News: ME U-16 Czechy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:21:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-16 Czechy
Kadra Polski


RELACJE-VIDEO-LIVE-Z-WSZYSTKICH-MECZYWALKA O UTRZYMANIE W DYWIZJI A

 Polska - Czarnogóra 77:75
(22:21, 22:21, 14:18, 19:15)
Polska: Miko³aj Witliñski 25 (10 zb), Damian Jeszke 23, Bartosz Wróbel 15, Denis Socha 4, Kamil Zywert 2, Adrian Krawczyk 2, Adam Mazur 2, Filip Pruefer 2, Szymon Michalik 2, Piotr Pandura 0, Adam Brenk 0.

Reprezentacja Polski zakoñczy³a udzia³ w mistrzostwach Europy do lat 16 na 14. pozycji. Bia³o-czerwoni w swoim ostatnim spotkaniu pokonali 77:75 Czarnogórê, a kolejne ¶wietne zawody rozegra³ Miko³aj Witliñski.Spotkanie z Czarnogór± by³o meczem bez ¿adnej stawki, bowiem ju¿ wcze¶niej rozstrzygnê³y siê losy walki o utrzymanie w dywizji A na mistrzostwach Europy do lat 16. Dwa ostatnie miejsca przypad³y w³a¶nie Czarnogórze i Bu³garii, za¶ bia³o-czerwoni turniej zakoñczyli ostatecznie na 14. miejscu.Mimo to nasi dzisiejsi rywale postanowili daæ z siebie wszystko i pokonaæ bia³o-czerwonych w meczu o honor. W 39. minucie przeciwnicy prowadzili ju¿ 75:72, lecz koñcówka meczu nale¿a³a do Witliñskiego, który zdoby³ 5 kolejnych punktów i zapewni³ Polakom wygran±! Skrzyd³owy GTK Gdyni± by³ jednym z najlepszych zawodników ca³ych mistrzostw, na których mia³ ¶rednio 18,6 punktu i 9,9 zbiórki!
 

 Polska - Litwa  57 : 98   STATYSTYKI
(12:15, 16:27, 15:33, 14:23)
Polska: Witliñski 15, Pruefer 10, Jeszke 10, Pandura 8, Mazur 4, Michalik 3, Krawczyk 2, Wróbel 2, Walczak 2, Socha 1, Zywert 0, Brenk 0.

Mimo, ¿e reprezentacja Polski uleg³a Litwie 55:98, to bia³o-czerwoni mog± byæ ju¿ utrzymania w dywizji A na mistrzostwach Europy do lat 16. Zadecydowa³o o tym korzystne dla nas rozstrzygniêcie wcze¶niejszego spotkania Czarnogóra - Bu³garia. 
Wiedz±c, ¿e nasz zespó³ nie spadnie ju¿ do dywizji B trener Bogdan Onufrowicz w sobotnim spotkaniu z Litw± da³ pograæ wszystkich zawodnikom, równie¿ tym drugoplanowym. Tradycyjnie ju¿ najlepszym strzelcem naszego zespo³u by³ Miko³aj Witliñski, który zakoñczy³ mecz z dorobkiem 15 punktów. Z dobrej strony pokaza³ siê 15-letni ¶rodkowy Filip Pruefer, który z 10 punktami i 8 zbiórkami by³ bliski double-double.Bia³o-czerwoni zostali rozgromieni 55:98 przez Litwê, ale wynik tego spotkania nie by³ ju¿ istotny. Dziêki korzystnemu rozstrzygniêciu starcia Czarnogóra - Bu³garia nasi szesnastolatkowie mogli byæ utrzymania w dywizji A na mistrzostwach Europy do lat 16. W niedzielê, ostatniego dnia turnieju, Polacy zmierz± siê jeszcze z Czarnogór±.

 Bu³garia - Polska  85 : 104  STATYSTYKI
(24:13, 23:24, 29:18, 28:30)
Polska: Miko³aj Witliñski 27 (11 zb), Bartosz Wróbel 19, Damian Jeszke 16, Szymon Michalik 10, Denis Socha 9, Marek Walczak 8, Filip Pruefer 4, Adam Brenk 4, Adrian Krawczyk 3, Piotr Pandura 2, Adam Mazur 2, Kamil Zywert 0.

Podobnie jak w poniedzia³ek, polscy kadeci okazali siê lepsi od Bu³garów (104:85) w ramach walki o utrzymanie w dywizji A mistrzostw Europy do lat 16. Dziêki tej wygranej bia³o-czerwoni s± bardzo blisko utrzymania w europejskiej elicie.
 Po poniedzia³kowym triumfie nad Bu³gari±, tym razem podopieczni Bogdana Onufrowicza znów okazali siê lepsi od koszykarzy znad Morza Czarnego.Bia³o-czerwoni ju¿ premierow± ods³onê zwyciê¿yli ró¿nic± 11 oczek (24:13), a w kolejnych kwartach powiêkszali przewagê. Dziurawa bu³garska obrona pozwoli³a naszym koszykarzom zdobyæ w ca³ym meczu a¿ 104 punkty. Polacy zdecydowali wygrali walkê na zbiórkach (51:35), a tak¿e zanotowali a¿ 27 asyst.Czwarte z rzêdu double-double zapisa³ na swoim koncie Miko³aj Witliñski, który w zaledwie 24 minuty uzbiera³ 27 punktów i 11 zbiórek. 19 oczek dorzuci³ Bartosz Wróbel, który do tej pory w ca³ych mistrzostwach zdoby³ dwa punkty.W¶ród pokonanych po raz kolejny b³ysn±³ Aleksandar Wezenkow, najlepszy gracz ME U-16. Bu³gar mia³ 35 punktów, 11 zbiórek i siedem asyst.
 

 Polska - Czarnogóra 67 : 55 STATYSTYKI
(16:14; 17:18; 21:12; 13:11)
Polska: M. Witliñski 16, A. Mazur 15, S. Michalik 11, K. Zywert 8, D. Socha 7, F. Pruefer 6, D. Jeszke 4, A. Krawczyk 0, A. Brenk 0, M. Walczak 0, B. Wróbel 0

Dziêki ¶wietnej postawie Miko³aja Witliñskiego, który zapisa³ na swym koncie 16 punktów i 20 zbiórek reprezentacja Polski wygra³a kolejny mecz na mistrzostwach Europy do lat 16. Bia³o-czerwoni pokonali 67:55 Czarnogórê i znacz±co przybli¿yli sie do utrzymania w dywizji A. Od pocz±tku spotkania Polacy starali siê zdominowaæ strefê podkoszow±. Po czterech kolejnych punktach masywnego Filipa Pruefera nasza reprezentacja szybko wysz³a na prowadzenie 14:8, lecz rywale mieli odpowied¼ w postaci Luki Savica, który trzyma³ Czarnogórê przy grze. W drugiej kwarcie podopieczni Bogdana Onufrowicza przegrywali przez wiêkszo¶æ spotkania, lecz piêæ punktów z rzêdu rzuci³ Denis Socha i Polacy schodz±c na przerwê wygrywali 33:32. O sukcesie bia³o-czerwonych zadecydowa³a fenomenalna trzecia kwarta. Nasz zespó³ rozpocz±³ j± od serii 9:0 i wyszed³ na 10-punktowe prowadzenie. W 28. minucie przewaga naszej reprezentacji wynosi³a ju¿ nawet 14 punktów. Rywale nie potrafili ju¿ zniwelowaæ tych strat, bo ¶wietnie spisywali siê Witliñsk i Adam Mazur.

 Litwa - Polska 85 : 78  STATYSTYKI

 Polska - Bu³garia   81:66   STATYSTYKI
(22:17, 17:24, 18:13, 24:12)
Polska: Damian Jeszke 21 (13 zb), Miko³aj Witliñski 15 (16 zb), Marek Walczak 11, Denis Socha 11, Adam Mazur 6, Szymon Michalik 6, Filip Pruefer 4, Adam Brenk 4, Adrian Krawczyk 3, Kamil Zywert 0, Piotr Pandura 0, Bartosz Wróbel 0.
Najwiêcej dla Bu³garii: Aleksandar Wezenkow 30.

Polscy koszykarze rozstrzygnêli losy meczu w drugiej po³owie, któr± wygrali ró¿nic± a¿ 17 punktów. W¶ród bia³o-czerwonych ¶wietnie spisa³ siê duet Damian Jeszke - Miko³aj Witliñski - obaj zaliczyli poka¼ne double-double.
Polakom nie by³ straszny nawet najlepszy strzelec mistrzostw Aleksandar Wezenkow, który na swoim koncie zapisa³ 30 punktów i 15 zbiórek.

Tabela grupy walcz±cej o utrzymanie w Dywizji A

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 LITWA 6 12 6 0      
 2 POLSKA 6 10 4 2 464 464     0
 3 BU£GARIA 6  7 1 5    
 4CZARNOGÓRA 6  7 1 5 402 459 -57

FILMIKI-ZIBI


MECZE W GRUPIE

 Polska - Hiszpania 47:76  STATYSTYKI
(10:24, 16:11, 13:18, 8:23)

Polska: Miko³aj Witliñski 10 (1x3), Adrian Krawczyk 7, Denis Socha 6, Szymon Michalik 6, Filip Pruefer 6, Damian Jeszke 5, Marek Walczak 4, Adam Mazur 2, Adam Brenk 0, Piotr Pandura 0, Bartosz Wróbel 0 Polska - Grecja 59:73    STATYSTYKI
(19:16, 13:17, 16:18, 11:22)
Najwiêcej punktów: dla Polski - Denis Socha i Miko³aj Witliñski po 12;

 Polska - Czechy
74:78  STATYSTYKI

Polska:
D. Jeszke 17, F. Pruefer 13, M. Witliñski 12, M. Walczak 11, A. Mazur 5, D. Socha 5, S. Michalik 4, A. Krawczyk 3, K. Zywert 2, A. Brenk 2,


   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 CZECHY  3 6 3 0 233 197    36
 2 HISZPANIA 3 5 2 1 207 163   44
 3 GRECJA 3 4 1 2 175 208   -33
 4 POLSKA 3 3 0 3 180 227   -47


TRANSMISJA-VIDEO

 Pe³ny harmonogram gry i wiêcej informacji mo¿na znale¼æ na stronie:

http://u16men.fibaeurope.com/cz 


SZTAB SZKOLENIOWY

      
BOGUS£AW ONUFROWICZ
TRENER G£ÓWNY
ROMAN PRAWICA
II TRENER 
£UKASZ GRUDNIEWSKI
II TRENER 
MARCIN GÓRKA
MASA¯YSTA


            
Preufer Filip
Sieraków
rocznik 1996
Zywert Kamil
Sieraków
rocznik 1996
Walczak Marek
PYRA Poznañ
rocznik 1995
Jeszke Damian
NOVUM Bydgoszcz
rocznik 1995
Krawczyk Adrian
ZASTAL Zielona G.
rocznik 1995
Socha Denis
TURÓW Zgorzelec
rocznik 1995
           
Witliñski Miko³aj
GTK Gdynia
rocznik 1995
Mazur Adam
WKK Wroc³aw
rocznik 1995
Michalik Szymon
PYRA Poznañ
rocznik 1995
Pandura Piotr
SIARKA Tarnobrzeg
rocznik 1995
Brenk Adam
MKK Gniezno
rocznik 1995
Wróbel Bartosz
GTK Gdynia
rocznik 1995


Komentarze
szybki777 dnia lipiec 28 2011 20:28:52
POLSKA - GRECJA : http://live.fibaeurope.com/www/Game.aspx?acc=1&gameID=8998
szybki777 dnia lipiec 28 2011 22:39:19
Mecz wygl±da³ jak by Grecja gra³a o wynik, a Polacy grali w formie....sparingu. Szkolenie szkoleniem, nauka nauk± , ale zak³adaj±c orze³ek na piersi i graj±c w Mistrzostwach Europy niech mi nikt nie mówi ze nie gra siê o wygran±. Nie chcê pisaæ wiêcej s³ów oceny tego meczu, bo ciêzko z wyj±tkiem Miko³aja Willego Witliñskiego o pozytywne s³owa oraz dlatego, ¿e bardzo liczê na Polaków i trzymam za nich kciuki .
Miejmy nadziejê , ¿e jutro nasi sie obudza i zagraj± jak najlepiej.
igor95 dnia lipiec 28 2011 23:21:37
niestety mam z³e przeczucie ¿e spadniemy do dywizji Bsmiley
Pawcio dnia lipiec 29 2011 17:28:07
bardzo s³abo siê to ogl±da , obrona prawie nie istnieje , brak zastwienia, brak zbiórki hiszpanie potrafia w jednej akcji zebraæ w ofensywie 3 pi³ki!!!!
duzo niedok³adnych podañ , czarny hiszpañski center o¶miesza co chwila naszych podkoszowych.Przykro siê na to patrzy.
Imperator dnia lipiec 29 2011 17:31:05
zgadzam siê z przedmówc± co do przebiegu meczu - s³abiutko

natomiast zastanawia mnie co¶ innego:
co siê w³a¶ciwie sta³o?
nie jest to rocznik 93, ale pierwszy garnitur wygl±da bardzo solidnie, natomiast tutaj graj± kompletn± padakê i nie ma to najmniejszego zwi±zku z klas± rywala...
Pawcio dnia lipiec 29 2011 17:46:23
Wiem ¿e trener Onufrowicz zawsze ceni wysoko "walczaków" ale jako¶ nie widze w tej grze "ognia" , brak wspó³pracy pomoc zwykle mocno spózniona duzooo chaosu.
bolid23 dnia lipiec 31 2011 21:49:03
do szybki777 orze³ka na piersi nosz± nie tylko NASI zawodnicy ale tak¿e nasz" sztab szkoleniowy
bolid23 dnia lipiec 31 2011 22:01:21
sorki roz³±czy³o nadal do szybki777 "sztab szkoleniowy" i z tego co widzê na przekazie video bardzo musz± siê wstydziæ nie chcê tu mówiæ o selekcji ale o roszadach czytaj niezrozumia³ych zmianach w czasie meczu my¶lê ¿e od naszych trenerów to powinni siê uczyæ jak mo¿na mo¿e nie ze wspania³ym ale ambitnym i walecznym sk³adem przegraæ wsystkie mecze w grupie PANOWIE PANOM JU¯ DZIÊKUJEMY ZAUFAJCIE CH£OPAKOM A UTRZYMAMY DYWIZJÊ A POZDRAWIAM DRU¯YNÊ 3majcie siê widzimy i rozumiemy WAS
oczami trenera dnia sierpie 01 2011 20:35:18
Podzielam zdanie przedmówcy.

W polsce jest wielu trenerów którzy dla basketu s± gotowi po¶wiêciæ wszystko, zaangazowaæ siê na 200%. W¶ród takich osób oczywi¶cie o odpowiednich kwalifikacjach nalezy poszukiwaæ ludzi do pe³nienia funkcji trenera kadr Polski w danym roczniku.

Wielokrotnie wspomina³em, ¿e cieszê siê ¿e rocznik 96 bêdzie prowadzi³ trener Mi³oszewski bo widzê jego aktywne ruchy podczas selekcji do 96, co wró¿y wreszcie trochê dobrego.

P.s Na aktualnych mistrzostwach Europy jest grupa kibiców z Polski - druzyna z Sierakowa. Przyjechali dopingowaæ swoich ludzi w kadrze Polski U16 . Godne podziwu i zastanowienia. Moim zdaniem pokazuje to po czê¶ci komu zale¿y, kto ma serce. Moim zdaniem taki kibicuj±cy teraz Polsce Szymczak z Sierakowa- MVP mistrzostw Polski kadetów, wniós³by wiêcej do gy kadry Polski U16 od po³owy aktualnych kadrowiczów. Zreszt± kilku by w Polsce aktywniejszych od obecnych paru kadrowiczów mo¿na znale¼æ. Wiem,¿e za chwilê podnios± siê g³osy, ¿e trzeba zaufaæ trenerom, daæ szansê itd itp, ¿e po co krytykowaæ i narzekaæ. Ja jedynie sugerujê, ¿ê rocznik 95 wcale nie jest taki s³aby , ¿e drzemi± w nim mo¿liwo¶ci, ¿e nie nale¿y skre¶laæ ch³opaków. Nie mam na my¶li WYNIKÓW, ale styl, a w³a¶ciwie brak stylu naszej kadry. Ci ch³opcy potrafi± graæ, ale ich mecze wygl±daj± jak by wyszli na sparing po 3 dniach ciêzkich treningów. Popieram zadnie przedmówcy Orze³ek na piersi zobowi±zuje ca³± kadrê...
bora dnia sierpie 02 2011 16:28:11
"Orze³ek na piersi zobowi±zuje..." - z przykro¶ci± stwierdzam, ¿e nasze kadry narodowe w koszykówce nie maj± orze³ka na piersi. Tego typu sugestie nie przemawiaj± do w³adz PZKOsz, a szkoda. To duma dla ka¿dego zawodnika i cel, do którego codziennie d±¿±. A za kadrê 95 trzymajmy kciuki. Na tego typu imprezie nie ma ju¿ s³abeuszy i ka¿dy walczy o jak najlepszy wynik.
kedar1968 dnia sierpie 03 2011 09:38:31
Trzymajcie siê, walczycie nie tylko o dobre imie dla Polski, Siebie, walczycie o honor i mozliwo¶ci dla nastepnych ....
szybki777 dnia sierpie 03 2011 20:22:25
Prawdziwa dyskusja na temat kadry 95: Warto poczytaæ bo jest o czym : http://www.3sekundy.com/2011/07/nie-tylko-1993.html
RYkoszet dnia sierpie 11 2011 12:58:59
Cieszê siê, ¿e w koñcu uda³o siê naszej dru¿ynie utrzymaæ dywizjê A. Co do stylu i jako¶ci gry naszej dru¿yny, to ciê¿ko powiedzieæ. Najlepiej wiedz± to naoczni obserwatorzy. Jedno dla mnie jest niepodwa¿alne, ¿e trzech zawodników nie powinno jechaæ na te mistrzostwa. Zapyta³bym, dlaczego nie pojecha³ miedzy innymi zawodnik Kormorana Sieraków Damian Szymczak, czemu szansy nie dosta³ inny zawodnik tego klubu Jakub Fiszer? Kolejne pytanie, czy¿by za du¿o ich by³o w kadrze Polski U 16? W dalszym kontek¶cie, jak wygl±da w skali klubów naszego kraju nabór, szkolenie i selekcja zawodników ? Na tym etapie niestety bije wszystkich na g³owê trenerów i dzia³aczy razem wziêtych trener Kormorana Jaros³aw Czeka³a. Z mojej strony ogromne uznanie dla jego dokonañ. Teraz ca³y rok na przygotowanie naszej nowej dru¿yny do przysz³orocznych Mistrzostw Europy. Oby walczyli za rok o wy¿sz± lokatê i byli w czo³ówce naszego kontynentu. Tego ¿yczê trenerowi Mi³oszewskiemu, jego sztabowi i przede wszystkim ch³opakom.
Natomiast co do zawodników trenera Onufrowicza, to tak¿e ¿yczê im, aby siê w nied³ugim czasie odegrali i zrewan¿owali siê za swoje pora¿ki swoim niedawnym rywalom. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ruda ¦l±ska 2009
Ruda ¦l±ska 2009
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi