News: I Turniej Juniorów rocz.1994/95 „Wis³a Basket Cup” Wis³a 9-11.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:37:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej Juniorów rocz.1994/95 „Wis³a Basket Cup” Wis³a 9-11.IX.2011
Turnieje Podsumowanie
 I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów „Wis³a Basket Cup” Wis³a  9 – 11.09.2011 r.

I Ogólnopolski  Turniej Koszykówki Juniorów „Wis³a basket Cup” za nami. Od pi±tku do niedzieli na dwóch halach w centrum beskidzkiego kurortu rywalizowa³o osiem dru¿yn. Wszystkie mecze przebiega³y w duchu sportowej walki i dobrego basketu. Oprócz sportowej rywalizacji uczestnicy turnieju w przerwie miêdzy meczami mogli korzystaæ z uroków malowniczej Wis³y oraz zintegrowaæ siê podczas wspólnego ogniska. Turniej mia³ fajny koszykarki klimat stworzony przez uczestników, sêdziów (potrafili stworzyæ przyjemn± i sportow± atmosferê na boisku) oraz organizatorów ,dlatego ten ciep³y wrze¶niowy weekend z koszykówk± w Wi¶le mo¿na uznaæ za bardzo udany. Szczególne podziêkowania nale¿± siê Burmistrzowi miasta Wis³a ,Dyrekcji Zespo³u Szkó³ nr 1 w Wi¶le ,Dyrekcji o¶rodka „START”  oraz sponsorom :  23 store ,Bruk i Kontakt  DW bez których impreza by siê nie odby³a.
 
Zapraszamy równie¿ na kolejne edycje turnieju. Wszystkim serdecznie

DZIÊKUJEMY.

Wyniki Turnieju:

GRUPA   A

1.Wis³a Kraków                                   2/1
2.AZS Katowice                                   1/2

3.GTK Gliwice                               0/3
4.Kadra  Polski Nies³ysz±cych* (PK)      3/0

Kadra - GTK           51-50(1 dogrywka)
Wis³a – AZS           73-72(2 dogrywki)
GTK - AZS              41-51
Wis³a –Kadra          55-58
Kadra – AZS           64-59
Wis³a – GTK           43-30
GRUPA   A
 
1.UKS MOSM Bytom                       3/0
2.UKS Komorów                               2/1
3.UKS Gimbasket Wroc³aw          1/2
4.MKS Zabrze                            0/3

Zabrze- Gimbasket          35-45
Komorów – Bytom            34-57
Bytom – Zabrze               63-49
Komorów- Gimbasket       51-47
Zabrze – Komorów           50-67
Bytom – Gimbasket         43-32
Mecze o 5-8 miejsce
Kadra – Gimabasket        52-50
GTK – Zabrze                  31-16*
*mecz przerwany z powodu problemów z parkietem

I Pó³fina³y: Bytom – Azs Katowice       57-90
II Pó³fina³: Wis³a – Komorów              81-46
Mecz o 7 miejsce: MKS  Zabrze – Gimbasket Wroc³aw  66-37
Mecz o 5 miejsce: GTK Gliwice – Kadra Nies³ysz±cych   70-64
Mecz o 3 miejsce: Medargo Komorów - MOSM Bytom   70-65
Fina³: TS Wis³a  Kraków – K¦ AZS Katowice                 66-96

 Kolejno¶æ turnieju:

1.K¦ AZS Katowice
2.TS Wis³a Kraków
3.UKS Medargo Komorów
4.UKS MOSM Bytom
5.GTK Gliwice
6.MKS Zabrze
7.UKS Gimbasket Wroc³aw
8.Reprezentacja Polski Nies³ysz±cych (poza klasyfikacja)


 
 Nagrody indywidualne:

Najlepszy strzelec turnieju:
JANIK Roman  
UKS Medargo Komorów

 MVP turnieju:
JÓ¯WIAK Bartosz  AZS Katowice

ALL STRAS "5" turnieju:

WAWRZYÑSKI Mateusz    AZS Katowice
W£ODARCZYK Artur        WIS£A Kraków
B¡KIEWICZ Szymon        UKS Medargo Komorów
NAPIEK£O Mateusz          UKS MOSM Bytom
KO£CZ Kosma                   GTK GliwiceFOTO-MICHA£
Komentarze
MarcinAZS14 dnia wrzesie 11 2011 20:03:43
1 Miejsce - AZS Katowice
2 Miejsce - Wis³a Kraków
3 Miejsce - UKS Komorów
4 Miejsce - MOSM Bytom

MVP Turnieju - Jó¼wiak
Najlepszy Strzelec - Janik
darek dnia wrzesie 11 2011 21:27:23
.........na pro¶be zbyszka kilka refleksji n/t Turnieju w Wisle
Skup siê na meczach grupy b jako ze mecze by³y rozgrywane jednocze¶nie i opinie dotyczace tych drugich by³y przekazywane tylko w formie obrazowej jako odby³ siê czy by³ zaciety.

Pierwszy mecz pomiedzy GTK z Kadra Polski osób niedos³yszzacych - by³ Zaciêty 2 dogrywki !! wygrana Kadry 1 pkt
Kolejny mecz Wis³a -AZS akademicy w ostatnich kilku latach "mieli papiery na Wis³e"-kilka zwyciêstw ale nie tym razem 4 razy 8 minut i REMIS czyli dogrywka i znowu 2 dogrywki i Zwyciestwo 1pkt
oba mecze rozegrane na "malej sali osrodka Start !

Grupa A mecz pomiedzy Gimbasketem a Zabrzem Zwyciestwo wroc³awian , mecz drugi Komorów z Bytomiem troszeczke nerwowo¶ci i pewne zwyciêsto podopiecznych trenera Radka.

Piersza kolejka i 3 pora¿ki ¶laskich dru¿yn.

I nastepuje cos na co i o czym marz± koszykarze czyli nocna kolejka meczów .

Pojedynek Zwyciezcow Wis³a -Kadra kadra wygrywa
Mecz druzyn ,która juz nied³ugo spotkaja siê w ¶laskiej lidze juniorów GTK -AZS II kwarty wyrównanej walki od III rozpoczyna siê powolny marsz ku zwyciestwu akademików i oni te¿ pokonuja gliwiczan

Grupa A
Zwyciestwa tak Bytomia jak i dru¿yny z Komorowa

Konczy siê dzien pierwszy i taka smutna REFLEKSJA piatek scis³e Centrum Wis³y miejscowosci Uzdrowiskowej Miasta A.Ma³ysza i Piêkna sala wype³niona jedynie graczami pomimo mozliwosci ogladania meczow z deptaka
My jednak kochamy Imprezy TYLKO te bardzo medialne
wielka Szkoda ,¿e nie pojawi³ sie Nasz Wielki skoczek wtedy to sale by³y by wype³nione.

Sobota rano ostatnie przygotowania o mecze o WSZYSTKO
Grupa A
Zwyciêsto bytomian z zawodnikami kolejnego wielkiego by³ego Reprezentanta Polski Pana Grzegorza dru¿yna Gimbasketu .
Komorów -Zabrze zwyciestwo zawodników z mazowsza .
Mamy kolejnosæ grupy
1-Bytom
2-Komorów
3-Gimbasket
4-Zabrze

Grupa B

Mecz akademików jak i wszystki mecze z kadra Polski by³y to test mecze dla Trenera kadry ,który to mial bardzo ciêzkie Zadanie z grupy 14 zawodników Wybraæ TYLKO 10 ,którzy to mieli Zostaæ powo³ani na Mistrzostwa ¦wiata w swej kategorii.
HARYZMA ,WALKA , ZAANGARZOWANIE TYM cechuje siê Reprezentant Polski Zawodnicy Ci Ciê¿ko pracuja na SWE Sukcesy jako Dzia³acz czy kierownik jak i inni trenerzy ,którzy mieli przyjemnosc graæ przeciw tym Zawodnikom nalele¿y im SIE przys³owiowy RESPEKT i SZACUN !!!!!!!!!!!!
Wygrali grupe ale byli te¿ poza klasyfikacja
natomiast mecz pomiedzy Wis³a a GTK wg relacji by³ zaciety do III kwarty i wygra³a Go Wis³a .

Klasyfikacja grupy B

1*-Wis³a
2*-AZS
3*-GTK
4 -POLSKA

Mecze pó³fina³owe

Polska-Gimbasket -Zwyciêstwo Dru¿un Polski
GTK-Zabrze -..mecz nie dokoñczony ..awaria dachu -Zwyciêstwo GTK
czyli
o 7 miejsce Graja druzyny

Gimbasketu Wroc³aw -MKS Zabrze

o 5 ponownie spotkaja siê jak w grupie
Polska -GTK

I Mecz który mia³ zadecydowac o grze druzyny w Finale
plac Hoffa -Centrum Wis³y godz 16,00
MOSM Bytom -AZS Katowice
odwieczni od lat rywale , Bezwgledny Dominator w grupie A Trener radek ze swoja druzyna naprzeciw akademicy z Katowic
I kwarta cios za cios ze wskazaniem na katowiczan II kwarta i juz lepiej + 5 dla katowiczan i III Kwarta katowiczanie dostaja .."cugu" aby w IV TYLKO panowac na parkiecie pojawia siê nawet komentarz Rodziców na trybunach ..Super AZS plus 20 dla Akademikow druzyna z Bytomia Wprost zdemolowana


2 pó³fina³
Wis³a -Komorów
Doswiadczenie starszych zawodników z miasta Smoka Wawelskiego wzie³o góre i zwyciêstwo nad Komorowem

oko³o godz 21,0o Organizator Turnieju Zaprasza Wszystkich na Ognisko Integracyjne ,które to od godz 22,00 przenosi siê do Jaskini Lwa czyli do slawnego" Baru U Bociana "- gdzie ..prawie wszyscy ogl±daja walkê Kliczko-Adamek
Cóz ..szkoda Górala moze nie z Tym Olbrzymem z Ukrainy !!Mecz o 3 miejsce powtrka z grupy Bytom -Komorów

Fina³
Wis³a -AZS


Mecz o 3 miejsce czyli ma³y fina³ to zwyciêstwo dla druzyny z mazowsza plus 6 pkt

i nastaje godz 13,00
Wielki FINA£ I TURNIEJU w Wisle

Wis³a Kraków -KS AZS Katowice
I kwarta wyrównany mecz kwarta konczy siê +1 dla akademików
II kwarta + 8 dla katowiczan i ..
ZADEMOLOWANIE -ciekaw jestem skad u katowicza tyle ..si³ -( dziekujemy sponsorowi za od¿ywki na .turniej)
IV kwarta to juz koniec marzeñ krakusów podniesieniu sie
zakonczenie meczu i Turnieju i wspania³a zabawa zawodników 2 katowickich klubów ,ktore dla wspolnego dobra katowickiego basketu siê po³aczy³y wnoszac tylko RYWALIZAJE o miejsce w kadrze klubowej.
smileysmileysmileysmileysmiley

pozdrawiam innych uczestników Turnieju a jezeli o kim¶ napisa³em obrazajac Go to przepraszam ..cóz Emocje
Zawodnicy zagrali dla po zabiegu

...to jest Super AZS ,to jest Super AZS
ok Panowie ..jutro trening bo sezon za nied³ugo
fifik dnia wrzesie 13 2011 12:50:02
Kilka s³ów o turnieju w Wi¶le
Przede wszystkim podziêkowania dla GTK za zaproszenie i bardzo dobr± organizacjê.
Na plus:
Wyrównane mecze. Wiêkszo¶æ meczy wyrównanych do samego koñca. Niejednokrotnie o tym kto wygra decydowa³a ostatnia akcja, b±d¼ te¿ dogrywka/i.
Podej¶cie zawodników i trenerów stawiaj±cych na to aby pograæ i powalczyæ a nie ¿eby siê spinaæ i pozabijaæ.
Postawa trenerów, tych ze ¦l±ska zna³em i ocenia³em pozytywnie co siê potwierdzi³o. Natomiast Trenerzy Wis³y Kraków rewelacyjni. Podobnie Panowie z Kadry. Je¶li zawodnicy nie rozumieli jakiej¶ naszej decyzji, a my mieli¶my problem z wyja¶nieniem, wo³ali zawodnika i t³umaczyli jêzykiem migowym.
Pogoda 
Na minus:
Ma³e zainteresowanie turniejem osób postronnych.
darek dnia wrzesie 13 2011 20:48:50
do Osób zwi±zanych z GTK Gliwice
Zwracam siê za autorem strony glównej z pro¶ba o umieszczenie czy to na Waszej stronie internetowej czy te¿ o przes³anie do Zbyszka tych kilku fotek ,kóre to by³y robione podczas fina³owego meczu i Uroczystego zakonczenia Turnieju.
Bo niestety fotka ,kóra jest umieszczona w newsie wygl±da troszke nie profesjonalnie do Stanu faktycznego na Turnieju
-Dziêkuje

a tak ju¿ przy podziêkowaniach Super Profesjonalizm ..Panów w smileysmileyCzernismileysmiley - bo BYLI Pierwsi przed ..innymi moperami
-Panowie SZACUNEK
bball dnia wrzesie 14 2011 14:35:40
Dziêkujemy sêdziom za stworzenie mi³ej sportowej atmosfery i ¿e nie byli berdyczko podobni.dziekujemy
fifik dnia wrzesie 15 2011 00:30:05
Podajê link do zdjêæ z meczów ostatniego dnia turnieju, rozgrywanych na hali przy deptaku.
https://picasaweb.google.com/113437086114366019416/WisACup2011?authkey=Gv1sRgCM7HkIX5mOe4Bw

Zdjêcia s± autorstwa sêdziego Micha³a Fishera. Mo¿na z nich korzystaæ na zasadach niekomercyjnych podaj±c autora. Kontakt do autora efesha@o2.pl .
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi