News: II Miêdzynarodowy Memoria³ Jacka Badory rocz. 98 Warszawa 24-26.VI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:14:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Miêdzynarodowy Memoria³ Jacka Badory rocz. 98 Warszawa 24-26.VI.2011
Turnieje Podsumowanie
II Miêdzynarodowy Memoria³ Jacka Badory w koszykówce Ch³opców 24,25,26 czerwca 2011

W dniach od 24 do 26 czerwca  w nowo wybudowanej hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego rozegrane zosta³o 21 meczy w ramach kolejnej edycji miêdzynarodowego memoria³u  Jacka Badory w koszykówce Ch³opców. Przez 3 dni na hali przy Lindego 20 rozegranych zosta³o wiele ciekawych spotkañ. W uroczystym otwarciu w pi±tek uczestniczy³y w³adze dzielnicy w osobach zastêpców burmistrza dzielnicy Bielany – Panów Grzegorza Pietruczuka i Kacpra Pietrusiñskiego, sekretarza generalnego PZKOSZ – Pana Marcina Widomskiego i Prezesa WOZKOSZ W.M – Pana Micha³a Lesiñskiego, w³adze CRS reprezentowa³a Pani Wicedyrektor Agnieszka Pawlak, W przemówieniach otwieraj±cych memoria³ oddano ho³d wybitnemu trenerowi (zmar³emu 26.04.2005) miêdzy innymi Warszawskiego AZS AWF, Lubelskiego MKS Stavet, i m³odzie¿owej reprezentacji kobiet w latach 1975-1977.

Po raz drugi pasjonaci z UKS „CZARODZIEJE Z BIELAN”z organizowali tym razem przy wsparciu Centrum Rekreacyjno Sportowego Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy, najwiêksz± imprezê koszykarsk± w Warszawie, a zarazem jeden z najmocniej obsadzonych turniejów koszykówki m³odzie¿owej dla ch³opców z rocznika 1998 i m³odszych, pierwsze mecze w pi±tek ju¿ od 12, pokaza³y na jak wysokim poziomie sta³ ten turniej, praktycznie w ka¿dym meczu nie by³o zdecydowanego faworyta, wiêkszo¶æ meczy koñczy³a siê wynikiem poni¿ej 10 punktów ró¿nicy, a 3 mecze ró¿nic± jednego kosza.  Dodatkow± atrakcj± by³o spotkanie uczestników memoria³u z Michaelem Ansleyem by³ym zawodnikiem ligi NBA i mo¿liwo¶æ poæwiczenia pod jego okiem. W trakcie turnieju ekipy spoza stolicy mia³y mo¿liwo¶æ zwiedzenia zabytków i muzeów Warszawy oraz zapewnion± odnowê  biologiczn± w drugim z obiektów CRS Bielany znajduj±cym siê przy ul.Conrada 6.
Ostatecznie turniej wygrali zawodnicy BK Pardubice (Czechy) przed UKS 5 Nowy Targ i WKS ¦l±sk Wroc³aw, wszystkie nagrody indywidualne i zespo³owe wrêczali Dyrektor CRS Anna Szymczak-Ga³kowska, Naczelnik wydzia³u Sportu dzielnicy Bielany – El¿bieta Iglewska-Romanowska, Przewodnicz±cy WGiD WOZKOSZ – Zdzis³aw Jarosz, Iga Badora, oraz Michael Ansley.
Pan Adam Hilchen zapewni³ doskona³± organizacjê zarówno w czasie wolnym jak i podczas meczy, jest to chyba jedyny turniej w Polsce gdzie dru¿yny maj± do dyspozycji Bus wo¿±cy ich po mie¶cie, bezp³atne wej¶cie do muzeów, oraz na basen, ponadto warunki w których ekipy spêdzi³y 3 dni by³y doskona³e, hotelowe pokoje 2 osobowe oraz doskona³e jedzenie pozwala³y wszystkim uczestnikom na niezapomniane emocje sportowe a tych jak ju¿ pisa³em by³o niema³o, mecze na piêknej nowej hali i w dodatku z zegarem 24 sekund. A¿ trudno w to uwierzyæ, ale tak by³o.


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

WYNIKI
 
BK PARDUBICE - KORSARZ GDAÑSK  100 : 46
AZS WSGK  KUTNO - UKS 5 Nowy Targ  32 : 85
PIERNIKI TORUÑ - Czarodzieje z Bielan” 38 : 27
BK PARDUBICE - WKS ¦L¡SK WROC£AW 55 : 49
AZS WSGK  KUTNO - KORSARZ GDAÑSK  44 : 105 
UKS 5 Nowy Targ - „Czarodzieje z Bielan”  62 : 43
PIERNIKI TORUÑ - WKS ¦L¡SK WROC£AW  21 : 68
WKS ¦L¡SK WROC£AW - UKS 5 Nowy Targ  43 : 54
KORSARZ GDAÑSK  - „Czarodzieje z Bielan”  60 : 39
BK PARDUBICE - PIERNIKI TORUÑ  62 : 20
AZS WSGK  KUTNO - WKS ¦L¡SK WROC£AW 21 : 75
KORSARZ GDAÑSK - UKS 5 Nowy Targ 50 : 53
BK PARDUBICE - „Czarodzieje z Bielan”  71 : 18
AZS WSGK  KUTNO - PIERNIKI TORUÑ 22 : 35
PIERNIKI TORUÑ - KORSARZ GDAÑSK 41 : 33
BK PARDUBICE - UKS 5 Nowy Targ  56 : 41
AZS WSGK  KUTNO - „Czarodzieje z Bielan”  36 : 46
WKS ¦L¡SK WROC£AW - KORSARZ GDAÑSK  53 : 51
BK PARDUBICE - AZS WSGK  KUTNO  83 : 10
PIERNIKI TORUÑ - UKS 5 Nowy Targ 20 : 57
WKS ¦L¡SK WROC£AW - „Czarodzieje z Bielan”  64 : 38

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP MEMORIA£U: LUKAS KANTUREK (BK PARDUBICE)
NAJLEPSZY STRZELEC: TOMASZ DYLICKI (KORSARZ GDAÑSK)
NAJLEPSZY OBROÑCA; JAKUB CZAIÑSKI
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY: JAKUB MUSIA£
NAJM£ODSZY ZAWODNIK: EDEK HILCHEN
NAJSYPATYCZNIEJSZY TRENER: SLAWOMIR RYBARCZYK (KUTNO)

NAJLEPSI ZAWODNICY W POSZCZEGÓLNYCH ZESPO£ACH:

BK PARDUBICE - LUKAS KANTUREK
AZS WSGK KUTNO: MACIEJ POZNAÑSKI
MMKS PIERNIKI TORUÑ - MIKO£AJ GREGORCZYK
WKS ¦L¡SK WROC£AW - JAKUB KRZYCZMONIUK
GKS KORSARZ GDAÑSK - RAFA£ WO¬NIACKI
UKS PI¡TKA NOWY TARG - MICHA£ KOWALCZUK
CZARODZIEJE Z BIELAN - ARTUR SZOSTAKOWSKI

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

    
 I  
BK PARDUBICE 12 PKT

5 LAHUCKY  JAKUB
6 ZEITHAMMER PATRIK
7 KRATOCHVIL MARTIN
8 CHARBUSKY JIRI
9 KANTUREK LUKAS - ALL-STAR
11 PETRIC ALESSANDRO - MVP
14 BROZEK LUKAS
15 MNUK PAVEL
16 SKALICKY MATYAS
17 SINDELAR MATEJ
18 MARECEK FILIP
22 LANGSADL ONDREJ

TRENER: PETRIC PREDRAG
ASYSTENT: PROCHAZKA JAN
 

 
 II   UKS 5 Nowy TARG 10 PKT.


5 MIKO£AJ LEJA
6 KOWALCZUK MICHA£
7 SENIO MAKSYMILJAN
8 TRZCIÑSKI MACIEJ
9 BURDYN KONRAD
10 ¯MUDA JAN
12 ¯EGLEN DANIEL
13 SZYMANSKI SZYMON
14 DEREBAS HUBERT
16 BALAKOWICZ ARKADIUSZ
17 ZWIJACZ JAN
18 PIERWO£A KAMIL

TRENER: POLAK WOJCIECH
 
 III 
WKS ¦L¡SK WROC£AW  10 PKT.

4 WILCZEK DOMINIK
5 MICHNOWICZ MICHA£
6 PATYNOWSKI SZYMON
7 MUSIA£ JAKUB
8 SMO£A JAN
9 KAMBERSKI JAKUB
10 KRZYCZMONIK JAKUB
11 JOD£OWSKI MICHA£
12 £ASZCZUK £UKASZ
13 SZCZUBE£EK MARCIN
14 KRASZEWSKI BARTOSZ
15 ZDEB JAKUB

TRENER: JACEK KOLIS
ASYSTENT: TOMASZ WILCZEK

 
 IV 
 MMKS Pierniki Toruñ 9 PKT.

5. GREGORCZYK  MIKO£AJ
6. SIEMIANOWSKI  JAN
7. NOSOL  IWO
8. KONDRACIUK  JAKUB
9. PALECZNY  JAN
10. LAMBARSKI  KACPER
11. GAWROÑSKI  £UKASZ
12. KRE£OWSKI  JAN
14. MAKOWSKI  MIKO£AJ
15. CZAIÑSKI  JAKUB
16. GROCHOWSKI  IGNACY
17. BARTOSZEWICZ  JAKUB
18. PALECZNY  PIOTR
18. KULLA  MICHA£
Trenerzy: BROCZEK  MACIEJ
MAKSEL-¯YTKO  KATARZYNA
Opiekun:BROCZEK  KAROLINA
 
  V   GKS KORSARZ GDAÑSK 8 PKT.
 
 VI 
UKS „Czarodzieje z Bielan” Warszawa 7 PKT.

5. WALESIAK JAKUB
6. HILCHEN ANTONI
7. SZÓSTAKOWSKI
8. ZARÊBA
9. SZCZEPANIK MATEUSZ 
10. DRELA PAWE£
13. DUDZIEC MATEUSZ
16. WO£OSZYN TOMEK
17. KABAT  PAWE£
23. HILCHEN EDWARD

TRENERZY : HILCHEN ADAM, STRZÊBOSZEWSKI DARIUSZ 

 
 VII 
AZS WSGK  KUTNO 6 PKT.

4.POSTOLSKI ADAM
6.MRÓZ JAKUB
8.WOJTCZAK KRZYSZTOF
9.WIERCIOCH MACIEJ
10.GOLIS DANIEL
11.SZYMANIAK KACPER
12.PSURSKI ARKADIUSZ
14.PAWLAK SZYMON
15.W£ODARSKI SEBASTIAN
16.POZNAÑSKI MACIEJ
17.GÓRAL KRZYSZTOF
18.PAW£OWSKI BARTOSZ

TRENERZY:RYBARCZYK S£AWOMIR        ASYSTENT:PSURSKI TOMASZ 
ASYSTENT:PSURSKI TOMASZ
 
   ........................................................... 


CAMP MICHAELA ANSLEYA 


Michael Ansley urodzi³ siê 8.02. 1967 r. w Birmingham w Stanie Alabama. Michael karierê zaczyna³ w szkole ¶redniej w jego rodzinnym mie¶cie Birmingham, gdzie rywalizowa³ z samym Charlesem Barkleyem – który jest jego wzorem sportowym. W sezonie 1988/1989 gra³ w akademickiej lidze NCAA w dru¿ynie z Alabamy, gdzie zanotowa³ ¶redni± 31,7 punktu na mecz. W 1989 roku zosta³ wybrany z 37 numerem w drugiej rundzie draftu przez Orlando Magic. Na parkietach NBA gra³ przez 3 sezony w Orlando Magic, Charlotte Hornets oraz w Philadelphia 76ers. W 1992 roku po lidze letniej i okresie przygotowawczym w Milwaukee Bucks przeszed³ do ligi CBA graæ w Birmingham gdzie zaliczy³ bardzo dobre statystyki 34,9pkt i 11,1zb na mecz. W 1992 roku przeniós³ siê ze Stanów do Europy. Podpisa³ kontrakt z Unicaja Malaga gdzie gra³ przez dwa sezony. W sezonie 1993/94 przeniós³ siê do izraelskiego Hapoel Galil Elyon. Jednak w nastêpnym sezonie znowu by³ zawodnikiem Unicajy, a w roku 1995 doszed³ do fina³u ligi ACB. W latach 97-2000 by³ zawodnikiem tureckiego Darussafaka Istanbul. W styczniu 2001 roku przestaje byæ podstawowym skrzyd³owym dru¿yny i przenosi siê do PLK, podpisuje kontrakt z Prokomem gdzie przez 9 meczów zanotowa³ ¶rednio 16 punktów i 7 zbiórek na mecz. W sezonie 03/04 Michael gra³ w Tarnowie i w Wi¶le, zajmuj±c 6 miejsce w ówczesnej EBL i bêd±c jednym z najlepiej punktuj±cych i rzucaj±cych zawodników ligi. W³a¶nie sezon w Wi¶le by³ dla Mike'a najlepszy, zanotowa³ oko³o 23 punktów na mecz oraz 8 zbiórek. Wy¶rubowa³ 2 dobre rekordy, 40 punktów oraz 16 zbiórek. W sezonach  2008-2010 gra³ w Polonii Gaz Ziemny Warszawa i mimo i¿ jest najstarszym zawodnikiem DBE to nadal dobrze sobie radzi i notuje ¶rednio 11,3 punktu. Podczas meczu gwiazd 2006/07 by³ najstarszym uczestnikiem tej imprezy. Ponadto w Polsce gra³ jeszcze w ¦l±sku, Stali Ostrów, Turowie Bank BPS Basket Kwidzyn. Maj±c 41 lat wzi±³ udzia³ w meczu gwiazd DBE 2007/2008. 23 pa¼dziernika 2009 zawodnik podpisa³ kontrakt z dru¿yn± Sportino Inowroc³aw.
Sukcesy
Wicemistrzostwo Hiszpanii 1995
Wicemistrzostwo Polski 2002
Puchar Polski 2001
Pierwsza pi±tka sezonu PLK wg PolskiKosz.pl 2004
Mecz Gwiazd PLK 2006 -2009
Statystyki podczas wystêpów w NBA
Sezon 1989/1990 (Orlando Magic): 72 mecze (¶rednio 8,7 punktu oraz 5 zbiórek w ci±gu 17 minut)
Sezon 1990/1991 (Orlando Magic): 67 meczów (¶rednio 5,7 punktu oraz 3,8 zbiórki w ci±gu 13,1 minuty)
Sezon 1991/1992 (Philadelphia 76ers oraz Charlotte Hornets): 10 meczów (¶rednio 2,1 punktu oraz 0,6 zbiórki w ci±gu 4,5 minuty)


WSPOMNIEÑ-CZAR-I-MEMORIA£-WARSZAWA-2009

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.94 Turniej Hiszpania 2009.
Polska r.94 Turniej Hiszpania 2009.
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi