News: Mistrzostwa ¦wiata U-19 mecze w grupie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:25:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mistrzostwa ¦wiata U-19 mecze w grupie
Kadra Polski
                                                                            
http://latvia2011.fiba.com/en

Reprezentacja Polski po wygranej 87 - 70 nad reprezentacj± Rosji zapewni³a sobie pierwsze miejsce w grupie "A" i awansowa³a do kolejnej fazy rozgrywek.W polskiej reprezentacji punktowa³o g³ównie 6 zawodników.


 Micha³ Michalak - 48 pkt, 14 zb. , 5 as. , 5 strat , 4 przech.     Micha³ Michalak w pierwszych trzech meczach M¦ zagra³ bardzo dobrze. To on by³ motorem napêdowym polskiej ekipy.Gra³ na dobrej skuteczno¶ci , rzuca³ du¿o punktów oraz zbiera³ du¿o pi³ek na naszej desce. Micha³ zagra³ chyba najrówniej ze wszystkich naszych zawodników.
 
           


 Mateusz Ponitka
: 48 pkt. , 18 zb. , 1 as. , 5 strat, 1 przech. , 1 bl.

Mateusz zagra³ trzy bardzo dobre spotkania . W meczu z Rosj± zdoby³ a¿ 19 pkt. na bardzo  dobrej skuteczno¶ci. W pierwszym meczu z Tunezj± równie¿ pokaza³ wielk± klasê rzucaj±c 17 pkt. na ¶wietnej 88 % skuteczno¶ci.W meczu z Brazyli± Mateusz zapisa³ na swoim koncie 12pkt. Ogólnie Mateusz gra na razie bardzo dobre zawody. Przemys³aw Karnowski : 37 pkt. , 15zb. , 2as. , 7strat, 1 przech. , 5bl.

 Przemek jak na razie gra na swoim poziomie. Mecz z Brazyli± w jego wykonaniu by³ trochê s³abszy lecz Karnowski na pewno w nastêpnych meczach udowodni ¿e jest ¶wietnym zawodnikiem. Nasz center wczoraj zagra³ znakomite zawody przeciwko Rosji zdobywaj±c a¿ 23 pkt. i poprowadzi³ nasz zespó³ do zwyciêstwa. Piotr Nied¼wiedzki : 33 pkt. , 20zb. , 4as. , 4 straty , 6 bl.

                                                                                                    

Popularny "Myd³o" na M¦ gra bardzo równo. W ka¿dym z meczy rzuca³ oko³o 12pkt. i mia³ ok. 7zb. Piotrek a¿ 6 razy zatrzymywa³ przeciwników blokiem. Nied¼wiedzki  "trzyma deskê" polskiej dru¿ynie choæ gra³ tylko 57 min. na tych mistrzostwach (Najmniej z pierwszej "5"). Grzegorz Grochowski
: 25 pkt , 16 zb. , 18 as. , 5 strat , 3 przech. 

                                                                                                          
                                                       
Grochowski na tych mistrzostwach podobnie jak Nied¼wiedzki gra bardzo równo. Jest 2 w klasyfikacji najlepiej asystuj±cych graczy na mistrzostwach (6 asyst na mecz). Popularny "Grochu" trafi³ te¿ ju¿ trzy trójki . Tomasz Gielo : 22 pkt. ,9 zb. , 2 as. , 2 straty , 2 przech., 5 bl. 
                                                                                                                     Tomasz Gielo to bardzo wa¿ny zawodnik w rotacji trenera Jerzego Szambelana. Tomek zapewnia punkty oraz zbiórki. Najczê¶ciej zmienia Piotrka Nied¼wiedzkiego . Na tych mistrzostwach gra dobrze . Najlepiej zaprezentowa³ siê w meczu z Brazyli± w którym zdoby³ 11 pkt. i mia³ po jednej(ym) zbiórce , bloku, przechwycie oraz asy¶cie . Jan Grzeliñski (94) : 13 pkt. , 3zb. , 6 as. , 2 straty 

Jasiu  to zmiennik Grochowskiego na pozycji rozgrywaj±cego. Na swoim koncie zapisa³ ju¿ 6 as. Grzeliñski najlepszy mecz rozegra³ z Brazyli± . Rzuci³ wtedy 6 pkt. i zanotowa³ te¿ 3 asysty. Rozgrywaj±cy WKK jest o 2 lata m³odszy od swoich rywali, ale i tak daje sobie ¶wietnie rade na tych M¦.
 £ukasz Bonarek : 5 pkt. , 11 zb. , 1 as. , 2 straty
                                                                                                           Bonarek najlepsze swoje spotkanie rozegra³ przeciwko Tunezyjczykom . W 16 min. zaliczy³ na swoim koncie 4 pkt. i a¿ 10 zbiórek. £ukasz nie gra³ w meczu z Brazyli± , a przeciwko Rosjanom wyszed³ na parkiet tylko na 4 min , lecz zd±¿y³ zdybyæ 1 pkt.
 Pawe³ ¦pica
: 4 pkt. , 2 zb. , 2 straty 
                                                                                             


Pawe³ jak na razie nie dostaje du¿o minut od trenera Szambelana. Najlepszy swój mecz rozegra³ przeciwko Tunezyjczykom gdzie zdoby³ 4pkt.
 Micha³ Pietrzak
: 3 pkt. , 2 zb. , 1 strata                          


Micha³ do tej pory gra³ najmniej z wszystkich naszych reprezentantów , lecz nie zdoby³ najmniejszej ilo¶ci punktów . Pietrzak ma 100% skuteczno¶æ w rzutach za 2 pkt.
 Daniel Szymkiewicz (94) :
3 pkt. , 6 zb. , 1 as. , 1 strata , 2 przech. , 1 bl.
                                                                                             

Daniel wróci³ nie dawno po kontuzji , lecz nie przeszkodzi³a mu ona w tym ¿eby na M¦ graæ na dobrym poziomie. Szymkiewicz najlepszy swój mecz rozegra³ przeciwko Tunezji gdzie rzuci³ jak na razie swoje jedyne punkty w tym turnieju . Jakub Koelner : 1pkt. , 4 zb. , 1 strata 
                                                                                            

Kuba jak na razie nie gra za du¿o na tych mistrzostwach, lecz jest bardzo wa¿nym zawodnikiem w dru¿ynie Jerzego Szambelana. Koelner najlepszy swój mecz rozegra³ przeciwko Tunezji gdzie zdoby³ 1pkt. i zaliczy³ 3 zb.


  Zespó³
 MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 POLSKA 3 5 2 1 242 206 +36
 2BRAZYLIA 3 5 2 1 254 207 +47
 3ROSJA 3 5 2 1 252 220 +32
 4TUNEZJA 3 3 0 3 112 186 -74

Polska - Rosja 87 : 70
18-17, 26-27, 26-14, 17-12

Polska: Przemys³aw Karnowski 23 (3 zb., 2 bl.), Micha³ Michalak 19 (8 zb.), Mateusz Ponitka 19 (7 zb.), Piotr Nied¼wiedzki 11 (7 zb., 3 bl.), Grzegorz Grochowski 9 (6 zb., 7 as.), Jan Grzeliñski 3, Tomasz Gielo 2

 Bia³o-Czerwoni dobrze weszli w mecz i wygrali pierwsz± kwartê jednym punktem.Druga væwiartka meczu to równie¿ wygra³a i to ona mog³a cieszyæ siê ze zwyciêstwa. W polskiej ekipie nale¿y wyró¿niæ naszego centra , który w przeciwieñstwie do meczu z Brazyli± rozegra³ ¶wietne zawody rzucaj±c 23 pkt, na wyró¿nienie zas³uguj± równiesz Michalak 19pkt.,Ponitka 19pkt. ,Grochowski 9pkt. i Nied¼wiedzki 11 pkt. Polacy o wiele lepiej wykonywali rzuty osobiste 21/29 co da³o 72% skuteczno¶æ .Nasza dru¿yna  z bilansem 1-1 wychodzi z pierwszego miejsca z grupy "A" i w nastêpnej rundzie zagra z £otw±,Australi± oraz Argentyn±. Nale¿y wspomnieæ równie¿ o tym i¿ w klasyfikacji najlepiej asystuj±cych popularny "Grochu" zajmuje trzecie miejsce z 6 asystami na mecz

 Rosja - Nasi wschodni s±siedzi to wicemistrzowie Europy U-18 z 2010 roku. W finale m³odzi Rosjanie z rocznika 1992 nie dali rady Litwie. Zespó³ rosyjski jest bardzo zbilansowany, gdzie ciê¿ko jest znale¼æ wyra¼nych liderów. Niemniej jednak, szczególn± uwagê nale¿y zwróciæ na rzucaj±cego obroñcê Ni¿nego Nowograd, Dmitrija Ku³agina, Siergieja Karasewa (200 cm. rocznik 1993, Triumph Moskwa Region), Vladislava Triuszkina (200 cm, rocznik 1993, Spartak Widnoje) oraz na Aleksandra Varnakowa (185 cm, Triumph).

POLSKA - BRAZYLIA 70 : 79 

Polska: Micha³ Michalak 14(4zb.), Piotr Nied¼wiedzki 13 (7zb.), Mateusz Ponitka 12 (7zb.), Grzegorz Grochowski 11(4as.), Tomasz Gielo 11 (1bl.), Jan Grzeliñski 6 (3as.), Przemys³aw Karnowski 3 (5zb.),  
            
                             
 Pocz±tek I kwarty to popis gry podopiecznych  Trenera Jerzego Szambelana. Pierwsze punkty w meczu podobnie jak wczoraj zdoby³ nasz center Piotr Nied¼wiedzki. Chwile pó¼niej po punktach  Michalaka, Ponitki i Grochowskiego nasza reprezentacja prowadzi³a ju¿ 14:0 !!Po czasie który wzi±³ Trener reprezentacji Brazylii jego podopieczni zdobyli 5 punktów z rzêdu, i od tej pory gra toczy³a siê praktycznie punkt za punkt. Z boiska Polacy schodzili z czteropunktowym prowadzeniem (22-18). Najwiêcej pkt. w pierwszej æwiartce meczu zgromadzi³ na swoim koncie Michalak 7 oraz Nied¼wiedzki 6. Drug± kwartê meczu Brazylia zaczê³a od mocnego uderzenia (9 – 2), na boisku b³yszcza³ center dru¿yny z Ameryki Po³udniowej Cristiano Felicio który w pierwszej po³owie meczu zgromadzi³ na swoim koncie 10pkt. W polskiej ekipie dobrze gra³ Nied¼wiedzki ,który równie¿ mia³ na swym koncie 10pkt. Niestety Polacy przegrali wyra¼nie drug± kwartê (23-10) i do szatni schodzili z dziewiêciopunktow± strat± do rywala. Brazylijczycy grali bardzo ostro do przerwy zgromadzili a¿ 16 fauli , Polacy tylko 8. Drug± po³owê  ¶wietnie zaczê³a nasza kadra ,która po czterech minutach trzeciej kwarty wysz³a na dwu punktowe prowadzenie (11-0 w trzeciej kwarcie).Chwile pó¼niej popularni canarinhos zdobyli swoje pierwsze punkty w drugiej po³owie i ta æwiartka zakoñczy³a siê prowadzeniem Bia³o – Czerwonych  52 –50.Pocz±tek czwartej kwarty to wyrównana gra obu zespo³ów. Gra toczy³a siê praktycznie punkt za punkt. Jeszcze cztery minuty przed koñcem meczu Polacy przygrywali tylko dwoma punktami ale niestety Brazylia w koñcówce odskoczy³a Polakom i ostatecznie wygra³a 79-70. Najlepiej w naszej dru¿ynie zaprezentowa³ siê wspomniany wcze¶niej Piotr Nied¼wiedzki, który w 17 minut zdoby³ 13 punktów oraz zaliczy³ 7 zbiórek. Dobrze zegra³ równie¿ nasz skrzyd³owy Micha³ Michalak 14pkt.w czym  3 trójki oraz Grzegorz Grochowski 11pkt. 4 asysty. Bia³o – Czerwoni podobnie jak wczoraj nie za dobrze radzili sobie z wykonywaniem rzutów osobistych  13/25 co da³o 52% skuteczno¶æ. W dru¿ynie rywali nale¿y wyró¿niæ rozgrywaj±cego Raula Neto 16pkt  oraz centra Cristiano Felicio  ,który zapisa³ na swym koncie 12 oczek.

 Canarinhos przegrali tylko raz w ubieg³orocznych Mistrzostwach Obu Ameryk U-18. Jedyna pora¿ka (tylko trzypunktowa) mia³a miejsce z niejak±... ekip± USA, która niczym walec przejecha³a siê po pozosta³ych rywalach. Zespó³ z kraju samby do zwyciêstw prowadzi tandem Raul Togni Neto oraz Lucas Nogueira. Ten pierwszy (¶r. 15.4 pkt i 5.2 w eliminacjach) to obwodowy, który by³ w seniorskiej kadrze Brazylii na M¦ w Turcji. Drugi to podkoszowy z hiszpañskiej ACB, a konkretnie z Estudiantes Madryt. Nogueira w eliminacjach notowa³ ¶rednio 15.6 pkt i 10.0 zb.


POLSKA - TUNEZJA  85 : 57    STATYSTYKI

Polska:
Ponitka 17 (3na3 za 3pkt.), Michalak 15 (3as.) , Karnowski 11 (7zb.3bl.), Nied¼wiedzki 9 (6zb. 3bl.), Gielo 9 (5zb, 2bl), Grochowski 5 (7as.), Grzeliñski 4 (2as.), ¦pica 4 (1zb.), Bonarek 4 (10zb.) , Pietrzak 3 (2zb.), Szymkiewicz 3 (3zb.), Koelner 1 (3zb.)

 Ju¿ w pierwszej kwarcie podopieczni Trenera Jerzego Szambelana narzucili swój styl gry. Pierwsz± æwiartkê meczu ¶wietnie zacz±³ center WKK Wroc³aw Piotr Nied¼wiedzki oraz skrzyd³owy Poloni 2011 Warszawa Micha³ Michalak. W mecz dobrze wszed³ równie¿ nasz rozgrywaj±cy Grzegorz Grochowski który, w I  kwarcie zgromadzi³ 3 asysty .Druga kwarta to dominacja na parkiecie Polaków. W dwóch pozosta³ych kwartach Polacy utrzymywali przewagê i ostatecznie wygrali 85:57 . Trener Szambelan da³ pograæ wszystkim zawodnikom i ka¿dy z nich rzuci³ chocia¿by 1pkt . Najwiêcej ich dla reprezentacji Polski zgromadzi³ Mateusz Ponitka (17pkt.) na ¶wietnej skuteczno¶ci (80% za 2 i 100% za 3 ) oraz Micha³ Michalak (15pkt.). ¦wietnie na desce zagra³ £ukasz Bonarek ( 10zb.). Najwiêcej asyst co nie dziwi mia³ Grzegorz Grochowski  (7as.) . Polska nie za dobrze wykonywa³a rzuty osobiste 10/23 co da³o 43 % skuteczno¶æ. W dru¿ynie Tunezji ¶wietnie zaprezentowa³ siê rozgrywaj±cy Aymen Ben Mahmoud zdobywca 10pkt . Jutro Polska o 17: 15 polskiego czasu rozegra mecz z Brazyli± .

 Tunezja:
Zespó³ z pó³nocy Afryki to kopciuszek naszej grupy. M³odzi Tunezyjczycy to wicemistrzowie kontynentu z zesz³ego roku, gdzie dwukrotnie lepsi okazali siê Egipcjanie. Liderem zespo³u jest Aymen Ben Mahmoud - rozgrywaj±c graj±cy na co dzieñ w Sousse - dobrze znanym Polakom kurorcie wypoczynkowym.Faworyci: Litwa (mistrz Europy) - moim zdaniem faworyt numer jeden. Valanciunas i Mockevicius pod koszem, Cizauskas na rozegraniu oraz Redikas na obwodzie powinni poprowadziæ "Lietuvê" do z³ota. Inny wynik bêdzie dla mnie zaskoczeniem.
W sk³adzie naszych wschodnich s±siadów nie ma ¿adnego zawodnika z m³odszych roczników. USA (mistrz obu Ameryk) - Amerykanie zawsze uwa¿ani s± za faworytów, ale w tym roku o sukces bêdzie bardzo ciê¿ko. Zespó³ zdecydowanie s³abszy od tego, który rok temu rywalizowa³ z Polakami na M¦ U-17. G³ówn± si³± tej ekipy powinien byæ obwód - Hardaway jr, Lamb i Jackson. Ze sk³adu, który zdoby³ mistrzostwo obu Ameryk U-18, na £otwê wybieraj± siê tylko Tony Mitchell i Patric Young.

Powinni siê liczyæ: Serbia (4 zespó³ ME) - bardzo wyrównany zespó³, którego si³± s± dwaj ¶wietni rozgrywaj±cy z rocznika 1993 (Cvetkovic i Miljenovic) i wysocy podkoszowi (Siladi, Mitrovic, Besovic i Gujanicic). W³±cz± siê do walki o medale.
£otwa (3 zespó³ ME) - gospodarz imprezy, a co za tym idzie byæ mo¿e "czarny koñ" imprezy. Wiele bêdzie zale¿a³o od dwójki Vecvagars(szykuje siê kolejny dobry rozgrywaj±cy rodem z £otwy) /Bertans(przede wszystkim strzelec, wybrany w zesz³y czwartek w drugiej rundzie draftu przez San Antonio via Indiana).
Chorwacja - kolejna mistrzowska impreza przed zaledwie siedemnastoletnim Dario Saricem. Wielki talent, o ile nie najwiêkszy, europejskiej koszykówki mo¿e ze swoj± reprezentacj± sporo namieszaæ.

Rosja (wicemistrz Europy) - rok temu nie byli zaliczani do faworytów ME U-18, a mimo to zdobyli srebrny medal. W tym roku ju¿ bez trenera Skorochkina, ale nadal z gro¼nym trio Kulagin-Karasev('93)-Trushkin('93), dru¿yna rosyjska jest w stanie w³±czyæ siê do walki o medal.
Australia (mistrz Oceanii) - bardzo ciekawy zespó³, który podczas trwaj±cych w³a¶nie na Litwie global games (turniej towarzyski, poprzedzaj±cy M¦) zaprezentowa³ siê z dobrej strony (m.in. pokona³ Brazyliê +24). W¶ród "Aussie" szczególnie warto zwróciæ uwagê na skrzyd³owego Mitchella Creeka - winda w nogach, niesamowity ci±g na kosz.

Mog± namieszaæ: Kanada (3 zespó³ mistrzostw obu Ameryk) - bez Wiltjera i Kabongo, ale  z rówie¶nikiem naszych srebrnych siedemnastolatków Pangosem. Mog± powalczyæ o æwieræfina³.Brazylia (wicemistrz obu Ameryk) - dwóch starych znajomych z Nike Hoop Summit - Neto i Nogueira, to si³a napêdowa reprezentacji Brazyli. Mimo s³abszych wyników podczas sparingów uwa¿am, ¿e ekipa trenera Neto seniora mo¿e napsuæ sporo krwi rywalom. Miejmy tylko nadziejê, ¿e nie nam.
Chiny - Ailun Guo('93) poprowadzi swoj± reprezentacjê do drugiej rundy, ale czy dalej? Nie s±dzê.

Na co staæ Polaków? My¶lê, ¿e nie powinny¶my oczekiwaæ zbyt wiele od naszych 17 i 18 latków . Moim zdaniem, awans do æwieræfina³u jest jak najbardziej w zasiêgu, i osi±gniêcie tej¿e fazy powinno byæ celem ekipy trenera Szambelana. Wszystko ponad to bêdzie sporym sukcesem. Szkoda tylko, ¿e ten zespó³ nie rozegra³ ¿adnego sparingu z rocznikiem 1992.
        
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
E³k 2010
E³k 2010
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi