News: III Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki rocz.99 „U Klemensa” Bia³ystok 18-20.III.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:43:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki rocz.99 „U Klemensa” Bia³ystok 18-20.III.2011
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 18 – 20 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê III Ogólnopolski Turniej „U Klemensa” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców o Puchar Prezydenta Miasta Bia³egostoku. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy „Basket 47” w osobach mgr Katarzyna Wens³aw, mgr Anita Duda, mg Miros³aw Wierzbicki oraz dyrektor szko³y mgr Halina Hapunik i wicedyrektor mgr Marlena Sokó³.

Do Bia³egostoku przyjecha³o 16 dru¿yn ( 8ch³opców, 8 dziewcz±t ) w sumie 197 zawodników i zawodniczek z  rocznika 1999 i m³odsi. W ci±gu trzech dni rozegrano 40 spotkañ. W kategorii ch³opców i dziewcz±t rozgrywki odby³y siê systemem grupowym.
W dniu 18.03.2011 o godz.18.30 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju z udzia³em zaproszonych go¶ci. Po prezentacji wszystkich zespo³ów wrêczone zosta³y podziêkowania firmie AC Spó³ka Akcyjna za wsparcie i pomoc w dzia³aniach UKS „BASKET 47” oraz panu Edwardowi Traskowskiemu za umiejêtno¶æ wszczepiania mi³o¶ci do koszykówki dzieciom. Nastêpnie przy zgaszonych ¶wiat³ach w k³êbach dymu i kolorowych reflektorów odby³a siê prezentacja zawodniczek inauguracyjnego meczu turnieju.

W dniu 20.03.2011 o godz.15.00 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y w¶ród dziewcz±t i ch³opców – medale. Nagrody indywidualne – statuetki - otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, najlepsze pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP . Na koniec odby³o siê losowanie 30 nagród rzeczowych ufundowanych przez Urz±d Miejski, Hurtowniê Sportow± „Kaja” oraz innych sponsorów.


CH£OPCY                                                                                               
                                                        
1.PKK „ ¯ubry” Bia³ystok
2.UKS„Dziewi±tka”£om¿a                                                                                                                                                                      
3.TSK „ Ro¶” Pisz
4. UKS   „Basket 47” Bia³ystok                                                  
5. CHKS „Têcza” Bielsk Podlaski
6. UKS „ Trójka” Nidzica                                                             
7. MTS Zambrów
8. UKS „NENUFAR5” E³k    

Wyró¿nienia indywidualne

MVP - najlepszy zawodnik turnieju: Chrabo³owski Micha³  - PKK „ ¯ubry” Bia³ystok
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju:  Roszkowski Micha³ – UKS „ Dziewi±tka” £om¿a
Najlepszy obroñca turnieju: Kania Damian – TSK „ Ro¶” Pisz

All Stars turnieju

PKK „ ¯ubry” Bia³ystok – Matuk Tomasz
UKS „ Dziewi±tka” £om¿a - Kijewski Maciej
TUKS „BASKET47” Bia³ystok – Glinko Dawid
SK „ Ro¶” Pisz – Ma³ecki Adam
CHKS„Têcza” Bielsk Podlaski - Pó³torak Dominik

Najlepsi zawodnicy w zespole

1.PKK „ ¯ubry” Bia³ystok – Wasilewski Micha³
2. UKS „Dziewi±tka” £om¿a – Kamila  Krystian
3.TSK „ Ro¶” Pisz – Drewnik Dawid
4. UKS   „Basket 47” Bia³ystok – D±browski Bartosz
5. CHKS „Têcza” Bielsk Podlaski – Bêbeniec Maciej
6. UKS „ Trójka” Nidzica – Kujtkowski Wiktor
7. MTS Zambrów – Milewski Maciej
8. UKS „NENUFAR5” E³k  - Kulikowski B³a¿ej 

DZIEWCZYNY

1. KS „ HURAGA” Wo³omin
2. UKS „NENUFAR5” E³k
3. UKS   „Basket 47” Bia³ystok
4. UKS „ 4 URSUS” Warszawa
5. UKS „Trójka” E³k
6. UKS „ Trójka” Nidzica
7. UKS „Basket” Olsztynek
8. UKS „Dziewi±tka” £om¿a

Wyró¿nienia indywidualne

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Gawara Patrycja -KS„HURAGAN” Wo³omin       
Najlepszy obroñca turnieju: Motybel Urszula - UKS „ BASKET 47” Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Starzomska Laura  -UKS „Nenufar 5” E³k

All Stars turnieju

HURAGANWo³omin –  Greloh Wiktoria 
NENUFAR5 E³k – D±browska Weronika   
BASKET 47 Bia³ystok – Lupa £ucja     
4 Ursus Warszawa –  Brzozowska Anna    
Trójka E³k – Matuszczak Anna           

Najlepsze zawodniczki w zespole                

1.KS „ HURAGA” Wo³omin - Koz³owska Karolina
2.UKS „NENUFAR5” E³k Siemienkiewicz    
3.UKS   „Basket 47” Bia³ystok – Kozio³ Magdalena  
4.UKS „ 4 URSUS” Warszawa- Tkacz Agata                                                   
5.UKS „Trójka” E³k – Hapon Agata
6.UKS „ Trójka” Nidzica – Baranows Natalia                                                            
7.UKS „Basket” Olsztynek – Luberacka Aleksandra 
8.UKS„Dziewi±tka”£om¿a Wiszowa Magdalena                                                                                                                                                                      

Wrêczono równie¿ drobne upominki najm³odszym uczestnikom turnieju:

1. UKS „ 4 URSUS” Warszawa –Bochenek Natalia – rocznik 2000

2. TSK „ Ro¶” Pisz - Albin K³os – rocznik 2002


Dziêkujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy ponownie w roku szkolnym 2011/ 2012.

UKS „ BASKET 47” BIA£YSTOK

FOTO-ORGANIZATOR
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Marcin Troszka, trener RMKS Rybnik
Marcin Troszka, trener RMKS Rybnik
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi