News: V Turniej Pa³uki Basket Cup rocz.98 i rocz.96 Barcin 23-25.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:26:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Turniej Pa³uki Basket Cup rocz.98 i rocz.96 Barcin 23-25.IX.2011
Turnieje Podsumowanie
V Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców
 Pa³uki Basket Cup

M£ODZICY rocznik 1998

RKKS Rawia Rawicz – BPTK 52:42
LKS Szubinianka Szubin - UKKS Iskra Osieczna 21:18
BPTK- UKS Stoper G³uchowo 40:56
RKKS Rawia Rawicz -UKS Stoper G³uchowo 48:47
BPTK - LKS Szubinianka Szubin 38:48
UKS Stoper G³uchowo - UKKS Iskra Osieczna 26:44
RKKS Rawia Rawicz - LKS Szubinianka Szubin 32:24
BPTK - UKKS Iskra Osieczna 37:41
LKS Szubinianka Szubin - UKS Stoper G³uchowo 30:52
RKKS Rawia Rawicz - UKKS Iskra Osieczna 38:18

Klasyfikacja koñcowa turnieju:

1 RKKS Rawia Rawicz
2 UKKS Iskra Osieczna
3 UKS Stoper G³uchowo
4 LKS Szubinianka Szubin
5 BPTK Barcin

Wyró¿nienia indywidualne

MVP najwszechstronniejszy zawodnik turniejuKacper Samu³a - RKKS Rawia Rawicz. Otrzyma³ pami±tkowa statuetkê.

Najlepszey obroñca turniejuKacper Kurzawa - UKKS Iskra Osieczna. Otrzyma³ pami±tkowa statuetkê.

Wybrano najlepsz± pi±tkê turnieju:

Szymon Iwanicki - UKKS Iskra Osieczna
Mateusz Jamro¿y - RKKS Rawia Rawicz
Konstanty Major  - LKS Szubinianka Szubin
Mateusz ¦mia³ek - UKS Stoper G³uchowo
Hubert Jegers     – BPTK Barcin

W/w otrzymali pami±tkowe medale.

Za pierwsze trzy miejsca wrêczono puchary oraz statuetki i medale w poszczególnych indywidualnych kategoriach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe koszulki turnieju.KADECI rocz.1996

BPTK - MKS Novum Bydgoszcz 44:73
UKS Basket 2010 Kruszwica- UKS G26 Astoria Bydgoszcz 25:80
BPTK - UKS Basket 2010 Kruszwica 44:36
MKS Novum Bydgoszcz - UKS G26 Astoria Bydgoszcz 48:53
MKS Novum Bydgoszcz - UKS Basket 2010 Kruszwica 74:8
BPTK - UKS G26 Astoria Bydgoszcz 38:83

Koñcowa klasyfikacja:

1 UKS G26 Astoria Bydgoszcz
2 MKS Novum Bydgoszcz
3 BPTK
4 UKS Basket 2010 Kruszwica

Wyró¿nienia indywidualne

MVP najwszechstronniejszy zawodnik turniejuKacper Wenerski - UKS G26 Astoria Bydgoszcz. Otrzyma³ pami±tkowa statuetkê.
Najlepszy obroñca turniejuFilip Sobecki - MKS Novum Bydgoszcz.
Otrzyma³ pami±tkowa statuetkê.

ALL STRAS najlepsz± pi±tkê turnieju:

Mariusz Rzadkowalski - UKS G26 Astoria Bydgoszcz
Szymon Peka - UKS G26 Astoria Bydgoszcz
Mariusz Kwiatkowski - MKS Novum Bydgoszcz
Seweryn Konieczyñski - UKS Basket 2010 Kruszwica
Jakub Macoszyn – BPTK
W/w otrzymali pami±tkowe medale.

Za pierwsze trzy miejsca wrêczono puchary oraz statuetki i medale w poszczególnych indywidualnych kategoriach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami±tkowe koszulki turnieju.

Organizatorem turnieju byli dzia³acze BPTK. Turniej nie odby³by siê gdyby nie pomoc:

Zarz±d K-PZ Kosz w Bydgoszczy, dyrektor Zespo³u Publicznych Szkól w Piechcinie, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Barcinie, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Piechcinie, Burmistrz Barcina Micha³ Pêziak, lokalny tygodnik „Pa³uki” w ¯ninie, Edyta Szóstak-£awiñska, Pawe³ Szwech, Henryk Pop³awski, Andrzej Witkowski, Beata Gaik-Mazurek oraz wiele innych osób, których nie sposób wymieniæ. Szczególnie serdeczne podziêkowania dla uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Piechcinie za bezinteresown± pomoc w organizacji turnieju.
Komentarze
bchudy dnia wrzesie 28 2011 22:06:06
Móg³ byæ bardzo fajny turniej rocznika 1998 i m³odsi a wysz³o tak naprawdê trochê niesmacznie, ale po kolei...
Gdy z turnieju wycofa³a siê w ostatniej chwili jedna z dru¿yn ju¿ zacz±³ siê chaos organizacyjny. Nie by³o czuæ takiej atmosfery turnieju, jakby nas kto¶ na si³ê zaprosi³ i jeszcze mia³ pretensje ¿e przyjechali¶my. Bardzo fajna sala i zaplecze (pomijaj±c fakt, ¿e w dwóch szatniach nie dzia³a³y natryski), gdzie mo¿na organizowaæ naprawdê fajne turnieje jednak wymaga to trochê zachodu, biegania itp. ¿eby wszystko zagra³o. Tego organizatorom zabrak³o. Tego zapa³u, pokazania m³odym jak ma wygl±daæ taki turniej, jaka ma byæ jego otoczka, a nie pokazywaæ tej miernoty: ¿e tu jest tak bo tak itd. Szkoda! Nocleg w szkole oddalonej od sali oko³o 800 metrów. Na materacach w strasznie zimnej szkole, gdzie na 3 dru¿yny, czyli oko³o 40 parê osób by³y dwie umywalki z ciep³± wod±! Powtórzê: dwie umywalki z ciep³± wod±! No trochê kpina. Oczywi¶cie o prysznicach w miejscu noclegu nie by³o mowy, trzeba by³o wyk±paæ siê na sali. Je¿eli chodzi o wy¿ywienie: naprawdê marne. Wstyd, ¿e na takich turniejach chce siê zaoszczêdziæ na wy¿ywieniu. Przyk³ad: na kolacjê w sobotê dostali¶my po 2 bu³ki z obk³adem i... pó³ szklanki herbaty. Nie wspominaj±c o niedzieli gdzie bu³ki dotar³y na ¶niadanie z 45 minutowym opó¼nieniem i gdyby nie to, ¿e by³ chleb w kuchni ¶niadania by nie by³o. Natomiast w kuchni mo¿na by³o spotkaæ psa. Tak. Piesek sobie sta³ i pomaga³ przyrz±dzaæ ró¿ne potrawy. Apokalipsa! Oczywi¶cie o poziomie sêdziowania nie bêdê siê wypowiada³, bo naprawdê by³ bardzo niski. Podsumowuj±c: je¿eli kto¶ potrafi przystosowaæ siê do miernoty to mo¿e odwiedziæ Piechcin za rok; natomiast ja wystawiam temu turniejowi ogromny minus i nikogo nie zachêcam do uczestnictwa. Brak organizacji, zapa³u i w szczególno¶ci chêci do dzia³ania by³ zauwa¿alny na ka¿dym kroku. Ja na tym turnieju ju¿ nigdy siê nie pojawiê. Pozdrawiam.
W23 dnia wrzesie 29 2011 08:49:39
Niestety muszê przyznaæ koledze bchudy racjê. Przy ca³ej sympatii do organizatora, równie¿ nie by³em zadowolony z turnieju.
By³em tam parê lat temu, prysznice chyba jeszcze dzia³a³y, zimno nie by³o, bo by³ to czerwiec (chyba), psa nie pamiêtam, na jedzenie jednak nie narzekali¶my. Jednak ogranizacyjny niesmak pozosta³, by³ chaos i brak kontroli nad tym co siê dzieje. Organizatora naprawdê polubi³em i miejsce mi siê spodoba³o. Fajna sala, cisza i spokój, szkoda by by³o ¿eby ten turniej znikn±³, ale chyba trzeba siê trochê bardziej postaraæ.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi