News: Co dalej z ch³opaczkami Szambelana? - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 22:05:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Co dalej z ch³opaczkami Szambelana?
Kadra Polski
Juniorska kadra z³o¿ona z zawodników urodzonych w latach 1993-94 w tegoroczne lato po raz kolejny udowodni³a, ¿e na tle pozosta³ych naszych reprezentacji jest wyj±tkowa. „Ch³opaczki Szambelana” zajmuj±c szóste miejsce na mistrzostwach Europy do lat 18 powtórzyli najlepszy wynik w historii polskiej koszykówki, lecz przed turniejem wszyscy oczekiwali tytu³u wywalczonego przed w³asn± publiczno¶ci± we Wroc³awiu, a minimum medalu. Czy to oznacza koniec tej fenomenalnej i wyj±tkowej jak na nasze warunki dru¿yny?

Po raz pierwszy nasza najlepsza m³odzie¿owa dru¿yna spotka³a siê w 2008 roku, by rozpocz±æ przygotowania do mistrzostw Europy do lat 16, które w lipcu 2009 roku odbywa³y siê w litewskim Kownie. Ma³o kto wie, ¿e gdyby nie przypadek byæ mo¿e trenerem tej ekipy nie by³y Jerzy Szambelan. Na jego stanowisko przymierzany by³ Pawe³ Turkiewicz, który nawet rozpocz±³ swoj± pracê, lecz pó¼niej musia³ j± porzuciæ, bowiem zosta³ pierwszym trenerem PGE Turowa Zgorzelec. Pod wodz± Szambelana nasi 16-latkowie zaskoczyli Europê i zajêli 4. miejsce zapewniaj±c sobie awans do mistrzostw ¶wiata do lat 17. Jak im posz³o? Ich dalsze losy chyba ju¿ ka¿dy zna - wicemistrzostwo ¶wiata do lat 17 wywalczone w ¶wietnym stylu, 7. miejsce na mistrzostwach ¶wiata do lat 19 w 2011 roku, a potem 6. miejsce na mistrzostwach Europy do lat 18 we Wroc³awiu.

Ma³y niedosyt pozostawia po sobie jedynie wynik osi±gniêty na tej ostatniej imprezie. Kibice, dzia³acze, a mo¿e i zawodnicy jeszcze na d³ugie tygodnie przed pierwszym meczem uwierzyli, ¿e czempionat zakoñczy siê zwyciêstwem bia³o-czerwonych, co sugerowa³o choæby has³o „I believe”. Niektórzy osi±gniêty wynik, a przede wszystkim æwieræfina³ow± pora¿kê z W³ochami traktuj± jako pora¿kê. Czy to w³a¶ciwe podej¶cie? Polacy podchodzili do mistrzostw Europy do lat 18 jako aktualni wicemistrzowie ¶wiata w tej kategorii wiekowej. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e przez rok nasi rywale poczynili ogromne postêpy w czym pomog³y im wystêpy w rodzimych ekstraklasach czy nawet rozgrywkach europejskich. Z naszej kadry tylko trzech graczy (Mateusz Ponitka, Micha³ Michalak i £ukasz Bonarek) wystêpowa³o na I-ligowych parkietach, reszta gra³a szczebel ni¿ej (wiêkszo¶æ w SMS Cetniewo) lub rozgrywkach m³odzie¿owych. Mateusz Ponitka nadal imponuje atletyzmem, ci±giem na kosz i jest nie do zatrzymania, a Przemys³aw Karnowski straszy warunkami fizycznymi, lecz granica pomiêdzy nimi a Serbami, Chorwatami czy Hiszpanami jest ju¿ coraz mniejsza.

Co o wyniku osi±gniêtym na ME U18 s±dzi trener Szambelan? - „Wed³ug mnie to nie jest pora¿ka. Mistrzostwa Europy by³y drug± w bardzo krótkim czasie wielk± imprez±, po mistrzostwach ¶wiata, w jakiej wyst±pili moi ch³opcy i wrêcz trudno by³o oczekiwaæ, by zaprezentowali siê na nich spektakularnie. Poza tym nie zapominajmy, ¿e za rywali mieli dru¿yny mocne, z krajów du¿o wy¿ej stoj±cych od nas, je¶li chodzi o szkolenie m³odzie¿y” - mówi³ „Naszemu Dziennikowi” charyzmatyczny szkoleniowiec. Wielu kibiców jak i ekspertów winê za niepowodzenie na wroc³awskich mistrzostwach przypisa³o Polskiemu Zwi±zkowi Koszykówki, który zdecydowa³ siê wys³aæ ch³opców urodzonych w latach 1993-94 na dwie imprezy rangi mistrzowskiej w jedne wakacje. Warto jednak wzi±æ pod uwagê s³owa trenera Szambelana: - „Zdecydowali¶my siê wzi±æ udzia³ w obu tych turniejach z jednego, wa¿nego powodu. Dla 18-, 19-letniego zawodnika kluczow± spraw± jest sam udzia³ w wielkich imprezach. Tam siê ogrywa, zdobywa do¶wiadczenie i niezbêdn± koszykarsk± edukacjê. Tak naprawdê nie ma wiêkszego znaczenia, by dzi¶ siêga³ po medale i trofea, chodzi o to, by za kilka lat sta³ siê warto¶ciowym, klasowym zawodnikiem. Obecnie ma doskonaliæ swoje umiejêtno¶ci taktyczno-techniczne.”

Czy - delikatnie mówi±c - ¶redni wynik naszej reprezentacji we Wroc³awiu mia³ jakie¶ bardziej z³o¿one pod³o¿e? Niektórzy starali siê szukaæ przyczyn w wyj¶ciach na imprezy podczas mistrzostw (nietrafione!), inni t³umaczyli wszystko zmêczeniem, a jeszcze inni brakiem do¶wiadczenia trenerów pracuj±cych z t± reprezentacj±. Czy te czynniki mia³y jakikolwiek wp³yw na postawê naszych m³odzie¿owców? W licznych wywiadach nasi reprezentanci mówili, ¿e nie odczuwali zmêczenia. Jednak dla przyk³adu taki Przemys³aw Karnowski, który mia³ za sob± niezwykle ciê¿ki sezon w SMS Cetniewo, a tak¿e udzia³ w mistrzostwach Polski do lat 18 w samym lipcu w ci±gu 30 dni rozegra³ 18 spotkañ! Nawet najwiêksi tytani pracy z parkietów NBA nie s± przecie¿ w stanie graæ na najwy¿szym poziomie czê¶ciej ni¿ co 2 dni. - „Na pewno odczuwali¶my zmêczenie. Fizyczne, jak i psychiczne. We Wroc³awiu grali¶my gorzej ni¿ na £otwie. Nie wszystko nam wychodzi³o. Wystarczy³o spojrzeæ choæby na nasz szybki atak. Na mistrzostwach ¶wiata do lat 17 to w³a¶nie tym elementem gromili¶my kolejnych rywali. Teraz w³a¶nie tego nam zabrak³o. Mogli¶my graæ, ale ciê¿ko by³o wskoczyæ na wy¿szy bieg” - mówi anonimowo jeden z zawodników.

Ciê¿ko te¿ oceniæ czy wina le¿y po stronie sztabu szkoleniowego. To prawda, ¿e jedynie Piotr Bakun w poprzednim sezonie samodzielnie prowadzi³ zespó³. Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e ten szkoleniowiec zosta³ dokooptowany do sztabu 2 lata po jego utworzeniu i czasami mog³o siê wydawaæ, ¿e ma wiêkszy wp³yw na zawodników ni¿ sam Szambelan. Turcy, Hiszpanie czy Francuzi byli prowadzeni przez trenerów, którzy na co dzieñ pracuj± w ekstraklasowych lub I-ligowych klubach w swoich krajach. Pod tym wzglêdem polscy szkoleniowcy z pewno¶ci± ustêpowali swoim rywalom z trenerskich ³awek, co by³o widaæ choæby w stylu prowadzeniu zespo³u, rozwi±zaniach taktycznych czy rotacji. Trenerzy bia³o-czerwonych dopiero po trzech meczach (w tym pora¿ce z Chorwacj±) postanowili rozszerzyæ rotacjê i nagle okaza³o siê, ¿e zawodnicy dot±d przesiaduj±cy na ³awce (choæby Daniel Szymkiewicz) potrafi± byæ bardziej produktywni ni¿ zawodnicy pierwszej pi±tki! Gra Polaków z pewno¶ci± nie by³a interesuj±ca dla sympatyków skomplikowanej taktyki - kilka prostych zagrywek w ataku w tym najczê¶ciej grane popularne „rogi”, a tak¿e obrona „ka¿dy swego” to wszystko co pokazywali bia³o-czerwoni.

- „Nigdy nie mieli¶my skomplikowanych rozwi±zañ taktycznych i nam to nie przeszkadza³o. My¶lê, ¿e w tym nie mo¿na upatrywaæ przyczyn pora¿ek. Taka, a nie inna taktyka pozwala³a nam wykorzystywaæ w wiêkszym stopniu umiejêtno¶ci indywidualne, choæ zawsze kilka rzeczy mo¿na by zmieniæ” - mówi anonimowo jeden z graczy. "Prawda jest taka, ¿e stopieñ zaawansowania koszykówki w¶ród 18-latków przypomina ju¿ seniorski basket. Trzeba te¿ odpowiednio reagowaæ na wydarzenia na parkiecie. Nie wystarczy tylko podaæ pi³ki do Karnowskiego i liczyæ, ¿e co¶ sam wyczaruje. Tak mo¿na by³o graæ 2 lata temu. Na tym poziomie rywale za spraw± odpowiedniego systemu defensywy s± w stanie zatrzymaæ jego 213 cm wzrostu. Dlatego tutaj rola trenerów by jak najbardziej wykorzystywaæ warunki jakie ma Przemek. Czêsto walczy³ on o pi³kê, ale albo jej nie dostawa³, albo koledzy podawali mu kiepsko. To jednak tylko przyk³ad, który szybko zaobserwowa³em" - mówi³ mi jeden z zagranicznych skautów.

Co dalej z ch³opaczkami Szambelana? Czy to koniec tej fantastycznej ekipy? Niepewny wydaje siê los samego trenera, który jest ju¿ starszym, 63-letnim cz³owiekiem i ostatnio coraz czê¶ciej my¶la³ o zas³u¿onym odpoczynku. Nie wiadomo czy ta 12-stka jeszcze kiedy¶ siê spotka. Po pierwsze dlatego, ¿e za rok nasza kadra do lat 20 bêdzie gra³a w dywizji B, a po drugie dlatego, ¿e zawodnicy teraz zaczynaj± pracowaæ na w³asne konto - czekaj± ich pierwsze profesjonalne kontrakty, wyjazdy za granicê, byæ mo¿e gra w seniorskiej kadrze. - „Sami nie wiemy, co dalej. Mamy tylko nadziejê, ¿e za rok spotkamy siê w dywizji B mistrzostw do lat 20 i wywalczymy awans do dywizji A. Na razie to chyba jednak koniec tej dru¿yny i musimy czekaæ na postanowienia zwi±zku. Podziêkowali¶my sobie za te wspania³e 3 lata wspó³pracy i mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê w seniorskiej koszykówce” - powiedzia³ po ostatnim meczu ME Jakub Koelner.

Nie tylko polscy fani, ale i zagraniczni obserwatorzy licz±, ¿e ¶wietny rocznik 1993 znad Wis³y wróci do europejskiej elity w dobrym stylu. - „Obstawiam, ¿e przysz³oroczne mistrzostwa europy do lat 20 w dywizji B odbêd± siê w Chorwacji lub Polsce. Oba kraje musz± wywalczyæ awans do dywizji A. Polacy z rocznika 1993 s± ¶wietni, ale na mistrzostwach Europy nigdy nie wywalczyli medalu. Czempionat w 2013 roku bêdzie ich ostatni± szans±. Ci zawodnicy s± ze sob± ju¿ od d³u¿szego czasu i ogl±daj±c ich mo¿na odnie¶æ wra¿enie, ¿e to co¶ wiêcej ni¿ zwyk³y zbiór graczy w ramach kadry. Po nieudanej imprezie we Wroc³awiu maj± co¶ do udowodnienia. Dodatkowo nie graj± oni w czo³owych europejskich klubach by byæ „snobami”. Choæ tak naprawdê wszystko przed nimi, a sezon 2011/12 dla wielu mo¿e byæ prze³omowy. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e Polska na EuroBaskecie 2017 powinna mieæ niezwykle mocny zespó³ i byæ jednym z faworytów ca³ej imprezy” - powiedzia³ mi niedawno Yarone Arbel, izraelski agent, który rokroczne ogl±da wszystkie najwa¿niejsze m³odzie¿owe turnieje.

Co Wy s±dzicie? Jak odebrali¶cie wynik osi±gniêty na mistrzostwach Europy do lat 18? Czy w ogóle nale¿y przejmowaæ siê rezultatem? Czy decyzja by braæ udzia³ w dwóch imprezach rangi mistrzowskiej w krótkim czasie by³a s³uszna? Czy o wyniku zadecydowa³o zmêczenie lub brak do¶wiadczenia na najwy¿szym szczeblu naszych trenerów? Czy ta dru¿yna jeszcze kiedy¶ spotka siê w takim zestawieniu i zdobêdzie upragiony medal mistrzostw Europy? Zachêcam do dyskusji!

Autor Rafa³ Juæ.

http://superbasket.blox.pl
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Camp Marcin Gortat £ód¼ 2009
Camp Marcin Gortat £ód¼ 2009
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi