK Koszalin trener: Grzegorz Dudek
Nagroda dla III dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu na 90min. na basen ZOS
SP3/17 ¯AK Koszalin - trener: Dariusz Krajewski i Zbigniew Bieæ
Nagroda dla IV dru¿yny koszaliñskiej – bilet wstêpu na lodowisko ALASKA 
KUKS Koszalin - trener: Zbigniew Pietrzak

Nagroda dla najsympatyczniejszej dru¿ynyKS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  trener: Przemys³aw Mardosiewicz

Wyniki konkursów rzutowych

Rzuty osobiste
I m-ce – Marcel Godlewski  – SP3 ¯AK Koszalin 
II m-ce – Micha³ Pabiszczak    – SP5 ¯AK Koszalin
III m-ce – Kacper Bobiñski    – SP3 ¯AK Koszalin 

Konkurs rzutów dru¿ynowych na czas (30s.)
I m-ce – KS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski  (31)
II m-ce – JKKS GÓRNIK Wa³brzych   (27)
III m-ce – SP5 MKKS ¯AK Koszalin   (26)

Rzuty za 3pkt dla trenerów (x6).Trenerzy
I m-ce –  Adrian Licht     – SP56 Szczecin
II m-ce –  Miros³aw Budzyñski   – UKS MINI GIER Radowo Ma³e 
III m-ce –  Przemys³aw Mardowsiewicz  – KS SPÓJNIA Stargard Szcz. 

FOTO-ORGANIZATOR


Do organizacji turnieju bardzo aktywnie w³±czyli siê:

Urz±d Miasta Koszalina
ZS 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie
SP 10 im. S. ¯eromskiego w Koszalinie
MKKS ¯AK Koszalin
Polski Zwi±zek Koszykówki
Zachodniopomorski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki w Szczecinie
Rada Rodziców przy ZSnr11 w Koszalinie
Rada Osiedla ROKOSOWO
HONDA AUTO Mojsiuk
Rodzice uczniów ZS nr11 w Koszalinie
Kapela – Automaty
SQUASH Klub ADRIA Koszalin
Krêgielnia MK Bowling w Galerii KOSMOS
Lodowisko ALASKA Koszalin
Zarz±d Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie
Miasto – Tygodnik Koszaliñski

PE£NY-TERMINARZ
Komentarze
nusiek71 dnia listopad 15 2011 11:41:21
Bardzo fajny turniej. Ch³opcy przyjechali zadowoleni mimo przegranych wszystkich meczów Gratulujê organizatorom i pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi