News: VIII PIVOT CUP - Piastów 13-16.X.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 03:43:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII PIVOT CUP - Piastów 13-16.X.2011
Turnieje Podsumowanie
 VIII MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI PIVOT CUP 2011

 Zakoñczy³a siê rywalizacja w ósmej edycji jednego z najpopularniejszych turniejów koszykówki dla dzieci i m³odzie¿y w Polsce i nie tylko.  Dziewczêta i ch³opcy urodzeni w 2000 roku przez trzy dni walczyli  o miano najlepszych oraz wspania³e nagrody (puchary dla najlepszych ekip, medale, nagrody rzeczowe dla zespo³ów oraz statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek, upominki dla trenerów)

24 zespo³y, ponad 300 uczestników i uczestniczek, 60 spotkañ na trzech boiskach, 3 dni grania to tylko niektóre liczby, które obrazuj± tegoroczny Festiwal.
Jednak nie liczby a twarze uczestników, ich u¶miechy, rado¶æ, zadowolenie, zapa³, chêæ zwyciêstwa najbardziej obrazuj± to co dzia³o siê na tegorocznym Festiwalu. Wszystko to mo¿na zobaczyæ na zdjêciach w naszej galerii.
 Wyniki wszystkich rozegranych spotkañ oczywi¶cie w rubryce wyniki, a statystyki z trzech ostatnich meczów - o 3 miejsce ch³opców, fina³u dziewcz±t i fina³u ch³opców mo¿na przeanalizowaæ

NAJSYPATYCZNIEJSI UCZESTNICY TURNIEJU (foto) Ma³y Siemieniec z Wieliczki ma dopiero 6 lat gra³ i zdoby³ pierwsze punkty

Organizatorzy jak zawsze poza rywalizacj± sportow± zaplanowali wiele atrakcji, imprez towarzysz±cych w których równie¿ do wygrania bêd± cenne upominki.
¦wiêto koszykówki, m³odzie¿owego sportu, które ju¿ na sta³e wpisa³o siê w kalendarz imprez w naszym kraju.

DZIEWCZÊTA 2000

 MVP TURNIEJU:

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1. MKK OSIR SOKO£ÓW PODLASKI

2. BAT SIERAKOWICE
3. MKS  MOS ELEKTROTIM  WROC£AW
4. KS JAS-FBG SOSNOWIEC I
5. MUKS WSG BYDGOSZCZ I
6. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
7. MUKS STOCZEK 45 BIA£YSTOK
8. UKS TRÓJKA NIDZICA
9. KS JAS-FBG SOSNOWIEC II
10. UKS LA BASKET WARSZAWA
11. MUKS WSG BYDGOSZCZ II
12. UKS HURAGAN WO£OMIN


WYRÓ¯NIENIA W ZESPOLE

           
SOKO£ÓW
FABIAÑCZYK M.
SIERAKOWICE
MAKURAT K.
WROC£AW
KOLI¦CIAK K.
BYDGOSZCZ I
SADORSKA W.
¯YRARDÓW
PALUCH W.
BIA£YSTOK
JACEWICZ P.
          
NIDZICA
WÊGIERSKA M.
WARSZAWA
KO¦LA EMILA
WO£OMIN
ZACH DARIA
BYDGOSZCZ II
BEBYN M.
SOSNOWIEC II
SZOTA   PAULINA
SOSNOWIEC I
GUZIK ZUZANNA

MECZE O MIEJSCA I - VIII

mecz o I
    MOSiR BIELSK PODLASKI - BAT SIERAKOWICE  39 : 33 STATYSTYKI
mecz o III JAS-FBG SOSONOWIEC - MOS WROC£AW  28 : 41
mecz o V
   TRÓJKA ¯YRARDÓW -  MUKS BYDGOSZC  29 : 50
mecz o VII STO¯EK BIA£YSTOK - TRÓJKA NIDZICA 33 : 13

WSZYSTKIE-WYNIKI-PLIK-DOC

WSZYSTKIE-WYNIKI-PLIK-XLS


4 FOTO-ALBUMY
  (DZIEWCZYNY MECZE, CH£OPCY MECZE, KONKURSY- DYSKOTEKA, ZAKOÑCZENIE)

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBICH£OPCY 2000

 MVP TURNIEJU:
PRZEMYS£AW GO£EK
PIVOT PIASTÓW


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1. MUKS PIVOT PIASTÓW
 

2. NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L I
3. UKS JAGIELLONKA WARSZAWA
4. BAT SIERAKOWICE 
5. UKS HAJDUKI CHORZÓW  
6. UKS CZTERY-TRZY LUBLIN 
7. MKS PRUSZKÓW
8. WKK WROC£AW I
9. NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L II 
10. WKK WROC£AW II
11. REGIS WIELICZKA I 
12. REGIS WIELICZKA II


WYRÓ¯NIENIA W ZESPOLE

           
PIASTÓW
GO£EK PRZEMEK
PRZEMY¦L I
BEDNARZ K.
WARSZAWA
KURSA MACIEK
SIERAKOWICE
KOLKA KONRAD
CHORZÓW
HYLÑSKI STA¦
LUBLIN 
STÊPNICKI P.
           
PRUSZKÓW
PRZELAZ£Y J.
WROC£AW I
SIWIÑSKI B.
PRZEMYS£ II
COMPIAK JAKUB
WROC£AW II
KUZIAN MATEUSZ
WIELICZKA I
WILKOWSKI W.
WIELICZKA II
STOK£OSA R.


MECZE O MIEJSCA  I - VIII

mecz o I    REM NIED¬WIADKI PRZEMYSL - PIVOT PIASTÓW 43 : 59  STATYSTYKI

mecz o III JAGIELONKA Warszawa - BAT SIERAKOWICE  51 : 46 STATYSTYKI
mecz o V   HAJDUKI CHORZÓW - CZTERY TRZY LUBLIN 37 : 34
mecz o VII MKS PRUSZKÓW - WKK WROC£AW  51 : 25

KONKURSY - LOSOWANIA

     
S£ODKI KONKURS: Kamerê w tym roku wygra³a
Ania Matura zawodniczka BAT Sierakowice
KONKURS Rzuty Wolne
KONKURS Rzuty Wolne
Trenerka z Chorzowa
Malcherczyk

       
Zawodniczka z ¯yrardowa
Buty NIKE
Trenerka z Bia³egostoku
Robot Kuchenny
Zawodnik z Piastowa
Pi³ka
 


TERMINARZ-TURNIEJU

WWW.PIVOTCUP.COM.PL

Organizatorem festiwalu by³ M³odzie¿owy Klub Koszykówki. Impreza odbywa³a siê pod patronatem:

Burmistrza Miasta Piastowa Marka Kubickiego
Wojewody Mazowieckiego Jacka Koz³owskiego
Prezesa Polskiego Zwi±zku Koszykówki Grzegorza Bachañskiego
Prezesa Polskiej Ligi Koszykówki Mê¿czyzn Jacka Jakubowskiego
Warszawsko – Mazowieckiej Federacji Sportu
Warszawskiego Okrêgowego Zwi±zku Koszykówki
Festiwalowi towarzysz± has³a: "Na sportowo - znaczy bezpiecznie" oraz "Nie narkotykom, nie papierosom, nie alkoholowi - ale tak koszykówce".

Festiwal, dziêki przychylno¶ci dyrekcji piastowskich szkó³, rozgrywany by³ na terenie hal sportowych SP nr 2 oraz Gimnazjum nr 1.

LP.ROKLOGOFOTORELACJAZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY... 
82011    
dziewczyny 2000 OSiR Soko³ów Podlaski
ch³opcy 2000 MUKS PIVOT Piastów
 
72010  FOTO RELACJA

 

dziewczyny '98 UKS TRÓJKA ¯yrardów  
dziewczyny '99 KS BAT Sierakowice 
ch³opcy '97 MCKiS Jaworzno  
ch³opcy '98 MKS Pruszków 
ch³opcy '99 UKS TRÓJKA ¯yrardów
ch³opcy .00 MUKS PIVOT Piastów

 
6 2009    dziewczyny '96 UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97 UKS La Basket Warszawa dziewczyny '98 MUKS Bydgoszcz
ch³opcy'96 ALYTUS Litwa
ch³opcy'97 UKS REGIS Wieliczka
ch³opcy'98 KKSC PANEVEZYS Litwa
52008 FOTORELACJAdziewczyny '95 OSiR ¯yrardów
dziewczyny '96 UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97 UKS La Basket Warszawa
dziewczyny '98 Ridzene Ryga (£otwa)
ch³opcy'95 UKS Kormoran Sieraków
ch³opcy'96 KKSC Panevezys I (Litwa)
ch³opcy'97 UKS Jagiellonka Warszawa
ch³opcy'98 TKM W³oc³awek
 
42007 FOTO

FOTO
RELACJAdziewczyny '96 OSiR ¯yrardów
dziewczyny '94 UKS Strza³a Duczki
ch³opcy '96 UKS Bryza Kolbudy
ch³opcy '95 UKS Kormoran Sieraków
ch³opcy '94 UKS Regis Wieliczka

32006 FOTORELACJAdziewczyny '95 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '94 MUKS 21 P³ock
dziewczyny '93 MKS Flesz 63 Bydgoszcz
dziewczyny '92 BK Pribor ( Czechy)
ch³opcy '95 UKS Trójka ¯yrardów
ch³opcy '94 WKK Wroc³aw
ch³opcy '93 WKK Wroc³aw I
ch³opcy '92 MKS MOS Pruszków
22005   dziewczyny '94 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '93 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92 £KS £ód¼
ch³opcy '94 ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy '93 ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy '92 MKS-MOS Pruszków
 
12004   dziewczyny '93 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92 PIVOT Piastów
ch³opcy '93 Toya Kelner Wroc³aw
ch³opcy '92 Vilnus BBSl (Litwa)
 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Puchary Prezydenta Radomia
Puchary Prezydenta Radomia
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi