News: Turniej rocz.1998 Ko³obrzeg 16-18.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:12:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej rocz.1998 Ko³obrzeg 16-18.IX.2011
Turnieje Podsumowanie
TURNIEJ W PI£CE KOSZYKOWEJ
M£ODZIKÓW O PUCHAR PREZESA
KREDYTUM.pl
16-18.09.2011


Turniej w Ko³obrzegu zgromadzi³ zespo³y z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolski. Stawkê dru¿yn uzupe³ni³a dru¿yna MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg (trener Andrzej Gryczka) rocznik 1999, poniewa¿ dru¿yna z Osiecznej w ostatniej chwili wycofa³a siê z turnieju. Mimo, ¿e ch³opcy z Ko³obrzegu byli o rok m³odsi od rywali w ka¿dym meczu nie stali na przegranej pozycji. W czasie ca³ego turnieju pokazali bardzo dobry basket.

Dru¿yna ze S³upska (trener Krzysztof Marchewka) wygrywaj±c turniej  pokaza³a solidn± gr±, ¿e bêdzie siê liczyæ w stawce dru¿yn walcz±cych w województwie pomorskim. Dobre wra¿enie zrobi³a dru¿yna SKK Kotwica Ko³obrzeg (trener Pawe³ Bohdziewicz), która z meczu na mecz gra³a coraz lepiej. Dru¿yny ze Stargardu Szczeciñskiego (trener Kamil Kurkianiec), Miêdzychodu (trener Jacek Cejba) oraz ze Szczecina (trener Adam Sell) to dru¿yny, które by³y jeszcze na innym etapie przygotowañ do sezonu. Ka¿dy mecz turnieju mia³ swoj± historiê i koloryt. Turniej by³ tak¿e okazj± do spacerów nad morzem, które znajdowa³o siê 300 metrów od miejsca zakwaterowania.  


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1. CZARNI LAUBER S£UPSK
2. SKK KREDYTUM.PL  KOTWICA KO£OBRZEG
3. SPÓJNIA STARGARD SZCZECIÑSKI
4. MIKST MIÊDZYCHÓD
5. STK WILKI MORSKIE SZCZECIN
6. KOTWICA 50 KO£OBRZEG rocz.99


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP Turnieju: Sowicki Damian - CZARNI S³upsk

ALL STARS Turnieju
Gaworek Igor – CZARNI LAUBER S³upsk
Lesiak Patryk – CZARNI LAUBER S³upsk
Jarkiewicz Adam - SKK KREDYTUM.PL KOTWICA KO£OBRZEG
Karolczuk Marcel - SKK KREDYTUM.PL KOTWICA KO£OBRZEG
Nowak Mateusz - MIKST Miêdzychód

WYNIKI

SKK KOTWICA KO£OBRZEG - STK CZARNI S£UPSK   55-67
MIKST MIÊDZYCHÓD –KOTWICA 50 KO£OBRZEG 70-49
SPÓJNIA STARGARD SZCZECIÑSKI – SKK KOTWICA KO£OBRZEG 46-53
STK WILKI MORSKIE SZCZECIN –STK CZARNI S£UPSK  41-83
MIKST MIÊDZYCHÓD –SPÓJNIA STARGARD SZCZECIÑSKI  43- 45
KOTWICA 50 KO£OBRZEG –STK WILKI MORSKIE SZCZECIN  25- 37
STK WILKI MORSKIE - SPÓJNIA STARGARD SZCZ.   39-59
KOTWICA KO£OBRZEG - MIKST MIÊDZYCHÓD 56-26
CZARNI S£UPSK –K OTWICA 50 KO£OBRZEG 92-34
KOTWICA - STK WILKI MORSKIE  79-26
CZARNI - MIKST MIÊDZYCHÓD  86-28
KOTWICA 50 KO£OBRZEG - SPÓJNIA STARGARD SZCZ. 17-68
CZARNI S£UPSK - SPÓJNIA STARGARD SZCZ. 55-46
MIKST MIÊDZYCHÓD - STK WILKI MORSKIE 63-45
KOTWICA KO£OBRZEG - KOTWICA 50 KO£OBRZEG 52-26


FOTO-PAWE£-CZ.I

FOTO-PAWE£-CZ.II
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Sztab szkoleniowy
Sztab szkoleniowy
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi