News: SKM odwiedza SMS PZKosz w W³adys³awowie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:39:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

SKM odwiedza SMS PZKosz w W³adys³awowie
Kadra Polski
 Podczas mojego pobytu na turnieju w Gdyni dosta³em zaproszenie od trenerów SMS PZkosz.Gdy tylko siê zakoñczy³ turniej, dziêki uprzejmo¶ci trenera GTK Gdynia zosta³em podwieziony do O¶rodka  Przygotowañ Olimpijskich we W³adys³awowie . Chyba wszystkim zrobi³em niespodziankê, bo tak naprawdê ma³o kto siê tam mnie spodziewa³. Podczas witania siê ze wszystkimi, mia³em okazjê zobaczyæ namiastkê ¿ycia ch³opaków w Cetniewie. Pokoje ca³kiem przyjemne.  W kameralnej ¶wietlicy akurat ch³opcy ogl±dali mecz NBA. Inni w pokojach szperali w Internecie b±d¼ grali w gry. Drugiego dnia rano spogl±daj±c przez okno  pokoju, w którym spa³em, zobaczy³em faliste morze. Ju¿ wczesnym rankiem mog³em siê przekonaæ na w³asne oczy, w jakim urokliwym miejscu stworzono utalentowanym koszykarzom wspaniale warunki pobytowe.

 Trochê pospacerowa³em po o¶rodku by nastêpnie udaæ siê na halê sportow±, gdzie odbywa³ siê trening reprezentacji Polski U-16. Piêtnastu ch³opaków solidnie wykonywa³o polecenia trenerów Bogdana Onufrowicza, Romana Prawicy i £ukasza Grudniewskiego. Nad wszystkim czuwa³ i s³u¿y³ pomoc± maser pan Marcin Górka. Gdy zajêcia siê skoñczy³y czê¶æ ch³opaków posz³a do szatni pozostali stanêli w konkursie  o koszulkê ASECO Prokom Gdynia. Zadanie konkursowe polega³o na tym by trafiæ z po³owy boiska dwa razy pod rz±d  .Szczê¶liwcem zosta³ Damian Jeszke ,otrzyma³ ode mnie koszulkê Mistrza Polski

Po treningu trener Tomek Niedbalski, z którym znam siê od kilku lat, zaprosi³ mnie na obiad. Miejscowa kuchnia bardzo przypad³a mi do gustu (urozmaicony wybór i w ogóle pyszne jedzenie). Krótka poobiednia przerwa  to rozmowy z koszykarzami, nauczycielami i trenerami . Po po³udniu kolejny trening, tym razem  zawodników z o¶rodka. Ju¿ na pierwszy rzut oka da³o siê zauwa¿yæ profesjonalne podej¶cie do treningu zawodników jak równie¿ trenerów: pana Tomasza Jankowskiego, Janusza Kocio³ka, Tomasza Niedbalskiego, Miros³awa Cygana i masera Rafa³a Bia³ka 

 Najciekawszym  wydarzeniem dnia by³ sparing pomiêdzy reprezentacj± Polski U-16 a zawodnikami SMS PZKosz, którzy wystêpuj± w III lidze. Mecz by³ bardzo zaciêty. 15  osobowa kadra U-16 dobrze sobie radzi³a na parkiecie, ale zwyciêstwo nale¿a³o do starszych. Jednak nie o wynik w tym spotkaniu chodzi³o tylko o doskonalenie zagrywek. Trener Bogdan Onufrowicza by³ bardzo zadowolony ze swoich podopieczczych.
Po meczu uda³em siê na kolacjê,  a nastêpnie w d³ug± drogê powrotn± do Rudy ¦l±skiej.

Chcia³bym tu serdecznie podziêkowaæ trenerowi panu Micha³owi Wadowskiemu za zabranie mnie na ¦l±sk i Tomaszowi Niedbalskiemu za zaproszenie do O¶rodka

Trochê by³o mi ¿al, ¿e nie zosta³em trochê d³u¿ej na drugi dzieñ szykowa³ siê mecz II Ligi SMS PZKosz – Trefl Sopot, a w ¶rodê mecz ekstraklasy TREFL Sopot – Zastal Zielona Góra, ale nadarzy³a siê okazja podrzucenia mnie do domu, wiêc skorzysta³em.
Wiem, ¿e SMS PZKosz w Cetniewie, to nie tylko malownicze morze i widoki, ale przede wszystkim konkretna praca i konkretny program do zrealizowania. Pomorska wyprawa pozostawi³a mi³e wspomnienie.

 FOTO-ZIBI       

FILMIKI-ZIBI

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gniezno 2008 VII Miêdzynarodowy Turniej
Gniezno 2008 VII Miêdzynarodowy Turniej
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi