News: VII Memoria³ im. Wac³awa Dziugie³a rocz.1996/97 Warszawa 16-18.09.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 29 2020 04:34:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Memoria³ im. Wac³awa Dziugie³a rocz.1996/97 Warszawa 16-18.09.2011
Turnieje Podsumowanie

 

VII  MEMORIA£  W  KOSZYKÓWCE  CH£OPCÓW   U-16
IM. WAC£AWA  DZIUGIE£A

Opis turnieju – podsumowanie od strony ³awki UKS Gim 92 Ursynów. Wygrana w finale z Poloni± Warszawa 75:62 statystyki komputerowe w za³±czniku, bardzo dobre zawody Kamila i Marka Zywertów oraz Wojciecha Majchrzaka i Janka Bieleckiego ( po  meczach w turnieju  trochê szkoda ¿e Jasio nie dosta³ wsparcia i szansy gry w kadrze województwa ale to tylko moje zdanie jako jego trenera i nauczyciela wf w szkole ) , trochê s³abiej Bohdan Repeka i pozostali ale czas pracuje dla nas. Gdy do³±cz± do tego sk³adu kadrowicze Mazowsza 1997 Skalski i Paw³owski oraz wróci do pe³nej sprawno¶ci Szymañski i rozwinie siê koszykarsko Karwowski wtedy mo¿e byæ ca³kiem nie¼le. Liczymy na szybki powrót po kontuzji Adriana Leszczyñskiego i w³±czenie siê kolejnych graczy z rocznika 1997 ( Blaszkiewicz, Gierz, Stachowicz, Bernat, Szymanowski i pozostali ) Mecz równy ale od pocz±tku z przewag± Ursynowa odwrotnie jak na Ursynów Cup wtedy my gonili¶my wynik teraz oni. Do przerwy powtórka z Ursynowa 1 oczko dla UKS po przerwie zmiany prowadzenia a¿ do po³owy czwartej kwarty wtedy bracia Zywertowie i Jasio Bielecki z Wojtkiem Majchrzakiem przes±dzili losy meczu na korzy¶æ Ursynowiaków odskakuj±c na ponad 10 punktów przewagi i wtedy by³o jak to mo¿na nazwaæ pozamiatane ( jeszcze raz piszê nasze motto czas pracuje dla nas ) Trochê szkoda, ¿e turniej z do¶æ du¿ym uznaniem w¶ród trenerów i zawodników ma nagrody do¶æ powa¿nie odbiegaj±ce od nagród Ursynowskich, mo¿e trochê zrzêdzê ale uwa¿am ,¿e lepiej zamiast nagradzaæ ka¿dego gracza w turnieju koszulk± pami±tkow± mno¿na nagrodziæ najlepszych MVP zespo³ów i zwyciêzców turnieju trochê bogatszymi i lepszymi nagrodami wystarczy trochê wiêcej inwencji organizatorów. Pozdrowienia dla dla wszystkich to czytaj±cych Jarek £ukasiewicz.

 

GRUPA  A                                                                           GRUPA  B

1.MKS PRUSZKÓW                                      1.MKS OCHOTA  WARSZAWA  
2.MKS  GRÓJEC                                          2.MKS POLONIA  WARSZAWA
3.OSiR – TROJKA  ¯YRARDÓW                     3.UKS PU£ASKI  WARSZAWA
4.UKS GIM. 92 URSYNÓW                            4.SK „ LEGIA” WARSZAWA
5.GOSiR  PIASECZNO                                  5.REPREZENTACJA  MAZOWSZA  97


 
OSiR- TRÓJKA ¯YRARDÓW – MKS  PRUSZKÓW
UKS GIM.92 URSYNÓW – GOSiR  PIASECZNO
MKS POLONIA WARSZAWA – REPREZENTACJA  MAZOWSZA
MKS OCHOTA WARSZAWA – UKS  PU£ASKI  WARSZAWA
MKS GRÓJEC – GOSiR PIASECZNO
OSiR – TRÓJKA  ¯YRARDÓW – UKS GIM.92 URSYNÓW
MKS  GRÓJEC -  MKS PRUSZKÓW
GOSiR PIASECZNO – OSiR –TRÓJKA  ¯YRARDÓW
SK „LEGIA” WARSZAWA – MKS POLONIA  WARSZAWA
UKS PU£ASKI W-WA  – REPREZENTACJA MAZOWSZA 97
MKS OCHOTA  WARSZAWA – SK „ LEGIA” WARSZAWA
MKS POLONIA  WARSZAWA – UKS  PU£ASKI  WARSZAWA
MKS  PRUSZKÓW  - UKS GIM. 92 URSYNÓW
MKS  GRÓJEC – OSiR -TRÓJKA  ¯YRARDÓW
GOSiR  PIASECZNO – MKS PRUSZKÓW
MKS GRÓJEC – UKS  GIM.92 URSYNÓW
MKS OCHOTAWARSZAWA – REPREZENTACJA MAZOWSZA
SK „LEGIA” WARSZAWA – UKS PU£ASKI  WARSZAWA
MKS OCHOTA WARSZAWA – MKS POLONIA WARSZAWA
REPREZENTACJA  MAZOWSZA – SK „ LEGIA „ WARSZAWA

18.09.2011 / niedziela /

SALA  MKS  OCHOTA  WARSZAWA
  10.00 o m 9-10 5 zespó³ z Gr.A  - 5 zespó³ z Gr.B
  12.00 o m 7-8   4 zespó³ z Gr.A  - 4 zespó³ z  Gr.B
SALA  MKS  PRUSZKÓW
  10.00 o m 5-6   3 zespó³ z Gr.A  - 3 zespó³ z  Gr.B
  12.00 o m 3-4   2 zespó³ z Gr.A  - 2 zespó³ z  Gr.B
  14.00 o m 1-2   1 zespól z Gr.A  - 1 zespó³ z  Gr.B

  16.15  ZAKOÑCZENIE  TURNIEJU


SONDA
Kto wygra turniej U-16 w Warszawie?
MKS PRUSZKÓW (19)19%19%
MKS OCHOTA WARSZAWA (8)8%8%
MKS GRÓJEC (5)5%5%
MKS POLONIA WARSZAWA (38)37%37%
MOSiR – TROJKA ¯YRARDÓW (3)3%3%
UKS PU£ASKI WARSZAWA (1)1%1%
UKS GIM. 92 URSYNÓW (17)17%17%
SK „ LEGIA” WARSZAWA (2)2%2%
GOSiR PIASECZNO (0)0% 
REPREZENTACJA MAZOWSZA 97 (9)9%9%

£±cznie oddano 102 g³osy

Komentarze
kedar1968 dnia wrzesie 15 2011 09:14:20
Ciekawe czy WKK WROC£AW przyjedzie w I sk³adzie?
chudy102 dnia wrzesie 15 2011 09:52:04
Z tego co widzê to WKK Wroc³aw w jakim sk³adzie by nie przyjecha³o to w tym turnieju mo¿e tylko pokibicowaæ i to specjalnie nie wiem komu ?:)
chudy102 dnia wrzesie 15 2011 10:56:56
A tak na powa¿nie to turniej ten z pewno¶ci± w du¿o silniejszej obsadzie ni¿ ten na Ursynowie . Moim zdanie walka o zwyciêstwo rozegra siê miedzy 4 dru¿ynami Pruszkowem , Polonia , Ochot± i Ursynowem . pozostali raczej bez szans ( choæ to tylko sport i nie mo¿na wykluczyæ niespodzianek ) . turniej z pewno¶ci± poka¿e na jakim etapie przygotowañ przed sezonem jest ka¿da z dru¿yn. W tym roczniku rywalizacja w lidze na pewno bêdzie odbywaæ siê na wysokim poziomie.
margo dnia wrzesie 15 2011 12:14:23
Gim 92 Ursynów ju¿ w pe³nym sk³adzie z trzema mistrzami Polski (u-16, OOM) powinno tym razem wypa¶æ jeszcze lepiej ni¿ w Ursynów Cup. Mecze wymienionej powy¿ej czwórki faworytów na pewno przynios± spore emocje i bêd± pokazywaæ, co mo¿e dziaæ siê w lidze.
pasjonata dnia wrzesie 15 2011 12:25:29
My Polonisci tez w pe³nej gotowo¶ci
chudy102 dnia wrzesie 16 2011 10:26:02
Czy kto¶ zna wyniki czwartkowych meczy , na stronie Pruszkowa jest podany wynik Trojka ¯yrardów vs Pruszków 42 92
Mama kibic dnia wrzesie 16 2011 12:10:52
Poloni¶ci rzeczywi¶cie w formie - Polonia - Mazowsze: 106 - 48
margo dnia wrzesie 16 2011 15:28:30
Ursynów - Piseczno - ró¿nica oko³o 60 punktów na korzy¶æ Ursynowa, niestety nie znam dok³adnego wyniku
margo dnia wrzesie 16 2011 21:16:23
Ursynów - ¯yrardów - powtórka z dnia wczorajszego - oko³o 60 pkt wiêcej dla Ursynowa
Tak na marginesie to o formie Polonii raczej nie mo¿e ¶wiadczyæ mecz z Mazowszem 97, poczekajmy na bardziej wymagaj±cych przeciwników
margo dnia wrzesie 17 2011 16:45:20
Czy kto¶ ma jakie¶ aktualne wie¶ci z grupy B???
Bo w A UKS Gim92 ogra³ ca³kiem niedawno Pruszków i chyba nie musi nawet wygraæ z Grójcem, aby byæ w finale. Co z ewntualnym przeciwnikiem???
pasjonata dnia wrzesie 17 2011 18:22:13
Polonia wygra³a z Ochota 19
szybki777 dnia wrzesie 17 2011 19:16:47
W tym sezonie rocznik 96 to juz kadeci.
Przez zmianê przepisów gdzie awansuj± z województwa tylko trzy zespo³y dojdzie do zaciêtej rywalizacji na Mazowszu.
Cztery najmocniejsze zespo³y które beda wg mnie wlaczyæ o awans to Gim92, Polonia Warszawa, Ochota i Pruszków.

Gimnazjum 92- z Zywertami w sk³adzie pokazuje, ¿e czasem w sporcie m³odzie¿owym trzeba mieæ szczê¶cie - ma³o licz±cy siê w tym roczniku dotychczas klub dzieki wspó³pracy z ³owc± talentów ( trenerem kadry Polski w tym roczniku96 tj trenerem Mi³oszewskim ( Politechnika) i sprowadzeniem wyrózniaj±cych sie w Polsce ch³opców zmieni uk³ad si³ na Mazowszu. Kilka wybitnych jednostek w jednym zespole to niecodzienna sytuacja w tym klubie.

Polonia Warszawa - Jarosz, Kulka Malinowski silna ekipa powinna byæ moim zdaniem w koñcowym rozrachunku na pierwszym lub drugim miejscu. Silna ³awka i wysoki sk³ad.

Ochota Warszawa- Wadowski Walczak, Kott. Tym razem bêdzie znacznie trudniej ni¿ w m³odziku powalczyc o awans.

Pruszków - Puchalski Zatorski. Najliczniejsza druzyna prawie 30 zawodników chetnych do gry- to efekt po³±czenia 3 grup z 3 szkó³ podstawowych sp2, 6 i 8. ALe cóz z tego je¶li wysokich brak.

Smaczku w rywalizacji dodaje fakt, ze w wyniku nowych przepisów z tych 4 druzyn jedna odpadnie, a moim zdaniem po¿egna siê z awansem który¶ z trenerów mêdrców : trener Foder (który dotychczas prowadzi³ kadrê województwa MAzowieckiego w³asnie w tym roczniku - znaczy dok³adnie promowa³ swoich zawodników)
oraz trener Przelaz³y który w Jego w³asnym mniemaniu jako jedyny zna siê na koszykówce...

Bêdzie to ciekawa rywalizacja, a z pewno¶ci± druzyna Gim 92 z kazdym meczem bedzie coraz bardziej zgrana.
margo dnia wrzesie 17 2011 19:49:22
Jest tylko jeden problem - UKS Gim92 bêdzie mia³ zawodników graj±cych w II lidze (Politechnika II Warszawa). Nieznany pozostaje kalendarz rozgrywek kadeta (chyba, ¿e czego¶ nie wiem). je¶li mecze kadeta bêd± równie¿ rozgrywane w sobotê, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e Gim Ursynów bêdzie w kadecie gra³o w sk³adzie bez Zywertów i Majchrzaka, byæ mo¿e tak¿e bez Repeki, Szymañskiego i Karwowskiego. Czy da radê to pogodziæ? Przysz³o¶æ i terminarz poka¿e
JR dnia wrzesie 17 2011 22:33:08
Zobaczymy ,poczekamy jak kadeci zagraj±
Mks Pruszków to mo¿e nie wysoka dru¿yna ale na pewno waleczna , a co do Gim 92 to teraz zaczê³a walczyæ bo ma kim smiley
chudy102 dnia wrzesie 17 2011 23:07:20
Je¶li chodzi o terminarz kadeta to mecze odbywaj± siê zazwyczaj w soboty i tu faktycznie Ursynów mo¿e mieæ problem . Obserwuj±c ta dru¿ynê , z ca³ym szacunkiem dla pozosta³ych zawodników ale bez braci Zywertów traci wg mnie ok 70 % warto¶ci. Nie do koñca zgodze siê zszybkim777 . Warto¶ci dru¿yny po takim turnieju jest ciê¿ko oceniæ , nie zapomnijmy ¿e zawodnicy s± po ciê¿kich obozach przedsezonowych i na ro¿nych etapach przygotowañ . gdy patrzyæ wy³±cznie na tego typu turnieje to murowanym faworytem do mistrzostwa kraju by³by MKS D±browa Górnicza , który 2 razy pokona³ na turnieju w Krakowie aktualnego mistrza WKK Wroc³aw. Czy Polonia jest murowanym kandydatem tp raczej w±tpiê . Od m³odzika co roku siê to samo powtarza i jako¶ co roku efekt raczej gorszy od oczekiwanego. W kadecie m³odszym Wysoki sk³ad Polonii przegra³ jeden mecz z niskim sk³adem z Pruszkowa i tylko ró¿nica 2 pkt zadecydowa³a ,¿e byli wy¿ej w tabeli .Pruszków w tym sk³adzie do koñca toczy³ walk± w kadecie w zesz³ym sezonie z bardzo wysok± i siln± fizycznie ( rocznik 95 ) dru¿yn± Zubów Bia³ystok i tu stan rywalizacji 1:1 ( równie¿ decyduj± 2 ma³e pkt ). je¶li chodzi o Ochotê to faktycznie trener Foder chyba co¶ zaniedba³ nadmiernie promuj±c co niektórych zawodników w kadrze Mazowsza zapomnia³ o pozosta³ych . Gra pod nazw± GOSSM W-wa poza konkursem w zasadzie o nic mo¿e przynie¶æ odwrotny skutek od zamierzonego Co do trenerów mêdrców i promowania zawodników swej dru¿yny mo¿na stwierdziæ tylko tyle , któ¿ tego nie czyni . Czy trener Mi³oszewski jako wychowanek i cz³owiek przez wiele lat zwi±zany z Poloni± aby nadmiernie nie promuje zawodników Poloni . Kulka -zgoda w 100 % a pozostali tylko ¶redniacy , których w Polsce co najmniej kilkunastu .
margo dnia wrzesie 18 2011 07:35:54
UKS Gim 92 podaje swoje wyniki i punkty poszczególnych zawodników:
UKS - MKS Grójec 76:61
Karwowski 2, Zywert Marek 17, Wolski 6, Bielecki 14, Repeka 8, Zywert Kamil 18, Majchrzak 15
UKS - Tróka ¯yrardów 114:25
Bielecki 26,Zywert Marek 25, Zywert Kamil 23,Repeka 18,Karwowski 6, Szymanowski 6,Wolski 4,Majchrzak 4,Szymañski 2, Gierz 0 . UKS - MKS Pruszków 80:56
Zywert Marek 24, Bielecki 19,Zywert Kamil 19,Repeka 10,Majchrzak 6,Karwowski 2,
Do zdrowia powracaj± jeszcze Szymañski i Leszczyñski
Czekamy na dzisiejszy fina³ z Poloni±.
margo dnia wrzesie 18 2011 14:17:44
UKS Gim92 zwyciê¿a w turnieju. Dok³adny wynik i statystyki po¼niej.
MVP Kamil Zywert
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
kto z nich zagra kiedy¦ w NBA ?
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi