News: Szeroka Kadra Polski U-15 rocznik 1996/97 - Camp Cetralny Zielona Góra - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:15:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Szeroka Kadra Polski U-15 rocznik 1996/97 - Camp Cetralny Zielona Góra
Kadra Polski
 
Trener Kadry Polski rocznika 1996 i m³odsi Arkadiusz Mi³oszewski odwiedzi³ wszystkie cztery Campy Wojewódzkie w których uczestniczy³o prawie 100 zawodników. Spo¶ród kadrowiczów wojewódzkich wybra³ tzw. ,,szerok± kadrê Polski (32 zawodników).Dzi¶ w Zielonej Górze rozpocz±³ siê Camp Centralny. Najwiêcej zawodników jest z województwa Dolno¶l±skiego (6) a z klubów po 3 WKK Wroc³aw, TKM W³oc³awek i POLONIA Warszawa
Jedynym i najm³odszym zawodnikiem Campu centralnego jest 14 letni Marcel Ponitka. Na Campie nie ma Kamila Zywerta i Filipa Preufera, zawodnicy przygotowuj± siê z Kadr± Polski U-16 do ME w Czechach. Aktualnie s± na Turnieju w Portugalii. Nie wiemy dlaczego na Campie centralnym zabrak³o Igora Wadowskiego który tak¿e by³ sprawdzany w kadrze Polski rocznika 1995KOLANKOWSKI DANIEL -  WKK WROC£AW
CYGAL WOJCIECH  - WKK WROC£AW
RODAK BART£OMIEJ - WKK WROC£AW
NIZIO£ JAKUB - ¦L¡SK WROC£AW
SKOREK MARCIN -  ¦L¡SK WROC£AW
MUSKA£A MACIEJ - TURÓW ZGORZELEC
PRZYBYLSKI FILIP  - ZASTAL ZIELONA GÓRA
DER JAKUB - ZASTAL ZIELONA GÓRA
PISZCZEK MARCIN - GTK GLIWICE


JANKOWSKI BARTOSZ - TKM W£OC£AWEK
WRONKOWSKI KACPER - TKM W£OC£AWEK
WARSZAWSKI ADRIAN - TKM W£OC£AWEK
FATZ MATEUSZ - ASTORIA BYDGOSZCZ
FANSLAU MATEUSZ -  NOVUM BYDGOSZCZ
ZYWERT MAREK - KORMORAN SIERAKÓW
SERBAKOWSKI MIKO£AJ - KASPROWICZANKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
PONITKA MARCEL  - KASPROWICZANKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI  rocznik - 1997
MAJCHRZAK WOJCIECH - OBRA KO¦CIAN
KADEJ ADAM - ¯AK KOSZALIN
£UCKA PIOTR - £KS £ÓD¬


W£ODARCZYK ARTUR - WIS£A KRAKÓW
¯ACZEK JAKUB  - WIS£A KRAKÓW
KOLBER KAMIL - REGIS WIELICZKA
ZAGU£A DAWID - STAL STALOWA WOLAJAKUBIAK WOJCIECH - CZARNI S£UPSK
KREFT PAWE£ - GTK GDYNIA
PUCHALSKI KRZYSZTOF - MKS MOS PRUSZKÓW
WIELUÑSKI MARCIN - POLONIA WARSZAWA
MALINOWSKI OSKAR - POLONIA WARSZAWA
KULKA GRZEGORZ - POLONIA WARSZAWA
BOJANOWSKI MACIEJ -  ¯UBRY BIA£YSTOK
STAWIAK MATEUSZ - TRUSO ELBL¡G

Strefa I - BYDGOSZCZ:  ³ódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. 30.06-08.07

          
Bartosz Jankowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSK-POM
A.Warszawski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
K. Wronkowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
Damian Fanslau
NOVUM Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
M.Ponitka 1997
Ostrów Wlkp.
WIELKOPOLSKIE
Marek Zywert
Sieraków
WIELKOPOLSKIE
     Mateusz Fatz
ASTORIA Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
     
M. Serbakowski
Ostrów Wlkp.
WIELKIOPOLSKIE
W. Majchrzak
OBRA Ko¶cian
WIELKOPOLSKIE
 Piotr £ucka
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
Adam Kadej
¯AK Koszalin
ZACH-POM
 

Strefa IISZCZYTNO: mazowieckie, podlaskie, pomorskie i warmiñsko-mazurskie. W zmienionym terminie od 27.06 do 05.07.2011.

            
M. Wieluñski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
Grzegorz Kulka
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
O. Malinowski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
K. Puchalski
MKS Pruszków
MAZOWIECKIE
Pawel Kreft
GTK Gdynia
POMORSKIE
W. Jakubiak
CZARNI S³upsk
POMORSKIE
       
Maciej Bojanowski
¯UBRY Bia³ystok
PODLASKIE
Mateusz Stanek
TRUSO Elbl±g
PODLASKIE
    

Strefa III - LUBAÑ : lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie i ¶wiêtokrzyskie.30.06-08.07

         
Artur W³odarczyk
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Kamil Kolber
REGIS Wieliczka
MA£OPOLSKIE
Jakub ¯aczek
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
 Dawid Zagu³a
STAL Stalowa W.
PODKARPACKIE
 

Strefa IV - ZIELONA GÓRA: dolno¶l±skie, lubuskie, opolskie i ¶l±skie.30.06-08.07

          
Marcin Skorek
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Nizio³
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦LASKIE
Maciej Muska³a
TURÓW Zgorzelec
DOLNO¦L¡SKIE
Wojciech Cygal
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
D. Kolanowski
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE 
 
         
Bartek Rodak
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Der
ZASTAL Z.G.
LUBUSKIE
 Filip Przybylski
ZASTAL Z. G.
LUBUSKIE
Maciej Piszczek
GTK Gliwice
¦L¡SKIE
  Komentarze
oczami trenera dnia lipiec 13 2011 18:55:01
Mam wra¿enie obserwuj±c poczynania trenera kadry Polski w roczniku 1996, ¿e zapowiada siê, ¿e wreszcie w³a¶ciwa osoba na w³a¶ciwym miejscu.
Trener Arkadiusz Mi³oszewski jak podaje SKM odwiedzi³ wszystkie cztery Campy Wojewódzkie . Sam osobi¶cie widzia³em ju¿ trenera Mi³oszewskiego na pó³fina³ach i æwieræfina³ach i finale kadeta w roczniku 1995 gdzie przecie¿ uczestniczy³o wielu zawodników z rocznika 1996. Fajnie,¿e trener ma ludzi do konsulatcji i pomocy, ale potrafi samemu je¼dziæ, oceniaæ i dokonywaæ wstêpnej selekcji bo w poprzednich rocznikach nie zawsze tak bywa³o.
Tak trzymaj " Mi³y"!
RYkoszet dnia lipiec 14 2011 06:11:41
Moje uwagi dotycz±cej w³a¶ciwej selekcji na Camp Centralny w Zielonej Górze.
Strefa I Bydgoszcz:
Z kadry Kujawsko-Pomorskiej powo³anie dosta³o a¿ 5 zawodników, natomiast z Wielkopolski powo³ano 4 zawodników.
Porównanie dokonañ w/w kadr:
OOM w Zambrowie - Wielkopolska I miejsce, Kujawsko-Pomorskie V miejsce. W pó³finale mecz w Bydgoszczy miêdzy tymi zespo³ami, to zdecydowana dominacja we wszystkich elementach zawodników z Wielkopolski.
Zatem dziwne i niezrozumia³e powo³anie tak du¿ej ilo¶ci zawodników Kujawsko-Pomorskiego, a tak ma³y stosunkowo z Wielkopolski. Czy¿by na Campie w Bydgoszczy o powo³aniach decydowa³ tylko miejscowy trener z Bydgoszczy, w przeciwieñstwem do pozosta³ych trenerów kadr wojewódzkich?
W strefach pozosta³ych jest tylko kontroweryjne powo³anie a¿ sze¶ciu zawodników Dolno¶l±skiego, a tak ma³o z Mazowsza.
Na Campie Centralnym trzymajmy kciuki za kandydatów do kadry i jej trenera. Niech trafi± do niej najlepsi teraz, a pozosta³ym co siê nie dostali niech walcz± o ni±, podnosz±c swoje umiejêtno¶ci
kedar1968 dnia lipiec 14 2011 09:44:26
smileysmileyCzy powo³ano za du¿o zawodników z Dolno¶l±skiego? Wydaje mi sie, ze Trenerzy patrz± nie tylko na to jak graj± obecni wybrañcy na tle swoich rówie¶ników, ale jakie postepy czyni± pomiedzy kolejnymi spotkaniami na których ich moga obserwowaæ. Czego nowego nauczyli siê np. pomiêdzy OOM i Kampem Regionalnym. Zaznaczam, to moja osobista ocena. Wa¿ne jest to, jakie postepy poczynili dani zawodnicy w ostatnim roku i jakie sa perspektywy ich rozwoju. Trzeba zast±piæ ju¿ za chwilê ¶wietny rocznik 1993, 1994....ponadto zwrócmy uwagê, ¿e kilku zawodników tego rocznika jest w kadrze U16 i oni na pewno te¿ mog± wej¶æ do sk³adu smiley. Pozdrawiam wszystkich zawodników i ¿yczê powodzenia. Ju¿ jestem waszym kibicem smiley
miswid dnia lipiec 14 2011 09:44:41
Porównanie Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego trochê niedok³adne, bo bez Pruefera i Kamila Zywerta (kadra U16). No i teraz wszystko siê zgadza, bo jest 6-5 smiley Poza tym to dobrze, ¿e trener patrzy na indywidualne zdolno¶ci ch³opaków, a nie wyniki kadr.
kedar1968 dnia lipiec 14 2011 10:02:44
O tym w³asnie my¶la³em, trzeba patrzeæ perspektywicznie smiley.
Pawcio dnia lipiec 14 2011 11:23:57
z tego co wiem , pierwszy trening by³ ciê¿kismiley)
oczami trenera dnia lipiec 14 2011 12:36:28
Zapowiada siê ¿e rocznik 1996 bêdzie po 93 kolejnym udanym rocznikiem. Jest kilku dobrze zapowiadaj±cych siê ch³opców . Nale¿y dbaæ o ich rozwój i umo¿liwiaæ im jak najlepsze warunki, aby w koszykówce zobaczyli swoj± szansê. Fajnie,¿e dostanie ich w swoje rêce wspomniany wcze¶niej Arkadiusz Mi³oszewski bo jemu zale¿y a to chyba najwa¿niejsze w pracy trenera.
kedar1968 dnia lipiec 14 2011 15:03:10
to samo co autor wpisu "oczami trenera" mówi o roczniku 96 mówi³em przed turniejem w Grójcu smiley. ¦miem nawet uwa¿aæ, ze mo¿e to byæ rocznik, który dorówna lub nawet przegoni rocznik 93 smiley
kedar1968 dnia lipiec 14 2011 15:03:11
to samo co autor wpisu "oczami trenera" mówi o roczniku 96 mówi³em przed turniejem w Grójcu smiley. ¦miem nawet uwa¿aæ, ze mo¿e to byæ rocznik, który dorówna lub nawet przegoni rocznik 93 smiley
chudy102 dnia lipiec 14 2011 15:08:21
No z pewno¶ci± trener Mi³oszewski to doskona³y fachowiec ale jest ma³e ale , nigdy nie pracowa³ z m³odzie¿± w takim wieku bo to nie to samo co praca z 20-sto latkami i miejmy nadzieje ,¿e sprosta temu zadaniu , czego trenerowi szczerze ¿yczê .
Pawcio dnia lipiec 14 2011 20:03:56
panowie nie napêdzajcie sie , dajcie trenerowi t± kadrê wybraæ ,a potem niech co¶ osi±gn±.Mam wra¿enie ¿e kilku z was strasznie sie napina.Nawet nie wiadomo kto w tej kadrze bêdzie(pan oczami ternera juz wiesmiley ,a wy juz wiecie ¿e bêdzie lepsza od 93..... czyli co mistrzowie ¶wiata U-17 ???? panie kedar trochê rozs±dku.

Pozdrawiam w ten gor±cy czassmiley)
kedar1968 dnia lipiec 15 2011 08:42:18
A dlaczego nie? Nie chodzi o napêdzanie sie, chodzi o wspomaganie i pomoc w budowaniu wiary w ich mo¿liwo¶ci...a maja je niema³e smiley.
Pawcio dnia lipiec 15 2011 14:32:33
gdyby to pisali ch³opcy 15 letni to bym rozumia³, ale jak podniecaj± siê doro¶li i to na DU¯Y wyrost to , siê nazywa presja.
Jeszce raz napisze ta kadra dopiero powstanie , nie wiadomo jaka , poza panem który wiesmiley , z tych wybranych trzeba jeszce zrobic ZESPÓ£. Duzo pracy widze a czy przyjda sukcesy to zalezy tak¿e od wielu innych czynników.
93 rocznik juz pokaza³ co jest warty , powiesi³ poprzeczkê b.wysoko, a tu w komentarzach niektórzy wieszaj± ja jeszcze wyzej.

Trochê umiaru panowie , bo wiara to jedno a PRESJA to drugie.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
ALL STAR ch³opcy U-20
ALL STAR ch³opcy U-20
III Gala¦KM Ruda ¦l±ska 2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi