News: II Ogólnopolski Turniej - rocz. 1997 E³k 4-6.XI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:52:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Ogólnopolski Turniej - rocz. 1997 E³k 4-6.XI.2011
Turnieje Podsumowanie
W pierwszy weekend listopada w E³ku odby³ siê turniej Kadeta M³odszego z okazji " ¦wiêta Odzyskania Niepodleg³o¶ci " o Puchar Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacka Protasa. Na hali Gimnazjum nr 2 po³o¿onej nad piêknym jeziorem e³ckim
Rywalizowa³o 6 zespo³ów z Kwidzyna, Warszawy, Komorowa, Bia³egostoku, Elbl±ga i E³ku. Formu³a zawodów (mecze 2-2-1, czas gry 4x10 min. czystej gry ) dziêki której zawodnicy mogli liczyæ na wiele minut na parkiecie trenerzy mogli spokojnie realizowaæ swoje cele szkoleniowe.
Po raz drugi (podobnie jak na marcowym e³ckim turnieju Dwójka Cup - !!! ostatnie spotkanie decydowa³o o miejscach 2-4.  Jeszcze na 15 sekund przez zakoñczeniem spotkania siedz±ca na widowni trenerka Basketu Kwidzyn - Anna Babicka nie mog³a byæ pewna 2 miejsca.
Niew±tpliwym smaczkiem zawodów by³y derby Warmii i Mazur pomiêdzy Truso Elbl±g, a Dwójk± E³k. Wype³niona po brzegi hala, kibice wyposa¿eni w bêbny, tr±bki nadali rywalizacji dodatkowego smaczku. Do poziomu dostosowali siê zawodnicy obu ekip, a w meczu zmienia³o siê prowadzenie do chwilê i dopiero na ostatnie 3 minuty Elbl±g odskoczy³ na 6 punktów i nie da³ odebraæ sobie zwyciêstwa.
Trener Truso Elbl±g - Arkadiusz Majewski to Koordynator Kadr i niew±tpliwie derby by³y doskona³a okazj± do pokazania sie zawodników przed listopadowym turniejem Kadr Wojewódzkich. Zawodnicy z Elbl±ga i E³ku bêd± tworzy³ jej trzon. Na wszystkich meczach e³ckiej dru¿yny obecny by³ tak¿e Trener UKS Nenufar 5 E³k - Edward Traskowski, który obserwowa³ swoich wychowanków (m.in Kolenda Micha³) , a tak¿e obecnego ucznia szóstej klasy £ukasza Kolendê, który na turniej zasili³ e³ck± Dwójkê i mimo tego, iz jest dwa lata m³odszy by³ najlepszym rozgrywaj±cym dru¿yny ( w turnieju nie zagra³ rozgrywaj±cy pierwszej pi±tki J. Ustienny r. 98 - kontuzja barku ).

W rywalizacji bezkonkurencyjna by³a Ochota Warszawa, która wygra³a wszystkie mecze pewnie zdobywaj±c najcenniejsze tofea. W rywalizacji najm³odszym zespo³em by³y bia³ostockie ¯ubry w których sk³adzie by³o najwiêcej zawodników rocznika 98.
Na wszystkich zawodników czeka³y nagrody ufundowane przez fundacjê Marcina Gortata MG 13, PZkosz. MVP turnieju otrzyma³ koszulkê z autografem Marcina Gortata oraz gad¿ety fundacji.

Podziêkowania dla przeseza UKS DWÓJKA E£K pana MICHA£A SKRZYPKA za zaproszenie i wyró¿nienie  

WYNIKI

 MKS TRUSO ELBL¡G – MTS BASKET KWIDZYN
63 : 79
15-21, 11-15, 20-23, 17-20
ELBL¡G: Grzyb 0, Dom¿alski 0, Kowalski 0, Osiecki  0, Majewski  2,  Szuszkiewicz  14, Huber  19 (1X3), Dworzyñski  0, Smyk 0, Sokalski 0, Gajowniki 12, Kopycki 16
KWIDZYN: Malicki  0, Piowczyk  0, Szwedowski 12 (1X3), Hirsz  9 (1X3), Leszczyñski  21 (3X3), Kopczyñski 0, Borganowski 2,Grabowski 14 (2X2), Stasiuk  8, Banach  7, Pliszka  0, ¦liwiñski 6

UKS DWÓJKA E£K – ¯UBRY BIA£YSTOK 90 : 36
23-5, 29-10, 18-12, 20-9
E£K: Zieliñski 4, Ciszewski 0, Walak 2, Twardowski 4, Ustienny 0, Hartung 2, Czy¿ 8, Komenda 11, Kolenda £ 17., Mocarski 2, £owczyk 16, Kolenda M. 20 (1X3), Kartaszow 4
BIA£YSTOK: Bombrzych 7 (1X3), Piasecki 2, Jaroszur 4, Niemirowicz 0, Sosnowski 0, Sawicki 2, Kamiñski 10, Chacecki 4, Gorbaczewski 2, Sielwoñczyk 5, Matis 0

 MKS OCHOTA WARSZAWA – UKS MEDAGRO KOMORÓW  91 : 33
20-9, 33-7, 20-10, 18-7
WARSZAWA: Stelmach 13, Belka 18, Chru¶ciel 6, Bieñko 6, Czachowski-D±browski 4, Walczak 7, G±decki 2, G³uch 4, Gromadka 19, Skotarek 12
KOMORÓW: Paziewski 0, Hoser 0, Sieradzki 2, Podwysocki 7, Drzewiecki 6, Hasny 1, Reszel 2, Sokó³ 0, Szybeler 2, G³os 4, Pawlina 4, Antonik 3

MKS TRUSO ELBL¡G - PKK ¯UBRY BIA£YSTOK 89 : 55
18-13, 29-14, 19-19, 28-9
ELBL¡G: Grzyb 12, Dom¿alski 0, Kowalski 2, Osiecki -, Majewski 13, Szuszkiewicz 22, Huber 12, Dworzyñski 4, Smyk 0, Sokalski 4, Gajowniki 2, Kopycki 13
BIA£YSTOK: Bombrzych 8, Piasecki 7, Jaroszur 0, Niemirowicz 4, Sosnowski 4, Sawicki 17, Kamiñski 3, Chacecki 0, Gorbaczewski 7, Sielwoñczyk, Matis

 BASKET KWIDZYÑ - OCHOTA WARSZAWA  62 : 71
16-19, 16-22, 12-20, 18-10
KWIDZYN: Malicki 0 , Piowczyk 0 , Szwedowski 6 , Hirsz 0 , Leszczyñski 16 , Kopczyñski 0 , Borganowski 4 ,Grabowski 16 , Stasiuk 14 , Banach 6 , Pliszka 0 , ¦liwiñski 5.
WARSZAWA: Stelmach 24, Belka 4, Chru¶ciel 7, Bieñko 4, Czachowski-D±browski 2, Walczak 18, G±decki 0, G³uch 3, Gromadka 2, Skotarek 7

UKS DWÓJKA E£K – UKS MEDAGRO KOMORÓW  64 : 73
13-11, 25-23, 9-20, 15-17
E£K: Zieliñski 0, Ciszewski 0, Walak 0, Twardowski 0, Ustienny 0, Hartung 0, Czy¿ 0, Komenda 15, Kolenda £. 3, Mocarski 8, £owczyk 0, Kolenda M.38, Kartaszow 0
KOMORÓW: Paziewski 12, Hoser 0, Sieradzki 20, Podwysocki 10, Drzewiecki 12, Hasny 0, Reszel 4, Sokó³ 0, Szybeler 0, G³os 6, Pawlina 9, Bak 0

 MKS TRUSO ELBL¡G – MKS OCHOTA WARSZAWA  46 : 63
4-16, 14-20, 12-16, 16-11
ELBL¡G: Grzyb 6, Dom¿alski 0, Kowalski 0, Osiecki  0, Majewski  8 (2X3),  Szuszkiewicz  17 (1X3), Huber  8, Dworzyñski  0, Smyk 0, Sokalski 0, Gajowniki 2, Kopycki 16
WARSZAWA: Stelmach 3, Belka 2, Chru¶ciel 18 (1X3), Bieñko 4, Czachowski-D±browski 0, Walczak 7 (1X3), G±decki 0, G³uch 2, Gromadka 9, Skotarek 18

MTS BASKET KWIDZYN – UKS DWÓJKA E£K  105 : 71
32-17, 21-25, 21-16, 31-13
KWIDZYN: Malicki  0, Piowczyk  0, Szwedowski 17 (2X3), Hirsz  6, Leszczyñski  40, Kopczyñski 6, Borganowski 4,Grabowski 5 (1X3), Stasiuk  17, Banach  6, Pliszka  0, ¦liwiñski 4
E£K: Zieliñski 2, Ciszewski 0, Walak 4, Twardowski 3, Hartung 0, Czy¿ 2, Komenda 3, Kolenda £ .0, Mocarski 4, £owczyk 15, Kolenda M. 26, Kartaszow 12

 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK - UKS MEDAGRO KOMORÓW   42 : 63
7-18, 9-15, 16-12, 12-8
BIA£YSTOK: Bombrzych 0, Piasecki 11, Jaroszur 2, Niemirowicz 2, Sosnowski 0, Sawicki 4, Kamiñski 3, Chacecki 4, Gorbaczewski 0, Sielwoñczyk 16, Matis 0
KOMORÓW: Paziewski 8, Hoser 5, Sieradzki 7, B±k 4, Podwysocki 5, Drzewiecki 8, Hasny 3, Reszel 15, Sokó³ 4, Szybeler 0, G³os 4, Pawlina 0, Antonik 0

MKS TRUSO ELBL¡G - UKS DWÓJKA E£K  59 : 54
8-13, 13-14, 15-8, 19-23
ELBL¡G: Grzyb 7, Dom¿alski 0, Kowalski 0, Osiecki  0, Majewski  18 (2x3),  Szuszkiewicz  19, Huber  10, Dworzyñski  0, Smyk 0, Sokalski 0, Gajowniki 0, Kopycki 4
E£K: Zieliñski 0, Ciszewski 0, Walak 0, Twardowski 0, Ustienny 0, Hartung 0, Czy¿ 4, Komenda 19 (1x3), Kolenda £ .0, Mocarski 7 (2x3), £owczyk 5, Kolenda M. 13 91x3), Kartaszow 6

 MTS BASKET KWIDZYN - UKS MEDAGRO KOMORÓW  60 : 68
KWIDZYN:
Malicki  0, Piowczyk  2, Szwedowski 2, Hirsz  3, Leszczyñski  10(2x3), Kopczyñski 4(1x3), Borganowski 11(1x3),Grabowski 7(1x3), Stasiuk  8, Banach  8, Pliszka  2, ¦liwiñski 5
KOMORÓW: Paziewski 18, Hoser 0, Sieradzki 9, B±k 0, Podwysocki 6, Drzewiecki 12, Hasny 0, Reszel 1, Sokó³ 0, Szybeler 4, G³os 4, Pawlina 11, Antonik 0
 
MKS OCHOTA WARSZAWA - PKK ¯UBRY BIA£YSTOK   112 : 42
26-17, 29-11, 23-8, 34-6
WARSZAWA: Stelmach 24, Belka 6, Chru¶ciel 11 (1x3), Bieñko 4, Czachowski-D±browski 10, Walczak 12, G±decki 0, G³uch 3 (1x3), Gromadka 17, Skotarek 25, BIA£YSTOK: Bombrzych 0, Piasecki 4, Jaroszur 4, Niemirowicz 2, Sosnowski 0, Sawick 6,Kamiñski 3, Chacecki 8, Gorbaczewski 7, Sielwoñczyk 8, Matis 0

 UKS DWÓJKA E£K - MKS OCHOTA WARSZAWA  74 : 84 
11-25, 19-15, 20-21, 24-13
E£K: Zieliñski 2, Ciszewski 0, Walak 0, Twardowski 0, Ustienny 0, Hartung 0, Czy¿ 0, Komenda 11, Kolenda £ .15 (3x3), Mocarski 2, £owczyk 12, Kolenda M. 22 (2x3), Kartaszow 10 (1x3)
WARSZAWA: Stelmach 14, Belka 13 (1x3), Chru¶ciel 18, Bieñko 2, Czachowski-D±browski 2, Walczak 12, G±decki 0, G³uch 1, Gromadka 6, Skotarek 16 

MTS BASKET KWIDZYN - PKK ¯UBRY BIA£YSTOK  127 : 31
35-9, 24-10, 31-7, 37-5
KWIDZYN: Malicki  0, Piowczyk  2, Szwedowski 7 (1x1), Hirsz  0, Leszczyñski  55 (1x1), Kopczyñski 8, Borganowski 8,Grabowski 14 (2x2), Stasiuk  15 (2x2), Banach  10, Pliszka  6, ¦liwiñski 2
BIA£YSTOK: Bombrzych 2, Piasecki 1, Jaroszur 2, Niemirowicz 3, Sosnowski 0, Sawicki 4, Kamiñski 10, Chacecki 2, Gorbaczewski 2, Sielwoñczyk 5, Matis 0

UKS MEDAGRO KOMORÓW - MKS TRUSO ELBL¡G  33 : 58
2-13, 17-9, 5-16, 9-20
KOMORÓW: Pawlina 13, Podwysocki 4, Sieradzki 2, Paziewski 1, Hoser 5 (1X3), Gzos 2, Dzewiecki 6,
ELBL¡G: Majewski 13 (1X3), Szuszkiewicz 8, Huber 24, Gajownik 5,  Kopycki 8

TABELA KOÑCOWA
 
 M  MPKT  Z  P 
 1MKS OCHOTA WARSZAWA  5 10 5 0
 2MTS BASKET KWIDZYN  5   8 3 2
 3MKS TRUSO ELBL¡G 5   8 3 2 
 4UKS MEDAGRO KOMORÓW 5  8 3 2
 5UKS DWÓJKA E£K   5  6 1 4
 6PKK ¯UBRY BIA£YSTOK  5  5 0 5

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP
JAN CHRU¦CIEL

MKS OCHOTA WARSZAWA

ALL-STARS

MAJEWSKI BARTOSZ - TRUSO ELBL¡G
DZREWIECKI TOMASZ - MEGAGRO KOMORÓW
KOLENDA MICHA£ - DWÓJKA E£K
GRABOWSKI MATEUSZ - BASKET KWIDZYN
STELMACH ARKADIUSZ - OCHOTA WARSZAWA TOP 10 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU 

1 LESZCZYÑSKI PAWE£ 142 pkt.  - BASKET KWIDZYN
2 KOLENDA MICHA£ 119 pkt. - DWÓJKA E£K
3 SZUSZKIEWICZ KACPER 80 pkt. TRUSO ELBL¡G
4 STELAMCH ARKADIUSZ 78 pkt.. - OCHOTA WARSZAWA
   SKOTAREK ANDRZEJ 78 pkt. - OCHOTA WARSZAWA
6 HUBER KRYSTIAN 73 - TRUSO ELBL¡G
7 STASIUK MARCIN 61 pkt. BASKET KWIDZYN
8 CHRU¦CIEL JAN 60 pkt. - OCHOTA EARSZAWA
   GRABOWSKI MATEUSZ 60 pkt. BASKET KWIDZYN
10 KOMENDA RAFA£ 59 pkt. - DWÓJKA E£K

 
 
TOP 5 NAJLEPSI W RZUTACH ,, ZA TRZY,,

1 LESZCZYÑSKI PAWE£ 7 ,,trójek,, BASKET KWIDZYN
2 KOLENDA £UKASZ 6 ,,trójek,, DWÓJKA E£K
   GRABOWSKI MATEUSZ 6 ,,trójek,, BASKET KWIDZYN
   MAJEWSKI BARTOSZ  6 ,, trójek,, TRUSO ELBL¡G
5 MOCARSKI MARCIN 4 ,, trójki,, DWÓJKA E£K

 naj, naj ... ciekawostki turnieju

LESZCZYÑSKI PAWE£  55 pkt. w meczu BASKET KWIDZYN
LESZCZYÑSKI PAWE£ 3x3 w meczu KWIDZYN - TRUSO
KOLENDA £UKASZ 3X3 w meczu E£K - OCHOTA
KOLENDA £UKASZ rocz. 1999 najm³odszy zawodnik Turnieju NENUFAR 5 E£K
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK - najm³odsza dru¿yna w turnieju 10 zawodników rocz.98
15 kadrowiczów swoich województw
Du¿e plusy turnieju:
Zakwaterowanie, wy¿ywienie
Przez ca³y turniej muzyka
Prezentacja zespo³ów - spikerka
Relacja Foto-Video
Biuletyny turniejowe: zapowied¼, fotki dru¿yn sk³ady trochê historii
Statystki pomeczowe z protoko³ów po ka¿dej serii spotkañ
Mo¿liwo¶æ skorzystania z darmowego basenu
£adny du¿y projekt na koszulkach (dla wszytkich)
Porz±dek na trybunach (ochrona)


 5 Sêdziów War,iñsko-Mazurskie

Piotr Chomicki, 
Sebastian Zaj±czkowski
Andrzej Antonow
Rafa³ Podgórski
Piotr Wadecki


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
UKS-DWÓJKA-E£K


WARMIÑSKO-MAZURSKI-ZWI¡ZEK-KOSZYKÓWKI

  FOTKA GRUPOWASK£AD.ORAZ.KOMPLET.PUNKTÓW..... WYRÓ¯NIENIA
 1  MKS OCHOTA WARSZAWA

  4 STELMACH ARKADIUSZ 78
  5 BELKA PATRYK 43
  7 CHRU¦CIEL JAN 60 MVP
  9 BIEÑKO MICHA£ 20
10 CZECHOWSKI-D¡BROWSKI 18
12 WALCZAK SZYMON 56 >>>>>>>
14 G¡DECKI WOJCIECH 2
15 G£UCH JAKUB 13
19 GROMADKA BART£OMIEJ 53
21 SKOTAREK ANDRZEJ 78

TRENER: KO£PAK PIOTR
 
 2 
MTS BASKET KWIDZYN

  4 MALICKI KRZYSZTOF 0
  5 PIOWCZYK FILIP 4
  6 SZWEDOWSKI MARCIN 44
  7 HIRSZ FILIP 18
  8 LESZCZYÑSKI PAWE£ 142
10 KOPCZYÑSKI MICHA£ 16
11 BARGANOWSKI TOMASZ 22
12 GRABOWSKI MATEUSZ 60
14 STASIUK MARCIN  61>>>>>>>>
15 BANACH KEVIN 37
16 PLISZKA KAROL 14
17 ¦LIWIÑSKI MICHA£ 17

TRENER: BABICKA ANNA 
 
 3 
MKS TRUSO ELBL¡G

  4 GRZYB SYLWESTER 25
  5 DOM¯ALSKI ALAN 0
  6 KOWALSKI MICHA£ 2
  8 OSIECKI KONRAD 0
10 MAJEWSKI BARTEK 55
12 SZUSZKIEWICZ KACPER 80
13 HUBER KRYSTIAN 73 >>>>>>>>
14 DWORZYÑSKI PIOTR 4
15 SMYK KRZYSZTOF 0
17 SOKALSKI MICHA£ 4
18 GAJOWNIKI KAMIL 21
19 KOPYCKI KAROL 51
TRENER: MAJEWSKI ARKADIUSZ
 
 4 
UKS MEDAGRO KOMORÓW

  4 PAWLINA MARIUSZ
  39 >>>>>>
  5 PODWYSOCKI WIKTOR 32
  6 HASNY MICHA£ 4
  7 SIERADZKI TOMASZ 40
  8 SOKÓ£ PIOTR 4
  9 PAZIEWSKI PIOTR  35
10 ANTONIK MACIEJ  7
12 HOSER GRZEGORZ 10
14 G£OS IGOR  20
16 DRZEWIECKI TOMASZ 44
17 SZYBELER RAFA£ 2
     BAK STANIS£AW 4
19  RESZEL PIOTR 22

TRENER: GRZEGORZ TOMASZEWSKI

 
 5  UKS DWÓJKA E£K

  4 Zieliñski Dominik  2
  5 Ciszewski Jakub  0
  7 Walak Pawe³  6
  8 Twardowski Konrad 7
  9 Ustienny Jakub 0
10 Hartung Samuel 2
12 Czy¿ Aleks 14
13 Komenda Rafa³ 59
14 Kolenda £ukasz 35
15 Mocarski Marcin 23
16 £owczyk Maciej  48 >>>>>>>>>
17 Kolenda Micha³ 119
18 Kartaszow Krystian 32

Trener: Micha³ Skrzypek
 
 6  ¯UBRY BIA£YSTOK

  5 BOMBRYCH MICHA£ 17
   6 PIASECKI ERYK  25 >>>>>>>>
  8 JAROSZUK KACPER 12
  9 NIMIROWICZ TOMASZ 11
10 SOSNOWSKI SEBASTIAN 4
11 SAWICKI £UKASZ 33
12 KAMIÑSKI DANIEL 29
13 HALECIU MATEUSZ 18
14 GORBACZEWSKI MARCIN 18
15 SIELWOÑCZUK KRZYSZTOF 39
25 MATYS DAWID 0

TRENER: MARIUSZ BARTOSZEWICZ
 

Je¶li zauwa¿yli¶cie pomy³ki pisaæ  ZIBI gg.10279509
Komentarze
MJ dnia listopad 07 2011 21:37:02
Super zdjêcie na g³ównej stronie Panie Zbyszku. Dziêkujemy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi