News: ME U-18 Wroclaw 2011 - mecze w grupie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:05:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-18 Wroclaw 2011 - mecze w grupie
Kadra Polski
Specjalnie dla SKM relacje z ME we Wroc³awiu przekazuje -  Dominik z Wa³brzych.Dominik jest redaktorem amatorem
 Polska - Chorwacja 72:78

Koszykówka nie jest sportem ³atwym. Ba, nale¿y chyba do jednego z najbardziej wymagaj±cych - domaga siê wyszkolenia technicznego zawodników, ¿±da trenerskich pomys³ów. Polski sztab szkoleniowy kolejny raz wykaza³ postawê defensywn±, konserwatywnie boj±c siê ryzyka. Chorwaci, w których têtni siê nieposkromiona ba³kañska krew, zmian siê nie bali. Postawili na szali wiele. Op³aca³o siê. Do czego zmierzam ?

W zespole bia³o-czerwonej szachownicy sze¶æ minut zagra³ Antonio Boban - do meczu z Polsk± bez punktów na tej imprezie. Boban w ten piêkny wieczór na wroc³awskim niebie swoj± szansê postanowi³ wykorzystaæ - zdoby³ 11 pkt, trafiaj± trzy razy zza linii 6,75 !!! A Polacy ? Polacy graj± twardo o¶mioosobow± rotacj±. Bez znaczenia jest boiskowa dyspozycja gracza - dominuje postawa: "W nastêpnej akcji siê odegra. Nie ? No to w nastêpnej, no to w kolejnej...". Trener Szambelan obawia³ siê ryzyka jak ognia - nie do¶æ, ¿e w trzeciej kwarcie ponownie grali¶my bardzo dla nas niewygodn± i nieskuteczn± obron± strefow±, ponownie te¿ s³abo graj±cy chocia¿by Filip Matczak wg trenera wci±¿ jest lepszy od Daniela Szymkiewicza, który po niez³ych Mistrzostwach ¦wiata utkn±³ na koñcu ³awki. Polaków dotknê³a stagnacja,a Chorwaci raz za razem w i¶cie ba³kañsko-adriatyckim stylu trafiali z dystansu (nasza strefa nie dzia³a). Polskiej kompanii braci nie pomog³a ani KAPITALNA atmosfera (ca³a hali stoi, ca³a hala robi falê !), ani gromko skandowane kibicowskie 'I believe', ani zagrzewaj±ca do boju pie¶ñ Tomasza Adamka:

Przegrywamy ten mecz zas³u¿enie. Nie warto wspominaæ o tym, ¿e Chorwaci zagrali bez swojego absolutnego lidera Dario Saricia. Polaków czeka dzieñ przerwy. Nadszed³ czas na odpoczynek, czas na przemy¶lenia. Nastêpny mecz w drugiej ju¿ rundzie z na pewno silniejszym od Chorwacji zespo³em Turcji. Czas zapomnieæ o presji i graæ swoje. We believe !

 Polska - Grecja     68 : 61  STATYSTYKI

Drugi mecz Polaków na Mistrzostwach Europy U-18 i ju¿ pierwsza zadyszka. Nasi po mêczarniach pokonuj± Grecj±. Odnoszê wra¿enie, ¿e bia³o-czerwoni nie radz± sobie w starciu z wszechobecn±, z³owrog± presj±, która czai siê w ka¿dym zakamarku ich umys³ów. Ogromne oczekiwania trochê przygniataj± ten zespó³. W pojedynku z ma³o wymagaj±c± w kontek¶cie ca³ego turnieju Grecj±, psychika koszykarzy znad Wis³y od presji okaza³a siê silniejsza. Co bêdzie jednak, gdy naprzeciw orl±t Szambelana stan± równie¿ jeszcze niepokonani Chorwaci ? Oparty o akcjê 'I believe' wielki szum wokó³ imprezy dzia³a na Polaków destrukcyjnie. Im trudniejszy rywal tym to wszystko gorzej wygl±da. Nasi walcz± nie tyle z rywalami, co z w³asnymi s³abo¶ciami w mentalno¶ci.

Polska zbyt d³ugo gra³a obron± strefow±. Rywale wiedzieli jak j± rozbiæ. Rzuty z dystansu duetu Bochoridis (11 pkt) -Larentzakis (17 pkt) kaleczy³y nasz zespó³ niemi³osiernie. Pasywna gra w ataku, gdzie podania uparcie kierowane by³y do nawet potrajanego Przemka Karnowskiego, czêsto koñczy³y siê strat± b±d¼ brakiem jakiejkolwiek korzy¶ci dla zespo³u. Po trzech kwartach to Grecy sensacyjnie prowadzili jednym oczkiem. Zmiana obrony na 1 na 1 oraz podkoszowe punkty Piotra Nied¼wiedzkiego i Karnowskiego plus trójka Tomka Gielo i ¶wietna dobitka Mateusza Ponitki pozwoli³y Polakom odskoczyæ. Uciekamy spod topora Grecji, uciekamy przed ¶ledz±c± nas presj±. Je¿eli marzymy o wygraniu z Chorwacj±, trzeba zagraæ du¿o lepiej.

 Polska - S³owenia 89 : 58  STATYSTYKI

Polacy wchodz± na parkiet, piêkny telebim przy suficie hali zapala siê. Nigdy wcze¶niej telebimu w hali sportowej nie widzia³em. Wiele straci³em. Ogl±danie powtórek akcji na telebimie to wielki komfort, co¶ fantastycznego. Nasi byli faworytem. Mo¿na by s±dziæ po wyniku, ¿e Kompania Braci wygra³a bardzo pewnie. Nic z tych rzeczy. Bia³o-Czerwoni mieli zadyszkê, wysokie prowadzenie w trzeciej kwarcie stopnia³o do 5 punktów. Chwilê potem - naprawdê nie pamiêtam kiedy - zrobi³o siê +30 dla Polski (takie s± uroki koszykówki m³odzie¿owej). Tak prezentowali siê nasi:

Jeszcze jedna kwestia - DOPING. Mówi siê, ¿e Wroc³aw to stolica polskiej koszykówki. Doping w Orbicie absolutnie tego nie potwierdzi³. Jestem zawiedziony strasznie pasywnym podej¶ciem tamtejszych kibiców do wspierania reprezentacji. Doping by³ mêtny, nijaki. Czu³em siê jak g³upek krzycz±c z bratem samotnie na sektorze "Polska !". Jak tam wygl±da stolica polskiej koszykówki to ja dziêkujê bardzo, ale pakuje manatki i spadam. Jeden plus dla kibiców i nadzieja na lepsze jutro - na 1 min przed koñcem ca³a hala obserwowa³a mecz na stoj±co, dziêkuj±c Polakom za emocje, za wygrany mecz. O to chodzi !!!

   MPKT P-Z P-S BILANS 
 1CHORWACJA 3 6 3 0 197 167    30
 2POLSKA  3 5  2 1 229 197   32
 3S£OWENIA 3 4 1 2 174 213   -39
 4GRECJA 3 3 0 3 170 195  -25

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

PODSUMOWANIE POLSKICH ZAWODNIKÓW W RUNDZIE GRUPOWEJ

 Grzegorz Grochowski - pierwszy rozgrywaj±cy

W meczu z S³oweni± - troszkê niewidoczny. Niczym nie zawini³, niczym nie zaskoczy³. Tylko dwie asysty co na tle Grzeliñskiego wygl±da s³abo. Dobrze jednak wiemy, ¿e Grochowski rozgrywaæ potrafi i jeszcze da rywalom popaliæ.

W meczu z Grecj± - pasywny w ataku, zbyt czêsto spowalnia³ grê. Chwa³a mu za 5 asyst.

W meczu z Chorwacj± - najlepszy dzi¶ w naszym zespole. Bohater tragiczny - gdyby uda³o siê wygraæ, to jego noszono by na rêkach. Baaardzo waleczny, podrywa³ publiczno¶æ do dopingu nie tylko gestami, ale i fantastycznymi akcjami. Bardzo chcia³ to wygraæ, chyba trochê bardziej ni¿ pozostali. Trafi³ dwa razy za trzy w decyduj±cych momentach czwartej kwarty, gdy wynik by³ nierozstrzygniêty. By³ ¿yw± kroplówk±, która podtrzymywa³a bia³o-czerwonych przy ¿yciu. 8 asyst. Presja to jego najlepszy przyjaciel. Brawo.


 Piotr Nied¼wiedzki

W meczu z Sloweni± - jak zwykle mia³ problemy z faulami. Zdecydowanie w wielkim cieniu wielkiego Karnowskiego. Raz zaimponowa³ ¶wietnym manewrem pod koszem zakoñczonym niestety pud³em. Jego si³a to rzut za trzy oraz - rzecz jasna - wzrost i masa. Ogólnie dobry mecz gdyby nie te faule.

W meczu z Grecj± - powalczy³ pod koszem. Po¿yteczny, ma charakter do walki. Musi pracowaæ nad gr± ty³em do kosza

W meczu z Chorwacj± - stara ¶piewka - solidny wystêp zabarwiony k³opotami z faulami.

 Przemys³aw Karnowski - podkoszowe monstrum.

W meczu z Sloweni± - 21 punktów, parê wykonanych z ³atwo¶ci± bloków, ¶wietne, p³ynne ruchy w polu trzech sekund. Na si³ê stara siê koñczyæ akcjê swoj± duuu¿o lepsz± lew± stron±. Na graj±cych bez ¶rodkowego S³oweñców to wystarczy³o. Na ich tle wygl±da³ jak gwiazda ¶wiatowego formatu. Poczekajmy co poka¿e z silniejszym rywalem. Wielki plus dla niego za celny rzut za trzy. Zaskoczy³ tym wszystkich. Siebie samego chyba te¿.

W meczu z Grecj± - nasz ¶rodkowy na si³ê stara³ siê graæ na swoj± preferowan± lew± stronê. Momentami potrajany. Po s³abej pierwszej po³owie odgryz³ siê trochê w drugiej. Mistrz bloków.

W meczu z Chorwacj± - ponownie promowa³ swoj± lew± rêkê. To ju¿ znamy. Parokrotnie dosta³ trudne podania, których nie by³  w stanie z³apaæ. Parê akcji pod koszem potrafi³ wykoñczyæ, w tym jedn± smeczem.


 Micha³ Michalak - Kapitan zespo³u

W meczu z Sloweni± - kapitan zagra³ na swoim poziomie. Wysokim poziomie. Nie musia³ robiæ zbyt wiele, bo tego dnia w naszym zespole znalaz³o siê dwóch innych koszykarzy, którzy zatroszczyli siê o polsk± grê w ataku. Nie zmienia to faktu, ¿e Micha³ w ka¿dej chwili mo¿e przej±æ rolê lidera. Jestem pewien, ¿e zadaniu podo³a. Z reszt± jak na kapitana przysta³o. W takiej dru¿ynie jak ta byle kto kapitanem nie zostaje.

W mecz z Grecj± - jego 11 pkt do przerwy trzyma³o nas przy ¿yciu. Gdyby nie kolejne trafione rzuty trzypunktowe w wykonaniu gracza Polonii to Grecy prowadziliby po 20 minutach meczu. Po przerwie na si³ê penetrowa³ do linii koñcowej bez po¿ytku dla zespo³u. Raz trafi³ w kant tablicy, raz zaliczy³ "ceg³ê", gdy pi³ka po jego rzucie nie dotknê³a obrêczy

W meczu z Chorwacj±  - s³aba skuteczno¶æ z gry. Po niez³ej pierwszej po³owie w drugiej wy³±cznie pud³owa³. Nie pomog³a celna trójka w koñcówce, która da³a naszym nadziejê na wygran±.


 Mateusz Ponitka

W mecz z S³oweni± - lider. Ogl±danie go w akcji to przyjemno¶æ. Ale¿ on ma wyskok ! Dobry technicznie, bez dwóch zdañ najlepszy gracz tej kadry. Widzia³em go na oczy i ju¿ wiem, czemu siê nim wszyscy tak zachwycaj±. Ze S³oweni± autor 22 punktów - nawet nie wiem kiedy to rzuci³, by³em po prostu zbyt zajêty podziwianiem go w akcji.

W meczu z Grecj± - zacz±³ ¶wietnie kapitalnym wej¶ciem pod kosz w t³oku i zdobyciem punktów. Mistrz akcji 2 plus 1, imponuje motoryk±, wyskokiem, ci±giem na kosz. Z Grecj± niestety nieskuteczny z dystansu i pó³dystansu. 0/6 za 3, 6/19 z gry to trochê poni¿ej oczekiwañ i nadziei w nim pok³adanych. Po¿erany przez presjê ?

W meczu z Chorwacj± - zacz±³ mecz jeszcze lepiej ni¿ wczoraj z Grecj±, wykañczaj±c wsadem alley-oopa od Grochowskiego (akcja przebita pó¼niej przefantastycznym dunkiem z faulem w wykonaniu Marko Ramljaka, pomimo mimo asysty Przemka Karnowskiego). Wydawa³o siê, ¿e to bêdzie jego mecz. Nie by³. Autor 18 pkt przy jedynie 10 rzutach (50 % z gry). Statystyki nie mówi± jednak wszystkiego. By³ liderem strzelców w zespole, nie by³ jednak liderem boiskowym. Schowa³ siê za obroñcami, nie pokaza³ charakteru przywódcy wtedy, gdy jego umiejêtno¶ci potrzebowali¶my najbardziej. Na plus cztery celne osobiste w koñcówce oraz cudowny blok o tablicê, na minus s³aba skuteczno¶æ z linii we wcze¶niejszej fazie meczu. Staæ go na wiêcej. Po jego wystêpie pozostaje niedosyt.

 Tomasz Gielo

W meczuz z Sloweni± - nie mogê pozbyæ siê wra¿enia, ¿e gra nieco poni¿ej oczekiwañ. W meczu ze S³oweñcami zaliczy³ wsad, poza tym nie imponowa³. Trener Szambelan wspomina³ o nim, ¿e mia³ s³absze M¦ 2011 od tych sprzed roku. Co¶ z jego form± jest nie tak. Mo¿e czu³ na sobie presjê dwóch mocno wspieraj±cych go fanek, które siedzia³y za moimi plecami.

W mecz z Grecj± - perfekcyjny z gry (3/3). Autor wa¿nej trójki na prze³amanie. 7 zbiórek. Dobry wystêp.

W meczu z Chorwacj± - mecz wcze¶niej po¿yteczny, tym razem zawodzi³. Nie potrafi³ celnie dograæ pod kosz do Karnowskiego.


 Jan Grzeliñski - ulubieniec publiczno¶ci. Niziutki rodowity wroc³awianin. Rok m³odszy od kolegów z kadry.

W meczu z S³oweni± -  Gdy pojawi³ siê na parkiecie daj±c zmianê Grochowskiemu publiczno¶æ niemal oszala³a, a mêski duet za mn± wykrzykiwa³ jego podstawowe dane osobowe niemal co chwilê. Janek najwyra¼niej czu³ presjê bo jego panowanie nad pi³k± pozostawia³o wiele do ¿yczenia (to musi byæ wynik stresu !). Ale co tam. Rozumiem wroc³awskich kibiców - ten ch³opak ma co¶ czym czaruje kibiców. Mnie te¿ zaczarowa³. Bardzo dobrze napêdza³ grê Polaków, zanotowa³ 5 asyst w 12 minut gry w tym piêkn± asytê do Ponitki, który skoñczy³ akcjê wsadem. 1/1 z gry. Gdy trafi³ z pó³dystansu jego najprawdopodobniej mama a¿ wyskoczy³a z siedziska z rado¶ci (by³a oczywi¶cie w koszulce kadry z nazwiskiem syna, przez chwilê zastanawia³em siê czy nie jestem czasem w USA)

W meczu z Grecj± - trochê zbyt pó¼no dosta³ szansê gry za pasywnego Grochowskiego. Dobra asysta pod kosz, jak zwykle napêdza³ akcje ofensywne.

W meczu z Choorwacj± - 4 minuty w grze

 Filip Matczak - solidny powrót po kontuzji.

W meczu z S³oweni± - Zdarzy³o mu siê idiotyczne podanie, bardzo ma³o widzia³ na parkiecie, ale pamiêtajmy, ¿e Filip musi wej¶æ w rytm meczowy po do¶æ d³ugiej przerwie.

W meczu z Grecj± - dwukrotnie z dobrych pozycji mierzy³ zza ³uku. Bez powodzenia. Raz beznadziejnie poda³ w poprzek boiska, co skoñczy³o siê strat±.

W meczu z Chorwacj± - w poszukiwaniu formy. Snu³ siê po boisku jak cieñ, zatraci³ skuteczno¶æ - 0/4 za trzy w ca³ym turnieju. Nie odnalaz³ siê po kontuzji. Odnalaz³ siê za to w rotacji Szambelana, który bezwzglêdnie na niego stawia.

Jakub Koelner, Daniel Szymkiewicz - w meczu z S³owenia  epizody na boisku. Na parkiecie pojawili siê razem ale - ku mojemu zaskoczeniu - za rozgrywanie "wzi±³ siê" Szymkiewicz. Urodzony w 1994 roku Szymkiewicz zadziwiaj±co krótko w grze. Czy¿by wypad³ z rotacji po powrocie Matczaka ?

£ukasz  Bonarek - w meczu z Chorwacja:  4 sekundy w grze, w tym czasie trudno co¶ komu¶ udowodniæ. Spiker nawet nie zauwa¿y³, ¿e gracz pruszkowskiego MKS-u pojawi³ siê na parkiecie.

Daniel  Szymkiewicz - w meczu z Chorwacja: 4 sekundy w grze, móg³ byæ naszym polskim Antonio Bobanem. Nie dosta³ na to szansy.

 Liderzy statystyk:

 
 Punkty

1. Amadeo Della Valle (W³ochy) – 21.3 punktu na mecz
2. Mateusz Ponitka (Polska) - 19
3. Przemys³aw Karnowski (Polska) - 16.7
4. Klym Artamonov (Ukraina) – 16.3
5. Mislav Brzoja (Chorwacja) - 16
16.Micha³ Michalak (Polska) - 13
32.Piotr Nied¼wiedzki (Polska) 10,3
67.Grzegorz Grochowski (Polska) 7,0

 Zbiórki

1. Mouhammadou Jaiteh (Francja) – 10 zbiórek na mecz
2. Marko Ramljak (Chorwacja) – 9.7
3. Mislav Brzoja (Chorwacja) – 9.7
4. Przemys³aw Karnowski (Polska) - 9.3
5. Simonas Kymantas (Litwa) – 9
21. Mateusz Ponitka (Polska) - 7
22.Tomasz Gielo (Polska) - 7
27. Piotr Nied¼wiedzki (Polska) - 6,3


 Asysty

1. Vasilje Micic (Serbia) – 6 asyst na mecz
2. Luka Rupnik (S³owenia) – 5.7
Jaime Fernandez (Hiszpania) – 5.7
4. Grzegorz Grochowski (Polska) - 5
5. Matteo Imbro (W³ochy) – 4.7
16. Micha³ Michalak (Polska) - 3,0
25. Jan Gzreliñski (Polska) - 2,3
33.Filip Matczak (Polska) 2,0

 Bloki

1. Przemys³aw Karnowski (Polska) - 3.3 bloku na mecz
2. Mouhammadou Jaiteh (Francja) – 2
3. Arturas Gudaitis (Litwa) – 1.7
4. Tomasz Gielo (Polska) - 1.3
Simonas Kymantas (Litwa) – 1.3
Sergiy Zagreba (Ukraina) – 1.3
Julen Olaizola (Hiszpania) – 1.3
20. Piotr Nied¼wiedzki (Polska) - 0,7

 

 Przechwyty

1. Marko Ramljak (Chorwacja) – 3.3 przechwytu na mecz
Diego Monaldi (W³ochy) – 3.3
Besnik Bekteshi (Niemcy) – 3.3
4. Stipe Krstanovic (Chorwacja) – 3
Martynas Paliukenas (Litwa) – 3
Klym Artamonov (Ukraina) – 3
37. Grzgorz Grochowski (Polska) - 1,7
98. Micha³ Michalak (Polwska) 1,0

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6 Smo³ka Daniel MKKS Rybnik
6 Smo³ka Daniel MKKS Rybnik
Kadra Polski rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi