News: Kadra Polski U-16 rocz.1995/96 Obóz zimowy Cetniewo 27.01-6.02.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:10:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1995/96 Obóz zimowy Cetniewo 27.01-6.02.2011
Kadra Polski
 Nasza najm³odsza reprezentacja U-16 (ch³opcy urodzeni w roku 1995 i 1996) jako pierwsza rozpoczyna przygotowania do tegorocznych M³odzie¿owych Mistrzostw Europy które odbêd± siê pod koniec lipca w Czechach. Trener kadry Bogdan Onufrowicz na obóz zimowy w Cetniewie powo³a³ 16 zawodników.


Jutro zakoñczy siê pierwsze w tym roku zgrupowanie kadry U-16. W czwartek na zgrupowaniu, które ma miejsce we W³adys³awowie zasz³y zmiany. Sze¶ciu zawodnikow, którzy reprezentuj± barwy Novum Bydgoszcz i Pomeranie Gdañsk 95 zwolniono na turniej EYBL. W czwartek pojawi³ siê na zgrupowaniu Igor Wadowski. Nie ma  w W³adys³awowie  Mateusza Mariañskiego, który leczy kontuzje  w jego miejsce powo³ano Paw³a Dzier¿aka.

Nowymi zawodnikami od czwartku s±:

Skorek Marcin ¦L¡SK Wroc³aw rocz.1996
Krefft  Pawe³ ( GTK Gdynia ) rocz.1996
Pstrokoñski Rafa³ ( POLONIA Warszawa )
Piekarski Kacper (DUET W³oc³awek)
Zawalski Damian (DUET W³oc³awek)

W sumie na obozie zimowym  trener Bogdan Onufrowicz sprawdzi³ 21 zawodników

,,Nowe Twarze w kadrze,,
 
                 
M³ynarczyk P.
STK CZARNI
rocz.1995
Lipski Micha³
8 Skierniewice
rocz.1995
Przybo¶ B.
WKS ¦L¡SK
rocz.1995
Piekarski K.
DUET W-wek
rocz.1995
Zawalski D.
DUET
rocz.1995
W³odarczyk A
TS WIS£A
rocz.1996
Skorek M.
WKS SL¡SK
rocz.1996
Pstrokonski R
POLONIA W-a
rocz.1995
Krefft Pawe³
GTK Gdynia
rocz.1996


Na 21 zawodników a¿ 6 jest z rocznika m³odszego (1996) Pruefer Filip, Zywert Kamil (KORMORAN Sieraków), Igor Wadowski (Ochota Warszawa)  Artur W³odarczyk (WIS£A Kraków) Krefft Pawe³ (GTK Gdynia) oraz Skorek Marcin (¦L¡SK Wroc³aw) Miko³aj Witliñski gdyby sie urodzi³ o miesi±c pó¼niej to tak¿e by³by z rocznika 1996

Polska Reprezentacja U-16 ka¿dego roku w lutym uczestniczy³a w bardzo silnym miêdzynarodowym turnieju w Turcji. Niestety w tym roku turniej w Turcji odbêdzie siê bez Polaków. Zapraszam wszytkich na ¶ledzenie turnieju 5-12 luty 2011 na oficjalnej stronie

http://ttt.tbf.org.tr/2011/anasayfa.asp


SK£AD  NA KONSULTACJE SZKOLENIOW¡ KADRY MÊSKIEJ U-16 CETNIEWO  27.01-06.02.2011R.

 Lp. Nazwisko Imiê Klubdata urodz. wzrost Trener Klubowy 
 1 Jeszke Damian  Novum Bydgoszcz   6.02.1995   200  Zbigniew Pruchnickido 3 lutego 
 2 Krzywdziñski Tomasz  Novum Bydgoszcz  16.01.1995  200 Zbigniew Pruchnickido 3 lutego  
 3 Szel±g Mateusz  Novum Bydgoszcz  23.01.1995   198 Zbigniew Pruchnickido 3 lutego  
 4 Dzier¿ak Pawe³ KORSARZ Gdañsk    7.04.1995  180 Andrzej Kwa¶niewski do 3 lutego  
 5 Pruefer FilipKormoran Sieraków  31.05.1996   205 Jaros³aw Czeka³a 
 6 Zywert Kamil Kormoran Sieraków  24.02.1996  180 Jaros³aw Czeka³a 
 7 Krawczyk Adrian Zastal Zielona Góra 17.01.1995   180 Leonard Siwicki 
 8 Socha Denis  Turów Zgorzelec   7.01.1995  186 Artur Ziemba 
 9 Walczak Marek  Pyra Poznañ  6.06.1995   190 Tomasz B³aszak 
 10 Wadowski Igor  MOS Ochota Warszawa 18.01.1996  190 Tomasz Foder
 
 11 Mazur Adam  WKK Wroc³aw   1.06.1995   186 Jacek £uczak 
 12 Przybo¶ Bart³omiej  ¦l±sk Wroc³aw   7.07.1995  191 Filip  Gryszko
 
 13 M³ynarczyk Pawe³  Czarni S³upsk   6.02.1995  196 Robert Jakubiakdo 3 lutego  
 14 W³odarczyk Artur Wis³a Kraków  20.02.1996  180 Piotr Piecuch 
 15 Lipski Micha³ Ósemka Skierniewice  16.02.1995   192 Krzysztof
Wiercioch
 
 16 Witliñski Miko³aj  GTK Gdynia  2.12.1995  201 Maciej Szel±gowskido 3 lutego  
 17 Krefft Pawe³  GTK Gdynia          1996  od 3.lutego  
 18 Skorek Marcin ¦L¡SK Wroc³aw26.07. 1996  200£ukasz Grudniewskiod 3.lutego  
 19 Pstrokoñski Rafa³ POLONIA Warszawa          1995  od 3.lutego  
 20 Piekarski Kacper DUET W³oc³awek          1995  od 3.lutego  
 21 Zawalski Damian  DUET Wloc³awek          1995  od 3.lutego   

Rezerwowi:
£aszczyñski Oskar 30.01.1995 Zastal Zielona Góra 193 Leonard Siwicki
Bartkiewicz Adam 15.06.2010 £KS £ódzz 198 Micha³ Kamecki

FOTO-ZIBI       FILMIKI-ZIBI

Komentarze
darek dnia luty 05 2011 23:55:30
Wiem !!
Znowu podpadnê .dzia³aczom z Pó³nocy jak to mia³o miejsce 2 lata temu podczas 1/4 MP w M³odzikach Starszych
ok
ZASTANAWIAM siê ,ze w Szerokiej kadrze POLSKI !!
NIEMA ani JEDNEGO zawodnika z regionu .gdzie mieszka 1/10 mieszkañców Polski gdzie 2 lata temu w 1/2 MP by³y 3 dru¿yny !!
ok SAMI wychowankowie BEZ..WZMOCNIEÑ
(Pewnie Klub ..szuka ...zawodnika ,którego ¶ci±gn±³ na pewien ..Turniej i NAGLE ..POJAWI£ siê w....)
Cos Mi tutaj porostu nie GRA !
CZY tych 2-3 zawodników z Rybnika !! czy tych 2 zawodników z Katowic czy innych Miast nie £APIA siê .. w NOTESIE TRENERA jako 23 czy 24 Zawodnik ??
CZY Jest to Kadra OPARTA na .......
GENERALNIE Trenerzy U-16 POLSKA .chyba Zapomnieli ,¿e JEST region ,który NAZYWA siê ..¦l±sk i jest tutaj kilkuset zawodników TYLKO w Kadrze brak CHOCBY ..JEDNEGO !!
Bm dnia luty 06 2011 10:02:21
Ciê¿ko jest z tob± siê nie zgodziæ Darek. Zawsze nas pomijaj±. Zobaczymy kto mia³ racjê za 2-3 miesiace i ile dru¿yn dojdzie do MP.
sportA dnia luty 08 2011 23:39:28
a WKKS Wroc³aw, czy ¦l±sk Wroc³aw...to nie ¦l±sk??? poza tym WIDOCZNIE s± lepsi skoro zostali powo³ani, a pozostali "siê nie ³api±"
darek dnia luty 09 2011 22:31:07
do .... sportA
w potocznym jêzyku ..polskim okreslenie " ¦l±sk "jest to nazwa dotycz±ca;
Województwa ;¦l±skiego !! czy do ostatniej reformy Administracyjnej woj .katowickiego

NATOMIAST w ¦wiecie koszykarskim - "¦l±sk "dot . Nazwy KLUBU z Wroc³awia
a id±c dalej w woj .dolnosl±skim prawdopodobnie nie mieszka 1/10 mieszkañców ..Polski !!
pozdrawiam z ..Katowic
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi