News: M³odzi Polacy - ¶ci±gawka dla Pipana - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:51:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

M³odzi Polacy - ¶ci±gawka dla Pipana
Kadra Polski
Na konferencji prasowej Pipan zapowiada³, ¿e chce stworzyæ zespó³, który bêdzie po³±czeniem graczy do¶wiadczonych z m³odymi. Brzmi to bardzo ciekawie, patrz±c zw³aszcza na dokonania Pipana w pracy z m³odymi zawodnikami i fakt, ¿e w kadrach m³odzie¿owych mamy wielu utalentowanych graczy. Kto z nich dostanie szansê i gdzie nowy selekcjoner bêdzie szuka³ m³odych talentów? „To spory problem, ¿e ekstraklasowe kluby w Polsce niezbyt chêtnie daj± szansê m³odym rodzimym graczom. Nie maj± przez to mo¿liwo¶ci pokazaæ co potrafi±. Znam jednak kilku m³odych graczy z Polski, którzy dostaj± szansê siê wykazywaæ. Do tych najlepszych na pewno zadzwonimy i ¶ci±gniemy na przygotowania by zobaczyæ co potrafi±.”


Micha³ Soko³owski (19 lat, 195 cm, Znicz Basket Pruszków) - niezwykle utalentowany zawodnik, który w swoim roczniku zawsze dominowa³ w rozgrywkach m³odzie¿owych. W sezonie 2010/11 przytrafi³a mu siê jednak do¶æ powa¿na kontuzja po której bardzo d³ugo powraca³ do siebie. Pod koniec rozgrywek pokaza³ siê jednak z bardzo dobrej strony na I-ligowych parkietach - w 12 meczach mia³ ¶rednio 6,3 punktu i 4 zbiórki. W kolejnym sezonie powinien byæ czo³owym graczem Znicza, zw³aszcza ¿e w klubie zostaje trener Micha³ Spycha³a, który chêtnie daje szansê m³odym graczom. Jego warunki fizyczne, silna budowa i cechy charakteru pozwalaj± wierzyæ, ¿e poradzi³by sobie w szerokiej kadrze ju¿ teraz. Ma jednak sporo elementów (rozgrywanie, rzut) które powinien jeszcze poprawiæ, je¶li chce byæ klasowym graczem. W te wakacje powinien skupiæ siê na kadrze Polski U20. ZA WCZE¦NIE NA POWO£ANIE


Mateusz Ponitka (18 lat, 196 cm, Politechnika Warszawa) - czo³owy gracz kadry Polski rocznika 1993, która przed rokiem wywalczy³a wicemistrzostwo ¶wiata. O jego talencie ¶wiadczy choæby fakt, ¿e Ponitka zosta³ wybrany do pierwszej pi±tki tamtej imprezy czy zaproszony do udzia³u w presti¿owym meczu Nike Hoop Summit, gdzie by³ czo³owym strzelcem dru¿yny „Reszty ¶wiata”. W sezonie 2010/11 udowodni³, ¿e jest ju¿ gotów do rywalizacji na najwy¿szym poziomie, równie¿ w koszykówce seniorskiej. W I lidze mia³ ¶rednio 11,7 punktu i 4,7 zbiórki. Znacz±co poprawi³ swoj± budowê cia³a, urós³. Mo¿e graæ jako rzucaj±cy obroñca lub jako niski skrzyd³owy. POWINIEN DOSTAÆ POWO£ANIE


Przemys³aw Karnowski (18 lat, 213 cm, SMS Cetniewo) - rok spêdzony w szkole mistrzostwa sportowego w Cetniewie wyszed³ Karnowskiego na dobre. Schud³, nabra³ dynamiki, poprawi³ swój rzut. W II lidze - g³ównie ze wzglêdu na wzrost - dominowa³ i pokaza³, ¿e jest gotów do gry z seniorami. Tak jak Ponitka uwa¿any za jednego z najlepszych graczy w swoim roczniku na ¶wiecie. POWINIEN DOSTAÆ POWO£ANIE


Piotr Nied¼wiedzki (18 lat, 210 cm, WKK Wroc³aw) - zawodnik nieco zapominany, czêsto w cieniu Ponitki i Karnowskiego. Jednak moim zdaniem nie jest wcale od nich gorszy. Od mistrzostw ¶wiata U17 zrobi³ spory postêp, co by³o widaæ na mistrzostwach Polski do lat 18, gdzie by³ zdecydowanie najlepszym graczem turnieju. Du¿o da³y mu wspólne treningi z Adamem Wójcikiem, co widaæ choæby po jego du¿o lepszym rzucie, równie¿ za 3 punkty. Stylem gry przypomina Pau Gasola z m³odych lat. MÓG£BY DOSTAÆ POWO£ANIE


Zgadzacie siê z moj± list±? Mo¿e kogo¶ pomin±³em? A kogo z m³odych graczy widzieliby¶cie Wy w szerokiej kadrze Polski? Czy w ogóle który¶ z nich ma szansê by pojechaæ na mistrzostwa Europy na Litwê? Czy jest sens by zabieraæ tam Mateusza Ponitkê czy Przemys³awa Karnowskiego, którzy bêd± mieæ bardzo ciê¿kie wakacje w rozgrywkach m³odzie¿owych? Zapraszam do dyskusji!


Przeczytaj ca³o¶æ artyku³u Rafa³a Jucia

http://superbasket.blox.pl/2011/06/Mlodzi-Polacy-sciagawka-dla-Pipana.html

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1  MCKiS Jaworzno r.95
1 MCKiS Jaworzno r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi