News: Mistrzostwa ¦wiata U-19 Dzieñ Ósmy - Mamy æwieræfina³ - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:56:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mistrzostwa ¦wiata U-19 Dzieñ Ósmy - Mamy æwieræfina³
Kadra Polski

Polska – Australia 52:72 (14:12, 13:17, 6:24, 19:19)

Polska: Piotr Nied¼wiedzki 11, Micha³ Michalak 9, Tomasz Gielo 8 (6 zb.), Mateusz Ponitka 7, Przemys³aw Karnowski 6 (7 zb.), Pawe³ ¦pica 4, Daniel Szymkiewicz 4, Jakub Koelner 3, Micha³ Pietrzak, £ukasz Bonarek, Jan Grzeliñski
Polska – £otwa 86:78 (27:13, 25:14, 12:16, 22:35)

                                                                                  
Polska: Mateusz Ponitka 26 (5 zb.), Micha³ Michalak 19 (8 zb., 2 as.), Przemys³aw Karnowski 13 (8 zb.), Piotr Nied¿wiedzki 10, Daniel Szymkiewicz 6, Jan Grzeliñski 5, Tomasz Gielo 5, Jakub Koelner 2, Pawe³ ¦pica 0, £ukasz Bonarek
                                                                                  
Reprezentacja Polski w mecz wesz³a bardzo dobrze i po I kwarcie prowadzi³a 27 - 13 . Druga kwarta to te¿ przewaga naszych zawodników, której efektem by³o powiêkszenie przewagi do 25 "oczek". Trzecia æwiartka meczu to wyrównana gra obu zespo³ów. Czwarta kwarta któr± Bia³o - Czerwoni zaczynali z 21 punktowym prowadzeniem to w gruncie rzeczy  s³aba gra Polaków. Podopieczni trenera Jerzego Szambelana s³abo bronili a nasz kosz bombardowa³ Bertans. W koñcówce Polacy opanowali nerwy i ostatecznie pokonali £otwê 86 - 78 . ¦wietne spotkanie zagra³ Mateusz Ponitka (26 pkt.) oraz Micha³ Michalak (19 pkt.). Jutro Polska podejmie Australiê.


Polska - Argentyna 73 -71
:
                                                                                  

Polska: Mateusz Ponitka 20(4zb.), Micha³ Michalak 16(6zb.), Piotr Niedzwiedzki 14(7zb.), Przemys³aw Karnowski 10(9zb.), Grzegorz Grochowski 6(3as.), Tomasz Gielo 5(6zb.), Daniel Szymkiewicz 2(2zb.), Jan Grzeliñski 0(1as.), Jakub Koelner 0, Pawe³ ¦pica 0, Micha³ Pietrzak 0Polacy w mecz weszli bardzo dobrze i pierwsz± æwiartkê wygrali wysoko 20 – 11 .Drug± kwartê nasi reprezentanci zaczêli nerwowo .Dali rzuciæ sobie kilka ³atwych punktów, i  ich przewaga siê zmniejszy³a. Argentyñczycy ju¿ w 3 minucie 2 kwarty mieli na swoim koncie 5 przewinieñ i ka¿dy faul pope³niony przez nich koñczy³ siê rzutami osobistymi. Pierwszy w drugiej æwiartce meczu na linii rzutów osobistych stan± Tomasz Gielo i wykorzysta³ jeden rzut . W nastêpnych minutach gry odpowiednio : Nied¼wiedzki , Karnowski i Ponitka rzucali po dwa osobiste i nie zawsze te rzuty by³y celne (Nied¼wiedzki0/2, Karnowski1/2 , Ponitka 2/2. Pod koniec kwarty Argentyñczycy nie mog±cy poradziæ sobie z naszymi wysokimi zawodnikami stanêli stref± 2-3 . Polacy nie przestraszyli siê jednak sposobu obrony swoich rywali i trafili dwie trójki ( Ponitka i Michalak ). Ostatecznie Bia³o – Czerwoni na przerwê schodzili z czternasto  punktow± przewag±. Pocz±tek trzeciej kwarty to nerwowo¶æ w polskiej dru¿ynie. Polacy nie mogli poradziæ sobie z zawodnikami przeciwnika , i ich przewaga topnia³a z minuty na minutê. Pod koniec trzeciej kwarty trener Szambelan wzi±³ czas. Od tamtego czasu do koñca kwarty Polacy bronili stref±. Czwart± czê¶æ meczu  nasi zawodnicy rozpoczêli nienajgorzej . Lecz pó¼niej przyszed³ kryzys i dziêki „trójk±”  g³ównie Paradesa by³ ju¿ remis. Ale wtedy nasz lider Mateusz Ponitka pokaza³ klasê najpierw dobijaj±c rzut Michalaka, a pó¼niej trafiaj±c osobiste. Argentyna mia³a jeszcze szanse na zwyciêstwo , lecz gracz tej dru¿yny gdy ju¿ wychodzi³ do rzutu za 2 pkt. po¶lizgn± siê i ledwie co trafi³ w kosz. Pi³kê zebra³ Nied¼wiedzki i poda³ do Ponitki który zosta³ faulowany. Trafi³ 1 z 2 rzutów osobistych i Argentyna nie mia³a ju¿ czasu na rzut. W konsekwencji Bia³o – Czerwoni pokonali Argentynê 73 – 71. W polskiej dru¿ynie ¶wietnie zaprezentowa³o siê trio Michalak-Ponitka-Nied¼wiedzki którzy ³±cznie zdobyli równe 50 pkt. Pochwaliæ nale¿y równie¿  Przemys³awa Karnowskiego , któremu zabrak³o jednej zbiórki do double – double . Nasi zawodnicy s³abo radzili sobie z wykonywaniem rzutów osobistych 17/30 57 % . Jutro Polska podejmie gospodarza turnieju £otwê.
Nie czujemy ¿adnej presji przed meczami na tym turnieju a to jest nasz± przewaga nad rywalami. Dziwnie jest przegraæ z m³odszymi od siebie - opowiada o trwaj±cych mistrzostwach ¶wiata U-19 lider reprezentacji Mateusz Ponitka.
 
Mateusz Starzec: 2 zwyciêstwa i 1 pora¿ka. Przed rozpoczêciem turnieju wzi±³by¶ taki scenariusz w ciemno?

Mateusz Ponitka: Nie uwierzy³bym w taki scenariusz. Bardzo dobrze zaprezentowali¶my siê w pierwszej rundzie i nie ukrywam zaskoczenia po wygranej z Rosjanami. Teraz przed nami druga runda i kolejne mecze.

Jedn± pora¿kê zanotowali¶cie przeciwko Brazylijczykom, rywale byli tacy mocni czy to by³ wasz s³abszy dzieñ?

To by³ zdecydowanie s³abszy dzieñ. My¶lê jednak, ¿e wynie¶li¶my dobra naukê z meczu z Brazyli± i to zaprocentowa³o w sobotnim spotkaniu z Rosj±.

Jak wa¿ne jest to zwyciêstwo z Rosj±? Czy mo¿na mówiæ o nim jako o prze³omowej wygranej?

Bardzo wa¿ne gdy¿ pozwala nam na dobre rozstawienie przed druga rund±. Teraz przed nami Australia, Argentyna i £otwa. Na pewno bêdzie ciê¿ko ale bêdziemy walczyæ o ka¿de zwyciêstwo.

Ze swojej postawy jeste¶ zadowolony?

My¶lê, ¿e na razie nasz zespó³ dobrze siê prezentuje. Je¿eli chodzi o mnie, to ciê¿ko jest mi oceniaæ samego siebie. Wiem, ¿e mecz z Brazyli± nie by³ najlepszy w moim wykonaniu ale równie¿ takie mecze musz± siê zdarzaæ. Najwa¿niejsze aby¶my wyci±gali z nich wnioski.

Przed Wami druga runda i jak wspomnia³e¶ pojedynki z Argentyn±, £otw± oraz Australi±. Który z rywali bêdzie najtrudniejszy?

Najtrudniejszym rywalem mog± byæ gospodarze aczkolwiek ten turniej pokaza³, ¿e du¿e znaczenie ma dyspozycja dnia. Jeste¶my w stanie wygraæ z ka¿dym z tych zespo³ów!

Pierwszym rywalem bêd± Argentyñczycy. Znacie ich s³abe strony?

Bêdziemy mieli przygotowany skauting przez trenerów i s³abe strony Argentyñczyków zostan± nam przekazane. Pozostanie siê tylko dostosowaæ i realizowaæ za³o¿enia taktyczne.

Mówi siê, ¿e waszym g³ównym celem bêd± mistrzostwa Europy U18 w Polsce. W mistrzostwach ¶wiata U19 gracie bez presji?

Tak to prawda naszym g³ównym celem s± mistrzostwa Europy. Nie czujemy ¿adnej presji przed meczami na tym turnieju a to jest nasz± przewaga nad rywalami. Dziwnie jest przegraæ z m³odszymi od siebie. My mo¿emy oni musz±.RYWALE REPREZENTACJI POLSKI:


Argentyna:

Bilans: 2-1                                                                                               Liderzy :
-Punkty : Luciano Massarelli 14.3 pkt. na mecz
-Zbiórki : Marcos Delia 9.3 zb. na mecz
-Asysty : Juan Giaveno 3 as. na mecz

Reprezentacja Argentyny to dru¿yna na któr± Polacy powinni uwa¿aæ. Argentyñczycy pokonali u siebie w grupie gospodarza turnieju £otwê. O sile tej dru¿yny stanowi rozgrywaj±cy Luciano Massarelli oraz skrzyd³owy Carlos Paredes.Dru¿yna z Ameryki Po³udniowej do¶æ dobrze wykonuje rzuty osobiste (78%), i czêsto decyduje siê na rzuty zza lini 6,75cm (¶rednio 25 razy w meczu). Argentyñczycy nie s± wysok± dru¿yn± co widaæ po ilo¶ci zbiórek na tych mistrzostwach (33 na mecz), dla porównania Polacy w jednym meczy zbieraj± ¶rednio 40 pi³ek.


£otwa :

Bilans : 2-1
Liderzy:
-Punkty : Kaspars Vecvagars 17 pkt. na mecz                                                 
-Zbiórki : Edmunds Dukulis 9.3 zb. na mecz

-Aststy :
Kaspars Vecvagars 5 as. na mecz

£otysze to gospodarz turnieju , wiêc z racji tego s± jednym z faworytów tych zawodów. W grupie pokonali gro¼nych Australijczyków i napêdzili stracha Argentyñczykom. Liderem zespo³u jest wspomniany wcze¶niej Vecvagars, który du¿o penetruje, rzuca ale równie¿ podaje. Gracze £otewscy podobnie jak Argentyñczycy czêsto rzucaj± za 3 pkt (¶rednio 24 próby na mecz). Australia :                                                              

Bilans : 2-1
Liderzy:
-Punkty: Anthony Drmic 24 pkt. na mecz
-Zbiórki:
Anthony Drmic  6 zb. na mecz
-Asysty: Hugh Greenwood  3 as. na mecz

Australia to dru¿yna w której gra g³ównie trzech ludzi (M.Creek,I.Hadziomerovic oraz A.Drmic) ten ostatni to niekwestionowany lider zespo³u zza Oceanu Indyjskiego. Anthony jest skoczny,¶wietnie penetruje oraz znakomicie rzuca zza lini 6.75 (14/21) co daje ¶wietn± 67% skuteczno¶æ. Drmic zbiera te¿ du¿o pi³ek pod swoj± tablic± (17). W ataku pomaga mu Hadziomerovic, który jest z pochodzenia Serbem. Ten niewysoki skrzyd³owy podobnie jak Drmic dobrze rzuca za trzy punkty (5/11) lecz szybko ³apie faule.

M Dru¿yna  MPKT zP-Z P-S 
   1. Brazylia   2   7 31   
   2. Australia   2   7 31   
   3. Polska   2   7 31   
   4. Rosja   2   6 22
  
   5. £otwa   2   6 22
  
   6. Argentyna   2   6 22
  

Mecze Polaków:
04.07 (poniedzia³ek) z Argentyn± o 20.15 (polskiego czasu)
05.07 (wtorek) z £otw± o 18.00 relacja na ¿ywo prawdopodobnie na: http://www.ltv7.lv/video_streams/adobe- ... r-800kbps/
06.07 (¶roda) z Australi± o 15.45

Od æwieræfina³ów relacje tv z wybranych spotkañ równie¿ w Eurosporcie 2

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SKM U-13
SKM U-13
Butony
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi