News: Podsumowanie ME U-16 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:05:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie ME U-16
Kadra Polski
Podsumowanie ME U-16

Rocznik '95 utrzyma³ nasze U-16 w Dywizji A. To ¶wietna informacja. Jest du¿a szansa, ¿e w 2013 roku wszystkie trzy nasze kadry m³odzie¿owe bêd± gra³y w ME Dywizji A. W grupie przegrali¶my wszystko. £atwo nie by³o. Dzis ju¿ wiemy ¿e ..polska grupa ,, by³a najsilniejsza: Czesi (Wicemistrzowie Europy) Hiszpanie (br±zowi medali¶ci) . W rywalizacji o utrzymanie wygrali¶my kluczowe spotkania z Bu³gari± oraz Czarnogór±. Te zespo³y ju¿ spad³y. Przegrali¶my z Litw± dwa razy. Reprezentacji litewskiej nie powiod³o sie na ME w Czechach ale to bardzo silny zespó³ który mo¿e byc postrachem podczas M¦ U-17 za rok na Litwie ....niestety bez Polaków


To krótkie podsumowanie podobnie jak to po M¦ U-19 koncentruje siê na ocenie indywidualnej zawodników. Jest pisane na podstawie 7 meczów o stawkê z tych ME i tylko na tej podstawie. To najwy¿szy poziom z jakim spotkali siê ci ch³opcy. Tutaj ich umiejêtno¶ci zosta³y skonfrontowane z poziomem rówie¶ników z Europy.

Kwestie selekcji, sposobu przygotowañ i jako¶æ pracy sztabu nie bêd± przeze mnie poruszane. O tym gor±ca dyskusja w komentarzach do tekstu zapowiadaj±cego te ME...


   
  
Miko³aj Witliñski  GTK Gdynia

Lider kadry. Wszechstronny podkoszowy. Niez³e manewry. Wykañcza akcje obiema rêkoma. Na ME najczê¶ciej z ca³ego zespo³u trafia³ za trzy (co pokazuje te¿ potê¿ne problemy obwodu z tym elementem...). Najwiêkszy problem jak na razie stanowi podejmowanie decyzji na boisku. Bardzo du¿o pochopnych decyzji o rzutach z dystansu. Du¿o decyzji o koz³owaniu w t³oku niskich graczy, które czêsto koñczy³o siê stratami. 
W trzech pierwszych meczach z mocnymi rywalami prezentowa³ bardzo chaotyczn±, nieskuteczn± grê, która mia³a fatalne prze³o¿enie na funkcjonowanie zespo³u. W rundzie o utrzymanie mia³ najwiêkszy wk³ad w zwyciêstwa.Wydaje siê te¿, ¿e jest wyra¼nie wy¿szy ni¿ siê to oficjalnie podaje (bli¿ej mu do Pruefera ni¿ do Jeszke). Najpowa¿niejszy kandydat do grania za rok na ME U-18 z rocznikiem '94.
 
 
Damian Jeszke NOVUM Bydgoszcz

Drugi najlepszy zawodnik tej kadry. Solidnie pod koszami, dobrze z pó³dystansu. Z tym wzrostem na pozycji cztery przysz³o¶ci wielkiej nie ma. 
 
 
Filip Pruefer KORMORAN Sieraków rocz.1996

Widaæ ciekawe zarania. Ogólnie jak na razie s³abo przygotowany motorycznie, niezdarny, niepewny nawet w sytuacjach sam na sam z koszem. W ogóle nie przekre¶la to jego przysz³o¶ci, bo to gracz podkoszowy - 15-latek w¶ród 16-latków.

Notowa³ ¶rednio 6 punktów i 3,4 zbiórki na mecz. Dla porównania Przemek Karnowski i Piotrek Nied¼wiedzki w analogicznej sytuacji osi±gali odpowiednio: 4/6,2 i 3,2/3,2. 
 
 
Kamil Zywert KORMOROAN Sieraków rocz.1996

Pozostaj±c przy 15-letnich zawodnikach Kormorana Sieraków p³ynnie przechodzimy na obwód, gdzie indywidualnych du¿ych talentów ze ¶wiec± szukaæ... Kamil zosta³ obarczony ciê¿arem rozegrania w s³abej kadrze rocznika starszego. Je¶li chodzi o to zadanie ciê¿ar uniós³. Chocia¿ w fazie grupowej by³o z tym s³abiej. Z punktowaniem by³o o wiele gorzej. Zarówno je¶li chodzi o rzut, jak i penetracje pod kosz. W jego przypadku wiele powinno pomóc wzmocnienie siê fizyczne, które zapewni lepsze panowanie nad pi³k± i lepsze poruszanie siê w t³oku podkoszowym. 
 
 
Denis Socha TURÓW Zgorzelec

Najlepiej punktuj±cy w¶ród obwodowych. Wszechstronnie solidny na tym poziomie. ¯adnej wyró¿niaj±cej siê umiejêtno¶ci. Ciê¿ko powiedzieæ co¶ wiêcej. 
 
 
Marek Walczak PYRA Poznañ

W tej kadrze maj±cej spore problemy z gr± pod naciskiem mia³ jeden du¿y atut - by³ najlepiej graj±cym na ko¼le pod tym¿e naciskiem. Natomiast w pozosta³ych umiejêtno¶ciach nie widaæ niczego nadzwyczajnego. 
 
 
Adam Mazur WKK Wroc³aw

Potrafi dostaæ siê na ko¼le z obwodu pod kosz, ale z samym wykoñczeniem s± ju¿ du¿e problemy. Z lewej strony chce koñczyæ praw±. Czêsto po penetracji decyduje siê na lobowanie rywala - zazwyczaj nieskuteczne. Wyró¿niaj± go dobre podania do wysokich po penetracji. Niestety na tych ME najczê¶ciej przez nich marnowane. Poza wyskokiem w meczu z Czarnogór± bardzo nieudany turniej. 
 
  Krawczyk Adrian ZASTAL Zielona Góra
 
  Michalik Szymon  PYRA Poznañ
 
  Brenk Adam MKK Gniezno
 
  Pandura Piotr SIARKA Tarnobrzeg
 
 Wróbel Bartosz GTK Gdynia
 
 .....................................................................................................................  

Ocenia³ Grzegorz Magiera autor bloga ,,3 sekundy,,
Oceniono zawodników  graj±cych powy¿ej 20 minut na mecz i Filipie Pruefera.

SZTAB SZKOLENIOWY

BOGUS£AW ONUFROWICZ
TRENER G£ÓWNY
ROMAN PRAWICA
II TRENER
£UKASZ GRUDNIEWSKI
II TRENER
MARCIN GÓRKA
MASA¯YSTA
Komentarze
bolid23 dnia sierpie 13 2011 12:44:35
Zibi mo¿e napisz co¶ od Siebie jak ty widzia³e¶ te ME U-16 ocena zawodników kadry trenerskiej organizacji te opinie mo¿emy czytaæ na 3sekundach ale jak Ty oceniasz wystêp NASZEJ u-16 pozdrawiam
wos dnia sierpie 18 2011 15:36:15
Co do kandydatów do gry w roczniku 94 ( Witliñski) powiem tak - polityka wprowadzania m³odszych graczy do kadr starszych nie do koñca jest zrozumia³a. Wiem, ¿e chodzi o ogranie..... ale czy tak jest. Czy Damian Jeszke, który gra³ w kadrze 94 by³ absolutnym liderem kadry 95?. Czy Kacper Borowski wciskany na si³ê do rocznika 93 bêdzie liderem w kadrze 94- w±tpiê. Ka¿dy rocznik ma swoich graczy i czêsto wciskanie na si³ê m³odszych po pierwsze blokuje drogê innym zawodnikom, po drugie os³abia kadrê. Oczywi¶cie inna rzecz gdy m³odszy zawodnik jest wybitny i nie ma lepszych w roczniku starszym- ale obserwuj±c ostanie lata to uwa¿am, ¿e wiêkszo¶æ takich posuniêc robionych by³o na si³ê, przede wszystkim po jaki¶ dziwnych chorych uk³adach.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Stolar z Bytomia
Stolar z Bytomia
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi