News: VIII Turniej o Puchar Prezydenta Bydgoszczy U-16 rocz.1997 Bydgoszcz 30.IX-2.X.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 05:19:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII Turniej o Puchar Prezydenta Bydgoszczy U-16 rocz.1997 Bydgoszcz 30.IX-2.X.2011
Turnieje Podsumowanie
VIII  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ KOSZYKÓWKI KADETÓW M£ODSZYCH (rocznik 1997) O  PUCHAR  PREZYDENTA BYDGOSZCZY 30.09-02.10.2011

VIII Turniej Kadetów o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy.W dniach 30.09 – 02.10.2011r odby³ siê w Bydgoszczy VIII Ogólnopolski Turniej Kadetów M³odszych (rocznik 19997)  o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W turnieju wziê³o udzia³ osiem zespo³ów z ca³ego kraju, w tym WKK Wroc³aw z³oty medalista Mistrzostw Polski  M³odzików z 2011 roku, oraz szósta dru¿yna tych mistrzostw Basket Team Opalenica.

Gospodarza turnieju reprezentowa³y dwie dru¿yny – MKS Novum Bydgoszcz I - druga klasa Gimnazjum Sportowego Nr 8 w Bydgoszczy i MKS Novum Bydgoszcz II jako pierwsza klasa Gimnazjum Sportowego Nr 8 przy ZS Nr 21  gra³a w tym turnieju rocznikiem m³odszym (ch³opcy urodzeni w 1998r.).

Turniej  w tym roku prócz zawsze go¶cinnej hali Zespo³u Szkó³ Nr 21 w Bydgoszczy, odbywa³ siê tak¿e  w hali  Zespo³u Szkó³ Nr 7 w Bydgoszczy, gdzie uczestnicy Turnieju zostali bardzo ciep³o przywitani przez Gospodarza w osobie Pana Dyrektora Piotra ¯³obiñskiego. Chcia³oby sie rzec, ¿e tego typu obiektów powinno byæ w ka¿dym mie¶cie jak najwiêcej, aby zawodnicy uprawiaj±cy sport, oraz kibice ich wspieraj±cy mieli godne warunki podczas treningów i meczy. Niew±tpliwie tej klasy obiekt bardzo by sie przyda³ szczególnie w Zespole Szkó³ Nr 21, która to placówka tak aktywnie wspiera koszykarzy MKS Novum Bydgoszcz.

 Zwyciêzc± turnieju okazali siê m³odzi koszykarze z Opalenicy, którzy odnie¶li komplet piêciu zwyciêstw, w finale wyra¼nie pokonuj±c  Basket Kwidzyn 75 – 54. Trzecie miejsce ku uciesze zgromadzonych kibiców zdoby³a  pierwsza dru¿yna Novum pokonuj±c WKK Wroc³aw 72 -56.

Dla podopiecznych trenera £ukasza Ignasiaka by³y to pierwsze mecze w sezonie. Widaæ by³o bardzo nie równ± formê dru¿yny, która bardzo dobre mecze ( pó³fina³ z Opalenic± gdzie o zwyciêstwie go¶ci decydowa³a ostatnia akcja meczu, oraz druga po³owa meczu o br±zowy medal wygrana 30 pkt.) przeplata³a s³abymi wystêpami z:  Kwidzynem i lokalnym rywalem Astori± Bydgoszcz.

 Du¿± niespodziankê sprawi³a druga dru¿yna Novum pokonuj±c w meczu o 7 miejsce starszych kolegów z Astorii Bydgoszcz wygrywaj±c  47 – 35.  Dla podopiecznych trenera Zbigniewa Próchnickiego  by³ to kolejny etap w przygotowaniach do rozpoczynaj±cego siê ju¿ w tym tygodniu sezonu ligowego M³odzików Starszych koñcz±cego siê rozgrywkami centralnymi. Trzymamy kciuki i ¿yczymy powodzenia.

GRUPA „A”


Novum II - Basket Team 27 : 82
Kotwica - WKK 23 : 51
Novum II - WKK 39 : 68
Basket Team - Kotwica 72 : 28
Novum II - Kotwica 40 : 69
Basket Team - WKK 66 : 30 

Tabela koñcowa gr. A 
 
1 Basket Team Opalenica 3 mecze  / 6   pkt.   
2 WKK Wroc³aw 3 / 5
      
3 Kotwica Ko³obrzeg 3 / 4      
4 Novum II Bydgoszcz 3 / 3       

GRUPA „A” 

Novum I - Astoria 70 : 43
Korsarz - Basket K. 45 : 62
Astoria - Basket K. 33 : 70
Novum I - Korsarz 59 : 44 
Astoria - Korsarz 46 : 51
Novum I - Basket K. 54 : 57

Tabela koñcowa gr. B

1 Basket Kwidzyn 3 mecze  / 6     pkt.
2 Novum  I Bydgoszcz 3 / 5
      
3 Korsarz Gdañsk 3 / 4      
4 Astoria Bydgoszcz 3 / 3      

I PLAY-OFF 5-8   Kotwica -  Astoria 73 : 31  
II PLA-OFF 5-8    Novum II -  Korsarz 42 : 107  
I PÓLFINA£:        Basket Team -  Novum I 63 : 56  
II PÓ£FINA£:       WKK -  Basket Kwidzyn 53 : 57   

mecz o 7 m-ce: Astoria - Novum II  35 : 47
mecz o 5 m-ce: Korsarz  - Kotwica   38 : 37 
mecz o 3 m-ce: Novum I - WKK      72 : 56
FINA£: Basket Team - Basket K.    75 : 54

Ostateczna Kolejno¶æ w Turnieju 

1. Basket Team Opalenica
2. Basket Kwidzyn
3. Novum I Bydgoszcz
4. WKK Wroc³aw
5. Korsarz Gdañsk
6. Kotwica Ko³obrzeg
7. Novum II Bydgoszcz
8. Astoria Bydgoszcz

WKK Wroc³aw w bydgoskim turnieju wyst±pili bez 4 podstawowych graczy którzy byli na turnieju w Wieliczce (Kobzar, Strzelec, Kapa i Melone)

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP
Patryk Stankowski – Basket Team Opalenica
Król StrzelcówRados³aw Senski – Novum Bydgoszcz
Najlepszy Strzelec za 3 pkt. - Rados³aw Senski – Novum Bydgoszcz

Trenerzy wybrali tak¿e Pierwsz± i Drug± Pi±tkê Zespo³u oraz Najlepszego zawodnika zespo³u.

Pierwsza Pi±tka

Stopie¿yñski Hubert – Basket Team Opalenica
Skrzypek Micha³ – Basket Team Opalenica
Leszczyñski Pawe³ – Basket Kwidzyn
Kosior Mateusz – Novum Bydgoszcz
¦cibisz Piotr – WKK Wroc³aw

Druga Pi±tka

Dudek Tomasz – Korsarz Gdañsk
Mleczko Oskar – Kotwica Ko³obrzeg
Kuczkowski Jan – Novum Bydgoszcz
Osiñski Mi³osz – Novum Bydgoszcz
£apiñski Cezary – Astoria Bydgoszcz

Najlepszy Zawodnik w Zespole

Trojanowski Arek – Basket Team Opalenica
Grabowski Micha³ – Basket Kwidzyn
Sobecki Filip – Novum Bydgoszcz
Kostrzewa Jacek – WKK Wroc³aw
Ciesielski Damian – Korsarz Gdañsk
Wêc³awowicz Franciszek – Kotwica Ko³obrzeg
£owicki Jakub – Novum Bydgoszcz
Bednarski Tomasz – Astoria Bydgoszcz


FOTO-ORGANIZATOR

Wszyscy wyró¿nieni zawodnicy otrzymali pami±tkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê.

Jak zwykle, jako organizator, MKS Novum Bydgoszcz pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy siê przyczynili do sukcesu tego turnieju, a s± nimi:

Prezydent Miasta Bydgoszczy
Wydzia³ Promocji Urzêdu Miasta Bydgoszczy
Wydzia³ O¶wiaty Urzêdu Miasta Bydgoszczy
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Numer 7 w Bydgoszczy
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Numer 21 w Bydgoszczy
Rada Rodziców Zespo³u Szkó³ Nr 21 w Bydgoszczy
Anne Marii Group w³a¶ciciel marki SOLANO Rodzice zawodników MKS Novum Bydgoszcz oraz Krystianowi Resz, za jak zwykle nienagann± spikierkê.

Ogromne podziêkowania dla dru¿yny Korsarza Gdañsk za przyjazd na turniej w miejsce ¯aka Koszalin, który wycofa³ siê na cztery dni przed rozpoczêciem zawodów.

VIII Turniej Kadetów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy przeszed³ do historii jako bardzo udana impreza koszykarska, która ju¿ na dobre wpisa³a siê w kalendarz m³odzie¿owych imprez sportowych w Bydgoszczy.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska - S³owacja
Polska - S³owacja
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi