News: II Festiwal Koszykówki w Cieszynie 16-18.IX.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 00:30:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Festiwal Koszykówki w Cieszynie 16-18.IX.2011
Turnieje Podsumowanie
   WEEKEND NAD OLZ¡ POD ZNAKIEM KOSZYKÓWKI


 Piêkny, wrze¶niowy weekend w Cieszynie i Czeskim Cieszynie by³ dla fanów koszykówki nie lada gratk±. W dniach 16 – 18 wrze¶nia odby³ siê w tych nadgranicznych miastach II Festiwal Koszykówki „Wszystkie strony basketu”. Atrakcji w trakcie imprezy nie brakowa³o – w ci±gu trzech dni rozegrano sze¶æ turniejów, odby³y siê dwa niesamowite pokazy wsadów oraz pokazowy trening dla dzieci prowadzony przez Macieja Zieliñskiego. Dla osób, które mia³y ochotê na obejrzenie meczów turnieju fina³owego Eurobasketu stworzona zosta³a strefa kibica nazwana Basket Parkiem.


 Impreza rozpoczê³a siê w pi±tek i zosta³a oficjalnie otwarta ok. godziny 12:00 na cieszyñskim rynku. Tu¿ po tym wydarzeniu prowadz±cy imprezê Kacper Lachowicz odwiedzi³ dwie cieszyñskie szko³y: Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2, gdzie przeprowadzi³ pokazowe zajêcia dla uczniów. Jego pozytywna energia i niecodzienne umiejêtno¶ci zdecydowanie przypad³y  m³odzie¿y do gustu. 

 Tego dnia, w godzinach porannych wystartowa³y dwa turnieje koszykówki m³odzie¿owej w kategoriach: m³odzik starszy i kadet. Wziê³y w nich udzia³ czo³owe zespo³y z naszego kraju oraz reprezentacje klubu KS MOSiR Cieszyn. W obydwu przez ca³e trzy dni rywalizacja przebiega³a na wysokim poziomie. Niespodziewanie jego wyniki okaza³y siê bardzo pozytywne dla naszego rodzimego klubu. W prawdzie zwyciêstwa w obydwu kategoriach odniós³ WKS ¦l±sk Wroc³aw, jednak w turnieju kadetów tu¿ za nimi uplasowa³ siê zespó³ z Cieszyna a w turnieju m³odzików znalaz³ siê na trzecim miejscu ustêpuj±c jeszcze Polonii Warszawa. Najbardziej warto¶ciowym zawodnikiem w¶ród kadetów zosta³ Jakub Nizio³ z WKS ¦l±sk Wroc³aw, najlepszym strzelcem Micha³ Kuboszek z KS MOSiR Cieszyn, który zakoñczy³ zawody z rewelacyjn± ¶redni± 35,6 pkt/na mecz ! Ponadto w spotkaniu z WKK Wroc³aw zdoby³ a¿ 54 punkty, trafiaj±c 8-krotnie za 3 punkty ! W m³odzikach najlepszym w turnieju zosta³ wybrany Jakub Krzyczmonik z WKS ¦l±sk Wroc³aw, natomiast najskuteczniejszy by³ Mateusz Bortliczek z KS MOSiR Cieszyn.


 W pi±tek, pierwszego dnia imprezy zorganizowany zosta³ równie¿ pokazowy trening z gwiazd±, któr± podobnie jak w pierwszej edycji imprezy by³ 8-krotny mistrz Polski, Maciej Zieliñski. W jego Campie treningowym wziê³o udzia³ ok. 60 m³odych adeptów koszykówki. W zabawie wspiera³o go czterech trenerów, prezentuj±cych zawodnikom æwiczenia doskonal±ce ich umiejêtno¶ci. Na zakoñczenie m³odzie¿ mia³a mo¿liwo¶æ zagrania meczu u boku go¶cia imprezy, a nastêpnie mog³a zadaæ kilka pytañ dotycz±cych jego osoby.


 W trakcie imprezy rozegrano tak¿e trzy mecze sparingowe na poziomie Ekstraklasy polskiej i czeskiej. Bezkonkurencyjna okaza³a siê BK NH Ostrava, która w pi±tek pokona³a MKS D±browa Górnicza 94 – 71 a w sobotê mocno os³abion± Poloniê Warszawa a¿ 87 – 43. W meczu MKS D±browa Górnicza – Polonia Warszawa lepszy okaza³ siê zespó³ ze ¦l±ska, który nie bez problemów zwyciê¿y³ 70 – 49. Najskuteczniejszym graczem turnieju by³ Amerykanin graj±cy w barwach klubu z pobliskiej Ostravy, Luettgerod Riley, który rzuca³ ¶rednio 22 pkt./mecz.

 Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR Cieszyn po niesamowitej walce powêdrowa³ do zespo³u GKS Tychy, który z powodu problemów finansowych najbli¿szy sezon rozegra w III lidze ¦l±skiej. Udowodni³ on jednak, ¿e gracze reprezentuj±cy jego barwy nadal prezentuj± poziom zdecydowanie wy¿szy.  W pierwszym meczu ograli oni KS MOSiR Cieszyn 69 – 60, w drugim Siemaszkê Piekary 75 – 66. W meczu o drugie miejsce po walce do ostatnich sekund zwyciê¿y³a Siemaszka, ogrywaj±c KS MOSiR 70 – 67. Najlepiej w turnieju punktowa³ Dawid Weiss (GKS Tychy), który zakoñczy³ imprezê ze ¶redni± 24 pkt./mecz. W cieszyñskim zespole najlepiej zaprezentowa³ siê Leszek Siwy, który zdobywa³ ¶rednio 18,5 pkt./mecz.


 W turniejach, które rozegrane zosta³y po stronie czeskiej równie¿ triumfy ¶wiêcili cieszyniacy. Turniej streetballa wygra³a m³oda ekipa o nazwie „Ry¿” w sk³adzie: Przemys³aw R±czka, Mateusz Tomica, Patryk Trojan, którzy w finale pokonali reprezentuj±cych miasto Bielsko-Bia³a zawodników graj±cych pod nazw± „Bez kondycji”. Tak¿e w turnieju amatorów reprezentacja Cieszyna po zaciêtej walce ogra³a dwoma punktami TS Slavoj Czeski Cieszyn

 Oprócz ró¿nego rodzaju rozgrywek odby³y siê równie¿ dwa widowiska zapewniaj±ce kibicom odpowiedni± dozê rozrywki na wrêcz podniebnym poziomie. Mowa o pokazach wsadów, które odby³y siê drugiego dnia imprezy, w Sobotê, w Czeskim technikum hotelarskim zaraz po zakoñczeniu turnieju streetballa oraz na Hali Widowiskowo-Sportowej w przerwie wieczornego meczu. Wziêli w nich udzia³ zdecydowanie najlepsi dunkerzy w kraju: £ukasz Biedny i Piotr Nawojski oraz pochodz±cy z Cieszyna Marek Sikora. Niesamowite ewolucje, jakie wykonywali oni w trakcie pokazów spotka³y siê z aprobat± kibiców i zosta³y ¿ywio³owo przyjête.


 Festiwal Koszykówki mia³ tak¿e swój wymiar charytatywny. W trakcie trwania imprezy wolontariusze zbierali pieni±dze dla Dominiki Wojnar, ciê¿ko chorej 12-latki z Cieszyna. Aby osi±gn±æ jak najwiêksze wsparcie, w ramach afterparty zorganizowano koncert znanego polskiego rapera, Ten Typ Mesa oraz zespo³ów towarzysz±cych. Jego wsparcie walnie przyczyni³o siê do osi±gniêcia wyniku na poziomie 9 tys. z³otych, które wspomog± leczenie raka ko¶ci.
 
 Koszykarska atmosfera i dobry poziom sportowy zosta³y szeroko docenione w¶ród trenerów i uczestników imprezy. Klimat Cieszyna wielu z nim zapadnie w pamiêæ i ju¿ teraz uwa¿aj± oni imprezê za jedn± z najlepszych w kraju. Jedynym rozczarowaniem pozostaje frekwencja – na trybunach pojawi³a siê niewielka ilo¶æ mieszkañców miasta, nawet na meczach, w których bra³ udzia³ zespó³ gospodarzy.


Turniej Kadetów  - KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. WKS ¦l±sk Wroc³aw  5 /0
2. KS MOSiR Cieszyn  3 /2  (+19)
3. WKK Wroc³aw  3/ 2  (-3)
4. Regis Wieliczka 3 /2  (-16)
5 Wis³a Kraków 1 /4
6. MKKS Rybnik 0 /5

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP:
Nizio³ Jakub
¦L¡SK Wroc³aw

 TOP 10 STRZELCÓW :

1 Micha³ Kuboszek             178

2 Kamil Kolber                120
3 Jakub Nizio³                  90
4 Bart³omiej Krogulewski   83
5 Adam Kulasiak              83
6 Dawid Ko³kowski            76
7 Micha³ Kapa                  71
8 Mateusz Zima               66
9 Bart³omiej Rodak           65
10 Marcin Skorek              59

TOP 5 ZA 3 PKT :

1 Micha³ Kuboszek     22  (53 pkt. w tym 8 trójek w meczu z WKK !)
2 Jakub Nizio³            6
3 Micha³ Kapa            6
4 Sebastian D±bek     6
5 Karol Kobzar           5

ALL-STARS - NAJLEPSZA PI¡TKA TURNIEJU

         
Ko³kowski D.
¦L¡SK Wroc³aw
Junger Leo
¦L¡SK Wroc³aw 
Krogulewski B.
MOSiR Cieszyn
Kuboszek Micha³
MOSiR Cieszyn
Kolber Kamil
REGIS Wieliczka

WYNIKI

MOSiR Cieszyn - MKKS Rybnik                  93:70
UKS Regis Wieliczka - TS Wis³a Kraków       87:55
WKK Wroc³aw - WKS ¦l±sk Wroc³aw            49:76
MOSiR Cieszyn - TS Wis³a Kraków             86:59
MKKS Rybnik - WKS ¦l±sk Wroc³aw            62:86
WKK Wroc³aw - UKS Regis Wieliczka          60:87
TS Wis³a Kraków - WKS ¦l±sk Wroc³aw       45:76
MOSiR Cieszyn - UKS Regis Wieliczka       73:75  Dogrywka
WKK Wroc³aw - MKKS Rybnik                    78:57
Regis Wieliczka - WKS ¦l±sk Wroc³aw        77:100
TS Wis³a Kraków - MKKS Rybnik                66:65
MOSiR Cieszyn - WKK Wroc³aw                  97:76
UKS Regis Wieliczka - MKKS Rybnik          93:55
WKK Wroc³aw - TS Wis³a Kraków               112:55
MOSiR Cieszyn - WKS Sl±sk Wroc³aw         59:92


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI   Wszytkie filmiki do ¶rody


Turniej M³odzików starszych

Grupa A

MOSiR Cieszyn – Astoria BYDGOSZCZ
Czarodzieje z Bielan - MKKS Rybnik
MOSiR Cieszyn – Czarodzieje z Bielan
Astoria Bydgoszcz - MKKS Rybnik
MOSiR Cieszyn
– MKKS RYBNIK
Czarodzieje z Bielan – Astoria Bydgoszcz

1 MOSiR Cieszyn  3 / 0
2 MKKS Rybnik  2 /1
3 Astoria Bydgoszcz  1 / 2
4 Czarodzieje z Bielan 0 / 3

Grupa B

MKS Wrze¶nia – ¦l±sk Wroc³aw
¦l±sk Wroc³aw
- GTK Gliwice
MKS Wrze¶nia – Polonia Warszawa
Polonia Warszawa
– GTK Gliwice
MKS Wrze¶nia – GTK Gliwice
¦l±sk Wroc³aw – Polonia Warszawa

1 ¦l±sk Wroc³aw  3 / 0
2 MKS Polonia Warszawa  2 / 1
3 MKS Wrze¶nia 1 /2
4 GTK Gliwice  0 /3

ÆWIERÆFINA£Y

MOSIR CIESZYN - GTK GLIWICE 45 : 35
POLONIA WARSZAWA  - ASTORIA BYDGOSZCZ  52 : 33
¦L¡SK WROC£AW - CZARODZIEJE Z BIELAN 70 : 39
MKS WRZE¦NIA - MKKS RYBNIK  40 : 61

PLAY-OFF V-VIII GTK GLIWICE - ASTORIA BYDGOSZCZ 43 : 52
PLAY-OFF V-VIII CZARODZIEJE Z BIELAN - MKS WRZE¦NIA 63 : 62

I pó³fina: MOSIR CIESZYN - POLONIA WARSZAWA 38 : 59
II pó³fina³: ¦L¡SK WROC£AW  - MKKS RYBNIK 64 : 57

Mecz o miejsca 7 – 8 MKS Wrze¶nia - GTK Gliwice   39 : 51
Mecz o miejsca 5-6 CZARODZIEJE z Bielan - ASTORIA Bydgoszcz  52 ; 57
Mecz o miejsca 3-4 MKKS Rybnik - MOSiR Cieszyn  47 : 60
Fina³ ¦L¡SK Wroc³aw - POLONIA Warszawa

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 1 ¦L¡SK Wroc³aw

SZCZUBE£EK MARCIN, £ASZCZUK £UKASZ, MUSIA£ JAKUB, KAMBERSKI JAKUB, KUCHAR MACIEJ, KRZYCZMONIK JAKUB, MIELNICZUK SZYMON, JOD£OWSKI MICHA£, KRASZEWSKI BARTOSZ, JEDNRO¦KA KAMIL, ZDEB JAKUB, ZAHAJKIEWICZ KACPER 

2 POLONIA Warszawa
3 MOSiR Cieszyn
4 MKKS Rybnik
5 ASTORIA Bydgoszcz
6 CZARODZIEJE z Bielan
7 GTK Gliwice
8 MKS Wrzesnia

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP Turnieju:
Krzyczmonik Jakub
¦L¡SK Wroc³aw
Nagroda: Statuetka oraz talon na 50% upust w sklepie koszykarskim

 ALL-STARS najlepsza ,,pi±tka turnieju,,

Bortliczek Mateusz
-  MOSiR Cieszyn
Wiszomirski Marcin -  Polonia Warszawa
£aszczuk £ukasz - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Hilchen Antoni - UKS Czarodzieje z Bielan
Kondys Piotr -  MKKS Rybnik


Najlepsi Strzelecy Turnieju ( zawodnicy którzy zdobywali ¶rednio na mecz minimum 8 pkt.)


 1. Bortliczek Mateusz MOSiR Cieszyn 17, 4
2. Szczepanik Mateusz – Czarodzieje 16,6
3. Wyszomirski Marcin POLONIA Warszawa 14,6
4. Piwowarczyk £ukasz  MOSiR Cieszyn 14,4
5. Kandys Piotr –MKKS Rybnik 12,25
6. Smyczek Piotr MKKS Rybnik  ¶rednia 10,0
7. Mielniczuk Szymno ¦L¡SK Wroc³aw 9,5
    £aszczuk £ukasz ¦L¡SK Wroc³aw 9,5
    Czy¿ Miko³aj – MKS Wrze¶nia  9,5
8. Szafraniuk Miko³aj MKS Wrze¶nia 9,4
9. Kraszewski Bartosz – ¦LASK Wroc³aw 8,8
10. Mróz Mi³osz –GTK Gliwice 8,5
11. Michalski Kamil – POLONIA Warszawa 8,4
12. Karwulewski Stanis³aw – ASTORIA Bydgoszcz  8,2
13. Zamora Stanis³aw –MOSiR Cieszyn 8,0

FILMIKI-ZIBI   Wszytkie filmiki do ¶rody

FOTO-ZIBI

MACIEJ-ZIELIÑSKI-CAMP-FOTO-ZIBI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bartek Celiñski - Bytom
Bartek Celiñski - Bytom
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi