News: Kadry Polski U-18 Zgrupowanie Szczyrk 6-13.VI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:01:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadry Polski U-18 Zgrupowanie Szczyrk 6-13.VI.2011
Kadra Polski
Bilans springów Polski rozegranych z reprezentacj± Rosji w Szczyrku 2-1 dla Polski. Z tego co s³yszelismy to Rosjanie przyjechali do Polski w okrojonym sk³adzie.Filip Matczak pechowo z³ama³ rêkê.W trakcie treningu próbowa³em zabraæ pi³kê jednemu z wy¿szych kolegów. Pi³kê zabra³em, ale dosz³o do z³amania dwóch ko¶ci prawej d³oni. Rêkê mam wiêc w gipsie. Pesymistyczna diagnoza mówi o czterech tygodniach usztywnienia i kolejnych czterech tygodniach rehabilitacji - t³umaczy m³ody zawodnik Zastalu. Z tego co wiemy to Daniel Szymkiewicz ma kontuzje i jego powa³anie do kadry nie wchodzi w grê.W najbli¿sz± sobote kadra Polski wyleci na turniej do W³och.12 zawodników poznamy w czwaertek lub piatek

1 sparing  11 czerwca:
Polska - Rosja 88:54 (27:15, 21:15, 30:9, 10:15)

Polska: Mateusz Ponitka 26, Micha³ Michalak 16, Przemys³aw Karnowski 12, Tomasz Gielo 11, Sebastian Kowalczyk 5, Jan Grzeliñski 4, Pawe³ ¦pica 4, Micha³ Pietrzak 3, David Brembly 3, Jakub Koelner 2, £ukasz Bonarek 1, Grzegorz Grochowski 1.

Najwiêcej dla Rosji: Yury Karpenko 8, Alexander Zakharov 7, Andrey Desyatnikov 5. 

2 sparing  12 czerwca: Polska - Rosja 85:90 (13:19; 26:24; 19:17; 27:30)


Polska: Micha³ Michalak 32, Jakub Koelner 12, £ukasz Bonarek 7, Pawe³ ¦pica 7, Przemys³aw Karnowski 7, Maciej Kucharek 6, Jan Grzeliñski 4, Tomasz Gielo 4, Grzegorz Grochowski 2, Mateusz Ponitka 2, Sebastian Kowalczyk 2, David Brembly 0

W sobotnim pojedynku Polacy prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty i bez problemów wygrali a¿ 88:54. Wówczas 26 punktów rzuci³ fenomenalnie graj±cy Mateusz Ponitka. W rewan¿u zawodnik I-ligowej Politechniki Warszawa zagra³ tylko 6 minut, a trener Jerzy Szambelan nie móg³ desygnowaæ równie¿ do gry Filipa Matczaka, Piotra Nied¼wiedzkiego i Kacpra Borowskiego, którzy narzekaj± na kontuzje.

Pod nieobecno¶æ Matczaka i obliczu krótkiej gry Ponitki ciê¿ar zdobywania punktów wzi±³ na siebie Micha³ Michalak, który w 35 minut zdoby³ 32 punkty trafiaj±c a¿ 7 z 11 rzutów za 3 punkty! To jednak nie wystarczy³o na graj±cych du¿o skuteczniej Rosjan, zw³aszcza, ¿e oprócz Michalaka granicê 10 punktów w polskim zespole przekroczy³ jedynie Jakub Koelner (12).W dniach 6 – 13 Czerwca w COS w Szczyrku odbêdzie zgrupowanie Kadry Polski U-18. Bêdzie to pierwsze spotkanie kadrowiczów po Mistrzostwach Polski Juniorów. Trener Kadry Narodowej U-18 Jerzy Szambelan powo³a³ 16 zawodników. Oprócz treningów Polacy rozegraj± trzy mecze kontrolne z Rosj± 11, 12 i 13 Czerwca. Dla ciekawostki podajemy  ¿e w tym samym czasie w Szczyrku przebywaæ bêdzie tak¿e Kadra Polski Seniorek przygotowuj±ca siê do Mistrzostw Europy. ,,Nowa twarz,,w kadrze to David Brembley. W skladzie brak Daniela Szymkiewicza który jeszcze nie jest w pe³ni sprawny po kontuzji.

SZESNASTU-WSPANIA£YCH

Grzegorz Grochowski ( STAL Stalowa Wola ) -  SMS PZKosz
Jan Grzelinski ( WKK Wroc³aw ) rocznik 1994
Jakub Koelner ( WKK Wroc³aw )
Sebastian Kowalczyk ( POLONIA 2011 Warszawa )
Micha³ Michalak ( POLONIA Warszawa 2011 )
Mateusz Ponitka ( Politechnika Warszawa )
Filip Matczak ( ZASTAL Zielona Góra ) - SMS PZkosz
David Brembley ( TREFL Sopot )
Pawe³ ¦pica ( POLONIA Warszawa )
Maciej Kucharek  ( POLONIA 2011 Warszawa )
Piotr Nied¼wiedzki ( WKK Wroc³aw )
Przemys³aw Karnowski ( KATARZYNKA Toruñ ) - SMS PZKosz
Tomasz Gielo ( AZS Szczecin ) - SMS PZKosz
Kacper Borowski ( CZARNI  S³upsk ) - SMS PZKosz rocznik 1994
£ukasz Bonarek ( MKS MOSK Pruszków )
Micha³ Pietrzak ( TKM W³oc³awek )


 Na treningu wicemistrzów ¶wiata !
W czwartek 16 czerwca , dziêki uprzejmo¶ci sztabu szkoleniowego i zawodników reprezentacji narodowej rocz.1993, Gliwicki klub GTK odweidzi³ kadrê na ich treningu w Szczyrku.Kadra Polski przygotowuje siê tam do ME, które zostan± rozegrane w lipcu we Wroc³awiu. Zawodnicy (klasy sportowe r.97 GM 11 i r.98 SP 18 ) mieli niecodzienn± okazjê zobaczyæ na ¿ywo, zajêcia treningowe wicemistrzów ¶wiata z Hamburga oraz porozmawiaæ z trenerem Jerzym Szambelanem i zawodnikami. Wspólne zdjêcia na pewno bed± wspania³± pami±tk±, a wra¿enia z tego pobytu, na d³ugo zostan± w pamiêci!

Wyjazd do Szczyrku by³ darmowy i pokryty z bud¿etu klubu.FOTO-RELACJA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SKM U-14
SKM U-14
Butony
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi