News: XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ UKS „IGRZYSKA NADWI¦LAÑSKIE 2012” Wyszków 13-15.V.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 14:45:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ UKS „IGRZYSKA NADWI¦LAÑSKIE 2012” Wyszków 13-15.V.2011
Turnieje Podsumowanie
 Turniej zorganizowano w Wyszkowie w dniach 13 – 15 maja br. W pi±tek, 13 maja o godz. 1100 w Domu Kultury „Hutnik” w Wyszkowie odby³a siê uroczysta ceremonia olimpijska inauguruj±ca XVI Ogólnopolski Turniej Koszykówki. W programie inauguracji i zakoñczenia Turnieju znalaz³y siê:

Konkurs o tytu³ Ksiêcia Turnieju dla zawodników:

1m. – Karol Skoczeñ – Gim. nr 1 Wyszków
2m. – Mc Greene Paul – Gim. nr 71 Warszawa
3m. – Micha³ Le¶niak – Gim. nr 2 Wo³omin
4m. – £ukasz Dyl – Gim. nr 1 Wyszków

 Konkurs o tytu³ Króla Turnieju dla trenerów:

1m. – Adam Hilchen – Gim. nr 71 Warszawa
2m. – Tomasz Chwia³kowski – Gim. nr 3 Sopot
3m. – Dariusz Strzêboszewski – Gim. nr 71 Warszawa
4m. – Artur Rêbowski – SP nr 1 Wyszków

Zwyciêzcy Turnieju:
I miejsce  Gimnazjum 35 w Warszawie - trener Dariusz Sworst
II miejsce  Gimnazjum nr 3 w Sopocie -  trener Tomasz Chwia³kowski
III miejsce  Gimnazjum nr 2  w Wo³ominie -  trener Zbigniew Kulma
IV miejsce  Gimnazjum nr 2 w Przasnyszu -  trener Tomasz Krynicki
V miejsce  Gimnazjum nr 71 w Warszawie - trener Dariusz Strzêboszewski
VI miejsce  Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie - trener
Król Strzelców:

1m. – Grzegorz Kulka – Gim 35 Warszawa – 71 p.
1m. – Kamil Hanke – Gim. nr 3 Sopot – 71 p.
3m. – Karol Skoczeñ – Gim. nr 1 Wyszków – 68 p.

Puchar Fair Play:

1m. – Gim. nr 2 Wo³omin – 56 fauli
2m. – Gim. nr 1 Wyszków – 60 fauli
3m. – Gim. nr 71 Warszawa – 68 fauli
Najlepszy Zawodnik Turnieju:

Wskazuje trener zwyciêskiego zespo³u. Wiktor Suduka – Gim. nr 35 Warszawa
Puchar dla najlepszej dru¿yny województwa mazowieckiego:
Gim. nr 35 Warszawa
Mecze sêdziowali sêdziowie Warszawskiego Okrêgowego Zwi±zku Koszykówki z w³asnych zasobów.

 
Puchary i nagrody ufundowali:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Komitet Olimpijski, Polski Zwi±zek Koszykówki, Polski Zwi±zek Lekkiej Atletyki, Urz±d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Kuratorium O¶wiaty, Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Urz±d Miejski i Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wyszkowski O¶rodek Sportu i Rekreacji, Wyszkowski O¶rodek Kultury „Hutnik” oraz Powiatowy O¶rodek Kultury i Sportu w Wyszkowie.
Media regionalne: „Wyszkowiak”, „G³os Wyszkowa”, „Nowy Wyszkowiak”, „Kurier-W”.
Informacje o przysz³orocznych imprezach sportowo - kulturalnych zostan± zamieszczone na stronie Internetowej Klubu do koñca pa¼dziernika bie¿±cego roku.
Z powa¿aniem


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Aldona Morawiec  RMKS Rybnik
Aldona Morawiec RMKS Rybnik
Kadra ¦l±ska rocznik 1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi