News: XI Miêdzynarodowy Turniej rocz.1997 ¯yrardów 18-20.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 06:40:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Miêdzynarodowy Turniej rocz.1997 ¯yrardów 18-20.XI.2011
Turnieje Podsumowanie
Od 18-20 listopada 2011r. w hali O¶rodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jod³owskiego w ¯yrardowie odby³ siê XI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta ¯yrardowa. Uczestnikami byli dziewczêta i ch³opcy z rocznika 1997r.W turnieju dziewczyn wziê³o udzia³ 10 dru¿yn, natomiast w turnieju mêskim 8. Nie zabrak³o w nim dru¿yn gospodarzy.

DZIEWCZYNY 

Gospodarze z racji sporego zainteresowania dziewczyn podzieli³y je na 2 dru¿yny. Pierwsza z nich OSiR I w grupie A zagra³a razem z UKS 5 Lublin, Jastrzebskim Zdrojem, Delfinem Bydgoszcz i MKS-em Konin. Natomiast dru¿yna rywalizowa³a z ST.Petersburgiem(Rosja), MUKS-em Poznañ, CCC Polkowice i Jagiellonk± Warszawa.Wed³ug regulaminu najlepsze ekipy obu grup mia³y graæ ze sob± w finale.W grupie A najlepsza okaza³a siê dru¿yna UKS 5 Lubin, która w finale spotka³a siê z najlepsz± dru¿yn± grupy B St. Petersburg(Rosja).Ostatecznie w turnieju dziewczyn 9 miejsce wywalczy³y koszykarki Jagiellonki, które pokona³y swoje rówie¶niczki z Konina. Siódme miejsce przypad³o koszykarkom z Polkowic. Na 5 miejscu skoñczy³y poznanianki, które pokona³y pierwsz± dru¿ynê OSiRu ¯yrardów. Trzecie miejsce zajê³a druga dru¿yna OSiR-u ¯yrardów. W finale lepsza okaza³a siê ekipa z Rosji, która prowadzi br±zowa medalistka z Igrzysk Olimpijskich z Seulu 1980 Olga Yakovleva.


GRUPA  A

¯YRARDÓW I - JASTRZÊBIE 37 : 28
KONIN - BYDGOSZCZ 22 : 55
LUBLIN - JASTRZÊBIE 68 : 30
BYDGOSZCZ - LUBLIN 32 : 26
¯YRARDÓW I - BYDGOSZCZ 26 : 32
KONIN - LUBLIN 27 : 85
¯YRARDÓW I - KONIN 57 : 31
JASTRZÊBIE - KONIN 33 : 14
¯YRARDÓW I - LUBLIN 30 : 61
BYDGOSZCZ - JASTRZÊBIE 37 ; 24

1.UKS "5" LUBLIN  8 pkt.
2.UKS "B£ÊKITNY DELFIN" BYDGOSZCZ  7 pkt.

3.OSiR-TRÓJKA I ¯YRARDÓW  6 pkt.
4.JKKS JASTRZÊBIE ZDRÓJ 5 pkt.
5.MKS MOS KONIN  4pkt.

GRUPA  B

SANKT-PETERSBURG-POLKOWICE 50 : 17
¯YRARDÓW II- JAGIELLONKA 34 : 18
SANKT-PETERSBURG-POZNAÑ 35 : 32
JAGIELONKA - POZNAÑ 32 : 56
POLKOWICE -¯YRARDÓW II 22 : 48
POLKOWICE -POZNAÑ 30 : 53
SANKT-PETERSBURG-JAGIELONKA 48 : 13
¯YRARDÓW II - POZNAÑ 51 : 46
POLKOWICE -JAGIELONKA 49 : 28
SANKT-PETERSBURG-TRÓJKA II 39 : 17


1.СДЮСШОР №1SANKT PETERSBURG  8 pkt.
2.OSiR-TRÓJKA II ¯YRARDÓW
  7 pkt.
3.MUKS  POZNAÑ  6.pkt
4.MKS POLKOWICE  5 pkt.
5.UKS "JAGIELLONKA" WARSZAWA 4 pkt.


 MVP Turnieju
Balikova Elizaveta
Sankt Petersburg


 ,,Król Strzelców,, Turnieju
Buksiñska Magdalena
UKS ,,5,, Lublin

KLASYFIKACJA KOÑCOWA, WYNIK MECZU O MIEJSCE, WYRÓZNIENIE W DRUZYNIE


   MZDJÊCIE GRUPOWE DRU¯YNY MVP DRU¯YNY .WYNIK.    MZDJÊCIE GRUPOWE DRU¯YNY MVP DRU¯YNY  
 1      2   
 SANKT Petersburg  (Rosja) Mitrofanova N.40 : 34 UKS ,,3,, Lublin  Artyszko K.
 3      4   
 OSiR-TRÓJKA ¯yrardów II r.98 Nowak Oilwia49 : 20 B£ÊKITNI DELFIN Bydgoszcz   Kuczyñska P.
 5      6   
 MUKS Poznañ  Mania Magda44 : 21  OSiR-TRÓJKA ¯yrardów I  Kamiñska S.
 7     8   
 CCC Polkowice Jastrzêbska K.46 : 29 JKKS Jastrzebie Zdrój 98 Mieszczak K.
 9     10   
 JAGIELONKA Warszawa  Burcz Natalia49 : 23  MKS MOS Konin   Gieras PaulinaFOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO-MAD-STUDIO

http://www.uks3zyrardow.pl/

CH£OPCY

W turnieju wziê³o udzia³ 8 dru¿yn podzielonych na 2 grupy po 4 dru¿yny. Pierwsze dwie z ka¿dej grupy zagra³y w pó³finale a te z miejsc 3-4 o miejsca 5-7.
W grupie A zagra³y ze sob± OSiR 3 ¯yrardów, UKS 2 E³k, BK Opava(Czechy), MKS Grójec.
Natomiast w grupie B rywalizowa³y: Novum Bydgoszcz, UKS 8 Wejcherowo, UKS 5 Lublin i BK Krnov.Najlepszymi zespo³ami w grupie A okaza³y siê ekipy OSiR-u ¯yrardów i Dwójki E³k. Z grupy B do pó³fina³ów awansowali Novum Bydgoszcz i Ósemka Wejcherowo.
W meczach o miejsca 5-7 spotka³y siê BK Opava z BK Krnov i MKS Grójec z UKS 5 Lublin
Lepsze z tych par okaza³y siê dru¿yny z Opavy i Lublina i to one zagra³y o 5 miejsce w turnieju. W meczach pó³fina³owych OSiR 3 ¯yrardów pokona³ UKS 8 Wejcherowo a Novum Bydgoszcz okaza³ siê lepszy od dru¿yny z E³ku.
W meczu o 7 miejsce lepszy by³ zespó³ Z Grójca. 5 miejsce wywalczy³ zespó³ z Lublina. Na najni¿szym stopniu podium stanêli zadownicy z E³ku. Turniej wygrali koszykarze Novum Bydgoszcz. Gospoarze zajêli 2 miejsce.GRUPA A

E£K  -  ¯YRARDÓW         34 : 50
E£K  - GRÓJEC               59 : 39  
OPAVA  -  ¯YRARDÓW    28 : 72
OPAVA  -  GRÓJEC          63 : 53
OPAVA  -  E£K                43 : 57
¯YRARDÓW  -  GRÓJEC   60 : 33

1.OSiR-TRÓJKA ¯YRARDÓW  6 pkt
2.UKS "DWÓJKA" E£K  5 pkt

3.BK BREDA WEINSTEIN OPAVA 4 pkt
4.MKS GRÓJEC 3 pkt

GRUPA B

WEJHEROWO - NOVUM   53 : 69
LUBLIN - NOVUM           34 : 56    
WEJHEROWO - KRNOV   42 ; 42    
LUBLIN  - KRNOV          49 : 17 
KRNOV  - BYDGOSZCZ   24 : 88
UBLIN - WEJHEROWO    39 : 41

1.MKS "NOVUM" BYDGOSZCZ  6 pkt
2.UKS "ÓSEMKA" WEJHEROWO 4,5 pkt

3.UKS "5" LUBLIN 4 pkt
4.BK KRNOV 3,5 pkt.

PLAY-OFF 5-8 MKS Grójec  - UKS ,,5,, Lublin 28 : 43          
PLAY-OFF 5-8 Opava  - BK Krnov   53 : 34           
I PÓ£FINA£:  OSiR TRÓJKA ¯yrardów  - UKS ÓSEMKA Wejcherowo  85 : 52            
II PÓLFINA£: UKS DWÓJKA E£K  - MKS NOVUM Bydgoszcz   42 : 63


 MVP Turnieju
Sobecki Filip

MKS NOVUM Lublin


 Król Strzelców Turnieju
Orêbski Damian

UKS OSiR-TRÓJKA ¯yrardów
KLASYFIKACJA KOÑCOWA......WYNIK MECZU O MIEJSCE..... WYRÓZNIENIE W DRUZYNIE

MDZJÊCIE GRUPOWE DRUZYNYMVP DRU¯YNY.WYNIK. M ZDJÊCIE GRUPOWE DRU¯YNYMVP DRU¯YNY
1  2
 MKS NOVUM Bydgoszcz  Derda Piotr45 : 41 UKS TRÓJKA 0SiR ¯yrardówGalantowicz K.
3  4  
 UKS DWÓJKA E³k £owczyk M.47 : 38UKS ÓSEMKA WejcherowoKazimierczak K
5  6
 UKS ,,5,, LublinStêpnicki Jan58 : 30Opava (Czechy) Kurecka Simon
7  8
 MKS GrójecKuchta Kamil41 : 34BK Krnov (Czechy)  Siegfried Jiri

G£ÓWNI ORGANIZATORZY XI MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI O PUCHAR PREZYDENTA ¯YRARDOWA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” ¯YRARDÓW
ZESPÓ£ SZKÓ£ PUBLICZNYCH NR 3 W ¯YRARDOWIE
URZ¡D MIASTA ¯YRARDÓW
CENTRUM KULTURY W ¯YRARDOWIE
O¦RODEK SPORTU I REKREACJI W ¯YRARDOWIE
STAROSTWO POWIATOWE W ¯YRARDOWIE
WARSZAWSKI OKRÊGOWY ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
POLSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI


PODZIÊKOWANIE DLA SPONSORÓW
SAMSUNG ELEKTRONICS, PREZYDENT ¯YRARDOWA, POLSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI, WARSZAWSKI OKREGOWY ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, OSiR ¯YRARDÓW, ZESPÓ£ SZKÓ£ PUBLICZNYCH NR 3 W ¯YRARDOWIE, STAROSTWO POWIATOWE W ¯YRARDOWIE, CENTRUM KULTURY, AQUA ¯YRARDÓW


WSPOMNIEÑ CZAR

¯YRARDÓW-MARZEC-2010


¯YRARDÓW-LISTOPAD-2010
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi