News: ALL-TOURNAMENT STARTING FIVE - najlpsza pi±tka kibiców - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:53:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ALL-TOURNAMENT STARTING FIVE - najlpsza pi±tka kibiców
Kadra Polski
  ALL-TOURNAMENT STARTING FIVE - najlpsza pi±tka kibiców
 
Mistrzostwa Europy U-18 za nami. Hiszpanie potwierdzili dominacjê w mêskim baskecie – s± Mistrzami Europy seniorów, maj± tytu³ w kategorii U-20, a teraz przyszed³ czas na z³oty kr±¿ek 18-latków (!) Polacy poni¿ej oczekiwañ koñcz± na 6. miejscu, co w gruncie rzeczy nie jest takim z³ym wynikiem – pokazuje, ¿e nasi mog± rywalizowaæ z ka¿dym w Europie w roczniku 1993.  Na parkiecie dzia³o siê wiele – nie raz przysz³o nam oklaskiwaæ kapitalne zagrania koszykarzy. Najlepszymi graczami turnieju wybrano Serbów Vasilje Micicia i Nenada Miljenovicia, Hiszpanów Daniela Dieza oraz Alejandro Abrinesa (MVP) i – tu polski akcent – Przemys³awa Karnowskiego.  A co z najlepsz± pi±tk± kibiców ?

Spogl±daj±c dzieñ po dniu na te same anonimowe twarze nawiedzaj±ce Halê Orbita, poczu³em z nimi trwa³± wiê¼ – tysi±ce ludzi, tysi±ce ró¿nych historii. Z t³umu kibiców wykrystalizowa³a siê grupa wyj±tkowa. Nic mi nie wiadomo o ich danych osobowych, a mimo to czujê siê jakbym zna³ ich od lat. Pozycje boiskowe nie graj± tu roli, prym wiedzie czynnik emocjonalny. O to mój prywatny ranking:

KIBIC ODRY BRZEG – poczciwy starszy pan z szalikiem swojego ukochanego klubu. Gdy tylko znalaz³em siê w hali, od razu spogl±da³em w prawo poszukuj±c go wzrokiem.  Siwiutki pan siedzia³ zawsze w tym samym miejscu, pada³y podejrzenia, ¿e ten pan w Orbicie sypia. Gdy poch³ania³ kolejne kêsy kanapki, popijaj±c je od czasu do czasu mlekiem, jego szczêka przybiera³a kszta³t aerodynamiczny, znany u trenera Jacka Gmocha. Niema³e ogarnê³o mnie przera¿enie, gdy ostatniego dnia imprezy  seniora-kibica straci³em z oczu. Opu¶ci³ halê ? Nic z tych rzeczy – potrzeba fizjologiczna pozwoli³a mi owego kibica napotkaæ w bardziej ustronnej czê¶ci wroc³awskiego obiektu.

STARSZY PAN Z WROC£AWIA – jedyny z listy, z którym mia³em przyjemno¶æ rozmawiaæ.  Kojarzycie ta chwile podczas meczu swojej ukochanej dru¿yny, gdy zbulwersowani boiskowymi wydarzeniami, nerwowo szukacie na trybunach sojusznika w wyra¿aniu wulgaryzmów w kierunku swoich ulubieñców ? To by³a ta chwila. Mecz Polska – W³ochy. Æwieræfina³. Nasi dostaj± manto. Siedz±cy rz±d pode mn± siwy pan nie wytrzyma³, kieruj±c swoje za¿enowanie w moj± stronê. Tak siê poznali¶my. Nie mia³ komu siê wy¿aliæ, bo na mecz przyby³ sam. Prosto z urlopu, debiutowa³ na tej imprezie w roli kibica dopiero w 1/4 fina³u. Zwabiony propagand± sukcesu polskich orl±t Szambelana, zakupi³ nawet bilet na fina³. Tym wiêksze by³o jego rozczarowanie, ¿e w finale Polaków nie bêdzie mu dane ogl±daæ. Urzek³ mnie nutk± nostalgiczn±. Z ³ezk± w oku wspomina³ s³ynny w polskim futbolu rok 1974, jeszcze s³ynniejszy „mecz na wodzie” Polaków z RFN, wielkie cuda na Wembley rok wcze¶niej, czy pamiêtn± kontuzjê W³odka Lubañskiego. Wydarzenia dobrze mi znane. Te same historie przez lata opowiada³ mi mój ¶.p. tata – dziêki temu wroc³awskiemu kibicowi poczu³em obecno¶æ taty, zakorzenion± gdzie¶ we mnie.


 MISS KIBICÓW – najpiêkniejsza kibicka. Miss trybun.  Niczym magnes przyci±ga³a wzrok mêskich przechodniów. Jak jeden m±¿, piêciu ch³opa nie potrafi³o od niej oderwaæ wzroku, gdy pani w przedziale wieku 18-24 zajmowa³a swoje miejsce na widowni. Zaczarowa³a i mnie. Z dum± przywdziewa³a bia³o-czerwon± koszulkê reprezentacji Polski z nr „7”, czyli strój naszego rozgrywaj±cego Grzegorza Grochowskiego. Czy¿by jego dziewczyna ? Nie. Podobno siostra. Rodzina Grochowskich, po prawej Miss Kibiców. foto zibi 

MY¦LICIEL – kibic cichy, zrównowa¿ony. Kontemplowa³ grê Polaków, w przerwie poch³aniaj±c siê w literaturze. Do dzi¶ sen z powiek sprawia mi niewiedza jak± ksi±¿kê czyta³ ten dwudziestoparoletni kibic. ¦redniej grubo¶ci, napisana „maczkiem” historia musia³a okazaæ siê interesuj±ca, bo ostatniego dnia kibic-my¶liciel zamiast ksi±¿ki na halê zabra³ 1,5 l napój. Jakby tego by³o ma³o, imprezê zwieñczy³ zgoleniem potê¿nej brody, co tylko potwierdzi³o moje przypuszczenia, i¿ ów kibic jest przed „trzydziestk±”.

PAN OCHRONIARZ – Mistrzostwa Europy U-18 nie by³y dla niego mile spêdzonym czasem. Nie podziwia³ wschodz±cych gwiazd europejskiego basketu, bo by³ w pracy Nikt nie przyk³ada³ siê do swoich obowi±zków tak jak ten pan. Szef ochrony. Dyrygowa³, instruowa³, radzi³.  Wy³apane przeze mnie jego wypowiedzi na d³ugo zapadn± mi w pamiêæ („Bêdzie afera !”, „Dzi¶ trzepiemy wszystkich !”, „Mam ju¿ do¶æ…”). Z mieszank± uprzejmo¶ci i stanowczo¶ci usadza³ kibiców na odpowiednich siedziskach. Najwiêcej problemów sprawiali mu Ci, którzy celowo mylili swoje gorsze miejsca na bilecie z tymi lepszymi, dro¿szymi. Na szczê¶cie pan ochroniarz potrafi³ uk³ad wywêszyæ. Gdyby w Polsce by³o wiêcej takich ludzi, nasz kraj sta³by siê lepszym miejscem.

 Wyró¿nienie specjalne: MVP KIBICÓW – PRZEMYS£AW KOELNER

Wybór oczywisty, ¿adnych w±tpliwo¶ci tutaj byæ po prostu nie mo¿e. Jeden z g³ównych organizatorów tej fantastycznej imprezy, jeden z najbogatszych Polaków (Firma KOELNER to lider na rynku zamocowañ do budownictwa i przemys³u w Polsce oraz czo³owy producent elementów z³±cznych w Europie.), wreszcie – i najwa¿niejsze – jeden z rodziców, z wypiekami na twarzy ogl±daj±cy poczynania swojego pierworodnego. Wyobra¿enie kibica-biznsesmena jest proste. Garnitur, koszula. Bez krawatu, ¿eby pokazaæ swój „luz”. Jaki luz !? Pan Koelner to ¶wie¿a odpowied¼ na ten wyniesiony z sejmowo-biurowych korytarzy styl. (Czy te¿ macie do¶æ trenerów koszykówki ubranych w garnitury ? Jeste¶my w sejmie, czy na sportowym wydarzeniu do cholery !?) Na g³owie niczym wyrwana z obrazu Matejki,  stañczykowa czapa w barwach narodowych.Wyj¶ciowa koszula zast±piona bia³o-czerwon± koszulk± kadry z numerem syna i ich wspólnym nazwiskiem. Najwierniejszy kibic. To on wielokrotnie podrywa³ ludzi do dopingu. W czwartej kwarcie meczu z Litw±, gdy wszyscy stracili ju¿ nadziejê, ¿e nasi wygrzebi± siê tarapatów by³ jeden kibic, który wci±¿ wierzy³ i wyra¼nymi gestami stara³ siê podnie¶æ ludzi z krzese³ek. Tak, tak… - tym kibicem by³ Pan Przemys³aw. Wielki entuzjasta koszykówki. Nie, nie… to za s³abe okre¶lenie. Wielki PASJONAT koszykówki. Z przyczyn politycznych (Hej, Hej KSG !) pominê to, co robi dla wroc³awskiego basketu (czekamy na wa³brzyski odpowiednik pana Przemys³awa). 

Przemys³aw Koelner: polski, ale ³agodniejszy, Marc Cuban
Za jednego z najbardziej wyró¿niaj±cych siê kibiców, którzy zasiadaj± w hali Orbita w czasie meczów reprezentacji Polski U18, ¶mia³o mo¿na uznaæ Przemys³awa Koelnera. W³a¶ciciel koszykarskiego ¦l±ska w swojej pasji i luzie przypomina w³a¶ciciela Dallas Mavericks Marka Cubana, bêd±c jego ³agodniejsz± wersj±.
Cuban znany jest z tego, ¿e kibicuje ca³ym sob±, zaprzeczaj±c stereotypowi sztywnego milionera. To za spraw± jego pieniêdzy i cierpliwo¶ci koszykarze Dallas zdobyli upragnione mistrzostwo ligi NBA. Niewykluczone, ¿e podobn± drog± pójdzie ¦l±sk Wroc³aw Przemys³awa Koelnera. Gdyby nie on, nie tylko nie dosz³oby do tak szybkiego powrotu tej dru¿yny do PLK, ale te¿ nie rozgrywano by we Wroc³awiu mistrzostw Europy do lat osiemnastu. Ma³o tego, Koelner wierzy, ¿e mimo pora¿ki z Chorwacj± Polacy zdobêd± z³oty medal. Wspaniale te¿ kibicuje, co widaæ na za³±czonym obrazku.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ruda ¦l±ska 2006.
Ruda ¦l±ska 2006.
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi