News: Kadra Polski U-18 trenuje ju¿ we Wroc³awiu - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:35:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-18 trenuje ju¿ we Wroc³awiu
Kadra Polski
Niebawem we Wroc³awiu rozpoczn± siê mistrzostwa Europy U-18 w koszykówce. Jednym z g³ównych faworytów do zwyciêstwa w tej imprezie s± koszykarze z Polski. O swoich podopiecznych przed tym turniejem wypowiedzia³ siê trener bia³o-czerwonych, Jerzy Szambelan.W pi±tek reprezentacja Polski U-18 w koszykówce mê¿czyzn zosta³a oficjalnie powitana we Wroc³awiu, gdzie odbêd± siê mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. M³odzi koszykarze na wroc³awskim Rynku podpisywali pi³ki, pozowali do zdjêæ, a w tym czasie trener kadry, Jerzy Szambelan d³ugo rozmawia³ z dziennikarzami. Udzieli³ on odpowiedzi na wiele istotnych w±tków.

Jerzy Szambelan o:

Zmêczeniu swoich podopiecznych, który zajêli 7. miejsce w niedawno zakoñczonych mistrzostwach ¶wiata koszykarzy w kategorii U-19:

- My jeste¶my w takiej mega trudnej sytuacji poniewa¿ ten zespó³ wystêpuje w dwóch imprezach najwy¿szej rangi - w mistrzostwach ¶wiata i Europy. Nie oszukujmy siê, to s± trudne imprezy. To jest maksymalny wysi³ek psychiczny i fizyczny. Przerwa miêdzy zawodami jest jedenastodniowa. To jest bardzo krótka przerwa. Nasza sytuacja jest bardzo trudna, ale my¶lê, ¿e jako¶ sobie damy radê, bo ta grupa jest dobrze zorganizowana, dobre s± relacje miêdzy zawodnikami, miêdzy trenerami. To jest warto¶æ fundamentalna na której budujemy przygotowanie ogólne, przygotowanie specjalistyczne.

Ostatnich przygotowaniach do mistrzostw Europy:

- Do rozpoczêcia turnieju bêdziemy trenowali we Wroc³awiu. Bêdziemy podtrzymywaæ dyspozycjê. Jeste¶my w takim rytmie startowym, nic nie wymy¶limy wiêcej tylko musimy podtrzymaæ to, co ju¿ mamy, pilnowaæ ¿eby ch³opcy do ka¿dych zajêæ podchodzili z wielkim zaanga¿owaniem. ¯eby znale¼li czas na jaki¶ odpoczynek, relaks, bo to jest najwa¿niejsze.

Formie zawodników i kontuzjach:

- W dru¿ynie mamy jedn± kontuzjê, która przytrafi³a siê jeszcze przed wyjazdem na mistrzostwa ¶wiata. Filip Matczak z³ama³ rêkê. W tej chwili decyzja jest taka, ¿e bêdzie w sk³adzie. Jest to zmiennik dla skrzyd³owych. W s³abszej dyspozycji na mistrzostwach ¶wiata by³ Tomek Gielo. W pierwszej czê¶ci mistrzostw ¶wiata dobrze prezentowa³ siê Piotrek Nied¼wiedzki, druga czê¶æ rozgrywek by³a dla niego s³absza. Generalnie wszystko jest w porz±dku. Nie mamy jakich¶ wiêkszych problemów.

Medalowych aspiracjach dru¿yny:

- Widzê, ¿e apetyty rosn±, bo ten zespó³ zdoby³ historyczne wyniki w polskiej koszykówce m³odzie¿owej. Mieli¶my czwarte miejsce na mistrzostwach Europy w Kownie, potem srebrny medal na mistrzostwach ¶wiata. Takich wyników m³odzie¿owe zespo³y w Polsce nie mia³y. Wiem, ¿e apetyty rosn±, ale zadanie jest bardzo trudne, bo zespo³ów, które s± zainteresowanie wygraniem tej imprezy jest du¿o, jak choæby Hiszpania, Turcja, Rosja. Wynik jest otwarty, zobaczymy jak to wszystko bêdzie wygl±da³o. Na bie¿±co bêdziemy to obserwowaæ i podejmowaæ jakie¶ decyzje. Najlepiej, ¿eby one by³y m±dre i s³uszne.

Apelu do kibiców:

- Do kibiców mam tak± pro¶bê, ¿eby z nami jednak byli na dobre i na z³e. Ja w zespó³ wierzê, bo mieli¶my trudne sytuacje i zespó³ pokaza³ charakter. Nie s± to ch³opcy, którzy szybko siê poddadz±, pêkn± mówi±c jêzykiem sportowym.

Presji ci±¿±cej na m³odych koszykarzach:

- Wiemy jakie jest nasze ¶rodowisko. Ka¿dy ma na ka¿d± akcjê lepszy pomys³. Jeste¶my w trudnej sytuacji. Trzeba rozmawiaæ, u¶wiadamiaæ, pilnowaæ, ¿eby tych kontaktów na zewn±trz by³o jak najmniej, ¿eby ci doradcy nie mieli ¿adnej mo¿liwo¶ci. Bêdziemy sobie próbowali jako¶ radziæ.

Rozwoju m³odych koszykarzy:

- S± to rozgrywki m³odzie¿owe. Ci ch³opcy dopiero siê szykuj± do koszykówki profesjonalnej, zawodowej. Najwa¿niejsze jest, ¿e oni wystêpuj± w tych imprezach, jak mistrzostwa ¶wiata, Europy, w warunkach normalnych doskonal± swoj± technikê. To jest dla nich do¶wiadczenie i tu jest warto¶æ. Je¿eli siê pilnuje zawodników, ¿eby do ka¿dych zawodów podchodzili z wielk± mobilizacj±, koncentracj±, wysi³kiem to wynik przychodzi sam. Oprócz medali, miejsc co jest najwa¿niejsze? Strona psychologiczna. Oni pokazali, ¿e polski zawodnik mo¿e rywalizowaæ ze wszystkimi nacjami najlepszymi na ¶wiecie. Wydaje mi siê, ¿e to jest najwiêkszy sukces. Takie jest moje odczucie.

Kadra Szkoleniowa

 Trener Asystent
 Trenera
 
 Asystent
 Trenera
  
 Odnowa
Biologiczna
    .........................    
Trener G³ówny
Jerzy Szambelan
Stalowa Wola
Asystent Trenera
Niedbalski Tomasz
Bytom
Asystent Trenera
Bakun Piotr
Bytom 
Koordynator Kadr
Zieliñski Grzegorz
Konin
Odnowa Biologiczna
Hernik Jacek
Warszawa
  INFORMACJE   zawodnik sylwetka........................................................................................................................................
 
Grochowski Grzegorz
urodzony:Jaros³aw 15.03.1993
wychowanek:Stal Stalowa Wola
klub: STAL / LOSSM Stalowa W.
trener:Jerzy Szambelan
kadra:Podkarpacie
wzrost: 178
pozycja: rozgrywajcy
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI

srebrny medalista OOM Wa³brzych 2008
najlepszy asystuj±cy i przechwytuj±cy OOM
ALL STARS  OOM Wa³brzych 2008
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
II-asystuj±cy Turniej Turcja 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
  Matczak Filip
urodzony:Zielona G. 18.09.1992
wychowanek:ZASTAL Zielona Góra
trener: Bogus³aw Onufrowicz
kadra: Lubuskie
wzrost: 182
waga; 72
pozycja: 1/2
mecze w kadrze 
ME STATYSTYKI
Najlepszy strzelec OOM Wa³brzych 2008
I-miejsce Turniej Wêgry 2008

Mistrz Polski Kadetów Wroc³aw 2009
ALL STARS MP U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
  Ponitka Mateusz
urodzony: Poznañ 29.08.1993
wychowanek:Kasprowiczanka 
trener: Pawe³ Drzewiecki
Klub: Polonia 2011
trenerMiloszewski, Starcevic
kadra: Wielkopolska
wzrost: 192
waga: 78
pozycja: 2/3
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
Mistrz Polski S.P Ostrów W.2005 Katowice 2006
Wicemistrz Polski, najlepszy w ,,3,, U-14 Ostrów Wlk. 2007
Najlepszy w rzutach za 3 OOM Wa³brzych
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Uczestnik Meczu Gwiazd I Ligi Krosno 2010
Mistrz Polski U-20 Polonia 2011 Warszawa
Wicemistrz ¦wiata, All Stars U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
NBA Camp Basketball without Borders Barcelona 2010 MVP Camp !
  Karnowski Przemys³aw
urodzony:Bydgoszcz  08.11.1993
wychowanek: Katarzynka Toruñ
trener: Bonifacy Karnowski
kadra: Kujawsko-Pomor.
wzrost: 212
waga: 109
pozycja: 5
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
III-miejsce, I zbieraj±cy, All Stars OOM Wa³brzych 2008
III-miejsce, All Stars MP U-16 Stargard Szczeciñski 2008
XIII miejsce ME U-16 W³ochy 2008
Najlepiej blokuj±cy i IV-zbieraj±cy Turniej Turcja 2008
I-miejsce All Stars Turniej Wêgry 2008
Najlepszy strzelec MP U-16 Wroc³aw 2009
IV miejsce, All Stras, Fair Play ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata, All Stars U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
NBA Camp Basketball without Borders Barcelona 2010
MVP All Star
  Koelner Jakub
urodzony: Wroc³aw 14.07.93
klub: WKK Wroc³aw
trener: Marek Olesiewicz
kadra: Dolny ¦l±sk
wzrost: 180
waga:
pozycja: rozgrywaj±cy
mecz w kadrze
ME STATYSTYKI
Superfina³ EYBL Ukraina 2007
Mistrz Polski U-14 Ostrów Wielkopolski 2007
Mistrz Polski OOM Wa³brzych 2008
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
ALL STARS MP U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010

  Nied¼wiedzki  Piotr
urodzony: Wa³brzych 02.06.1993
klub: WKK Wroc³aw
trener: Marek Olesiewicz
kadra: Dolny ¦l±sk
wzrost: 205
waga: 95
pozycja: 4/5
mecze w kadrze: 3
ME STATYSTYKI

Superfina³ EYBL Ukraina 2007
Mistrz Polski U-14 Ostrów Wielkopolski 2007
Mistrz Polski, All Stars  OOM Wa³brzych 2008
XIV miejsce  ME U-16 W³ochy 2008
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
Wicemistrz Polski, All Stars  U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
NBA Camp Basketball without Borders Barcelona 2010 MVP All Star
  Michalak Micha³
urodzony:Pabianice 02.11.1993 
wychowanek: £KS £ód¼
trener:Piotr Rozwadowski
klub:POLONIA 2011
trener:Mi³oszewski, Starcevic
kadra: £ód¼
wzrost: 193
waga: 78
pozycja: 2/3
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
pierwsza 16 kadry Polski rocznika 1992
Mistrz Polski U-16 Stargard Sz. z r.92
ALL STARS MP U-16 Stargard Sz. z r.92
I-miejsce, All Stars  Turniej Wêgry 2008
Najlepszy Strzelec Turcja 2009
ALL STARS MP U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV miesjce ME Litwa /Kowno 2009
Mistrz Polski U-20 Polonia 2011 Warszawa
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
  Daniel Szymkiewicz
urodzony:Gdañsk  2.11.1994
wychowanek: BRYZA Kolduby
trener: Jacek Szymkiewicz
klub: WKK Wroc³aw
trener: Marek Olesiewicz
kadra:¦l±sk
wzrost:
waga
pozycja:
ME STATYSTYKI
Mistrz Polski Szkó³ Podstaw. G³ucho³azy 2008
Br±zowy medalista MP U-14 Radom
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
XI-miejsce ME U-16 Czarnogóra / Bar
  Gielo Tomasz
urodzony: Szczecin 04.01.1993
wychowanek: Trójka Kosz Szczecin 
klub:WILKI MORSKIE Szczecin
trener:Tomasz Nowakowski
kadra: Zachodniopomorskie
wzrost: 202
waga:84
pozycja: 4/5
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
Mistrz Polski Kadetów Wroc³aw 2009
MVP Fina³  MP U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy
IV miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz Polski U-20 Fina³ W-wa 2010
ALL STARS Fina³ MP U-20 W³oc³awek 2010
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010

  ¦pica Pawe³
urodzony: Koszalin 26.07.1963
klub:AZS Koszalin, LOSSM Warszawa
trener:
kadra:Zachodniopomorskie
wzrost:
waga:
pozycja:
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
 
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV-miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
III -miejsce MP U-20 Polonia W-wa
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
  Bonarek £ukasz
urodzony:
klub:
trener:
kadra:
wzrost:
waga:
pozycja:
mecze w kadrze:
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
  Kowalczyk Sebastian
urodzony:
klub:
trener:
kadra:
wzrost:
waga:
pozycja:
mecze w kadrze:
 
  Grzeliñski Jan
urodzony: 14.03.1994
miejsce: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw
trener: Glniniak Piotr
kADRA: Dolno¶l±skie
wzrost: 177
pozycja: 1

 Super Fina³ EYBL Ukraina 07, Wroc³aw 08
Mistrz Polski, MVP  U-14 Ostrów W. 2007
Mistrz Polski, MVP,All Stars  U-14 Radom 2008

Turniej Mistrzów Krajowych Moskwa 2009
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
III miejsce, MVP OOM U-15 Kielce 2009 
Mistrz Polski Gimnazjada Radom 2009
Camp Kalindros Grecja 2009
Mistrz Polski U-16, MVP Opalenica 2010
Mistrz Polski Gimnazjada Siedlce 2010
   Borowski Kacper
urodzony: 2.05.1994
miejsce: S³upsk
klub: CZARNI S³upsk
trener: Robert Jakubiak
kadra: Pomorskie
wzrost: 201
pozycja: 4/5

SMS PZKosz Cetniewo
 Super Fina³ EYBL Wroc³aw 2008
Mistrz Polski, 1 obroñca OOM U-15 Kielce 2009
Mistrz Polski, MVP  U-18 Pruszków 2010
NIKE Camp Grecja 2010
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ruda ¦l. - Rybnik
Ruda ¦l. - Rybnik
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi