News: ME U-18 Wroc³aw 2011 ÆWIERÆFINA£, PLAY-OFF 5-8, mecz o V miejce - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:20:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-18 Wroc³aw 2011 ÆWIERÆFINA£, PLAY-OFF 5-8, mecz o V miejce
Kadra Polski
Polska - Litwa 66:78

W ostatnim spotkaniu bia³o-czerwoni nie dali rady Litwinom, których ograli rok temu w pó³finale Mistrzostw ¦wiata. Podopieczni Jerzego Szambelana nie potrafili zatrzymaæ zespo³owo graj±cego rywala, a w szczególno¶ci podkoszowego Simonasa Kymantasa (18 pkt, 8 zb). Polacy koñcz± Mistrzostwa Europy U-18 na 6. miejscu.

Nie znajdujemy antidotum na toksycznych Litwinów, którzy zabiegali  nasze orlêta. Decyduj±cym momentem tego pojedynku by³a koñcówka trzeciej kwarty, gdy to Litwini odjechali na 10 punktów po ¶wietnej grze z kontry. Mój brat skwitowa³ wtedy postawê naszych: "Zobaczysz. Ju¿ siê nie podnios±". Nie myli³ siê. To, ¿e Polacy rywala nie dosiêgn±, po mocnym trzeciokwartowym ciosie siê nie podnios±, w±tpi³em i ja.

£ukasz Cegliñski na sport.pl napisa³:

"Im wy¿szy poziom turnieju, tym wiêksza tak¿e rola taktyki - o ile rywale mieli pomys³y, jak zatrzymaæ Polaków, to sztab trenerski bia³o-czerwonych reagowa³ gorzej. S± w±tpliwo¶ci, czy czwórka trenerów, z których ¿aden nie prowadzi od dawna powa¿nych zespo³ów ligowych, da³a koszykarzom odpowiednie wsparcie.

Mo¿na siê te¿ zastanawiaæ, na jakim poziomie gra³yby polskie talenty, gdyby - tak jak ich rywale z Serbii, S³owenii czy Turcji - mia³y ju¿ za sob± pierwsze kroki w ekstraklasie, a nawet w europejskich pucharach"

Trudno siê z nim nie zgodziæ zw³aszcza w kwestii postawy sztabu szkoleniowego, który na tle innych zespo³ów odstawa³ pod wzglêdem reagowania na boiskowe sytuacje. W trzeciej kwarcie meczu z Litw± trenerzy zapomnieli o Mateuszu Ponitce, który powróci³ na parkiet zbyt pó¼no - w momencie, gdy by³o ju¿ po wszystkim. Po stronie plusów nale¿y dodaæ fakt i¿ szansê gry z "Lietuv±" dostali wszyscy kadrowicze.

Mam wra¿enie, ¿e ogromny potencja³ naszych zawodników nie zosta³ wykorzystany. Pigu³ka pora¿ki jest tym bardziej gorzka, bo srebrne i br±zowe medale wyl±dowa³y na szyi zespo³ów, z którymi Polska w tym turnieju wygrywa³a (odpowiednio Serbia i Turcja). Nie ulega w±tpliwo¶ci, ¿e nasi s± zespo³em na strefê medalow± ME U18. Czy mogli¶my siêgn±æ po tak upragnione przez media i organizatorów z³oto ? Chyba jednak nie - Hiszpanie byli poza zasiêgiem rywali.

J. Grzeliñski - wniós³ sporo szumu i o¿ywienia w grze zespo³u
J. Koelner - nareszcie doczeka³ siê zagrywki, w której jest kreowany do rzutu za trzy. Trafi³. Nie pomyli³ siê. Koñczy turniej ze skuteczno¶ci± 8/12 zza ³uku. Co¶ nieprawdopodobnego. Ten jego rzut to odkrycie turnieju czy niedopatrzenie szkoleniowców ?
M. Michalak - najlepszy nasz strzelec tego dnia. 12 pkt. Nie by³ to jednak wystêp idealny, bo Micha³ parokrotnie wykaza³ siê boiskowym egoizmem, zdarza³o mu siê tak¿e spowalniaæ akcje.
G. Grochowski - agresywny w obronie, auto 3 przechwytów. Wci±¿ niestety bezproduktywny w ataku.
F. Matczak - kolejny nieudany mecz. W ca³ym turnieju 9/37 z gry,  0/8 za trzy.
£. Bonarek - epizod z ³awki, który oceniæ trudno. 
M. Ponitka - decyzja trenera zabrak³o lidera zespo³u w najwa¿niejszym momencie. A szkoda, bo móg³ siê przydaæ. Ponownie bardzo agresywny na zbiórce, gdzie zgarnia pi³kê du¿o wy¿szym od siebie. Tym razem 8 zbiórek w 22 minuty.
K. Borowski - niczym siê nie wyró¿ni³, trochê nerwowo siê porusza³. Najwa¿niejsze, ¿e dosta³ szansê, by nabraæ do¶wiadczenia. Bezcenne w jego przypadku 16 minut gry.
T. Gielo - zrobi³ swoje. Najkrótszy jego wystêp. Trener dal mu odpocz±æ.
D. Szymkiewicz - drugie z rzêdu bardzo dobre spotkanie. Tego dnia najlepszy w polskim zespole. Potrafi³ wykoñczyæ akcje pod obrêcz±, umiejêtnie rozgrywa³. Co prawda, zdarzy³y mu siê pojedyncze b³êdy (za mocne podanie w kontrze, pud³o spod kosza), jednak w kontek¶cie ca³ego spotkania skry³y siê za parawanem wstydu.
P. Nied¼wiedzki - niez³y wystêp, którego ocenê ponownie psuj± faule. Tym razem Piotrek mia³ ich 4.
P. Karnowski - 1/10 z gry. Wyj±tkowo miêkki pod koszem, gdzie o¶mieszali go Litwini, w tym ¶wietny Kymantas. Bardzo s³aby motorycznie, nie nad±¿a³ za wydarzeniami na boisku, o co wyra¼ne pretensje mia³ do niego Ponitka. Od po³owy turnieju, jego minimalne pok³ady energii na pewno nie pcha³y zespo³u do przodu. Gdy og³oszono, ¿e zosta³ wybrany do najlepszej pi±tki turnieju, na trybunach s³ychaæ by³o konsternacjê oraz g³osy zdziwienia. Niemniej jednak, wielki talent, który trzeba rozwijaæ.

Polska - Francja 70:66

W pojedynku pocieszenia bia³o-czerwoni pokonali Francuzów. Do zwyciêstwa Polaków poprowadzi³ Mateusz Ponitka, autor 21 punktów i 10 zbiórek. Bardzo dobre zawody rozegra³ Daniel Szymkiewicz.

W hali Orbita na meczu Polaków pojawi³o siê mniej kibiców ni¿ podczas æwieræfina³owej batalii z dru¿yn± Italii. Atmosfera na trybunach te¿ by³a do¶æ ospa³a, a doping bardzo czêsto "rozkrêca³" nie kto inny jak Przemys³aw Koelner - milioner, polski Mark Cuban, ojciec Jakuba, entuzjasta koszykówki, który na mecze nie chodzi w koszuli z krawatem, a w koszulce reprezentacji. Niskie ci¶nienie z zewn±trz wtargnê³o do hali i wydawa³o siê, ¿e bardziej dotknê³o orlêta Szambelana, gdy na tablicy widnia³ wynik 42:50.

Wtedy nasi urz±dzili kibicom psikus, zdobywaj±c 21 punktów przy jedynie 1 "oczku" Trójkolorowych, a na boisku w polskim zespole przebywa³ wtedy ostatni rezerwowy Kacper Borowski.

Ponownie eksplozyjno¶ci± i energi± nie grzeszy nasza ³awka. Trenerzy reaguj± wci±¿ zbyt wolno na wydarzenia na boisku, a przy jednej z przerw na ¿±danie przez wiêkszo¶æ czasu stali w krêgu, rozmy¶laj±c nad zagrywk±, której w praniu na boisku nie by³o widaæ. Pasywno¶æ naszych szkoleniowców stoi w opozycji do dynamicznych rotacji pozosta³ych ekip. W porównaniu z wszystkimi innymi kadrami, nasi rezerwowi  siedz± trochê jak na stypie – brak pokrzykiwañ, wyskoków rado¶ci, energii. Polska mentalno¶æ czy brak kofeiny ?

M. Ponitka -  ponownie b³ysn±³ geniuszem. Mistrz ekwilibrystyki. Przy agresywnym wej¶ciu pod kosz Mateusz obróci³ siê z pi³k± w powietrzu o 360 stopni, zdobywaj±c punkty z faulem. Wnet zdziwione ponitkowe lica star³y siê z równie zszokowanymi rozszerzonymi oczami i opadaj±cymi do pod³ogi szczêkami polskich kibiców. Pochodz±cy z Ostrowa Wielkopolskiego obroñca wci±¿ szuka³ swojego rzutu z dystansu (1/6 za 3). Pomimo tego, nasz lider sta³ siê liderem nie tylko z nazwy, ale i z czynu, trafiaj±c w koñcówce kluczowy rzut z pó³dystansu. Szkoda, ¿e w æwieræfinale nie spe³ni³ swojej roli. D³ugo zastanawia³em siê, dlaczego Mateusz Ponitka jest dopiero pi±tym najbardziej perspektywicznym graczem w swoim roczniku wg portalu eurohopes.com. Przed nim (druga lokata) znajduje siê Serb Nenad Miljenoviæ, który pierwsz± rundê mia³ przeciêtn±. Swoj± klasê ba³kañski obroñca udowadnia za to w decyduj±cych fazach turnieju – w pó³finale z W³ochami w³a¶nie poprowadzi³ swój zespó³ do zwyciêstwa, notuj±c 20 punktów, w tym 6/6 w ostatnich 30 sekundach z linii rzutów wolnych.
J. Koelner – ogl±daj±c go w akcji wydaje siê, ¿e chce mu siê trochê bardziej ni¿ reszcie. Liczby s± w tym turnieju jego sprzymierzeñcem: 11/15 z gry, w tym 7/9 za 3 !!! Takie statystyki notuje nasz dopiero trzeci rozgrywaj±cy w rotacji – czy tylko mi wydaje siê tutaj co¶ nie tak ?
M. Michalak – zaliczy³ kilka przepiêknych wej¶æ pod kosz. Prawdê mówi±c, z wyj±tkiem meczu z Serbi± gra na równym, solidnym poziomie.
G. Grochowski – kolejny bardzo s³aby mecz w jego wykonaniu. Z jego zagrañ nic dobrego dla zespo³u nie wynika³o. W ostatnich dwóch meczach ma tyle samo asyst co strat, jednocze¶nie bêd±c 0/5 z gry.
F. Matczak – o tym turnieju zielonogórzanin chcia³by jak najszybciej zapomnieæ: 8/34 z gry,  0/8 za trzy – feralny licznik wci±¿ bije
K. Borowski – dosta³ sporo minut. Snu³ siê po boisku jak cieñ gdzie¶ obok gry. O tym, ¿e by³ na boisku wiemy jedynie po jego bujnych lokach. Z drugiej strony z nim na boisku nasi zaliczyli run 21-1.
T. Gielo – solidnie. Obok swojej tradycyjnie dobrej obrony, gdzie biega³ do pomocy kolegom, skutecznie koñczy³ akcje z pomalowanego.
D. Szymkiewicz – obok Ponitki najlepszy w naszym zespole. Imponowa³ skutecznymi wej¶ciami pod kosz. 8 pkt, 7 zb, 4 as, 2 prz. Bardzo po¿yteczny.
P. Nied¼wiedzki – ten mecz mu nie wyszed³, akcje koñczy³ nieudanymi, rwanymi rzutami.
P. Karnowski – niez³y wystêp, zaprezentowa³ parê swoich klasycznych zagrañ. Trochê zabrak³o mu skuteczno¶ci, gdy po obronie rzuca³ z trzeciego metra.

Przed Polakami mecz z siln± Litw± o pi±te miejsce. W finale natomiast zagraj± rewelacyjni Hiszpanie i wspomniani Serbowie, których to ograli¶my w tym turnieju. Hiszpanie nie przegrali jeszcze meczu, s± absolutnie poza zasiêgiem pozosta³ych zespo³ów. Ich dynamika, szybko¶æ i skuteczno¶æ wprost powalaj±. A pomy¶leæ, ¿e jeszcze rok temu Polacy z Hiszpanami grali jak równy z równym.

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI


Polska - W³ochy 52:70

Po wyj±tkowo s³abym meczu bia³o-czerwoni przegrywaj± w æwieræfinale z wydawa³oby siê niegro¼n± dru¿yn± W³och. Graj±cy bez kompleksów rywale wyst±pili bez swojego lidera, jednego z najlepszych strzelców ca³ej imprezy, kontuzjowanego Amadeo Della Valle.  Naszym pozostaje rywalizacja o miejsca 5-8.

Boom !!!! Balon oczekiwañ pêk³. Z naszych zesz³o powietrze, a ma³a strza³eczka wskazuj±ca wielko¶æ presji, przekroczy³a wszystkie normy. Nazywajcie to jak chcecie. Niebotycznych rozmiarów balon oczekiwañ wybuch³ zarówno w g³owach kibiców, jak i samych zawodników.  Pompowany od miesiêcy przez dziennikarzy oraz organizatorów balon musia³ w pewnym momencie powiedzieæ "do¶æ". Wielkie "boom" dotknê³o tak¿e "balony", znajduj±ce siê w g³owach naszych koszykarzy. Ci uwierzyli w swoj± wielko¶æ zbyt prêdko. Ju¿ teraz lepiej kojarzeni przez kibiców ni¿ koszykarze kadry seniorów, ju¿ w tej chwili udzielaj±cy wiêcej wywiadów ni¿ ich starsi koledzy po fachu.

Polacy zlekcewa¿yli W³ochów. Koszykarze Italii zagrali bez kompleksów, a ich kontuzjowany lider z niedowierzaniem obserwowa³ to, co dzieje siê na parkiecie. Amadeo Della Valle tego dnia nie mia³ na sobie koszulki meczowej. Ubrany by³ w narodow± polówkê, do której dopasowa³ modne chyba tylko w wielkich w³oskich aglomeracjach okulary w bia³ych oprawkach. Przed meczem z W³ochami eksperci misternie analizowali jak zatrzymaæ Della Valle (17,7 pkt/mecz), który jawi³ siê jako jedyne realne zagro¿enie. M³odzieniec z krêconymi kruczoczarnymi w³osami w spotkaniu z Polakami jednak nie zagra³ z powodu kontuzji pleców, doznanej w meczu z £otw±. Bez niego W³osi mieli sprawiaæ wra¿enie zagubionej owieczki w polskim lesie pe³nym wilków. Nic bardziej mylnego. Trio Matteo Imbro (17 pkt, 5 zb, 5as) - Matteo Chillo (14 pkt) - Diego Monaldi (16 pkt) raz po raz ucisza³o polskich kibiców. Nazwisko ostatniego z wymienionych na dobre w pamiêæ zapad³o nie tylko nam, ale i w³oskiemu trenerowi, który wydaje siê, ¿e w poprzednim meczach gracza z nr 10 nie docenia³. Uwolniony z ³añcucha pod nieobecno¶æ Della Valle, w³oski obroñca zagra³ najlepszy mecz w turnieju.

Polacy zagrali niemrawo, zatrzymali siê na ¶cianie przero¶niêtych oczekiwañ kibiców. Carabinieri w³o¿yli kij w szprychy naszego tandemu Karnowski - Ponitka. Bia³o-Czerwonym nie wychodzi³o nic, wliczaj±c w to seryjne pud³a spod samej obrêczy i podania w trybuny. D³onie najwyra¼niej mieli¶my posmarowane mas³em, bo pi³ka raz za razem siê z nich wy¶lizgiwa³a. Silnym punktem naszego zespo³u ponownie nie by³ trener Szambelan, który zbyt wolno reagowa³ na wydarzenia na parkiecie, a przerwy na ¿±danie bra³ zbyt pó¼no. Bez w±tpienia to by³ czarny dzieñ dla kibiców, których ta pora¿ka zszokowa³a równie mocno jak zap³akanych po meczu zawodników. Sensacyjna klêska naszych reprezentantów to cenna lekcja na przysz³o¶æ.

J. Grzeliñski - krótki wystêp, nie odmieni³ naszej gry
J. Koelner- by³o pewne, ¿e nie powtórzy fantastycznego meczu z Niemcami. Niemniej jednak zacz±³ kapitalnie od trafionej trójki. Nastêpnie da³ sygna³ do ataku wej¶ciem pod kosz. Niestety nie ominê³y go straty pi³ki. Wci±¿ nie potrafiê zrozumieæ dlaczego by³ tak daleko w rotacji.
M. Michalak - 3/12 z gry. To mówi samo za siebie. Nie wytrzyma³ ci¶nienia tego meczu. Z reszt± jak ca³y zespó³.
G. Grochowski - jego penetracje pod kosz zakoñczone oddaniem pi³ki koñczy³y siê ponownie niepowodzeniem. Zabrak³o jego punktów w ataku.
F. Matczak - krótki wystêp, w którym nie zd±¿y³ poprawiæ swoich miernych dotychczas dokonañ statystycznych w turnieju - 7/31 z gry, w tym 0/7 za trzy
£. Bonarek - wszed³ na boisku w postaci brzytwy, której chwyci³ siê ton±cy trener Szambelan. Nie zmieni³ obrazu gry, nikt w polskim zespole nie by³ w stanie tego zrobiæ.
M. Ponitka - oczekiwali¶my od niego trochê wiêcej. W trudnych momentach dla zespo³u to lider powinien wzi±¶æ na siebie ciê¿ar gry. Nie zrobi³ tego, zagin±³  gdzie¶ w rogach boiska, z daleka od pi³ki. Sta³ siê trochê ofiar± koncepcji gry, która ni w z±b nie potrafi³a pomóc liderowi w ataku.
T. Gielo - po kilku dobrych meczach tym razem dostosowa³ siê miernej gry kolegów z zespo³u.
D. Szymkiewicz - kolejny mecz by³ fa³szywym rozgrywaj±cym, co nie funkcjonowa³o od pocz±tku turnieju. Nawet gdy na boisku by³ maj±cy lepszy ball handling i lepsze widzenie gry Koelner, to Szymkiewicz rozgrywa³. Brak instynktu rozgrywaj±cego wyszed³ w akcji z Karnowskim. Gdy nasz ¶rodkowy wyprowadza³ pi³kê, Daniel nie wyszed³ do niej, chowaj±c siê za jednym z W³ochów.
P. Nied¼wiedzki - podj±³ kilka zaskakuj±co b³êdnych decyzji na parkiecie. W jednej z akcji, gdy sta³ z pi³k± na 4 metrze, nikt nie zamyka³ mu drogi do kosza. "Nied¼wied¼" zamiast wchodziæ agresywnie pod kosz z pazurami, odegra³ pi³kê.
P. Karnowski - statystycznie najlepszy. Niestety, w grze by³ daleki od perfekcji - zalicza³ mnóstwo strat, z których niektóre by³y trudne do wyt³umaczenia, bo by³y skierowane prosto we w³oskie rêce. Nie trafia³ spod kosza.


Kibicom, w tym mnie, jest przykro, bo wiemy, ¿e tak fantastyczny rocznik 1993 plus wybrañcy z 1994 d³ugo w polskiej koszykówce siê nie powtórzy, a co za tym idzie nieprêdko ujrzymy Polaków ogrywaj±cych Serbów, Greków, czy S³oweñców. Nie oszukujmy siê. Kompania Braci pod dowództwem Mateusza Ponitki zagiê³a rzeczywisto¶æ, w której Polacy znajdowali siê na dnie koszykarskiej piramidy. Chocia¿ na chwilê gracze Szambelana zdarli z bia³o-czerwonych pleców ³atkê "s³aby ¶redniak". Chwa³a im za to.


Nie zapominajmy o tym, ¿e przed tymi ch³opcami ca³a kariera - maj± przecie¿ dopiero po 18 lat, a tak spektakularna  pora¿ka nauczy ich wiêcej ni¿ wielkie zwyciêstwa. Nadesz³y dla nich deszczowe dni. Ca³e szczê¶cie, ¿e po deszczu zawsze przychodzi s³oñce.

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
14. MKS Zabrze - Slagelse II r.93
14. MKS Zabrze - Slagelse II r.93
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi