News: Wroc³aw bliski organizacji ME koszykarzy U-18 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:42:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wroc³aw bliski organizacji ME koszykarzy U-18
Kadra Polski
GDZIE ME U-18 / 2 Artyku³

Wed³ug Gazety Wyborczej w stolicy Dolnego ¦l±ska odbêd± siê zaplanowane na lipiec Mistrzostwa Europy U-18 koszykarzy. Swój udzia³ w organizacji imprezy maj± mieæ miêdzy innymi dzia³acze Wroc³awskiego Klubu Koszykówki.- Nie ma ¿adnych oficjalnych decyzji, bo nie wp³ynê³y ¿adne propozycje. Wszystko jest w fazie roboczej, a oficjalne decyzje powinny zapa¶æ w ci±gu dziesiêciu dni - powiedzia³ Grzegorz Bachañski, prezes Polskiego Zwi±zku Koszykówki "Gazecie Wyborczej".
ME chcia³yby równie¿ zorganizowaæ Zielona Góra, Trójmiasto czy Krosno. Za stolic± Dolnego ¦l±ska przemawiaj± dobre rozwi±zania logistyczne czy dobra baza hotelowa. Impreza o randze miêdzynarodowej mog³aby tak¿e pomóc w szybszej odbudowie basketu w tym mie¶cie. Jego w³adze na pewno pomog± w organizacji mistrzostw, jednak nie bêdzie to tak du¿e dofinansowanie na jakie organizatorzy z³o¿yli wniosek, czyli ponad 300 tysiêcy z³otych.
Ca³kowity koszt imprezy szacuje siê, ¿e wyniesie ponad milion z³otych.GDZIE ME U-18 / I Artyku³


Dwa lata po mistrzostwach Europy seniorów Wroc³aw znów mo¿e dostaæ organizacjê presti¿owej imprezy koszykarskiej. Jest du¿a szansa na to, ¿e miêdzy 21 a 31 lipca br. w stolicy Dolnego ¦l±ska rywalizowaæ bêd± najlepsi gracze Starego Kontynentu w kategorii do lat 18.


Konkurentów w walce o organizacjê ME U-18 Wroc³aw ma trzech - Zielon± Górê, Gdyniê oraz wspóln± kandydaturê Krosna i Sanoka. Co bêdzie decydowa³o o wyborze?

- Najwa¿niejsze s± dwie kwestie - finansowa i promocyjna. W kadrze do lat 17, która zdoby³a srebro mistrzostw ¶wiata jest dwóch wroc³awian (Piotr Nied¼wiedzki i Jakub Koelner - przyp. P.K.). Poza tym do ekstraklasy ju¿ wkrótce wróci miejscowy ¦l±sk. W przededniu reaktywacji organizacja takiego turnieju dobrze zrobi miastu i ca³ej polskiej koszykówce, bo Wroc³aw jest wa¿nym elementem tej dyscypliny w kraju i magnesem przyci±gaj±cym mówi³ nam wczoraj Grzegorz Bachañski, nowy prezes PZKosz, sugeruj±c, ¿e Wroc³aw jest faworytem w wy¶cigu o organizacjê tej imprezy.

Oficjalna decyzja w tej sprawie powinna zapa¶æ w ci±gu tygodnia. Kwestia ta bêdzie równie¿ przedmiotem debaty pierwszego posiedzenia nowego zarz±du koszykarskich w³adz w Polsce.

W sprawie organizacji ME U-18 Bachañski spotka³ siê ju¿ z Przemys³awem Koelnerem, prezesem spó³ki WKK Obiekty, która podjê³a siê zadania reaktywowania ¦l±ska. Wroc³awska strona przedstawi³a obszerny projekt i bud¿et ca³ej imprezy.

- Chcemy odbudowaæ pozytywny odbiór koszykówki w naszym kraju na bazie sukcesu m³odych graczy. W poprzednim roku zdobyli przecie¿ srebro M¦ do lat 17 i teraz te¿ bêd± mieæ szansê na dobry wynik - mówi Wojciech Majeran, dyrektor ds. marketingu i rozwoju grupy WKK. Ide± potencjalnych organizatorów ME jest dotarcie przede wszystkim do m³odych odbiorców.

- Nie chcemy, by mówi³o siê tylko o dobrych wystêpach Marcina Gortata w NBA. Na bazie m³odych nadziei polskiej koszykówki chcemy pokazaæ, ¿e ten sport to zabawa, mo¿na j± uprawiaæ wszêdzie, równie¿ na ulicy - dodaje Majeran.

Organizacja ME U-19 by³aby wspólnym przedsiêwziêciem WKK i miasta. Turniej doskonale wpisuje siê w kampaniê promocyjn±, pokazuj±c± Wroc³aw jako miasto spotkañ, a tak¿e tê zwi±zan± z pi³karskim Euro 2012. - Byæ mo¿e przyjad± do nas kibice z wielu europejskich krajów, którzy mogliby tu wróciæ przy okazji Euro 2012. Chcemy równie¿ pokazaæ Wroc³aw jako miasto kultury, choæby poprzez Brave Festival, który odbywa siê w³a¶nie w lipcu - zauwa¿a Majeran. Wspólnie z Przemys³awem Koelnerem ju¿ prowadz± rozmowy z potencjalnymi sponsorami oraz patronami medialnymi. Ich ambicj± jest równie¿ to, by poprzez koszykówkê zachêciæ zagraniczny koncern do inwestycji w mie¶cie.

Zmagania najlepszych koszykarzy m³odego pokolenia by³yby równie¿ znakomitym preludium do reaktywacji ¦l±ska. Przy okazji ME U-18 odby³aby siê hucz-na prezentacja trenera i kilku graczy, którzy w przysz³o¶ci bêd± wystêpowaæ w WKS-ie. W planach jest równie¿ otwarcie alei gwiazd wroc³awskiej koszykówki przy Hali Stulecia. Co istotne, jej remont, który po-trwa do sierpnia, nie stanowi³by ¿adnego problemu dla organizatorów.

- Hala Orbita w stu procentach spe³nia wymagania takiej imprezy. Potrzebny bêdzie jeszcze jeden obiekt, którym by³aby chyba Kosynierka - t³umaczy prezes Bachañski. Jedynym problemem organizacji ME U-18 we Wroc³awiu s± oczywi¶cie pieni±dze. WKK nie jest w stanie samodzielnie ud¼wign±æ finansowania tej imprezy, wiêc niezbêdny jest udzia³ w przedsiêwziêciu miasta. Chodzi o kwotê ok. 700 tys. z³. Relatywnie nie jest to du¿a kwota, ale... - Bud¿et miasta nie przewidywa³ takiego wydatku - mówi Piotr Mazur, dyr. Biura Sportu i Turystyki UM.

- Pomys³ jest jednak bardzo ciekawy i jeste¶my nim zainteresowani. Choæ mamy wiele pal±cych potrzeb, to mam nadziejê, ¿e uda siê dokonaæ pewnych przesuniêæ w kasie miasta i przeznaczyæ tê kwotê na organizacjê ME U-18 - koñczy Mazur.

Kto z kim na ME

Koszykarskie mistrzostwa Europy do lat 18 rozpoczn± siê 21 lipca i po-trwaj± dziesiêæ dni. Polacy zagraj± w grupie A. Ich rywalem bêd± rówie¶nicy ze S³owenii, Grecji i Chorwacji. W grupie B walczyæ bêd± Finowie, Niemcy, Turcy oraz Serbowie. Grupê C tworz± Czechy, Hiszpania, £otwa, Francja, a grupê D Ukraina, W³ochy, Rosja i Litwa.

Polska dru¿yna na ten turniej sk³adaæ siê bêdzie zapewne w wiêkszo¶ci z graczy, którzy w 2010 roku zdobyli srebro M¦. W¶ród nich byli wówczas Jakub Koelner i Piotr Nied¼wiedzki z WKK Wroc³aw. Trenerem rocznika 1993, który uchodzi za najbardziej utalentowane w ostatnich latach, jest Jerzy Szambelan.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi