News: XVI HNBT Holenderski Nordycki Basketball Turniej - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:51:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVI HNBT Holenderski Nordycki Basketball Turniej
Kadra Polski
 XVI  HNBT Holenderski Nordycki Basketball Turniej

Udzia³ w turnieju Holland Nordic Basketball Tournament by³ pierwszym etapem przygotowañ zespo³u prowadzonego przez trenera Jerzego Szambelana do mistrzostw Europy do lat 18, które w dniach 21-31 lipca odbêd± siê we Wroc³awiu. Nasza m³odzie¿owa reprezentacja nie przegra³a ¿adnego spotkania, a w finale bez ¿adnych problemów pokona³a 69:55 Norwegiê.
W finale bia³o-czerwoni musieli radziæ sobie bez pierwszopi±tkowego ¶rodkowego, Przemys³awa Karnowskiego, który dosta³ wolne od trenera Szambelana. Wcze¶niej pauzowa³ m.in. Mateusz Ponitka. Obaj koszykarze przed dwoma tygodniami brali udzia³ w presti¿owym meczu Nike Hoop Summit.
W Holandii najlepszym strzelcem naszej reprezentacji do lat 18 by³ Micha³ Michalak, który w finale rzuci³ 22 punkty. W ca³ym turnieju mia³ ¶rednio 15,2 punktu. MVP wybrany zosta³ jednak podkoszowy WKK Wroc³aw, Piotr Niedzwiecki a nagrodê dla najlepszego obroñcy dosta³ Filip Matczak, który na codzieñ gra w II-ligowym SMS Cetniewo.


Polska - Selection Team Slovenia 75 - 37
Polska - Eisbären Bremerhaven 56 - 49 
Polska
- Gasterra Flames 63 - 49 
Polska
- Netherlands National Team U18 2 68 - 37 
Polska
- Eisbären Bremerhaven 61 - 56
Polska -
 Norwegian National Team 69 - 55

TU-ZNAJDZIESZ-STATYSTYKI

KACPER-BOROWSKI-W-KONKURSIE-WSADÓW            
GROCHOWSKI G.
SMS PZKosz
MATCZAK FILIP
SMS PZKosz
Najlepszy Obroñca
GIELO TOMASZ
SMS PZKosz
KARNOWSKI P.
SMS PZKosz
BOROWSKI K.
SMS PZkosz
NIED¯WIECKI P.
WKK Wroc³aw
MVP Turnieju
           
KOELNER JAKUB
WKK Wroc³aw
PONITKA M.
POLITECHNIKA W.
MICHALAK M.
POLONIA 2011 W.
Najlepszy strzelec
KOWALCZYK S.
POLONIA 2011 W
KAROLAK J
NOVUM  Lublin
PIETRZAK M.
TKM W³oc³awek

Kadra Szkoleniowa

 Trener Asystent Trenera Asystent Trenera  Odnowa Biologiczna
       
Jerzy Szambelan
Stalowa Wola 
Niedbalski Tomasz
SMS PZkosz
Zieliñski Grzegorz
PZKosz
Hernik Jacek
Warszawa Polska reprezentacja Mistrzem Europy ?
My w to wierzymy - We believe !

ME koszykarzy U-18 - 70 spotkañ w ci±gu zaledwie dziesiêciu dni bêd± mogli zobaczyæ kibice podczas mistrzostw Europy koszykarzy do lat 18, które 20 lipca rozpoczn± siê we Wroc³awiu. W czwartek miasto zosta³o oficjalnie przedstawione jako gospodarz turnieju.

W mistrzostwach we¼mie udzia³ 16 dru¿yn, które w pierwszej fazie turnieju podzielone zosta³y na cztery grupy. Polska znalaz³a siê w grupie A razem ze S³oweni±, Grecj± i Chorwacj±.
Prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz zaznaczy³, ¿e organizacja turnieju w stolicy Dolnego ¦l±ska jest jednym z elementów programu "Wroc³aw Kocha Koszykówkê", który ma na celu m.in. popularyzacjê tej dyscypliny sportu, promocjê miasta oraz reaktywacjê koszykarskiego ¦l±ska Wroc³aw.
Ambasadorem mistrzostw zosta³ koszykarz Adam Wójcik, a turniej swoim wizerunkiem bêd± tak¿e wspierali m.in. Marcin Gortat, Maciej Zieliñski i Micha³ Ignerski.
W rozmowie z PAP Wójcik podkre¶li³, ¿e ju¿ mistrzostwa Europy seniorów w 2009 r. pokaza³y jak bardzo wroc³awianie kochaj± tê dyscyplinê. "Tym razem kibice bêd± mogli zobaczyæ m³odych zawodników, którzy w ubieg³ym roku zdobyli wicemistrzostwo ¶wiata, a wkrótce bêd± przysz³o¶ci± polskiej reprezentacji. Na tym turnieju na pewno bêd± faworytami" - doda³.
Mistrzostwa, które potrwaj± do 31 lipca i bêd± rozgrywane w hali sportowej wroc³awskiego AWF i Hali Orbita. W rywalizacjê o prawo do organizacji turnieju stolica Dolnego ¦l±ska pokona³a m.in. Zielon± Górê, Trójmiasto i Krosno.(PAP)

Mamy nowych mistrzów Europy do lat 18, a przynajmniej w to mocno wierzymy. W czwartek na specjalnie zwo³anej konferencji prasowej organizatorzy Mistrzostw Europy Juniorów U 18, które w lipcu odbêda siê we Wroc³awiu przedstawili g³ówne has³o Mistrzostw, które brzmi "I BELIEVE!" czyli wierzê, ¿e Polska zdobêdzie tytu³ Mistrza Europy Juniorów 2011!

W akcjê promocyjn± imprezy w³±czyli siê m.in. Marcin Gortat, Maciej Zieliñski, Micha³ Ignerski, oraz Adam Wójcik, który zosta³ ambasadorem mistrzostw. Z tej okazji zosta³a uruchomiona strona na portalu facebook.com, która od pierwszych dni cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Ka¿dy, kto popiera projekt "I BELIEVE" mo¿e wyraziæ swoje poparcie pod adresem http://www.facebook.com/MEJ.U18.I.BELIEVE , gdzie zamieszczane s± najciekawsze informacje, oraz s± do obejrzenia specjalne filmiki promuj±ce akcjê "I BELIEVE".
Przystêpuj±c do projektu, marzyli¶my, by stworzyæ co¶ unikatowego i niekonwencjonalnego. Robimy to, poniewa¿ wierzymy w sukces polskiej reprezentacji - mówi Wojciech Majeran, dyrektor turnieju.
Równie¿ z tej okazji do kupienia jest 500 sztuk specjalnych karnetów "I BELIEVE" upowa¿niaj±cych do wej¶cia na wszystkie mecze reprezentacji Polski oraz mecz fina³owy (nawet je¿eli Polska siê w nim nie znajdzie). W przypadku nie wygrania przez Polsk± reprezentacjê tytu³u mistrza Europy i sprzeda¿y wszystkich 500 pakietów "I believe" organizatorzy zobowi±zuj± siê do przekazania 25.000 PLN na Instytut Onkologii pp. prof. Alicji Chybickiej. "Wypuszczamy specjalne bilety wiary, lecz niezale¿nie od wyniku bêdziemy chcieli wesprzeæ Instytut Onkologii" - dodaje Majeran.
Wroc³aw przez 10 dni bêdzie go¶ciæ najlepszych nastoletnich koszykarzy z Europy. Do stolicy Dolnego ¦l±ska przyjedzie 16 reprezentacji. W hali Orbita oraz w hali wroc³awskiego AWF-u zostanie rozegrane ³±cznie 70 spotkañ. Bilety na dzieñ koszykarski bêd± kosztowaæ od 20 z³. Od 21 do 31 lipca codziennie na obydwu halach rozgrywane bêd± po 4 spotkania, wyj±tkiem bêdzie 28 lipca, dzieñ przerwy w turnieju, na który zaplanowano wiele innych atrakcji.
Na mistrzostwach w lipcu zobaczymy nadzieje ¶wiatowego basketu, zawodników którzy za moment bêd± stanowili o sile zespo³ów euroligowych czy NBA - twierdzi generalny sekretarz Polskiego Zwi±zku Koszykówki, Marcin Widomski, który na czwartkowej konferencji zast±pi³ nieobecnego Grzegorza Bachañskiego. Trudno siê nie zgodziæ z jego s³owami. Wystarczy spojrzeæ na potencja³ polskiej dru¿yny narodowej. Karnowski i Ponitka, zapraszani s± na presti¿owe campy za granic±. Maj± ju¿ za sob± turniej rozgrywany w Barcelonie "Koszykówka bez granic", czy Nike Hoop Summit w Portland. Bij± siê o nich czo³owe kluby w Europie oraz najlepsze amerykañskie uczelnie. We Wroc³awiu zobaczymy wszystkich europejskich uczestników Nike Hoop Summit, w którym dawniej udzia³ brali m.in. Kevin Durant, Derrick Rose, czy Dirk Novitzki, a w tym roku, Ponitka, Karnowski oraz fenomenalny Serb Dario Saric.
Warto przyj¶æ i zobaczyæ m³odych ch³opaków, jak Mateusz Ponitka czy Przemek Karnowski, którzy nied³ugo bêd± podstaw± "doros³ej" polskiej reprezentacji - mówi legenda polskiego basketu Adam Wójcik.
To bêd± mistrzostwa, jakich jeszcze nie by³o! - podsumowa³ na konferencji prezydent Wroc³awia, Rafa³ Dutkiewicz.
Sukces faworytów Polaków, którzy na ME wystapi± w niemal¿e identycznym sk³adzie co rok temu na M¦ w Hamburgu (srebrny medal, pora¿ka tylko z USA w finale), mo¿e sprawiæ, ¿e has³o I believe fanom basketu ju¿ nie tylko bêdzie siê kojarzyæ z legendarnym filmem Kosmiczny mecz i singlem I Believe I Can Fly autorstwa R. Kelly'ego, ale równie¿ z wroc³awskim turniejem i miejskim projektem Wroc³aw Kocha Koszykówkê. Bêdzie to nasze July Madness.

Komentarze
wos dnia kwiecie 15 2011 08:37:45
Nie do koñca rozumiem zasady wstawiania m³odszego zawodnika do danego rocznika. Ok - w pierwszym roku kadry jest to zrozumia³e, ma siê ogrywaæ byæ liderem nastêpnej kadry, ale w nastêpnych latach? Przecie¿ m³odszy zawodnik ma swoj± kadrê i je¿eli jest dobry to wystarczaj±c± ilo¶æ grania.
W tym przypadku mam na my¶li Kacpra Borowskiego. Z ca³ym szacunkiem dla jego umiejêtno¶ci, ale jestem przekonany, ¿e w roczniku 93 s± zdecydowanie od niego lepsi. Trenerom polecam przyjrzenie siê choæby Szymonowi Milczyñskiemu z Pyry Poznañ- znam grê obu tych ch³opaków i wg. mnie Szymon w tym roczniku jest zdecydowanie bardziej warto¶ciowym zawodnikiem od Kacpra.
Bm dnia kwiecie 15 2011 15:35:41
Pewnie i jest lepszy ale pamietaj ¿e nie gra w SMS PZKosz. Pieniazki sie licz±.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
WKK Wroc³aw.
WKK Wroc³aw.
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi