News: WKS ¦l±sk Wroc³aw rocznik 1996 na turnieju w Francji - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:53:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

WKS ¦l±sk Wroc³aw rocznik 1996 na turnieju w Francji
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 23-25.04.2011r  w Escaudain le¿±cym nieopodal niezwykle klimatycznego miasta Valenciennes we Francji, rozegrany zosta³ miêdzynarodowy turniej koszykówki m³odzie¿owej.

Do udzia³u w turnieju zaproszono bardzo silne zespo³y ch³opców z rocznika 1996 z Serbii, Litwy. Wêgier, Polski, Niemiec (rocznik 1997) oraz gospodarzy Francji,

Wystêp zespo³u WKS ¦L¡SK WROC£AW kadetów m³odszych odnotowaæ nale¿y w kategoriach sukcesu. Dru¿yna WKS ¦LASK WROC£AW rozpoczê³a rozgrywki po wyczerpuj±cej 16 godzinnej podró¿y autokarem od meczu z dru¿yn± SOPRON z Wêgier, niestety uleg³a Wêgrom 2 punktami.

W nastêpnych meczach grupowych  m³odzi zawodnicy WKS ¦LASK WROC£AW pokazali niezwyk³y charakter i sportowego ducha walki wygrywaj±c kolejno z gospodarzami turnieju francusk± dru¿yn± DENAIN oraz niemieck± dru¿yn± MITTEL AUSWAHL, zajmuj±c ostatecznie I miejsce w grupie „A”.

W pó³finale WKS ¦L¡SK WROC£AW trafi³ na dru¿ynê serbska z Belgradu. Na nieca³e 3 minuty do zakoñczenia spotkania WKS ¦LASK Wroc³aw prowadzi³ kilkoma punktami, niestety gra 6 zawodnikami da³a siê we znaki w koñcówce i ostatecznie WKS ¦LASK WROC£AW uleg³ Belgradowi 6 punktami.

W ostatnim dniu meczu dosz³o do rewan¿u z dru¿yn± SOPRONU z Wêgier za przegrany mecz grupowy. WKS ¦L¡SK WROC£AW pokona³ Wêgrów 45:37 zdobywaj±c ostatecznie 3 miejsce. Mi³ym akcentem dla naszej dru¿yny, by³a wypowied¼ trenera Serbów po zakoñczeniu turnieju, ¿e tak  naprawdê, najwiêksze emocje prze¿y³ w trakcie pó³fina³u z WKS ¦L¡SK WROC£AW i zadeklarowa³ chêæ pojawienia siê dru¿yny na II Turnieju „DOMINIK TOMCZYK CUP”, który zostanie zorganizowany w grudniu 2011 we Wroc³awiu przez BASKET WROC£AW 96.

Nieustêpliwo¶æ wola walki, charakter oraz doskona³a gra zawodników z obydwu dru¿yn sprawi³a, ¿e mecz ten wszystkie ekipy uzna³y za najlepsze spotkanie turnieju.


WKS ¦l±sk Wroc³aw – Sopron  24 : 22

Skorek Marcin 8, Górniaczyk Miko³aj 6, Dudek Igor 4, Ko³kowski Dawid 2, Boæ – Orzechowski Konrad 2

WKS ¦l±sk Wroc³aw – DENAIN   45 : 30

Ko³kowski Dawid 19, Dudek Igor 6, Kamberski Micha³ 5, Górniaczyk Miko³aj 5, Dubiel Konrad 4, Skorek Marcin 4, Junger Leo 2 pkt

WKS ¦l±sk Wroc³aw – MITTEL Auswahl   43 : 17

Junger Leo 10, Ko³kowski Dawid 8, Górniaczyk Miko³aj 7, Skorek Marcin 5, Kamberski Micha³ 4, Komza Dawid  4, Dudek Igor 2 pkt

pó³fina³: WKS ¦l±sk Wroc³aw – Belgrad   34 : 40

Ko³kowski Dawid 9, Skorek Marcin 8, Kamberski Micha³ 6, Górniaczyk Miko³aj 5, Nizio³ Jakub 4, Boæ-Orzechowski Konrad 2 pkt

Mecz o 3 miejsce: WKS ¦l±sk Wroc³aw – SOPRON   45 : 37

Górniaczyk Miko³aj 14, Ko³kowski Dawid 9, Junger Leo 8, Skorek Marcin 5, Kamberski Micha³ 3, Dudek Igor 3, Nizio³ Jakub 3 pkt

Najskuteczniejszym strzelcem dru¿yny by³ Miko³aj Górniaczyk, który zapisa³ na swoim koncie 37 punktów.


Tabela Koñcowa

1.Belgrad / Serbia
2.Klaipeda / Litwa
3.WKS ¦l±sk Wroc³aw / Polska
4.SOPRON / Wêgry
5.JEBASOV / Belgia
6.ESCAUDAIN / Francja
7.Denain / Francja
8.Mittel Auswahl / Niemcy

WSZYSTKIE-WYNIKI


FOTO-TOMEK-ALBUM-1

FOTO-TOMEK-ALBUM-2

Komentarze
kedar1968 dnia kwiecie 27 2011 14:01:26
BRAWO smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
W³oclawek - Sierakowice
W³oclawek - Sierakowice
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi