News: Mistrzostwa ¦wiata U-19 £otwa 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:04:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mistrzostwa ¦wiata U-19 £otwa 2011
Kadra Polski
 W sk³adzie znalaz³o siê 10 z 12 zesz³orocznych wicemistrzów ¶wiata U-17. Z tamtej ekipy brakuje kontuzjowanego Filipa Matczaka oraz Dawida Ko³akowskiego, który nie dosta³ powo³ania. W ich miejsce obiecuj±cy rozgrywaj±cy z rocznika 1994 - Jan Grzeliñski oraz do¶æ niespodziewanie blondyn z W³oc³awka, czyli Micha³ Pietrzak. W kadrze rzutem na ta¶mê znalaz³ siê Pawe³ ¦pica, który tak¿e ma na ¶cianie w pokoju srebrny medal M¦, z t± ró¿nic± ¿e po tamtej imprezie nabawi³ siê odcisków od zbyt d³ugiego przesiadywania na ³awce rezerwowych. Gracz Polonii Warszawa wygryz³ ze sk³adu innego koszykarza ze stolicy, maj±cego za sob± sezon w I lidze  Macieja Kucharka. O potencjale naszej dru¿yny wiadomo ju¿ wiele. Do¶æ podkre¶liæ, ¿e Ponitka oraz Piotr Nied¼wiedzki dostali równie¿ powo³ania do szerokiej kadry seniorów na Eurobasket na Litwie (wrzesieñ 2011). Najbardziej w naszym zespole liczymy oczywi¶cie na naszego lidera Mateusza Ponitkê, który bez w±tpienia w swojej kategorii wiekowej jest jednym z najlepszych koszykarzy na ¶wiecie.

Ju¿ w czwartek na £otwie rozpoczn± siê Mistrzostwa ¦wiata koszykarzy do lat 19. Bêdzie to jubileuszowa, 10. impreza tego typu. Wszystko rozpoczê³o siê w 1979 roku w Brazylii i na pocz±tku turniej odbywa³ siê co cztery lata. Niedawno zmieniono jednak tê formu³ê i po M¦ U-19 w 2007 roku w Serbii nastêpny turniej mia³ miejsce ju¿ dwa lata pó¼niej w Nowej Zelandii. Najwiêcej zwyciêstw ma na swoim koncie oczywi¶cie ekipa Stanów Zjednoczonych, która wygrywa³a w czterech z dotychczasowych dziewiêciu imprez, a w kolejnych trzech stawa³a na drugim stopniu podium.

Na £otwie wyst±pi te¿ reprezentacja Polski i bêdzie to pierwszy wystêp naszej kadry juniorów w historii Mistrzostw ¦wiata koszykarzy do lat 19. Wcze¶niej ani razu nie miêli¶my okazji zagraæ w gronie finalistów. Teraz - choæ rocznik 1992 nie stoi w naszym kraju na najwy¿szym poziomie - zagramy o tytu³ i to jako najm³odszy zespó³ turnieju. Tylko Polska nie ma w swoim sk³adzie ani jednego koszykarza urodzonego w roku 1992 - wszyscy s± z 1993 lub 1994 roku.

Nie jeste¶my jednak na straconej pozycji, bowiem w³a¶nie zawodnicy z pokolenia siedemnasto i osiemnastolatków to nasze najwiêksze nadzieje na przysz³o¶æ. Ju¿ przed rokiem ch³opcy trenera Jerzego Szambelana pokazali lwi pazur i zdobyli wicemistrzostwo ¶wiata do lat 17, ulegaj±c w finale tylko fenomenalnym Amerykanom. Teraz bêdzie du¿o ciê¿ej, gdy¿ rywale dysponuj± jeszcze lepszymi sk³adami, starszymi i niejednokrotnie bardziej do¶wiadczonymi zawodnikami, co na tym etapie ma kolosalne znaczenie.

Mamy jednak szczê¶cie je¶li chodzi o rozstawienie w grupach. Znale¼li¶my siê w grupie A z Brazyli±, Rosj± i Tunezj± i choæ w takim turnieju ka¿da dru¿yna mo¿e byæ gro¼na, poniewa¿ nigdy nie wiadomo, czy który¶ z talentów danej nacji w ostatnim roku nie poczyni³ ogromnych postêpów, to na pewno trzeba siê cieszyæ, ¿e ani w pierwszej rundzie, ani w drugiej, w której mamy nadziejê, ¿e Polska zagra nie trafimy na bardzo silne zespo³y Stanów Zjednoczonych, Litwy, Serbii, czy Kanady i Chorwacji.

Dlaczego warto ¶ledziæ rozgrywki m³odych reprezentacji z ca³ego ¶wiata? M¦ U-19 to pierwsza okazja do obserwacji pocz±tków wielkich karier zawodników. W turniejach juniorskich wystêpowa³o ju¿ mnóstwo fantastycznych zawodników, którzy pó¼niej stanowili o sile swoich seniorskich zespo³ów narodowych, zdobywali z³ote medale Mistrzostw ¦wiata, Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich, a tak¿e mistrzowskie pier¶cienie w NBA.

W 1991 roku tylko jednym z wielu w kadrze Argentyny by³ Ruben Wolkowyski. Zdobywa³ zaledwie 4,8 punktów w juniorskim turnieju, a pó¼niej z seniorsk± kadr± siêga³ po najwiêksze triumfy na ¶wiecie. Gra³ te¿ w Prokomie Treflu. Innym koszykarzem, który pó¼niej gra³ w Polsce by³ Dubravko Zemljiæ. By³y gracz Stali Ostrów w juniorach by³ lepszy od Gordana Giricka i Sandro Nicevicia lideruj±c Chorwacji w klasyfikacji punktów, ale w seniorach ci dwaj byli kilka klas lepsi od Zemljicia.

By³y te¿ jeszcze wiêksze, prawdziwe pó¼niejsze gwiazdy. W 1995 roku tylko siódme miejsce zajê³a ekipa USA, która w sk³adzie mia³a takich zawodników jak Vince Carter, Stephon Marbury, Trajan Langdon, czy Samaki Walker, o których pó¼niej s³ysza³ ca³y koszykarski ¶wiat.

W 1999 roku mistrzem ¶wiata w tej kategorii wiekowej zosta³a Hiszpania. Liderem kadry by³ wtedy Juan Carlos Navarro - fenomenalny strzelec Barcelony, który zdobywa³ w turnieju blisko 19 punktów na mecz. Co ciekawe w ekipie Hiszpanii by³ wtedy tak¿e Pau Gasol, równie¿ zawodnik Barcelony. Gwiazdor Los Angeles Lakers nie by³ jednak takim dominatorem jak w minionych latach na zawodowych parkietach. Zdobywa³ tylko piêæ punktów i zalicza³ trzy zbiórki na mecz przeciwko swoim rówie¶nikom - w³a¶nie tak zaczyna³a siê jego wielka kariera.

Kto wyró¿nia³ siê ju¿ jako 19-latek? Na pewno Linas Kleiza. W 2003 roku zdobywa³ dla Litwy blisko 30 punktów na mecz wygrywaj±c tym samym klasyfikacjê strzelców. Tylko dwa punkty mniej na swoim koncie zapisywa³ wtedy dla Portoryko aktualny mistrz NBA - Jose Barea, a ze ¶redni± 26,3 punktów do mistrzostwa Australiê poprowadzi³ Andrew Bogut, ¶rodkowy Milwaukee Bucks.

Czy który¶ z zawodników graj±cych na £otwie zrobi tak± karierê jak zawodnicy wy¿ej? Na pewno kandydatami do tego miana s± lider reprezentacji Litwy Jonas Valanciunas, którego kilka dni temu z pi±tym numerem w drafcie NBA wybrali Toronto Raptors, Chiñczyk Ailun Guo, który maj±c 17 lat gra³ ju¿ w seniorskiej kadrze swojego kraju na Mistrzostwach ¦wiata w Turcji w 2011 roku, Kanadyjczyk Kevin Pangos, czy Polacy Mateusz Ponitka, Przemys³aw Karnowski, Micha³ Michalak oraz Serbowie i Amerykanie.

¼ród³o: sportowefakty

OFICJALNA-STRONA-MISTRZOSTW-¦WIATA-U-19-£OTWA-2011

Kadra Szkoleniowa


 Trener Asystent
 Trenera
 
Asystent
 Trenera
  
Asystent
 Trenera
  
 Odnowa
Biologiczna
        
Jerzy Szambelan
Stalowa Wola 
Niedbalski Tomasz
Bytom
Piotr BakunZieliñski Grzegorz
Konin
Hernik Jacek
Warszawa
  INFORMACJE   


Kadra Polski - Mistrzostwa ¦wiata U-19 RYGA 2011

zawodnik sylwetka.................................................................................................................................................................
 
Grochowski Grzegorz
urodzony:Jaros³aw 15.03.1993
wychowanek:Stal Stalowa Wola
klub: STAL / LOSSM Stalowa W.
trener:Jerzy Szambelan
kadra:Podkarpacie
wzrost: 178
pozycja: rozgrywajcy
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa ME U-16
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
Turcja - Turniej
Wêgry - Turniej




srebrny medalista OOM Wa³brzych 2008
najlepszy asystuj±cy i przechwytuj±cy OOM
ALL STARS  OOM Wa³brzych 2008
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
II-asystuj±cy Turniej Turcja 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
  Ponitka Mateusz
urodzony: Poznañ 29.08.1993
wychowanek:Kasprowiczanka 
trener: Pawe³ Drzewiecki
Klub: Polonia 2011
trenerMiloszewski, Starcevic
kadra: Wielkopolska
wzrost: 192
waga: 78
pozycja: 2/3
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI

Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa - ME U-16
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
Turcja - Turniej
Wêgry - Turniej
Mistrz Polski S.P Ostrów W.2005 Katowice 2006
Wicemistrz Polski, najlepszy w ,,3,, U-14 Ostrów Wlk. 2007
Najlepszy w rzutach za 3 OOM Wa³brzych
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Uczestnik Meczu Gwiazd I Ligi Krosno 2010
Mistrz Polski U-20 Polonia 2011 Warszawa
Wicemistrz ¦wiata, All Stars U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
NBA Camp Basketball without Borders Barcelona 2010 MVP Camp !
  Karnowski Przemys³aw
urodzony:Bydgoszcz  08.11.1993
wychowanek: Katarzynka Toruñ
trener: Bonifacy Karnowski
kadra: Kujawsko-Pomor.
wzrost: 212
waga: 109
pozycja: 5
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa - ME U-16
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
W³ochy - ME U-16
Turcja - Turniej
Wêgry - Turniej
 
III-miejsce, I zbieraj±cy, All Stars OOM Wa³brzych 2008
III-miejsce, All Stars MP U-16 Stargard Szczeciñski 2008
XIII miejsce ME U-16 W³ochy 2008
Najlepiej blokuj±cy i IV-zbieraj±cy Turniej Turcja 2008
I-miejsce All Stars Turniej Wêgry 2008
Najlepszy strzelec MP U-16 Wroc³aw 2009
IV miejsce, All Stras, Fair Play ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata, All Stars U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
NBA Camp Basketball without Borders Barcelona 2010
MVP All Star
  Koelner Jakub
urodzony: Wroc³aw 14.07.93
klub: WKK Wroc³aw
trener: Marek Olesiewicz
kadra: Dolny ¦l±sk
wzrost: 180
waga:
pozycja: rozgrywaj±cy
mecz w kadrze
ME STATYSTYKI
Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa ME U-16 
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
Superfina³ EYBL Ukraina 2007
Mistrz Polski U-14 Ostrów Wielkopolski 2007
Mistrz Polski OOM Wa³brzych 2008
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
ALL STARS MP U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010

  Nied¼wiedzki  Piotr
urodzony: Wa³brzych 02.06.1993
klub: WKK Wroc³aw
trener: Marek Olesiewicz
kadra: Dolny ¦l±sk
wzrost: 205
waga: 95
pozycja: 4/5
mecze w kadrze: 3
ME STATYSTYKI
Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa  ME U-16
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
W³ochy  ME U-16
Turcja - Turniej
Wêgry - Turniej

Superfina³ EYBL Ukraina 2007
Mistrz Polski U-14 Ostrów Wielkopolski 2007
Mistrz Polski, All Stars  OOM Wa³brzych 2008
XIV miejsce  ME U-16 W³ochy 2008
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
Wicemistrz Polski, All Stars  U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
NBA Camp Basketball without Borders Barcelona 2010 MVP All Star
  Michalak Micha³
urodzony:Pabianice 02.11.1993 
wychowanek: £KS £ód¼
trener:Piotr Rozwadowski
klub:POLONIA 2011
trener:Mi³oszewski, Starcevic
kadra: £ód¼
wzrost: 193
waga: 78
pozycja: 2/3
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI
Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa ME U-16
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
Turcja - Turniej
Wêgry - Turniej
pierwsza 16 kadry Polski rocznika 1992
Mistrz Polski U-16 Stargard Sz. z r.92
ALL STARS MP U-16 Stargard Sz. z r.92
I-miejsce, All Stars  Turniej Wêgry 2008
Najlepszy Strzelec Turcja 2009
ALL STARS MP U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV miesjce ME Litwa /Kowno 2009
Mistrz Polski U-20 Polonia 2011 Warszawa
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010
  Daniel Szymkiewicz
urodzony:Gdañsk  2.11.1994
wychowanek: BRYZA Kolduby
trener: Jacek Szymkiewicz
klub: WKK Wroc³aw
trener: Marek Olesiewicz
kadra:¦l±sk
wzrost:
waga
pozycja:
ME STATYSTYKI
Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa ME U-16
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
Mistrz Polski Szkó³ Podstaw. G³ucho³azy 2008
Br±zowy medalista MP U-14 Radom
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy
IV -miejsce w Europie U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
XI-miejsce ME U-16 Czarnogóra / Bar
  Gielo Tomasz
urodzony: Szczecin 04.01.1993
wychowanek: Trójka Kosz Szczecin 
klub:WILKI MORSKIE Szczecin
trener:Tomasz Nowakowski
kadra: Zachodniopomorskie
wzrost: 202
waga:84
pozycja: 4/5
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI


Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa - ME
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
Turcja - Turniej
Wêgry - Turniej
I-miejsce Turniej Wêgry 2008
Mistrz Polski Kadetów Wroc³aw 2009
MVP Fina³  MP U-16 Wroc³aw 2009
I-miejsce Turniej W³ochy
IV miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
Wicemistrz Polski U-20 Fina³ W-wa 2010
ALL STARS Fina³ MP U-20 W³oc³awek 2010
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
VI-miejsce ME U-18 Litwa /Wilno 2010

  ¦pica Pawe³
urodzony: Koszalin 26.07.1963
klub:AZS Koszalin, LOSSM Warszawa
trener:
kadra:Zachodniopomorskie
wzrost:
waga:
pozycja:
mecze w kadrze:
ME STATYSTYKI

Niemcy M¦ U-17
Holandia -Turniej
Litwa  ME U16
S³owenia - Turniej
W³ochy - Turniej
Turcja - Turniej
 
I-miejsce Turniej W³ochy 2009
IV-miejsce ME U-16 Litwa / Kowno 2009
III -miejsce MP U-20 Polonia W-wa
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
  Bonarek £ukasz
urodzony:Pruszków
klub:MKS ZNICZ BASKET Pruszków
trener: Micha³ Spycha³a
Wojtek Rogowski
kadra: Mazowsze
wzrost: 199
waga: 94
pozycja: 4/5

Niemcy M¦ U-17
Czechy Turniej
W³ochy Turniej 2011
£otwa M¦ U-19
Wicemistrz ¦wiata U-17 Niemcy / Hamburg 2010
III-miejsce MP U-18 Pruszków 2010
Mistrz Polski Licealiada Gorlice 2011
  Grzeliñski Jan
urodzony: 14.03.1994
miejsce: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw
trener: Glniniak Piotr
kADRA: Dolno¶l±skie
wzrost: 177
pozycja: 1
Turniej Hiszpania 2009
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Super Fina³ EYBL Ukraina 07, Wroc³aw 08
Mistrz Polski, MVP  U-14 Ostrów W. 2007
Mistrz Polski, MVP,All Stars  U-14 Radom 2008

Turniej Mistrzów Krajowych Moskwa 2009
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
III miejsce, MVP OOM U-15 Kielce 2009 
Mistrz Polski Gimnazjada Radom 2009
Camp Kalindros Grecja 2009
Mistrz Polski U-16, MVP Opalenica 2010
Mistrz Polski Gimnazjada Siedlce 2010
  Micha³ Pietrzak

urodzony:
klub:
trener:
kadra:
wzrost:
waga:
pozycja:
mecze w kadrze:
  


 






Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
D±browa, Katowice, Bytom, Rybnik
D±browa, Katowice, Bytom, Rybnik
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi