News: ME U-18 Wroc³aw 2011 RUNDA KWALIFIKACYJNA - Walka o æwieræfina³y - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:57:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-18 Wroc³aw 2011 RUNDA KWALIFIKACYJNA - Walka o æwieræfina³y
Kadra Polski
Polska - Niemcy 82:65  STATYSTYKI

Mecz bez historii. Zaraz, zaraz... czy aby na pewno bez historii ? Nie do koñca. Ostatnie spotkanie Polaków w drugiej rundzie, zapewniaj±ce awans do æwieræfina³u z pierwszego miejsca, mo¿na stre¶ciæ w dwóch s³owach. W³a¶ciwie mowa tu o imieniu i nazwisku. Panie i panowie: Kuba Koelner.

Kibice kochaj± takie historie. Szansê dostaje cz³owiek, który w piêciu poprzednich meczach na boisku by³ przez.... nieca³e trzy minuty. Gdy wchodzi³ do gry przy og³uszaj±cym wsparciu kibiców nikt nie by³ przygotowany na to, co ma siê wydarzyæ. Kuba Koelner zrobi³ show, sprawi³ ¿e ludzie odstawiali butelki Coca-Coli po to, by z³o¿yæ d³onie do oklasków. Kubê od ³awki odklei³ trener Szambelan, nas od siedzisk odkleja³ ju¿ Kuba. Zrobi³ to piêciokrotnie. 5/5 za trzy, 6/6 z gry, 17 pkt. Wroc³awianin szala³ we Wroc³awiu, a ja z niedowierzaniem krêci³em g³ow±. By ta historia sta³a siê filmowa brakuje u pana Koelnera aspektu spo³ecznego. Zawodnik WKK Wroc³aw nie wywodzi siê z nizin spo³ecznych, bo jest synem bodaj 71.(wg. Forbes) na li¶cie najbogatszych Polaków biznesmena. Jego ojciec, Przemys³aw, nie posiada³ siê z rado¶ci, rozpiera³a go duma, gdy ogl±da³ w akcji swojego pierworodnego. Dobrodziej i ¿ywiciel wracaj±cego na salony ¦l±ska Wroc³aw jeszcze raz siedzia³ na trybunie nie w garniturze, a w koszulce z nazwiskiem syna. Kochamy ten jego luz, te jego ¿ywio³owe reakcje na to, co dzieje siê na parkiecie.

Kuba tym wystêpem zamkn±³ usta wszystkim krytykom, którzy byli przekonani, ¿e m³ody Koelner w kadrze jest wy³±cznie za spraw± maj±tku ojca. Ten rozgrywaj±cy ma za sob± udany sezon w drugoligowym WKK Wroc³aw, gdzie w 25 meczach ligowych zdobywa³ ¶r. 9.3 pkt. Dlaczego coach Szambelan s³ysz±c nazwisko Jakub Koelner doznawa³ amnezji, pozostaje tajemnic±.

RELACJA: Dominik z Wa³brzycha


   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1POLSKA 5 9 4  1 375321   54
 2TURCJA 5 8 3  2343 332    11
 3SERBIA 5 8  3  2 371338    33
 4CHORWACJA  5  8 3 2 315 329    -14
 4S£OWENIA 5  6  1 4 311359  -48
 5NIEMCY 5  6 1  4303339   -36


Polska - Serbia 70:61
STATYSTYKI

Po wymêczonym zwyciêstwie z Turcj±, szanse Polaków na pokonanie mocnych Serbów - wed³ug ekspertów - siêga³y ledwie 40 procent. Bia³o-Czerwoni ponownie jednak zaskoczyli wszystkich, z ³atwo¶ci± ogrywaj±c zespó³ z Ba³kanów. Kapitalny mecz zaliczy³ Piotr Nied¼wiedzki, eksplozywnym liderem po obu stronach boiska by³ Mateusz Ponitka, trenerzy wreszcie wyci±gnêli naukê ze swoich b³êdów. A to wszystko na oczach obecnego w hali Orbita, Marcina Gortata.

Nasi zagrali najlepszy mecz w turnieju. Ju¿ od pierwszych minut Serbów zszokowa³ Nied¼wiedzki. Zszokowa³ ich czterokrotnie, bo tyle razu wychowanek Górnika Wa³brzych, a od nowego sezonu gracz ¦l±ska Wroc³aw, trafia³ zza linii 6,75 m. Nasz wysoki gracz trafi³ z form± idealnie, bo na meczu znalaz³o siê paru skautów z NBA oraz wielu z NCAA (m.in. ¶wietne uczelnie Washington State, Oklahoma State).

Polski sztab szkoleniowy odrobi³ zadanie domowe. Bardzo szybko na boisku pojawi³ siê Daniel Szymkiewicz, szansê nareszcie dosta³ £ukasz Bonarek, który da³ odpocz±æ Przemkowi Karnowskiemu. Trener Piotr Bakun okaza³ siê s³ownym cz³owiekiem, zapewniaj±c dzieñ wcze¶niej, ¿e ¶rodkowy z Torunia bêdzie oszczêdzany. Jerzy Szambelan nie¼le reagowa³ na to, co dzieje siê na boisku (np. ustawienie naszego czo³owego obroñcy Ponitki do krycia maj±cego niez³y fragment w trzeciej kwarcie Nenada Miljenovicia). Nie zmienia to faktu, ¿e rotacja mo¿e byæ szersza, a zmiany powinny byæ dokonywane jeszcze szybciej, jeszcze p³ynniej. 

Jak to wszystko szybko siê zmienia. Kibice, prasa, wszyscy popadaj± w huraoptymizm. Nag³ówki portali ju¿ wyg³aszaj± has³a: "Polacy id± po z³oto". Chyba na to jeszcze za wcze¶nie. Napijmy siê melisy, usi±d¼my spokojnie na fotelu. Teraz najwa¿niejszy jest ten kolejny mecz, czyli spotkanie z Niemcami.

RELACJA: Dominik z Wa³brzycha


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI


POLSKA - TURCJA  62 : 59 STATYSTYKI

Po bardzo trudnym meczu Polacy pokonali reprezentacjê Turcji, pomimo dziesiêciopunktowej straty do przerwy. Polski zespó³ w jedno popo³udnie zaliczy³ drogê z piek³a do nieba. W zwyciêstwu bia³o-czerwonych swój wielki udzia³ mia³a wroc³awska publiczno¶æ, która og³uszaj±cym dopingiem rozprasza³a rywala, a ostatnie dwie minuty meczu ogl±da³a na stoj±co.

 Przed meczem zanurzy³em siê w przemy¶leniach dotycz±cych jak¿e potrzebnych naszemu zespo³owi zmian. Na trybunach mo¿na by³o us³yszeæ wiele negatywnych g³osów na temat rotacji trenera Szambelana (a raczej jej braku). Polacy calutki turniej graj± niezwykle w±skim sk³adem, co na zespole odbi³o siê bardzo szybko, bo ju¿ w meczu z Chorwacj±. Zastanawia³em siê,czy trenerom wystarczy odwagi, by w zestawieniu dokonaæ radykalnych zmian ? Naiwnie liczy³em na to, ¿e nasi wyjd± zmienion± pierwsz± pi±tk±, ¿e wprowadz± element zaskoczenia. Jak daleki by³em od prawdy, pokaza³y pierwsze minuty spotkania. Polska zagra³a najgorsze pierwsze 20 minut od dawna, a na trybunach liczba niecenzuralnych s³ów równa³a siê s³owom otuchy. Bia³o-Czerwoni bali siê postawiæ strefê, która w ich wykonaniu jest bardzo niedopracowana. Kryj±c 1 na 1 pozwalali¶my Turkom na penetracje pod kosz, które czêsto koñczy³y siê punktami. W dodatku bardzo pasywnie na deskach grali nasi podkoszowi. Przegrywali¶my walkê na tablicach praktycznie w ka¿dej mo¿liwej sytuacji. Bardzo ¼le prezentowa³ siê szczególnie wyra¼nie wycieñczony turniejem Przemys³aw Karnowski. Do przerwy 31:41 dla go¶ci. Na trybunach minorowe nastroje, g³osy frustracji.

Co do rotacji - trener Szambelan poniek±d przyzna³ siê do b³êdu, na pocz±tku drugiej kwarty wystawiaj±c do gry Daniela Szymkiewicza. Do tej pory nie na ¿arty przyspawany do ³awki gracz sopockiego Trefla wniós³ do gry Polaków wiele ¶wie¿o¶ci, da³ odpocz±æ Grzegorzowi Grochowskiemu. Pomys³ na rotowanie sk³adem naturalnie okaza³ siê s³uszny. Szkoda, ¿e trenerzy po Szymkiewicza siêgnêli tak pó¼no.

Czwarta kwarta meczu to brak jakiejkolwiek rotacji. Ostatnie bodaj¿e 8 minut Polacy grali jednym sk³adem !!! Nasuwa siê pytanie jaki jest sens trzymania w nieskoñczono¶æ przyklejonych do siedzisk Kacpra Borowskiego, Kuby Koelnera i £ukasza Bonarka ?

Polacy wygrywaj± charakterem. B³êdy krótkiej rotacji zostaj± na moment zamiecione pod dywan. Wystarczy jeden ruch serbskiej koñczyny, by k³êby kurzu spod dywanu wysz³y na ¶wiat³o dzienne. Naszym pomog³a wspania³a publiczno¶æ, pomog³o te¿ trochê to, ¿e Turcy nie trafili z otwartej pozycji rzut zza ³uku na dogrywkê w ostatnich sekundach meczu. Kto wie, naszym móg³ wtedy pomóc nieprawdopodobny pisk w zgodzie z wrzaskiem, który wydoby³ siê w tej ostatnie akcji z trybun.


Na koniec - niezwykle trafne stwierdzenia Mateusza Ponitki, wypowiedziane po meczu z Turcj± (¼ród³o polskikosz.pl):

O zwyciêstwie zadecydowa³a nasza zespo³owa postawa w drugiej po³owie spotkania. Wreszcie wszyscy zrozumieli, ¿e kluczem do zwyciêstwa jest gra zespo³owa, a nieindywidualne popisy. Ka¿dy z nas zostawi³ dzi¶ serce i to by³ klucz do zwyciêstwa. Bardzo pomóg³ nam w dzisiejszym meczu Daniel Szymkiewicz, który wszed³ na parkiet i mia³ dwie bardzo udane akcje.

Nic dodaæ, nic uj±æ. Bardzo trafne spostrze¿enia.  Jeszcze raz Mateusz:
Przemek [Karnowski - przyp. red.] jest nam bardzo potrzebny. Nie wiem, czy jest przemêczony. Wiem natomiast, ¿e jest nam bardzo potrzebny i musi byæ eksploatowany. Nawet je¶li siê ¼le czuje to musi graæ. Teraz jest ju¿ gra dla prawdziwych mê¿czyzn. 

Najbli¿sze mecze poka¿±, czy Przemek Karnowski jest prawdziwym mê¿czyzn± - takie wyzwanie zosta³o rzucone przez Mateusza Ponitkê.

A wiêc kto dzi¶ najbardziej zawiód³ ? Co zosta³o zamiecione pod dywan wraz z wielkim zwyciêstwem Polaków? Niew±tpliwie lepiej zachowaæ mogli siê nasi szkoleniowcy. Przyznanie siê do b³êdu przez wystawienie Szymkiewicza, którego tak po meczu chwali³ Ponitka, to tylko pó³¶rodek. Na szansê czekaj± inni. Jeszcze jedna rzecz, co do coachów - w jednej z przerw na ¿±danie czteroosobowy sztab trenerski przez 90 % czasu, kumuluj±c siê w krêgu, zastanawia³ siê co przekazaæ koszykarzom. Prostym rachunkiem mo¿na obliczyæ, ¿e na przekazanie za³o¿eñ taktycznych zosta³ bardzo krótki czas. Co do zagrywek - pamiêtacie akcjê na 3 sekundy przed koñcem jednej z kwart ? Polacy bior± czas, ¿eby wykonaæ akcjê specjalnie na taki moment przygotowan±. I co ? I w niezrozumia³y sposób pi³ka trafi³a do Przemka Karnowskiego, który nie trafi³ przez rêce z pó³dystansu.

Asystent trenera Szambelana, cz³owiek który czêsto przejmuje rolê tego pierwszego tak naprawdê coacha, Piotr Bakun dla polskikosz.pl :

Przemek jest po prostu zmêczony. Jednak turniej dopiero siê dla niego rozpoczyna, a my bêdziemy umiejêtnie szafowaæ jego si³ami i mamy nadziejê, ¿e bêdzie wygl±da³ coraz lepiej. 

Oby tak by³o.  RELACJA: Dominik z Wa³brzycha

PODSUMOWANIE POLSKICH ZAWODNIKÓW W RUNDZIE KWALIFIKACYJNEJ


 Grzegorz  Grochowski (MKS D±browa Górnicza)

W meczu z Turcj± - nieskuteczny, wiêcej strat od asyst. Nie zmienia to faktu, ¿e jest to istotny gracz zespo³u, z niepodwa¿aln± pozycj± w sk³adzie. Dosta³ dzi¶ nieco wiêcej odpoczynku.

W meczu z Serbi±  - warunkami fizycznymi wyra¼nie odstawa³ od Serbów - chyba trochê za d³ugo dzi¶ na boisku.

W meczu z Niemcami - sporo z³ych decyzji - wchodzi³ dynamicznie pod kosz i zamiast oddawaæ rzut odgrywa³ do ty³u w bli¿ej nieokre¶lon± czasoprzestrzeñ, co czêsto koñczy³o siê strat±, albo spowolnieniem akcji.


 Piotr Nied¼wiedzki (WKS ¦L¡SK Wroc³aw)

W meczu z Turcja - cichy bohater meczu. Autor niezwykle wa¿nych zbiórek w drugiej po³owie. Bardzo efektywny w ataku. Gdy nie problemu z faulami, widaæ jak wiele potrafi.

W meczu z Serbi±  - bohater tego meczu. 4/6 za 3, 22 punkty. To by³ jego dzieñ. W drugiej kwarcie musia³ opu¶ciæ boisko z powodu problemów z bodaj¿e kostk±. Na szczê¶cie do gry wróci³ i nadal nas czarowa³.

W meczy z Niemcami - kibice wymy¶lili po meczu z Serbi± has³o "fear the deer" (deer to jeleñ, a nie nied¼wied¼, ale siê rymuje) - ksywka z "deer" w nazwie po angielsku brzmi gro¼niej ni¿ nied¼wiedziowe "teddy bear" (pluszak). Dzi¶ nasz nied¼wied¼ trochê w cieniu. Z cienia nie musia³ wychodziæ.

 Przemys³aw Karnowski (KATARZYNKA Toruñ)

W meczu z Turcja - wycieñczony turniejem, gr± w koszykówkê. S³ania³ siê na nogach. Widzieli to wszyscy z wyj±tkiem sztabu szkoleniowego.W pierwszej po³owie nie wyskakiwa³ do zbiórek, nie by³ w ogóle agresywny na atakowanej  tablicy. Mówi±c kolokwialnie - "zaje¿d¿any" przez trenerów. Takiej sytuacji Przemek d³ugo nie wytrzyma. £ukasz Bonarek musi go odci±¿yæ - po prostu musi.

W meczu z Serbi± - dosta³ dzi¶ du¿o odpoczynku, czê¶ciowo dlatego, ¿e szafowano jego si³ami, czê¶ciowo z powodu problemów z przewinieniami. Przy ¶wietnym meczu Nied¼wiedzkiego jego postawa w tym meczu zesz³a na dalszy plan. W czwartej kwarcie zagra³ pokaza³ kilka solidnych manewrów w polu trzech sekund.

W meczu z Niemcami - brakuje mu dynamiki, szybko¶ci. Widaæ, ¿e jest przemêczony. Wierzymy, ¿e bêdzie gotowy na æwieræfina³, bo Przemek jest ¶cian± no¶n± tej dru¿yny.


 Micha³ Michalak (POLITECHNIKA Warszawa)

W meczu z Turcja - w drugiej po³owie wykona³ rzecz niezwykle istotn± - w chwili kryzysu w grze Polaków, agresywnie penetrowa³ pod kosz, co koñczy³o siê faulem i rzutami osobistymi dla naszego kapitana. Bardzo m±dra decyzja. Do tego wszystkiego do³o¿y³ jak¿e wa¿ne celne rzuty trzypunktowe.

W meczu z Serbi± - ten mecz mu ewidentnie nie wyszed³. 0/7 z gry. Trwa turniej, s³abszy dzieñ mo¿e zdarzyæ siê ka¿demu.

W meczu z Niemcami - po s³abszym wystêpie przeciwko Serbii by³em pewien, ¿e wróci do dobrej dyspozycji. Nie myli³em siê. Bardzo skuteczny, król wymuszania fauli, bardzo dobre penetracje pod kosz. No i ten gro¼ny rzut z dystansu.


 Mateusz Ponitka (POLITECHNIKA Warszawa)

W meczu z Turcja - nie ma spotkania w którym nie zaprezentowa³by akcji magicznej, czyli takiej która jest jakby z innego wymiaru - tym razem zaskoczy³ piêknym reversem, czyli zdobycie punktów po ataku obrêczy z jednej strony, a skoñczeniu akcji z drugiej. Powalczy³ o to nasze zwyciêstwo. Mateusz ma ju¿ na koncie 6/6 z linii rzutów w wolnych w krytycznych momentach meczów (2/2 z Turcj±). Tak naprawdê, bez jego motoryki i kapitalnego wyskoku (parê bezcennych dobitek) tego zwyciêstwa by nie by³o. Módlmy siê o jego zdrowie.

W meczu z Serbi±  - jego dynamika powala. Imponuje si³± wyskoku, gdy w spektakularny sposób blokowa³ rywali przytwierdzaj±c pi³kê do tablicy. Swoj± energi± na boisku, entuzjazmem podnosi³ z trybun kibiców (kolejna porcja akcji alley-oop, które koñczy³ plus cudowny wsad po kontrze). Nieco lepiej wygl±da te¿ jego rzut z dystansu, który ostatnio trochê szwankowa³. Gdy biegnie jeden na jeden w kontrze nie mogê wysiedzieæ w miejscu, bo wiem ¿e za moment zobaczê ponadprzeciêtne zagranie. 14 pkt, 10 zb i 3 bloki.

W meczu z Niemcami - krótszy wystêp. Nie musia³ byæ eksploatowany, nie by³o takiej potrzeby. Pomimo tego, zd±¿y³ zachwyciæ kibiców (wsad), co sta³o siê w jego przypadku norm±.

 Tomasz Gielo

W meczu z Turcja - niezwykle skuteczny a ataku, w obronie zalicza³ ¶wietne bloki. Nie unikn±³ jednak b³êdów, chocia¿by parokrotnie niedok³adnie podaj±c. Podsumowuj±c, wystêp na plus.

W meczu z Serbi±  - niezwykle po¿yteczny zarówno w ataku jak i obronie. Dynamicznie wchodzi³ pod kosz, gdzie z ³atwo¶ci± zdobywa³ punkty ponad rêkami rywali. Zaskoczy³ swoj± dyspozycj± kibiców. Drzemie w nim potencja³.

W meczu z Niemcami - trzeci jego mecz z rzêdu z dwucyfrow± zdobycz± punktow±. O jego solidnej grze w obronie wiedzieli¶my ju¿ wcze¶niej. Teraz do³o¿y³ zagro¿enie w ataku. Takiego Tomka chcemy ogl±daæ, takiego Tomka chc± te¿ pewnie widzieæ w USA, w NCAA, gdzie siê przenosi zaraz po turnieju.


 Filip Matczak (ZASTAL Zielona Góra) 

W meczu z Turcja - jest bez formy. Powroty po kontuzji nie s± jednak ³atwe. Kolejny s³aby mecz zielonogórzanina. Wolny na nogach w obronie, bezproduktywny a ataku. Trener Szambelan - nie wiedzieæ czemu - bardzo na Filipa stawia, nie zwa¿aj±c na jego s³abo¶ci.

W meczu z Serbi± - po kilku s³abszych wystêpach Filip zagra³ poprawne zawody. W jednej z akcji zdoby³ punkty piêknie oszukuj±c pod koszem Miljenovicia. Nie ustrzeg³ siê jednak b³êdów, co nie zmienia faktu, ¿e ten wystêp powinien zaliczyæ do udanych (pamiêtajmy o jego kontuzji d³oni).

W meczu z Niemcami  - bez dwóch zdañ najs³abszy element zespo³u. Po poprawnym wystêpie przeciwko Serbii, tym razem ponownie obni¿y³ loty. Ma spore problemy z ³apaniem pi³ki, co jest zapewne spowodowane urazem d³oni. Trenerzy kurczowo trzymaj± siê przedturniejowego za³o¿enia, w którym Filip obok Tomka Gielo jest pierwszym rezerwowym. Mo¿e czas co¶ zmieniæ ? 7/30 z gry w ca³ym turnieju, w tym 0/6 za trzy.


 Daniel Szymkiewicz rocznik 1994 (TREFL Sopot)

W meczu z Turcja - nareszcie dosta³ szansê gry. Niespodziewanie spe³nia rolê rozgrywaj±cego, co nie jest jego mocn± stron±. Z drugiej strony raz dobrze wykoñczy³ kontrê, raz kapitalnie podawa³ pod kosz. Zrobi³ swoje - da³ odpocz±æ kolegom. Jest ¿ywym przyk³adem na to, ¿e sztab trenerski pope³nia wielki b³±d,unikaj±c zmienników jak ognia.

W meczu z Serbi± - kolejna po¿yteczna zmiana. Wci±¿ spe³nia rolê fa³szywego rozgrywaj±cego. Jego wzrost przyda³ siê zw³aszcza w grze obronnej. Kibice nie mogê zrozumieæ, dlaczego pierwsze trzy mecze przesiedzia³ na ³awce.

W meczu z Niemcami - wci±¿ jako fa³szywy rozgrywaj±cy. Dobry w kryciu ni¿szych od siebie. Niestety, jego panowanie nad pi³k± nie predestynuje go do gry jako "jedynka". By³o to widaæ, gdy zaliczy³ prost± stratê na w³asnej po³owie. Niemniej jednak wa¿ny gracz w rotacji.


 £ukasz  Bonarek (MKS Pruszków)

W meczu z Serbi± - nareszcie doczeka³ siê szansy. Co prawda, na boisku wiele po¿ytku z niego nie by³o - oprócz dobrej jednej zas³ony zaliczy³ jedynie dwa niecelne rzuty spod kosza. Mimo wszystko wa¿ne, ¿e zagra³ daj±c odpocz±æ podstawowym graczom.

W meczu z Niemcami - krótki epizod. Tym razem du¿o skuteczniejszy ni¿ w meczu z Serbami.



 Jakub Koelner (WKK W roc³aw)

W meczu z Niemcami - najwiêksze wej¶cie smoka jakie widzia³em w ¿yciu. 5/5 za trzy, 17 pkt to statystyki godne pozazdroszczenia. Kto wie, czy to nie by³ jego mecz ¿ycia. One man show. Wszyscy kibice Jakuba kochaj±. Jego wystêp to kolejny pstryczek w nos naszego sztabu szkoleniowego. Inteligentny w ataku pozycyjnym (nie wiem czemu pi³kê wprowadza³ do gry Szymkiewicz). Trochê zostawa³ na zas³onach w obronie.





Jan  Grzeliñski
rocznik 1994 (WKK Wroc³aw)

W meczu z Turcja - krótki epizod. Przy wy¿szym od niego o 16 cm Sipahim nie mia³ czego na boisku szukaæ.

Kacper Borowski rocznik 1994 (CZARNI S³upsk)

W meczu z Niemcami - debiut w turnieju. Pierwsze punkty. Brawo.


Jak do tej pory na ka¿dym spotkaniu polski jest ponad 2000 kibiców, osobi¶cie zauwa¿y³em koszykarzy,trenerów, sêdziów, dzia³aczy z: Poznania, Opalenicy, Wa³brzycha, Warszawy, Zielonej G., Stalowej Woli, Gliwic, Bytomia, Pruszkowa, Katowic, Jaworzna, Rudy ¦l, Tych, Zabrza, Rybnika, ¯or,Brzegu, Sieradza, Ostrowa Wlkp. Szczecina, Krakowa,

WSZYSCY RAZEM G£OSNYM DOPINGIEM POMÓ¯MY NASZEJ KADRZE ODNIE¦ SUKCES !

CZYTAJ O MISTRZOSTWACH EUROPY  

ZAWSZE-PO-PIERWSZE


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
¿yczenia urodzinowe od trnerera
¿yczenia urodzinowe od trnerera
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi